منابع و ماخذ پایان نامه توسعه گردشگری، قصد استفاده، بخش کشاورزی

منابع و ماخذ پایان نامه
توسعه گردشگری، قصد استفاده، بخش کشاورزی

5

تعهد نامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد

اینجانب احسان جیران دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد نا پیوسته به شماره دانشجویی 880156088 در رشته جغرافیا – برنامه ریزی توریسم که در تاریخ 6890/9/61 از پایان نامه خود تحت عنوان” نقش توانمندیهای محیطی در توسعه گردشگری شهریار” با کسب نمره هفده وبیست وپنج صدم ودرجه بسیارخوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
-6 این پایان نامه حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران) اعم از پایان نامه، کتاب ، مقاله و……..( استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه های موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را در فهرست ذکر ودرج کرده ام.

-2این پایان نامه قبالً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی)هم سطح،پایین تر یا باالتر( در سایر دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.

-8 چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و…. از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.

-4 چنانچه در هر مقطع زمانی خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام ونام خانوادگی:

6

تاریخ وامضاء:

بسمه تعالی

در تاریخ دانشجـوی کارشناسی ارشد آقای احسان جیران از پایان نامه خود دفـاع نمـوده و بــا نمــره

هفده وبیست وپنج صدم بحـروف هفده وبیست وپنج صدم و بـا درجـه بسیار خوب مـورد تصویـب قـرار گرفت.

امضاء استاد راهنما

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

)این چکیده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهیه شده است(

نام واحد دانشگاهی: تهران مرکزی کد واحد: 606
کد شناسایی پایان نامه: 60650165906062

عنوان پایان نامه: نقش توانمندیهای محیطی در توسعه گردشگری شهریار

نام و نام خانوادگی دانشجو: احسان جیران
تاریخ شروع پایان نامه:6890/9/61

شماره دانشجویی: 880156088
تاریخ اتمام پایان نامه: 6896/60/4

رشته تحصیلی: جغرافیا – برنامه ریزی توریسم

استاد راهنما: دکتر شوکت مقیمی

استاد مشاور: دکتر فریده اسدیان

چکیده پایان نامه )شامل خالصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده( :

گردشگری، فعالیتی است با ابعاد گوناگون اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی، محیطی و سیاسی به نحوی که غالب شئونات زندگی انساان را شاامم مای گاردد، اماروزه از
انعت
گردشگری به عنوان یک بازوی قدرتمند جهت افزایش درآمد و فقر زدایی در کشور های در حال توسعه نام برده می شود.

این مطلب را هم بخوانید :  مقاله درمورد دانلودگروه کنترل، یشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

در دوران کنونی در پی بروز بحران های زیست محیطی،نابودی منابع و ایجاد موانع در راه رسیدن به توسعه پایادار، ززم اسات برناماههاا براسااش شاناوت و ارزیاابی تاوان
محیطی
ورت گیرد تا هم بهرهبرداری در وور و مستمر از محیط
ورت گیرد و هم ارزش های طبیعی محیط حفظ شود.

پژوهش حاضر به مطالعه، بررسی و ارزیابی توان های محیطی شهرستان شهریار و ارتباط آن با توسعه گردشگری در این شهرستان پرداوته است. این منطقه دارای تاوان هاا و
منابع متنوع محیطی اعم از آب کافی،واک حا لخیز،شرایط اقلیمی مطلوب، پوشش گیاهی، عوامم ارتباطی و پدیده های طبیعای و انساانی جااگب گردشاگری اسات کاه در
ورت برنامه ریزی و استفاده از آنها، می توان بسیاری از مشکالت اقتصادی و اجتماعی منطقه را از بین برد و منطقه را در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار هدایت کرد.

روش تحقیق، تحلیلی- تو یفی و میدانی بوده است و با گردآوری اطالعات کتابخانه ای، میدانی و اینترنتی به بررسی وضعیت توانایی های طبیعی شهرستان شهریار پرداوته
شده است.

8

نتایج بررسی نشان می دهد که شهرستان شهریار با توجه به وجود توانمندیهای فراوان طبیعی و موقعیت جغرافیایی و دسترسی مناسب وود مای تواناد در زمیناه گردشاگری

موفق باشد.

کلید واژگان: توانمندی، توسعه، گردشگری، شهریار

نظر استاد راهنما برای چاپ در پژوهش نامه دانشگاه مناسب است  تاریخ و امضاء:
مناسب نیست 

9

فهرست مطالب

عنوان صفحه

-1 فصم اول: کلیات،تعاریف و مفاهیم پایه

-1-1 کلیات طرح پژوهش 9

-2-1 بیان مساله تحقیق 4

-9-1 پیشینه تحقیق: 5

-4-1 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن: 6

-5-1 اهداف تحقیق 8

-1 -5-1 پرسش های تحقیق 8

-2-5-1 فرضیات 8

-9 -5-1 چهارچوب نظری تحقیق 8

-4 -5-1 مد
ل
تحقیق 3

-5 -5-1روش تحقیق 3

– 6-5-1 روش گردآوری اطالعات 3

-7 -5-1 محدوده تحقیق 3

-8-5-1 محدودیتهای تحقیق 3

-2 فصم دوم: مفاهیم و تعاریف

مقدمه 12

-1-2 پیشینۀ گردشگری 12

-2-2 مفاهیم کلیدی 14

-1-2-2 گردشگری و پایداری .. 14

-2-2-2 گردشگری پایداری15 1

‌أ

-9-2-2 محیط 18

-4-2-2 توان محیطی 13

-9-2 معیارهای جاگبیت منطقه گردشگری برای گردشگران 22

-4-2 حوزه نفوگ)حیطه عملکرد، ارزش( 22

-5-2 بررسی و ارزیابی جاگبه ها 21

-6-2 اهداف گردشگری 29

-7-2 اشکال گردشگری 29

-8-2 انواع گردشگری 24

این مطلب را هم بخوانید :  دانلود پایان نامه ارشد با موضوعقیصر امین پور، دستور زبان، علوم اجتماعی

-3-2 منابع و جاگبه های گردشگری 28

-1-3-2 منابع و جاگبه های طبیعی 28

-2-3-2 منابع و جاگبه های انسانی 28

-12-2 فرآیند فضایی توسعه گردشگری 23

-11-2 عوامم موثر در توسعه گردشگری 91

-12-2 عنا ر و اجزای تشکیم دهنده گردشگری 92

-19-2 اثرات و پیامد های گردشگری 97

-1-19-2 اثرات و پیامد های اقتصادی 98

-1-1-19-2 گردشگری و درآمد ملی 42

-2-1-19-2 گردشگری و توسعه اشتغال 41

-2-19-2 اثرات اجتماعی و فرهنگی 49

-9-19-2 اثرات زیست محیطی . 46

-4-19-2 توریسم اقلیمی )کلیما توریسم( 43

-9 فصم سوم: ویژگی های منطقه

-1-9 ویژگی های جغرافیایی 59

‌ب

-1-1-9 موقعیت جغرافیایی 54

-1-1-1-9زمین شناسی 56

-2-1-9 توپوگرافی 56

-1- 2 1-9وضعیت لرزه ویزی و گسم ها 58

-9-1-9 ویژگی های اقلیمی 53

-1-9-1-9 درجه ی حرارت 62

-2-9-1-9 رطوبت نسبی 62

-9-9-1-9بارندگی 64

-4-9-1-9 باد 64

-1-1-9مطاللعات عمومی هیدرولوژی، منابع آبهای سطحی و زیرزمینی . 66

-1-1-1-9 آب های زیرزمینی 63

-2-1-9وضعیت واک 72

-9-1-9 پوشش گیاهی 72

-4-1-9 گونه های جانوری 79

-2-9 ویژگی های انسانی 74

-1-2-9 تقسیمات سیاسی 74

-2-2-9سوابق تاریخی منطقه 75

-9-2-9 اقوام و طوایف 76

-4-2-9 ویژگی های جمعیتی 77

-1-4-2-9 حجم جمعیت و نرخ رشد 77

– 2-4-2- 9 ساوتار سنی و جنسی جمعیت 73

-9-4-2-9 تعداد و نوع وانوار . 73

-4-4-2-9 وضعیت سواد 82

‌ج

-5-4-2-9 مهاجرت……………………………………………………………………………………………………
82
-9-9 ویژگی های اقتصادی ………………………………………………………………………………………….
82
-1-9-9 نیروی انسانی و اشتغال……………………………………………………………………………………
82
-2-9-9 توزیع نسبی اشتغال…………………………………………………………………………………………
82
–9-9-9الگوی معیشت مردم شهریار……………………………………………………………………………
89
-1-9-9-9 بخش کشاورزی …………………………………………………………………………………………
89
-2-9-9-9 شکار،پرورش ماهی و سایر مشاغم ………………………………………………………………
85
-4-9-9 عملکرد غالب اقتصاد در شهرستان……………………………………………………………………
85
-4-9
نعت ……………………………………………………………………………………………………………
86
-1-4-9
نایع بومی وسنتی ………………………………………………………………………………………….
86
-5-9ودمات ………………………………………………………………………………………………………………
87
-6-9زیرساوت…………………………………………………………………………………………………………..
83
-4 توانمندیهای گردشگری منطقه ………………………………………………………………………………….
34
-1-4پتانسیم های گردشگری شهریار…………………………………………………………………………….
35
-1-1-4منابع طبیعی …………………………………………………………………………………………………….
35
-2-4پتانسیم های تاریخی و فرهنگی …………………………………………………………………………..
122
-9-2-4منابع انسان ساوت…………………………………………………………………………………………
123
-9-4 قوت ها و ضعف های منطقه ویژه گردشگری شهرستان شهریار ……………………………….
119
-1-9-4 نقاط قوت منطقه شهریار ………………………………………………………………………………..
119
-2-9-4نقاط ضعف …………………………………………………………………………………………………..
119
-4-4فر
ت ها و امکانات ………………………………………………………………………………………….
114
-1-4-4فر ت ها ……………………………………………………………………………………………………..
114
-2-4-4تهدیدها ………………………………………………………………………………………………………..
115

‌د

-5 نتیجه گیری و پیشنهادات 116

-1-5نتیجه گیری 117

-2-5آزمون فرضیات 117

-9-5پیشنهادات 113

فهرست منابع 122

‌ه

فهرست جداول

عنوان صفحه

-1-2 جدول 94

-2-2 جدول 95

9-2 -جدول 42

4-2 -جدول 48

– 1- 9جدول 61

-2-9 جدول 65

-9-9جدول 68

-4-9جدول 74

-5-9جدول 78

-6-9جدول 81

-7-9 جدول 82

-8-9جدول 85

-3-9 جدول 86

-12-9جدول 88

-11-9جدول 83

-12-9 جدول 83

-19-9 جدول 32

-14-9جدول 32

-15-9جدول 31

-16-9جدول 32

-17-9جدول 39

‌و

-1-4جدول 122

-2-4جدول 122

-9-4جدول 112
/>-4-4جدول 112

-5-4 جدول 111

-6-4جدول 111

-7-4جدول 112

‌ز

فهرست نمودار

عنوان صفحه

-1-2

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *