پایان نامه ارشد رایگان مدیریت : سرمایه اجتماعی

Arrows Leadership Concept

«علم و دانش بیش از مقداری است که قابل احاطه باشد و یک فرد نمی تواند بر همه آنها واقف گردد پس سعی کنید از هر علمی بهتر و شایسته اش را فرا گیرید»

( الحدیث جلد 2 صفحه 15 )

امام صادق (ع):
دانش آموزید به وجود آن خود را با خویشتن داری و سنگینی بیارائید و نسبت به دانش آموزان خود تواضع کنید و نسبت به استاد خود فروتن باشید و از علما متکبر نباشید که رفتار باطلتان حق شما را ضایع کند.

( اصول کافی جلد 1 صفحه 44 )

امام صادق (ع):
هر که برای خدا علم بیاموزد و بدان عمل کند و به دیگران بیاموزد در مقامهای بلند آسمانها عظیمش خوانند و گویند: آموخت برای خدا و عمل کرد برای خدا و تعلیم داد برای خدا.

( اصول کافی جلد 1 صفحه 43 )

تقدیم به

انسانهایی که عمر گرانقدرخود را دراه تحصیل علم ودانش گذاشته وبا فداکاری درخدمت بشریت ودانش آموخته گان بوده اند و بی صبرانه با جهل ونادانی مبارزه کردهاند.

سپاس گذاری
حمد و سپاس پروردگار مهربان و یاری رسان که فرصت بودن و آموختن را لایق این بنده حقیر دانسته و بار دیگر توفیق فراگیری علم را بر من عطا فرمود و مرا در کوران مشکلات و سختی ها یاری نمود.
عشق می ورزم به همسرم که بدون همراهی او پیمودن این را بسی سخت و دشوار می نمود و به فرزندانم که همواره انگیزه آموختن در وجودم هستند.
از استاد ارجمند و بزرگوار سردار دکتر محمد تقی عصار به عنوان استاد راهنما تشکر ویژه می نمایم که گام به گام در تنظیم و تدوین این پروژه یاری دهنده بنده بودند.
از استاد ارجمند دکتر یوسف محمدی مقدم به پاس کمک های علمی در مقام مشاور کمال تشکر و قدردانی را می نمایم، همچنین از استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدجواد کاملی مدیر گروه محترم که در طول تحقیق کمک و راهنمای موثری برای اینجانب بودند کمال امتنان و قدردانی را می نمایم.
با تشکر و احترام
داریوش فتاحی
تابستان92

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فهرست مطالب:
چکیده 1
فصل اول 2
کلیات تحقیق 2
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مساله 4
1-3 ضرورت انجام تحقیق 6
1-3-1 اهمیت پرداختن به موضوع سرمایه اجتماعی 7
1-4 اهداف تحقیق 8
1-4-1 هدف اصلی تحقیق 9
1-4-2 اهداف فرعی 9
1-4-3 اهداف کاربردی 9
1 – 5 سوالات تحقیق 9
الف) سوال اصلی 9
ب) سوالات فرعی 10
1-6 فرضیات تحقیق 10
1-7 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق 10
1-8 کاربردهای تحقیق 11
1-9 محدوده تحقیق 11
1-9-1 محدوده مکانی 11
1-9-2 محدوده زمانی 11
1-9-3 محدود موضوعی 12
1-10 خلاصه فصل 12
فصل دوم 13
ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق 13
2-1 مقدمه 14
2-2 مفهوم دارایی های نامشهود 14
2-3 مفهوم سرمایه اجتماعی 17
2-3-1 شکلگیری مفهوم سرمایه اجتماعی 17
2-3-2 تعریف سرمایه اجتماعی 19
2-3 نظریههای سرمایه اجتماعی 23
2-3-1 نظریه پیوندهای ضعیف 23
2-3-2 نظریه شکاف ساختاری 24
2-3-3 نظریه گوشال و ناهاپیت 25
4-3-4 نظریه سرمایه اجتماعی – اعتماد 26
2-3-5 نظریه منابع اجتماعی 27
2-3-6 نظریه SCAT 27
2-4 مدل های سرمایه اجتماعی 28
2-5 سرمایه اجتماعی و امنیت 33
2-6 سرمایه اجتماعی و اقتدار پلیس 35
2-6-1 منشاء و ویژگی‌های اقتدار 36
2-6-2 عوامل تاثیرگذار بر اقتدار پلیس 36
2-7 سرمایه اجتماعی و توانمندی پلیس 38
2-8 سرمایه اجتماعی و تبلیغات پلیس 38
2-9 عملکرد پلیس و سرمایه اجتماعی 39
2-10 پلیس دانش بنیان و سرمایه اجتماعی 40
2-11 تفاوت سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی 40
2-12 تفاوت سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی 43
2-13 تفاوت سرمایه اجتماعی و سرمایه ساختاری/ سازمانی 44
2-14 پیشینه تحقیق 46
2-15خلاصه فصل 51
فصل سوم 52
روششناسی تحقیق 52
3-1 مقدمه 53
3-2 نوع تحقیق 53
3-3 کاربردهای تحقیق 54
3-4 محدوده تحقیق 54

 
 
3-4-1 محدوده مکانی 54
3-4-2 محدوده زمانی 54
3-4-3 محدود موضوعی 55
3-5 روش تحقیق 55
3-6 تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق 55
3-7 مدل تحقیق 56
3-8 جامعه آماری و حجم نمونه 58
3-9 روش گردآوری اطلاعات 59
3-01 تحلیل پرسشنامه 59
3-10-1 تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه 60
3- 10-2 پایایی (اعتمادپذیری) پرسشنامه 61
3-11 خلاصه فصل 62
فصل چهارم 63
تجزیه تحلیل داده ها 63
4-1مقدمه 64
4-2 تحلیل توصیفی داده ها 64
4-3 تحلیل توصیفی 64
4-4 بررسی پاسخگویان از لحاظ جنسیت 66
4-5 بررسی پاسخگویان از لحاظ تحصیلات 67
4-6 بررسی پاسخگویان از لحاظ سنی 68
4-8 تجزیه و تحلیل پارامترهای تحقیق 69
4-8-1 مولفه های مدل تحقیق 69
4-9 روش تجزیه تحلیل استنباطی 71
4-9-1 روند تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش به کمک آمار استنباطی 71
4-9-2 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 71
4-10 بررسی فرضیات از لحاظ وجود رابطه همبستگی معنادار 78
4- 11 آزمون رگرسیون خطی و لجستیک 81
4-12 معادله رگرسیون چند متغیره 89
4-13 خلاصه فصل 92
فصل پنجم 93
نتیجه گیری و پیشنهادات 93
5-1 مقدمه 94
5-2 نتایج کلی 94
5-2-1 توانمندی پلیس- سرمایه اجتماعی 95
5-2-2 تبلیغات – سرمایه اجتماعی 96
5-2-3 اقتدار پلیس- سرمایه اجتماعی 96
5-2-4 عملکرد پلیس- سرمایه اجتماعی 97
5-2-5 پلیس دانش بنیان – سرمایه اجتماعی 98
5-4 محدودیت ها و مشکلات انجام تحقیق 98
5-5 پیشنهادات کاربردی 99
5-6 جنبه نوآوری تحقیق 99
5-7 پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی 100
فهرست جدولها:
جدول 2 – 1 مدل گوشال و ناهاپیت در تشریح ابعاد سرمایه اجتماعی ( منبع: گوشال و ناهاپیت ، 1998) 25
جدول 2 2 مقایسه مفهوم سازی های سرمایه فکری ( مدهنی و همکاران ، 1392) 41
جدول 2 – 3 شاخصهای سرمایه انسانی ( منبع : چن و همکاران ، 2004) 43
جدول 2 – 4 شاخصهای سرمایه ساختاری (منبع : چن وهمکاران ، 2004) 45

جدول 3 – 1 : شاخص های مربوط به متغیرهای تحقیق و منبع آنها 60
جدول 3 – 2 مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق 61
جدول 4 – 1 مشخصه های پاسخ 65
جدول 4 – 2 وضعیت پاسخگویان به تفکیک جنسیت 66
جدول 4 – 3 وضعیت پاسخگویان به تفکیک تحصیلات 67
جدول 4 -4 وضعیت پاسخگویان به تفکیک سن 68
جدول 4 – 5 شاخص های آمار توصیفی مولفه های مدل تحقیق 70
جدول 4 – 6 محاسبه همبستگی و معناداری روابط بین متغیرها 79
جدول 4 – 7 محاسبه شدت روابط میان متغیرها 80
جدول 4 – 8 تجزیه تحلیل ANOVA توانمندی- سرمایه اجتماعی 82
جدول 4 – 9 محاسبه ضرایب و معناداری رگرسیون 83
جدول 4 – 10 تجزیه تحلیل ANOVA اقتدار- سرمایه اجتماعی 85
جدول 4 – 11 محاسبه ضرایب و معناداری رگرسیون 86
جدول 4 – 12 بررسی خطی بودن معادله چند متغیره 90
جدول 4 – 13 محاسبه ضرایب رگرسیون تحقیق 90
جدول 4 – 14 محاسبه مجدد ضرایب رگرسیون متغیرهای تحقیق 91
جدول 5 – 1وضعیت پذیرش یا عدم پذیرش سوالات تحقیق 95
فهرست شکلها:
شکل 2 – 1 مدل پیوندهای ضعیف در سرمایه اجتماعی (منبع : سیبرت ، 2001) 24
شکل 2 – 2 مدل نظریه شکاف ساختاری در تبیین سرمایه اجتماعی ( منبع : سیبرت ، 2001) 25
شکل 2 3 مدل سرمایه اجتماعی-اعتماد ( منبع : استرام و آن، 2003) 26
شکل 2 – 4 مدل نظریه SCAT ( منبع : کریشنا و شرادر ، 1999) 28
شکل 2 – 5 مهمترین مولفه های سرمایه اجتماعی ( جان فیلد ، 1386) 29
شکل 2 – 6 مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش (هافمن و همکاران ، 2005) 30
شکل 2 – 7 مدل سرمایه اجتماعی-نوآوری ( منبع : مارتینز –کاناس و همکاران ، 2011) 32
شکل 2 – 8 رابطه سرمایه اجتماعی و امنیت کشور ( منبع : سویزی و محمدی ،1390؛ شفیعی ، 1382) 34
شکل 3 – 1 مدل مفهومی تحقیق 57
شکل 4 – 1وضعیت پاسخگویان به تفکیک جنسیت 66
شکل 4 2وضعیت پاسخگویان به تفکیک تحصیلات 67
شکل 4 – 3 وضعیت پاسخگویان به تفکیک سن 69
شکل 4 – 4 نمودار هیستوگرام مربوط به سرمایه اجتماعی 72
شکل 4 – 5 نمودار کیو کیو پلات سرمایه اجتماعی 73
شکل 4 – 6 نمودار لگاریتم طبیعی متغیر سرمایه اجتماعی 74
شکل 4 – 7 نمودار هیستوگرام مربوط به توانمندسازی پلیس 75
شکل 4 – 8 نمودار کیو کیو پلات توانمندسازی پلیس 76
شکل 4 – 9 نمودار لگاریتم طبیعی توانمندسازی پلیس 77
شکل 4 -10 مدل نهایی روابط 81
شکل 4 – 11 نمودار رگرسیون توانمندی- سرمایه اجتماعی 84
شکل 4 – 12 نمودار رگرسیون اقتدار- سرمایه اجتماعی 87
شکل 4 – 13 معادلات خطی عملکرد پلیس – سرمایه اجتماعی 88
شکل 4 -14 معادلات رگرسیونی پلیس دانش بنیان-سرمایه اجتماعی 89

چکیده
سرمایه اجتماعی جمع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکهی بادوامی از روابط نهادینه شده بین افراد و عضویت در یک گروه برای دستیابی به منابع آن گروه است. امروزه مفهوم سرمایه اجتماعی به لحاظ تاثیراتی که بر بهبود عملکرد سازمانی دارد به مقولهای مهم و مورد توجه در سازمانها تبدیل شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر بهبود سرمایه اجتماعی در سازمانهای پلیس میباشد که برای این منظور چهار عامل به عنوان پنج فرضیه تحقیق تبیین گردید. این چهار عامل عبارت بودند از: توانمندی پلیس؛ تبلیغات پلیس؛ اقتدار پلیس و پلیس دانش بنیان؛ عملکرد پلیس .
این تحقیق از نوع کاربردی بوده که به روش توصیفی پیمایشی به انجام میرسد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان فاتب می‌باشند که از میان آنها تعداد 400 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و با بهره گرفتن از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمع آور
ی داده ها، اطلاعات مورد نیاز را گردآوری گردید. سپس داده های جمعآوری شده از طریق روش همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان میدهد از میان فرضیات تحقیق هر 5 فرضیه مورد پذیرش قرار گرفت. و رابطه معناداری میان توانمندی پلیس؛ تبلیغات پلیس؛ اقتدار پلیس و پلیس دانش بنیان و بهبود سرمایه اجتماعی گزارش گردید.
واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، توانمندی پلیس، تبلیغات پلیس، اقتدار پلیس، پلیس دانش بنیان.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
سرمایه اجتماعی را باید از جمله موضوعات مهمی ارزیابی نمود که پس از طرح در حوزه مطالعات اقتصادی در مدت زمان اندکی به سایر حوزه های نیز راه یافته است. به گونهای که امروزه این موضوع به بحث مستقلی تبدیل شده که کارشناسان خاص خود را دارد سرمایه اجتماعی مجموعه معینی از ارزشها و هنجارهای غیر رسمی و رسمی است که اعضای گروه یا شهروندان با سازمان ها و نهادهای جامعه از طریق همکاری، اعتبار و اعتمادشان نسبت به فعالیتهای یکدیگر بدست میآید؛ به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی پدیدهای است که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی میباشد سرمایه اجتماعی گاهی اوقات دارایی فرد به شمار میآید در آن صورت به شبکه های اجتماعی گسترده و منابع قابل دسترس برای فرد تأکید میگردد، و در مواردی دیگر به کیفیت این روابط در قالب هنجارهای اعتماد و همیاری پرداخته میشود. در این جا سرمایه اجتماعی دارایی جمع قلمداد میگردد. ( توسلی و همکاران، 1384 ) .
در دو دهه اخیر سرمایه اجتماعی به مثابه یک دارایی نامشهود سازمانی مورد توجه علاقمندان به مباحث سازمان و مدیریت سازمانی قرار گرفته است، این پدیده به عنوان یک سازه ضرورتمند، سودآور و مفید در درک روابط اجتماعی میان سازمان و شهروندان در موقعیت های گوناگون نقش بسیار مؤثری میتواند ایفاءکند. این پدیده بر اساس عرف، سنن، هنجارها، و نهادهایی که در بستری از روابط اجتماعی بین سازمان ها و شهروندان به صورت رسمی و غیر رسمی در طول نسل ها شکل گرفته و موجب اعمال نوعی نظارت و کنترل اجتماعی بر مبنای ساختار جامعه پذیری شده است، بنا گردیده است ( شربتیان ، 1390 ). روشن است که یکی از مهمترین کششها و تمایلات انسان در زندگی طبیعی, تلاش در جهت دست یافتن به “امنیت پایدار” است. چنین کششی در واقع با جوهر هستی انسان پیوندی ناگسستنی دارد بطوریکه حفظ ذات و صیانت نفس از اساسی ترین میلهای انسان در حیات طبیعی او محسوب میشود. در این ارتباط به منظور برآوردهسازی این نیاز و دیگر نیازهای زیستی انسانها ناگزیر به ورود در مناسبات گوناگون اجتماعی نسبت به یکدیگر هستند. این مناسبات به تدریج مقدمات تشکیل یافتن یک “جامعه انسان” را فراهم میدارند(روشندل، 1374 : 3) . امروزه در تمامی جوامع مدنی نیروی “پلیس” ، به عنوان یک سازمان ساختار یافته، نیروی برقرار و تضمین کننده امنیت عمومی در سطح جامعه معرفی شده است و “مدیریت کارای” سیستم امنیت عمومی جامعه به عنوان وظیفه اصلی آن تعریف گردیده است. در جامعهای که پلیس در نظم و امنیت اجتماعی پایدار آن جامعه سهم عمده و محوری خواهد داشت؛ و این مسأله نیز مهمترین عملکرد این سازمان را شکل میدهد، تلاش بسیاری میکند تا سطح همکاری درون سازمانی، بین سازمانی، برون سازمانی و بین المللی خود را از راه های گوناگون ارتقاء دهد، و تقویت نماید( نعمتی، 1391 : 208) براین اساس، واقعیت مهم آن است که بقا و فنای هر سازمانی به تعامل موثر آن با محیط بستگی دارد و در این بین روشن است که سازمان پلیس نیز نمیتواند که از این واقعیت مستثنی باشد (بوئد ، 2009 ). در این ارتباط، سرمایه های اجتماعی سازمان پلیس نقش بسزایی در جلب حمایت محیطی دارد و هر چقدر سازمان در محیط متلاطم و پویاتری حضور داشته باشد، اهمیت این عوامل نیز بیشتر خواهد بود ( تقوی حسینی، 1388).
به طور خلاصه این فصل به کلیات تحقیق میپردازد و مبانی و مسیر تحقیق را مشخص می سازد. ابتدا به بیان دقیق مساله و ضرورت تحقیق می پردازیم . این که در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ برای چه سوالاتی هستیم. در ادامه اهدافی که از انجام این تحقیق متصوریم، بیان خواهیم کرد. همچنین عناصر تحقیق که شامل فرضیات و سوالات تحقیق میباشد، ارائه خواهد شد. پس از آن مشکلات احتمالی پیش روی فرایند تحقیق میپردازیم و تاحدودی در مورد روش انجام تحقیق و روش های تجزیه تحلیل اطلاعات صحبت خواهیم نمود.

1-2 بیان مساله
با افزایش دامنه خطرات تهدید کننده، جرائم، و تخلفات، این موضوع نیز آشکار می گردد که برقراری نظم و امنیت در سطح جامعه نمیتواند به تنهایی توسط سازمان پلیس میسر