پایان نامه پیشگیری اجتماعی و وضعی و جرم شناسی کاربردی

Creative digital arrows backdrop. Technology and media concept. 3D Rendering

. نجفی ابرند آبادی ، پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی ، مچموعه مقالات پیشگیری از جرم ، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ، مرکز مضرعات و انتشارات ، چاپ اول ، 1382 ، ص 23 .
. ابراهیمی ، شهرام ، رویکردهای موسع و مضیق پیشگیری و آثار آن ، مجله آموزه های حقوقی ، دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، تابستان 1388 ، شماره 21 ، ص 43 . [do_widget id=kl-erq-2]
. ر.ک. نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ، مباحثی در علوم جنایی (تقریرات جرم شناسی) ، به کوشش شهرام ابراهیمی ، مرداد 1390 ، ص 1237 ، همچنین برای دیدن نظر دکتر آشوری در تأیید پذیرش رویکرد عام و موسع ، ر.ک. پلیس و پیشگیری از جرم ، مجموعه مقاله ها و سخنرانیهای پیش همایش ، زیر نظر دکتر حسین نجفی ابرند آبادی ، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا ، 1387 ، ص 16
. نجفی ابرند آبادی ، پیشین .
. گسن ، رمون ، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا ، انتشارات علامه طباطبایی ، 1370 ، ص 133 .
. نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ، پیشین ، ص 1238 .
. ر.ک. همان و ابراهیمی ، شهرام ، پیشین ، ص 48
. نجفی ابرند آبادی ، همان
. ر.ک. ابراهیمی ، همان
. برای مشاهده نظریات جرم شناسان آمریکا در این خصوص ر.ک
Gilling , Daniel , Crime prevention . Theory , policy and politics , Routledge . Taylor & Francis Group , 199 , pp 2-5 .
– علاوه بر تقسیم بندی های مذکور ، طبقه بندی های دیگری نیز توسط صاحب نظران ارائه شده است ، که به جهت اختصار ، صرفاً به ذکر آنان اکتفا می گردد .
پیشگیری تنبیهی ، پیشگیری اصلاحی ، پیشگیری مکانیکی و پیشگیری علّی .
پیشگیری مجرم محور ، پیشگیری بزه دیده محور ، پیشگیری محیط محور .
پیشگیری تهاجمی و تدافعی .
پیشگیری طریقی و پیشگیری موضوعی ، پیشگیری کنترل مستقیم و غیرمستقیم .
چنانچه ذکر شد ، امروزه از میان طبقه بندی های مذکور ، طبقه بندی پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی مرسوم تر است . بنابراین در فصل تدبیرگزینی ، در گفتار تدوین راهبردهای پیشگیرانه ، بر اساس این تقسیم بندی ، راهکارهای پیشنهادی ارائه خواهند شد
نکته ای که در این خصوص وجود دارد ، قرار گرفتن پیشگیری اجتماعی و وضعی در پیشگیری های کنشی است . بنابراین پیشگیری واکنشی در این تقسیم بندی لحاظ نشده است . با توجه به دلایلی که ذکر شد ، رویکرد پذیرفته شده در این نوشتار ، رویکرد موسع پیشگیری از جرم است و طبقه بندی پیشگیری های اجتماعی و وضعی پاسخگوی این رویکرد نمی باشد . به همین علت در عرض پیشگیری های اجتماعی و وضعی ، پیشگیری های قضایی نیز گنجانده می شود تا پاسخگوی پیشگیری های واکنشی که همان پیشگیری از تکرار جرم است ، نیز باشد . از این رو اقداماتی که در خصوص شیوه رسیدگی ، صدور احکام و اجرای آن به خصوص در بحث اصلاح و درمان مجرمین بوده ، در قسمت پیشگیری های قضایی مورد بررسی قرار خواهند گرفت .
. نجفی ابرند آبادی ، علی حسین ، پیشین ، صص 1270 – 1271 .
. نیازپور، امیر حسین، پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی ایران و لایحه قانونی پیشگیری از جرم، مجله حقوقی دادگستری،زمستان 1382،ش.45، ص 138-137 .
. همان
. Acting out