کتابخانه های عمومی و کتابخانه ملی ایران


Widget not in any sidebars
د)سازمان مراکز جهانگردی برای ورزش های زمستانی
در سال 1358 به موجب اصل 175 قانون اساسی سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران زیر نظر مشترک قوای سه گانه قرار گرفت.
در تاریخ 21/1/1358 به موجب مصوبه شورای انقلاب اسلامی شرکت سهامی گشت ها، شرکت سهامی تاسیسات جهانگردی ، شرکت سهامی مرکز خانه های ایران و سازمان مراکز جهانگردی برای ورزشهای زمستانی در یکدیگر ادغام و سازمان مراکز ایرانگردی و جهانگردی وابسته به وزارت اطلاعات و تبلیغات (جهانگردی) تشکیل شد.
در 7/3/1358 وزارت اطلاعات و جهانگردی به وزارت ارشاد ملی تغییر نام یافت.
در 6/8/1358 مدرسه عالی خدمات جهانگردی به وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتقل گردید.
در 15/10/1358 امور حج و زیارت از سازمان اوقاف وابسته به نخست وزیری منتزع و وابسته به وزارت ارشاد اسلامی تحت نام سازمان حج و زیارت گردید.
در سال 1359 وزارت ارشاد ملی به وزارت ارشاد اسلامی تغییر نام یافت (تصویب آقای دوزدوزانی به عنوان وزیر ارشاد اسلامی)
در سال 1363 سازمان اوقاف از نخست وزیری منتزع و با سازمان حج و زیارت ادغام و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وابسته به وزارت ارشاد اسلامی تشکیل گردید.
در سال 1364 اداره حفظ میراث فرهنگی شهرستان ها، اداره کل موزه ها، اداره کل کاخ ها، اداره کل بناهای تاریخی از وزارت ارشاد اسلامی منتزع و به سازمان میراث فرهنگی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی منتقل شد.
در 12/12/1365 با تصویب قانون و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد.
در مورخ 15/8/1370 به موجب مصوبه شورای عالی اداری سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به دو سازمان «حج و زیارت» و «اوقاف و امور خیریه» تفکیک گردید.
در مورخ 30/4/1374 به موجب مصوبه شورای عالی اداری معاونت امور بین الملل وزارت ارشاد اسلامی منحل و وظایف آن به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی واگذار گردید.
در مورخ 29/3/1378 به موجب مصوبه شورای عالی اداری وظایف معاونت سیاحتی و زیارتی به سازمان ایرانگردی و جهانگردی الحاق گردید.
در مورخ سال 29/8/1378 به موجب مصوبه شورای عالی اداری سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی در کتابخانه ملی ایران ادغام گردید.
در مورخ 17/3/1379 براساس بازنگری در ساختار حوزه مرکزی و به موجب موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور معاونت طرح و برنامه ریزی و تحول اداری در وزارت ایجاد گردید.
در سال 1390 نمودار نهایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در غالب شش معاونت، شامل چهار معاونت تخصصی و دو معاونت پشتیبانی به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسید و برای اجرا ابلاغ گردید. تشکیلات تفصیلی مربوطه کماکان در دست تهیه می باشد، هم چنین چارت سازمانی وزارت متبوع که مصوب سال 1390 می باشد به صورت نمودار زیر است.
نمودار 2-1- چارت سازمانی واحد ستادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
به برخی از سازمان ها و مراکز تابعه انجمن آثار و مفاخر فرهنگی وابسته به این وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به قرار زیر هستند:
سازمان اوقاف و امور خیریه
سازمان حج و زیارت
سازمان خبرگزاری جمهوری اسلامی
سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی
سازمان چاپ و انتشارات
ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد
هیات امنای کتابخانه های عمومی کشور

Author: مدیر سایت