پایان نامه با موضوع برنامه پنجم توسعه

ر مورد نسبت علم و دین …………………………………………………………………….. ۱۲۰
علم بومی …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱
ویژگیهای علم بومی …………………………………………………………………………………………………….۱۲۲
علم دینی در فرهنگ و ادبیات فارسی اسلامی ایرانی ……………………………………………………….. ۱۲۴
ناصر خسرو …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۴
عطار……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۶
مولانا……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۰
الگوهای اسلامی کردن علم و دانشگاه …………………………………………………………………………. ۱۳۳
برنامه دوازده مرحله‌ای الفاروقی ……………………………………………………………………………………۱۳۴
الگوی صافی ……………………………………………………………………………………………………………۱۳۶
شش اصل طاها جابر ال الوانی …………………………………………………………………………………….. ۱۳۶
الگوی علم دینی از دیدگاه چودهاری …………………………………………………………………………. ۱۳۸
علوم انسانی اسلامی …………………………………………………………………………………………………..۱۵۳
دیدگاه امام خمینی …………………………………………………….. ………………………………………….. ۱۵۳
دیدگاه مقام معظم رهبری………………………………………………………………………………………….. ۱۶۶

دیدگاه آیت اله مصباح یزدی ……………………………………………………………………………………..۱۷۰
دیدگاه آیت اله جوادی آملی ……………………………………………………………………………………..۱۸۶
دیدگاه محمدمهدی میرباقری ……………………………………………………………………………………..۱۹۳
عوامل غیر معرفتی در ایجاد دانشگاه اسلامی ایرانی …………………………………………………………۲۰۷
اساتید …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰۷
دانشجو………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱۰
مدیریت و تشکیلات اداری…………………………………………………………………………………………۲۸۵
محیط……………………………………………………………………………………………………………………..۲۱۹
نمونه ای از دانشگاه اسلامی ایرانی ………………………………………………………………………………۲۲۰
دانشگاه امام صادق (ع): اهداف و ساختار ……………………………………………………………………..۲۲۲
پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………۲۲۶
الف) تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………. ۲۲۶
ب) تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………. ۲۲۹
فصل سوم
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳۴
روش شناسی …………………………………………………………………………………………………………..۲۳۴
جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………. ۲۳۴
روش های گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………….۲۳۵
تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………… ۲۳۵
اعتبار سنجی و روایی و پایی ………………………………………………………………………………. ۲۴۰
فصل چهارم
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………۲۴۲
تجزیه و تحلیل ………………………………………………………………………………………………….۲۴۲
کد گذاری باز ………………………………………………………………………………………………….۲۴۴
کدگذاری باز بیانات و فرامین حضرت امام خمینی (ره) ……………………………………………۲۴۴
کدگذاری باز بیانات مقام معظم رهبری …………………………………………………………………۲۴۶
کدگذاری قانون اساسی جممهوری اسلامی ایران ……………………………………………………۲۴۹
کدگذاری باز چشم انداز ۲۰ ساله نظام جمهوری اسلامی ایران………………………………….. ۲۵۲
کدگذاری باز نقشه جامع علمی کشور ………………………………………………………………….. ۲۵۲
کدگذاری برنامه پنجم توسعه ……………………………………………………………………………….۲۵۷
کدگذاری باز مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ……………………………………………….۲۵۸
کدگذاری محوری …………………………………………………………………………………………… ۲۶۱
کدگذاری گزینشی ………………………………………………………………………………………….. ۲۷۲
فصل پنجم
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….۲۷۵
بحث در خصوص یافته های پژوهش …………………………………………………………………….. ۲۷۵
محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………… ۳۱۲

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پیشنهادات پژوهش …………………………………………………………………………………………….. ۳۱۳
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………. ۳۱۴
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………۳۲۷

فهرست جداول
موضوع صفحه
جدول شماره ۱-۲ : الگوهای متمایز نظام های دانشگاهی غرب ……………………………………………………. ۴۰
جدول شماره ۲-۲ : نمونه هایی از بسته بندی رویکردهای کلی درباره اهداف و رسالت های دانشگاه ……۴۵
جدول شماره ۳-۲ : دسته بندی رویکردهای کلی درباره اهداف و رسالت های دانشگاه ……………………..۴۶
جدول شماره ۴-۲ : طبقات علوم و دانشها از نگاه امام خمینی (ره) ……………………………………………….. ۱۶۶
جدول شماره ۵-۲ : کتب منتشر شده در زمینه اسلامی کردن علوم ………………………………………………..۲۳۲
جدول شماره ۱-۴ : داده های تحقیق …………………………. ……………………………. …………………………. ۲۴۲
جدول شماره ۲-۴ : نمونه ای از کدگذاری باز بیانات حضرت امام خمینی (ره) …………………………….. ۲۴۴
جدول شماره ۳-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای بیانات امام خمینی (ره) ……………. ۲۴۵
جدول شماره ۴-۴ : نمونه ای از کدگذاری باز بیانات مقام معظم رهبری ………………………………………. ۲۴۶
جدول شماره ۵-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری……………۲۴۷
جدول شماره ۶-۴ : نمونه ای از کدگذاری باز قانون اساسی ……………………………………………………….۲۴۹
جدول شماره ۷-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه استخراج شده از قانون اساسی ………………………………………۲۵۱
جدول شماره ۸-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه استخراج شده از چشم انداز ۲۰ ساله نظام ……………………….۲۵۲
جدول شماره ۹-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از ارزشهای بنیادین نقشه جامع علمی کشور …………..۲۵۲
جدول شماره ۱۰-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای اهداف کلان و اهداف بخشی نقشه علمی کشور…………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵۳
جدول شماره ۱۱-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان ۱ ……………………….۲۵۳
جدول شماره ۱۲-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان ۲ ………………………….۲۵۳
جدول شماره ۱۳-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان ۳ ………………………….۲۵۳
جدول شماره ۱۴-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان ۴ ………………………….۲۵۴
جدول شماره ۱۵-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان ۵…………………………..۲۵۴
جدول شماره ۱۶-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان ۶…………………………..۲۵۴
جدول شماره ۱۷-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان ۷…………………………..۲۵۴
جدول شماره ۱۸-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان ۸…………………………..۲۵۴
جدول شماره ۱۹-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان ۹…………………………..۲۵۴
جدول شماره ۲۰-۴ : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان ۱۰…………………………۲۵۶
جدول شماره ۲۱-۴: مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان ۱۱………………………….۲۵۶
جدول شماره ۲۲-۴: مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان ۱۲………………………….۲۵۶
جدول شماره ۲۳-۴: مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان ۱۳………………………….۲۵۶
جدول شماره ۲۴-۴: نمونه ای از کدگذاری باز قانون برنامه پنجم توسعه ……………………………………………۲۵۷
جدول شماره ۲۵-۴: مفاهیم کدهای اولیه استخراج شده از قانون برنامه پنجم توسعه …………………………….۲۵۸
جدول شماره ۲۶-۴: نمونه ای از کدگذاری باز مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ………………………..۲۵۹
جدول شماره ۲۷-۴: مفاهیم کدهای اولیه استخراج شده از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ………. ۲۶۰

جدول شماره ۲۸-۴: مفاهیم کدهای اولیه استخراج شده از کل نمونه ها ………………………………………….. ۲۶۱
جدول شماره ۲۹-۴: مقولات اولیه بدست آمده از مفاهیم و کدهای اولیه ………………………………………. ۲۶۱
جدول شماره ۳۰-۴: مقولات عمده (نهایی ) برگرفته از مقولات اولیه ……………………………………………. ۲۷۰
فهرست اشکال
موضوع صفحه
شکل شماره ۱ – ۱ : عوامل اصلی تفاوت الگوها ………………………………………………………….۱۳
شکل شماره ۲– ۱ : الگوهای متفاوت از موقعیتی پیچیده ……………………………………………….۱۴
شکل شماره ۱ –۲ : رویکردهای کلی درباره اهداف و رسالت های دانشگاه ……………………..۴۷
شکل شماره ۲–۲ : رویکرد غیر ابزاری نسبت به اهداف و رسالت های کلی دانشگاه …………..۵۰
شکل شماره ۳–۲ : رویکرد ابزاری نسبت به اهداف و رسالت های کلی دانشگاه ……………….۵۲
شکل شماره ۴–۲ : نمای کلی علم بومی …………………………………………………………………..۱۲۳
شکل شماره ۵–۲ : الگوی تحول علوم انسانی …………………………………………………………….۲۰۶
شکل شماره ۱ –۳ : خلاصه مراحل انجام تحقیق با نظریه زمینه ای …………………………………۲۳۹
شکل شماره ۱ –۴ : مراحل تجزیه و تحلیل یافته های سوالات ………………………………………۲۴۳
شکل شماره ۲–۴ :الگوی دانشگاه اسلامی ایرانی ……………………………………………………….۲۷۳

چکیده:
با ظهور انقلاب مبتنی بر اسلام و شکل‌گیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *