کودکان و نوجوانان و دانش آموزان دختر

کودکان و نوجوانان و دانش آموزان دختر

9-2-2- روش نظامدار واکت (Vakt):
وجود مشکلات شدید در نوشتن کلمات به طور صحیح، باعث نگرانی شدید والدین و معلم کودک می گردد. املا، بخشی از برنامه آموزشی است که دوران خلاقیت و تفکر واگرا، مطرح نیست، بلکه تنها آموزش یک نمونه یا ترتیب حروف مد نظر است. کودکان و نوجوانان بسیاری از مشکلات نادرست نویسی رنج می برند که تکراری نوشتاری لغات غلط نوشته شده تنها راه حل نیست. بلکه می توان رفتارهای ورودی دانش آموزان را برای نوشتن تقویت نمود از جمله: تقویت ادراک شنیداری و حافظه اصوات، تقویت ادراک بصری و حافظه حروف تقویت مهارت های حرکتی، و یا تقویت مسیرهای حسی، بینایی، شنوایی، حرکتی و لامسه به این هدف مهم دست یافت (جوان بخت، 1383).
Widget not in any sidebars

برای تقویت نارسانویسی می توان از روش واکت استفاده نمود که از حواس مختلفی مانند بینایی، شنوایی، لامسه و حرکتی استفاده می کند و ارزش آن در آموزش قواعد انطباق واج نویسی و توانمندی دانش آموز برای تشخیص بین حروف و اصوات حروف الفبا می باشد (آقازاده، 1388).
این روش بر این فرض بنا شده که با تحریک راه های ورودی چند حس می توان یادگیری را تقویت کرد. این روش به موازات تحریک حواس شنیداری و دیداری و با کاربرد ردگیری بر تحریک حرکتی و بساوایی تأکید می ورزد. واکت از حروف اول کلمه های دیداری،شنیداری، حرکتی، بساوایی درست شده است و منظور از آن تأکید بر تحریک این حواس است. در این فن دانش آموزان کلمه مورد نظر را می بینند، صدای معلم را به هنگام تلفظ آن کلمه می شنوند، خودشان آن کلمه را می گویند، صدای خودشان را به هنگام تلفظ کلمه می شنوند، حرکت ماهیچه های خود را وقتی به ردگیری کلمه می پردازند حس می کنند، سطحی را که زیر نوک انگشتان شان است حس می کنند، حرکت دست های خود را  به هنگام ردگیری می بینند و همراه با ردگیری کلمه صدای خود را که دارند کلمه را تلفظ می کنند، می شنوند(فردانش،1387). برای کار با کودکانی که مشکلات شدیدی در یادگیری نوشتن دارند، باید از 12 مرحله زیر استفاده کرد. پیشنهاد می شود که معلمان ترتیب زیر را رعایت کنند.
1- با نظر کودک، یک هدف یادگیری برای ساخت حروف خوانا تعیین کنید.
2- بعد از جلب توجه کودک، در حالیکه کودک مشغول مشاهده حرکت لازم جهت نوشتن آن حرف و شکل آن می باشد، ساخت حرف مورد نظر آموزش داده می شود.
3- در حالیکه حرف مورد نظر را می نویسید، آن را نام ببرید، «این آ است» وقتی کودک نام حرف را تکرار کرد با گفتن «خوبه این آ است» او را تأیید کنید.
4- مجدداََ حرف را بنویسید و در مورد ساخت آن با کودک بحث کنید. «ببین ما از اینجا شروع می کنیم و سپس از این راه به حرف آ شکل می دهیم.»
5- از کودک بخواهید حرف را با انگشت اشاره خود ترسیم کند و آ ن را نام ببرد. چندین بار این تمرین تکرار شود.
6- همان طور که کودک حرف را ترسیم می کند از او بخواهید فرآیندی را که شما در مرحله چهارم در مورد آن بحث کردید، توصیف کند.
7- حرف مورد نظر را با نقطه های ریز و یا با خطوط کوتاه و منقطع بنویسید و از کودک بخواهید با گچ و مداد، شکل حرف را تکمیل کند چندین بار این تمرین را تکرار کنید.
8- از کودک بخواهید که حرف مورد نظر را از روی مدل رونویسی کند.این تمرین را چند بار تکرار کنید تا مطمئن شوید که کودک بطور خوانا و صحیح آن را رونویسی می کند.
9- وقتی کودک توانست بطور خوانا یک حرف را رونویسی کند، از او بخواهید حرف را از یعنی بدون جدول بنویسد.
10- به کودک کمک کنید که حرف نوشته شده را با مدل آن مقایسه کند.
11- وقتی کودک توانست یک حرف را بطور خوانا بنویسد، برای یادگیری، حرف دیگری را به او آموزش دهید مثل «ب». وقتی کودک «ب» را یاد گرفت از او بخواهید که «حالا بنویس آ» سپس به نوبت «آ و ب» را بنویس این تمرینات موجب پرآموزی کودک شده و تا اندازه ای از طرح بیش از حد یک حرف در یک جلسه جلوگیری می کند.
12- در همه مراحل باید پاسخ های مناسب کودک تمجید و تشویق گردد (آقازاده، 1388).
3-2- بخش دوم (پیشینه تجربی)
با توجه به اینکه تا کنون بر اساس روش نظامدار واکت مطالعه ای برای بررسی اختلالات نوشتاری صورت نگرفته است، تحقیقات اشاره شده دراین پژوهش در ایران درباره طراحی بر اساس سایر الگوهای آموزشی یا مشکلات نارسانویسی هستند و از آنجا که این پژوهش اولین نمونه پژوهشی در زمینه طراحی آموزشی مبتنی بر روش نظامدار واکت و تاثیرآن برکاهش اختلالات نوشتاری کودکان پسر پایه دوم ابتدایی در ایران می باشد کار بزرگی است با تنگناها و کاستی های بزرگ که امید است تحقیقات بعدی پژوهشگران در این زمینه به شکوفایی این پژوهش کمک نماید.
1-3-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور:
در این قسمت پژوهشها و مطالعات انجام شده پیشین در دو قسمت : مطالعات انجام شده در ایران و مطالعات انجام شده در جهان ذکر می گردد. البته به علت محدودیت دسترسی به همه منابع محقق نتوانسته است، همه آنها را بیابد. لازم به ذکر است طبق جستجوهای به عمل آمده در پایان نامه ها مقالات و پژوهش ها در پایگاه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران و دیگر سایت های اینترنتی تحقیق و پژوهشی به این صورت و با این نام انجام نگرفته بود. اما تعدادی از پژوهش ها و مقالاتی که با این موضوع نزدیکی و شباهت دارد، را در زیر آورده می شود:
1- محمدی(1386)تحقیقی باهدف بررسی میزان اثربخشی فعالیت های آموزشی و توانبخشی مرکز مشکلات ویژه ی یادگیری شهرستان جوانرود در رفع مشکلات یادگیری دانش آموزان پایه سوم انجام داده بود که در آن به بررس
ی 1:میزان تأثیر روش درمانی گلینگهام در درمان مشکل دیکته و نوشتار دانش آموزان دختر و پسرپایه سوم ابتدایی. 2:بررسی میزان تأثیر روش درمانی چندحسی فرنالد در درمان مشکل خواندن دانش آموزان دختر و پسرپایه سوم ابتدایی. 3:بررسی میزان تأثیر روش درمانی تکلیف-فرایند در درمان مشکل ریاضی دانش آموزان دختر و پسر پایه سوم ابتدایی پرداخته بود. نمونه پژوهش45 دانش آموز (21پسر24دختر) پایه سوم ابتدایی با اختلال ریاضی و 45 دانش آموز (24پسرو21دختر) پایه سوم ابتدایی با اختلال املاء و 45 دانش آموز(24پسرو21دختر) سوم با اختلال خواندن در دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل قرارگرفتند، برای هر سه اختلال گروه های جداگانه ای در نظر گرفته شد و بعد از12جلسه آموزش های ترمیمی به این نتیجه رسیدند که گروه آزمایش پیشرفت معناداری نسبت به گروه کنترل داشته و اثربخشی روش های درمان نیز ثابت شد.
2- زینی وند (1378) در پژوهشی به مقایسه اثربخشی روش های چندحسی فرنالد و اورتون بر عملکرد نوشتن دانش آموزان نارسانویس پسر پایه سوم ابتدایی اصفهان پرداخت. یافته های پژوهش حاکی از آن بود که روش چندحسی فرنالد در بهبود عملکرد نوشتن دانش آموزان نارسانویس مؤثر بوده است.

مدیر سایت