منبع تحقیق درمورد قانون مجازات، حقوق جزا، قانون مجازات اسلامی

Circular Cycle Arrow isolated on white background.

تهی دستی ما را به دیده کرم بنگرید که آنچه آوردهایم نه درخور شماست بلکه به میزان بضاعت علم خودمان است. این مجموعه برگ سبزی است و تحفهایست ناقابل تقدیم به بهترین خوبان عالم، آنان که سبزی زندگی و محبتشان به وصف درنیاید و از تفسیر فداکاری و عشقشان زبان قاصر است.

حاصل رنج این تحقیق را که گوشهای از تلاش من است، به برترینهای زندگیم تقدیم
میکنم. به آنها که جرعه جرعه هستیم، قطره قطره حیات آنهاست.

تقدیم به محضر موعود منتظر
مهدی (عج)

تقدیم به مظهر مردانگی و غیرت
پدر
تقدیم به دریای ایثار و محبت
مادر
و
تقدیم به

شهیدان راه آزادی

سپاسگزاری

تا عهد تو دربستم عهد همه بشکستم
بعد از تــو روا باشــد نقض همه پیمانها
گر در طلبت رنجی ما را برسد شاید
چون عشق حرم باشد سهل است بیابانها

سر بر آستان جلال پروردگار بی‌همتا می‌سایم که دگر بار توفیق اندوختن دانشی هر چند اندک را روزیم فرمود. اینک که در پرتو لطف بیکرانش، در پایان راه این پایان‌نامه و ابتدای مسیر دانش‌اندوزی قرار گرفته‌ام، بر خود لازم می‌دانم از تمام عزیزانی که بنده‌ی حقیر را یاری نموده‌اند تشکر و قدردانی نمایم.
تقدیر و تشکر از پدر و مادر مهربانم و برادربلند همتم که جرعه‌جرعه هستیم، قطره‌قطره‌ی حیات آنهاست. سلامتی و توفیق خدمت ایشان را از خداوند متعال خواستارم.
مراتب قدردانی و سپاس خود را خدمت استاد عزیز و ارجمندم، جناب آقای دکتر محمدهادی صادقی تقدیم می‌نمایم که قبول زحمات فراوان، دریای علم و تجربه‌ی خویش را در اختیار من قرار دادند، کمال سپاسگزاری را دارم.
همچنین از اساتید بزرگوار جناب آقایان دکتر فضل الله فروغی و دکتر شهرام ابراهیمی به عنوان اساتید مشاور که راهنمایی‌های ارزنده شان در طی کلیه مراحل تحقیق و تدوین این پایان‌نامه بسیار الهام‌بخش و راهگشا بوده است.

چکیده

بهائیت در قانون مجازات اسلامی

به کوشش
ایوب نوروزی

همواره فرق انحرافی با حمایت کشورهای استعماری با تاثیر بر روی باورها و اعتقادات مردم و ایجاد شبهه در این باورها باعث از بین بردن وحدت ملی و بی اعتماد کردن آنها نسبت به حکومت شده است،یکی از این جریان های انحرافی بهائیت است که به اسم دین با تشکیلات و تبلیغات گسترده تهدیدی نرم برای امنیت جامعه اسلامی به شمار می آید.نحوه برخورد با این تشکیلات و فرقه ها علی رغم نظرات پراکنده ،در قوانین مصوب صریحاً مشخص نشده است ،لیکن با مراجعه به منابع و فتاوای معتبر فقهی جرم بودن تشکیلات و عضویت در این فرقه غیر قابل خدشه است ،لذا بررسی مبانی جرم انگاری آن و همچنین ارتباط رفتارهای مجرمانه اعضای این فرقه با سایر جرائم علیه دین و امنیت می تواند از تشتت برخوردها و صدور آرای معارض در قبال مرتکبین ،اعضا و گردانندگان آن راهگشا باشد.

کلیدوا‍‍ژه ها: بابیت، بهائیت،فرقه مجرمانه،امنیت نرم،جرم علیه دین.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
الف: طرح موضوع 2
ب: بیان مساله 2
ج:اهمیت و ضرورت پژوهش 3
د: سوال پژوهش 3
ز: سابقه علمی 3
و:هدف پژوهش 4
ه:روش پژوهش 4
و: پلان کار 4
مبحث اول: روند شکل گیری بهائیت 5
گفتار اول: پیشینه بهائیت 5
بند اول: شیخیه 5
بند دوم: بابیت 7
بند سوم: بهائیت 10
بند چهارم:رهبران بهایی 11
گفتار دوم: نقش بیگانگان در شکل گیری جریان بهائیت 13
بند اول: بهائیت و فراماسونری 14
بند دوم: بهائیت و صهیونیسم 16
بند سوم: بهائیت و دول متخاصم 19
مبحث دوم: اصول اعتقادات بهائیان 23
گفتار اول: اعتقاد به تجلی و تجسد خداوند در میرزا حسینعلی بهاء 23
گفتار دوم: منسوخ شدن ادیان گذشته و تشریع دین جدید 25
گفتار سوم:انکار قیامت 26
عنوان صفحه

مبحث سوم: وضعیت کنونی بهائیت 28
گفتار اول: استفاده از عنصر تبلیغ 28
گفتار دوم: تلاش بهائیان برای افزایش جمعیت 30

فصل دوم: فرقه مجرمانه بهائیت
مبحث اول: مبانی جرم انگاری 32
گفتار اول: مبانی شرعی 33
بند اول: آیات قرآن کریم 36
بند دوم: احادیث و روایات 39
گفتار دوم: مبانی عرفی 40
بند اول: امنیت و نظم عمومی 40
بند دوم: نیرنگ 44
بند سوم : خشونت 45
مبحث دوم:فرقه بودن بهائیت 46
گفتاراول: مفهوم فرقه 46
بند اول: مفهوم لغوی 46
بند دوم: مفهوم اصطلاحی 47
بند سوم:ویژگیهای فرقه 48
بند چهارم:تفاوت فرقه و دین 50
گفتار دوم:تشکیلات فرقه بهائیت 53
بند اول: بیت العدل 53
بند دوم:واحدهای تبلیغاتی 54
بند سوم:محافل ملی و محلی 55
گفتار سوم:فرقه بهائیت و براندازی 55

فصل سوم: ارتباط بهائیت با جرائم علیه دین و امنیت
مبحث اول: بهائیت و جرائم علیه دین 61
گفتار اول: بهائیت و ارتداد 63
گفتار دوم:بهائیت و بدعت 66
مبحث دوم:جرائم علیه امنیت 68
عنوان صفحه

گفتار اول:بهائیت و عضویت و تشکیل اداره و گروه با هدف بر هم زدن امنیت 72
گفتار دوم: بهائیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام 74

نتیجه‌گیری و پیشنهادات 81

فهرست منابع 84

فصل اول

مقدمه

الف)طرح موضوع
در طول تاریخ همواره برخی از افراد بیماردل و جاهل و هواپرست از آموزه های اصیل اسلامی سوءاستفاده کردند و به ادعای واهی می پرداختند و به تشکیل گروه و فرقه های منحرف با هدف مخالفت با اسلام اقدام می کردند ،یکی از این فرقه های انحرافی بهائیت است
بهاییان با تفکرات غالیانه و مغایر با تمام ادیان الهی دینی بشرساز ارائه کرده اند به عنوان مثال باب و بها خود را بالاتر از تمام انبیاء الهی دانسته و در جای جای آثار شان خود را دارای مقام ربوبیت و الوهیت قلمداد کرده اند دین اسلام را نسخ شده پنداشته و دوران آن را خاتمه یافته معرفی کرده اند ،این فرقه ها همواره در ستیز با اسلام و تشیع قرار دارند این نظم و مقابله با اسلام بوده اند بر اساس اصل بیست قانون اساسی “داشتن یک عقیده و مرام آزاد است ولی اعلان و ابراز آن به منظور تحریک دیگران ،جریان سازی و یا تبلیغ و تظاهر به قصد اغواگری و تشویش اذهان دیگران و عناوین مشابه مجاز نخواهد بود”.
ولی اعضای این فرقه از این اصل تخطی کرده و به تبلیغ این فرقه در سطح بین المللی و داخلی و جذب نیرو و سازماندهی یک جبهه مخالف علیه جمهوری اسلامی پرداخته اند ولی در قانون مجازات ما که ضامن اجرای اصول ق.ا است،جایگاه این فرقه به طور مشخص جرم انگاری نشده است و شیوه برخورد با فعالیت های این فرقه با ابهام جدی روبرو است.

ب)بیان مساله
این پژوهش که فرقه بهائیت از دیدگاه حقوق کیفری ارائه می‌گردد تلاشی است در جهت تحقیق و شناسایی یکی از فرقه‌های انحرافی که در حقوق جزا مورد توجه نگرفته است. در این نوشتار سعی گردیده است، ضمن مراجعه به منابع مختلف، فقهی و حقوقی تعریفی از تشکیلات و عضویت واداره و هدف این فرقه مجرمانه ارائه گردد و مبانی آن تحلیل و ارتباط آن با سایر جرائم علیه امنیت و علیه دین بررسی شود و در پایان این تحقیق واکنش هایی که برای مقابله با این پدیده انحرافی قابل اعمال است بررسی شود و تا حدی از ابهامات و سردرگمی های دستگاه قضایی در این مورد انحرافی بکاهد.

ج)اهمیت و ضرورت پژوهش
گسترش و فعالیت های فرقه های انحرافی مثل بهائیت در جامعه ایرانی و ابهام و عدم صراحت در قوانین موضوعه جهت برخورد با تشکیلات گسترده بهائیت و شیوه برخورد و مقابله با این فرقه های انحرافی دچار مشکل جدی ساخته است

د)سوال پژوهش
1-آیا با توجه به قانون مجازات اسلامی ما تشکیل فرقه بهائیت جرم است؟
2-آیا برخی رفتارهای فرقه مذکور می تواند مصداق جرائم علیه امنیت و علیه دین قلمداد گردد؟

ز)سابقه علمی
از لحاظ سابقه تاریخی هیچ پایان‌نامه‌ایی و یا نوشته‌ی دیگری به تحلیل حقوقی بهائیت نپرداخته است، البته کتابها و مقالات متعددی در زمینه بهائیت وجود دارد که اکثراً به تحلیل جامعه‌شناختی و سیاسی بهائیت پرداخته اند. از جمله این کتب، بهائیت در ایران نوشته دکتر سعید زاهدانی با همکاری محمدعلی‌ اسلامی چاپ سوم 1384 نشر مرکز اسناد انقلاب اسلامی است که این کتاب به بررسی چند و چون بهائیت به عنوان یک جنبش مذهبی پرداخته است و
به این مقوله می‌پردازد که فرقه‌های شیخیه و بابیه کی و چرا و چگونه به وجود آمده‌اند، دیدگاه و اعتقاداتشان چیست، این تحقیق به بهائیت از زاویه جامعه‌شناختی و سیاسی می‌نگرد و نحوه تعامل آن را با اقتدار ملی مورد توجه قرار می‌دهد، که این کتاب سه بهره، هفت فصل و یک نتیجه‌گیری دارد.
بابیگری و بهاییگری نوشته محمد مهدی اشتهاردی ناشر آن کتاب آشنا، چاپ اول، بهار 1379، این کتاب در رابطه با امام زمان نوشته شده است و از این نظرکه از آغاز غیبت آن حضرت تاکنون به طور مکرر افراد گمراه ادعای مهدویت و بابیت کرده اند و بازیچه استعمار شده‌اند تا بلکه بتوانند از این راه در میان شیعیان تفرقه و پراکندگی ایجاد کنند. این کتاب در حقیقت به آگاهی بخشی پرداخته تا موجب بیداری اقشار جامعه شود. و در پنج فصل ارائه شده است.
کتاب نیمه پنهان یا سایه شوم؛ نوشته مهناز رئوفی، انتشارات کیهان. چاپ اول 1385 این کتاب خاطره یک زن بهایی بازگشته به اسلام است، نویسنده در این کتاب علت مسلمان شدن خود را به وضوح شرح می‌دهد با قلمی روان و روشن از ماجراهای همزیستی با بهائیان می‌گوید.
کتابی تحت عنوان الفرقه الهامشیه فی الاسلام؛ اثر بن عبدالجلیل در سال 2005 میلادی توسط دارالمدار اسلامی روانه بازار تحقیقات مربوط به ادیان و فرقه‌ها شده است. این کتاب یکی از جدیدترین آثاری است که درباره فرقه‌های افراطی در شیعه نوشته است. در این کتاب در فصل اول از بهائیت بحث شده است. در واقع نویسنده در صدد بیان این نکته است که فرقه‌های انحرافی اسلام چگونه شکل گرفته‌اند نظریه مولف این است که فرقه‌گرایی در جهان اسلام چه تأثیری داشته است.
و به ترتیب کتاب‌های ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، خاطرات حسین فردوست، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، سال 1370، بهائیت از ادعا تا واقعیت، نوشته مهدی کریمی سلسله مباحث بهایی شناسی، انتشارات رادنگار، محاکمه باب و بها، انتشارات برهان، دکتر همت، چاپ سوم تهران 1344. خدای عصر ارتباط، نوشته محمدرضا حسینی، تهران 1388 فتنه باب، جلد دوم تألیف اعتماد السلطنه به قلم عبدالحسین نوایی، چاپ ،1377 انتشارات تهران، بهائیت دین نیست، ابوتراب همت، چ
اپ دوم، چاپ نیکتو تهران 1325 جستاری از تاریخ بهایی‌گری در ایران دکتر شهبازی، موعود، شهریور 1387، شماره 91.
این کتب و نوشته‌ها همانطور که در ابتدا گفته شد نیز به تحلیل جامعه‌شناسی و سیاسی و چگونگی شکل‌گیری این فرق پرداخته است و هیچ کدام به تحلیل حقوقی نپرداخته است.

و)هدف پژوهش
هدف از این پژوهش رفع ابهام نسبت به رفتارهای مجرمانهی بهاییت، عملکرد تشکیلاتی و فردی اعضاء آن در ارتباط با حقوق جزاست.

ه)روش پژوهش
روش به کار گرفته شده در این پژوهش روش توصیفی – تحلیلی است. و اطلاعات گردآوری شده از طریق منابع کتابخانه و اینترنت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

ی)پلان کار
فصل اول :دیرینه و کلیات ،در ابتدای این فصل به نحوه شکل گیری و ورود این فرقه مجرمانه در جامعه اسلامی ایران اشاره می گردد و در ادامه وضعیت کنونی این فرقه در جامعه ایران مورد بررسی قرار می گیرد .
فصل دوم:فرقه مجرمانه بهاییت :در این فصل با توجه به نقش و هدفی که این فرقه از تشکیل چنین گروهی دنبال و در راستای آن فعالیت های خود را شکل می دهد ابتدا مبانی جرمانگاری رفتارهای این