پایان نامه کارشناسی ارشد درباره نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به منظور ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

۲۴-آشنایی با صنعت چاپ و نشر 2.34 2

 

با تو جه به داده های جدول که میانگین نیازهای آموزشی کارکنان شاغل در اداره کل اطلاع رسانی در وضعیت مطلوب نمایش داده می باشد به نتایج ذیل می رسیم.

الف:۱۰ نیاز اساسی کارکنان شاغل در اداره کل اطلاع رسانی به ترتیب اولویتها به توضیح ذیل می باشد:

۱- مرجع شناسی علوم اسلامی با میانگین (۴/۹۰).۲- سرعنوان موضوعی با میانگین (۴/۸۷).۳- نظامهای ذخیره و با زیابی اطلاعات(۴/۷۸).۴- چکیده نویسی با میانگین(۴/۳۰).۵- نمایه سازی با میانگین (۴/۲۱) .۶- سواد اطلاعاتی با میانگین(۴/۲۱).۷- آشنایی با روش پژوهش در کتابداری با میانگین (4.20).۸-ارتباط شناسی  با میانگین(4.17)۹- اصول کار مرجع با میانگین (4.09).۱۰- منابع مرجع الکترونیک با میانگین(۴.۰۷)

ب:نیازهای که به نظر می رسد در اولویت های ضروری قرار نمی گیرند به توضیح ذیل می باشد:۱- رده بندی کنگره با میانگین(۱/۳۱)۲- زبان عربی با میانگین (۲.۶۳).۳-سواد اطلاعاتی با میانگین (۲/۶۳).۴- مرجع شناسی علوم اسلامی با میانگین(۲/۵۶).۵- رده بندی دیویی با میانگین (۲/۸۱).

 

 

 

جدول۱۵ نیازهای آموزشی کارکنان شاغل در اداره کل پردازش و سازماندهی در وضعیت موجود و مطلوب

نیازهای آموزشی وضعیت موجود بر اساس میانگین وضعیت مطلوب بر اساس میانگین
۱- مرجع شناسی ۲/۰۳ ۲/۹۸
۲- آشنائی با روش پژوهش در کتابداری ۲/۵۳ ۴/۴۹

نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

Author: userk