پایان نامه 0/15****0/320/15**1**P و


Widget not in any sidebars

0/15**
**0/32
0/15**
1
**P<0>بر اساس جدول 4-2، مشاهده می‌شود که نارسایی در کنش‌های اجرایی مدیریت زمان، خودسازمان‌دهی/حل مسئله، مهار خود، خود انگیزشی و خود نظم‌جویی هیجان با علائم ADHD بزرگ‌سال رابطه‌ی مستقیم دارد. ضرایب همبستگی این متغیرها با علائم ADHD بزرگ‌سال به ترتیب 0/64، 0/69، 0/69، 0/74، 0/66 می‌باشد که در سطح 0/01 معنادار است. فرضیه‌ی اول در مورد رابطه‌ی مستقیم بین نارسایی کنش‌های اجرایی و علائم ADHD بزرگ‌سال بود و همان‌طور که مشاهده می‌شود این فرضیه تأیید می‌شود.
ضرایب همبستگی راهبردهای سازش نایافته‌ی نظم‌جویی شناختی هیجانی ملامت خود، نشخوارگری، فاجعه سازی و ملامت دیگری با علائم ADHD بزرگ‌سال به ترتیب 0/32، 0/25، 0/41، 0/31 می‌باشد که در سطح 0/01 معنادار است. همچنین همان‌طور که مشاهده می‌شود ضرایب همبستگی راهبردهای سازش یافته‌ی نظم‌جویی هیجان تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی، ارزیابی مجدد مثبت و دیدگاه گیری با علائم ADHD به ترتیب -0/01، -0/22، -0/18 و -0/05 می‌باشد که این ضرایب فقط برای تمرکز مجدد بر برنامه‌ریزی و ارزیابی مجدد مثبت در سطح 0/01 معنی‌دار است. اما از بین راهبردهای سازش یافته نظم‌جویی هیجان پذیرش با علائم ADHD بزرگ‌سال رابطه‌ی مستقیم داشت و ضریب همبستگی متناظر با آن 0/16 است که در سطح 0/01 معنی‌دار است. بخش اول فرضیه‌ی دوم در مورد رابطه‌ی مستقیم بین راهبردهای سازش نایافته و علائم ADHD بزرگ‌سال با توجه به نتایج تأیید می‌شود اما بخش دوم فرضیه دوم مبنی بر وجود رابطه‌ی معکوس بین راهبردهای سازش یافته و علائم ADHD بزرگ‌سال به‌طور کامل تأیید نمی‌شود.
ضرایب همبستگی مؤلفه‌های هوش هیجانی، نظم‌جویی هیجانی، بهره‌برداری از هیجان و ارزیابی از هیجان با علائم ADHD بزرگ‌سال به ترتیب -0/28، -0/09 و 0/09 می‌باشد که در سطح 0/01 فقط همبستگی نظم‌جویی هیجانی معنی‌دار است. فرضیه سوم در مورد رابطه‌ی معکوس بین هوش هیجانی و علائم ADHD بزرگ‌سال بود که با توجه به یافته‌ها به‌طور کامل تأیید نمی‌شود.
پیش از اجرای تحلیل همبستگی و رگرسیون چند متغیری، مفروضه‌های اجرای این آزمون‌ها (نرمال بودن، خطی بودن، همگنی واریانس‌ها، حذف داده‌های پرت) به توصیه تاپاچنیک و فیدل (2013) و فیلد (2009) از نمودار مقادیر باقی مانده و پیش‌بینی‌شده مدل رگرسیون استفاده شد و با توجه به براورده شدن مفروضه‌ها، تحلیل‌های آماری بعدی انجام گرفت.
نمودار4-1. نمودار مقادیر باقی مانده و پیش بینی شده استاندارد مدل رگرسیون
همچنین برای بررسی مفروضه‌های استقلال خطاها از آماره‌ی دوربین واتسون (1/72) و هم خطی چندگانه از آماره‌های VIF ( کوچک‌ترین 1/08 و بزرگ‌ترین 2/28) و تحمل ( کوچک‌ترین 0/42 و بزرگ‌ترین 0/92) استفاده گردید. که نشان داده شد این مفروضه‌ها برای اجرای تحلیل‌های بعدی برقرار می باشند.
نارسایی کنش‌های اجرایی و علائم ADHD بزرگ‌سال
همان‌طور که در جدول 4-3 نشان داده می‌شود برای بررسی سهم مدیرت زمان، خودسازمان‌دهی، مهار خود، خود انگیزشی و خود نظم‌جویی هیجانی در تبیین واریانس علائم ADHD دانشجویان، ضرایب همبستگی چند متغیره بین مدیریت زمان، خودسازمان‌دهی، مهار خود، خود انگیزشی و خود نظم‌جویی هیجانی با علائم ADHD محاسبه گردید (r= 0/834). در جدول 2 ضرایب رگرسیون چند متغیری بین مدل‌ها و ملاک با استفاده از روش گام‌به‌گام ارائه‌شده است. این جدول همچنین شامل آماره‌هایی است که بهبود برازش مدل با داده‌ها را نشان می‌دهد.
جدول 4-3. آزمون تحلیل واریانس برای معناداری معادله‌ی رگرسیون گام‌به‌گام مؤلفه‌های نارسایی کنش‌های اجرایی با علائم ADHD بزرگ‌سال
مدل
گام
R
R2
F
B
β
T
خود انگیزشی
اول
0/741

Author: مدیر سایت