پایان نامه کارشناسی ارشد درباره نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی(ره)

تکه ای از متن پایان نامه :

علاّمه چند مورد درمورد قدرت ذکر می کند که قیود قدرت هستند ؛ یکی آن که قدرت تنها در مورد فعل به کار می رود نه انفعال ؛ یعنی قدرت فقط بر مبدئیت برای فعل اطلاق می گردد نه مبدئیت برای انفعال . پس انفعال و اثر پذیری یک شیء از شیء دیگر قدرت نیست . دوم آن که مبدئیت فاعل نسبت به هر فعلی قدرت به شمار نمیرود بلکه در صورتی قدرت خواهد بود که فاعل به آن فعل علم و آگاهی داشته باشد . از این جهت مبدئیت فاعل های طبیعی که فاقد آگاهی هستند ، قدرت نیستند .

سوم آن که قدرت در ارتباط با هر فعلی اطلاق نمی گردد که فاعلش از آن آگاه می باشد و علم دارد . بلکه در مورد فعلی به کار می رود که هم فاعل به آن علم دارد و هم علم دارد که آن فعل برای فاعل خیراست و همین علم موجب بر انگیختن فاعل به فعل می گردد .

چهارم آن که عالم بودن به فعل و تاثیر علم او در تحقق یافتن فعل در قادر بودن او کافی نسیت . بلکه به علاوه ، بایستی مقهور قدرتی برتر از خود نباشد و فعل را به مقتضای هستی خود و بدون قهر وسلطه ای از جانب غیر انجام دهد .

دلیل دوم علاّمه به این شکل می باشد که حقیقت قدرت به سه امر منوط می باشد که واجب تعالی به نحو اعلی و اتم و بالذات دارای این سه امر می باشد . پس خداوند قادر می باشد . توضیح این که خداوند ذاتاً مبدأ فاعلی برای همه موجودات می باشد ؛ زیرا همه موجودات به او منتهی می شوند و هستی خویش را از او دریافت می کنند. در ثانی ، خداوند ذاتاً علم به نظام اصلح و احسن در اشیا دارد .  و سوم این که خداوند ذاتاً در فعل خود صاحب اختیار می باشد ؛ زیرا موثری غیر او نیست تا در او اثر گذارد. در نتیجه واجب تعالی ذاتاً قادر می باشد و قدرت او عین ذات اوست ؛ زیرا مقدمات قدرت همگی عین ذات اویند[1].

علاّمه طباطبایی مانند کسانی می باشد که قدرت الهی را مطلق دانسته و معتقد می باشد قدرت مطلقه خداوند شامل هر مقدوری می باشد[1] همان، ص 298


نوآوری های کلامی علاّمه طباطبایی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk