پایان نامه 0/121-0/0920/0656/397***6/353***7/038***3/888***3/019**-2/383*1/983* و ***P


Widget not in any sidebars

0/121
-0/092
0/065
6/397***
6/353***
7/038***
3/888***
3/019**
-2/383*
1/983*
***P<0>نتایج تحلیل رگرسیون در جدول بالا نشان می‌دهد که از بین 17 مؤلفه‌ی نارسایی کنش‌های اجرایی، راهبردهای نظمجویی شناختی هیجان و هوش هیجانی به ترتیب متغیرهای خود انگیزشی، خود نظمجویی هیجانی، خودسازمان‌دهی، ملامت خود، فاجعه سازی، نشخوارگری و بهره‌برداری از هیجان وارد معادله رگرسیون شدند.
نارسایی کنش اجرایی خودانگیزشی به‌تنهایی 54 درصد از واریانس علائم ADHD بزرگ‌سال را تبیین می‌کند و آزمون معناداری F برای معناداری ضریب همبستگی 351/207 می‌باشد که در سطح 0/001 معنادار است.
در گام دوم رگرسیون نارسایی کنش اجرایی خودانگیزشی و خود نظمجویی هیجان 63 درصد از واریانس علائم ADHD بزرگ‌سال را تبیین می‌کنند و آزمون معناداری F برای معناداری ضریب همبستگی 255/257 می‌باشد که در سطح 0/001 معنادار است.
در گام سوم رگرسیون نارسایی کنش اجرایی خودانگیزشی، خود نظمجویی هیجان و خودسازمان‌دهی 68 درصد از واریانس علائم ADHD بزرگ‌سال را تبیین می‌کنند و آزمون معناداری F برای معناداری ضریب همبستگی 209/961 می‌باشد که در سطح 0/001 معنادار است.
در گام چهارم رگرسیون نارسایی کنش اجرایی خودانگیزشی، خود نظمجویی هیجان، خودسازمان‌دهی و راهبرد نظم‌جویی شناختی هیجان ملامت خود 69 درصد از واریانس علائم ADHD بزرگ‌سال را تبیین می‌کنند و آزمون معناداری F برای معناداری ضریب همبستگی 169/404 می‌باشد که در سطح 0/001 معنادار است.
در گام پنجم رگرسیون نارسایی کنش اجرایی خودانگیزشی، خود نظمجویی هیجان، خودسازمان‌دهی و راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان ملامت خود و فاجعه سازی 70 درصد از واریانس علائم ADHD بزرگ‌سال را تبیین می‌کنند و آزمون معناداری F برای معناداری ضریب همبستگی 137/844می‌باشد که در سطح 0/001 معنادار است.
در گام ششم رگرسیون نارسایی کنش اجرایی خودانگیزشی، خود نظمجویی هیجان، خودسازمان‌دهی و راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان ملامت خود، فاجعه سازی و نشخوارگری 70 درصد از واریانس علائم ADHD بزرگ‌سال را تبیین می‌کنند و آزمون معناداری F برای معناداری ضریب همبستگی 117/436 می‌باشد که در سطح 0/001 معنادار است.
در گام هفتم رگرسیون نارسایی کنش اجرایی خودانگیزشی، خود نظمجویی هیجان، خودسازمان‌دهی و راهبردهای نظم‌جویی شناختی هیجان ملامت خود، فاجعه سازی و نشخوارگری و مؤلفه بهره‌برداری از هیجان 71 درصد از واریانس علائم ADHD بزرگ‌سال را تبیین می‌کنند و آزمون معناداری F برای معناداری ضریب همبستگی 102/235 می‌باشد که در سطح 0/001 معنادار است.
فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری
دراین فصل به بررسی سؤالات پژوهش پرداخته میشود و نتایج پژوهش حاضر با پژوهش‌های قبلی مقایسه میگردد و در پایان، پس از جمع‌بندی و اشاره به محدودیت‌های پژوهش پیشنهاد‌هایی برای مطالعات آتی ارائه می‌شود.
بحث
نارسایی کنش‌های اجرایی و علائم ADHD بزرگ‌سال
در پژوهش حاضر نقش نارسایی کنش‌های اجرایی در علائم ADHD بزرگ‌سال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که بین نارسایی در کنش‌های اجرایی خودانگیزشی، خود نظم‌جویی هیجانی، خودسازمان‌دهی و مهار خود با علائم ADHD بزرگ‌سالان رابطه‌ی مثبت وجود دارد و این کنش‌های اجرایی قادرند علائم ADHD بزرگ‌سال را پیش‌بینی کنند.

Author: مدیر سایت