پایان نامه با موضوع برنامه پنجم توسعه

ر مورد نسبت علم و دین …………………………………………………………………….. 120
علم بومی …………………………………………………………………………………………………………………. 121
ویژگیهای علم بومی …………………………………………………………………………………………………….122
علم دینی در فرهنگ و ادبیات فارسی اسلامی ایرانی ……………………………………………………….. 124
ناصر خسرو …………………………………………………………………………………………………………….. 124
عطار……………………………………………………………………………………………………………………… 126
مولانا……………………………………………………………………………………………………………………… 130
الگوهای اسلامی کردن علم و دانشگاه …………………………………………………………………………. 133
برنامه دوازده مرحله‌ای الفاروقی ……………………………………………………………………………………134
الگوی صافی ……………………………………………………………………………………………………………136
شش اصل طاها جابر ال الوانی …………………………………………………………………………………….. 136
الگوی علم دینی از دیدگاه چودهاری …………………………………………………………………………. 138
علوم انسانی اسلامی …………………………………………………………………………………………………..153
دیدگاه امام خمینی …………………………………………………….. ………………………………………….. 153
دیدگاه مقام معظم رهبری………………………………………………………………………………………….. 166

دیدگاه آیت اله مصباح یزدی ……………………………………………………………………………………..170
دیدگاه آیت اله جوادی آملی ……………………………………………………………………………………..186
دیدگاه محمدمهدی میرباقری ……………………………………………………………………………………..193
عوامل غیر معرفتی در ایجاد دانشگاه اسلامی ایرانی …………………………………………………………207
اساتید …………………………………………………………………………………………………………………… 207
دانشجو………………………………………………………………………………………………………………….. 210
مدیریت و تشکیلات اداری…………………………………………………………………………………………285
محیط……………………………………………………………………………………………………………………..219
نمونه ای از دانشگاه اسلامی ایرانی ………………………………………………………………………………220
دانشگاه امام صادق (ع): اهداف و ساختار ……………………………………………………………………..222
پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………226
الف) تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………. 226
ب) تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………. 229
فصل سوم
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 234
روش شناسی …………………………………………………………………………………………………………..234
جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………. 234
روش های گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………….235
تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………………………… 235
اعتبار سنجی و روایی و پایی ………………………………………………………………………………. 240
فصل چهارم
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………242
تجزیه و تحلیل ………………………………………………………………………………………………….242
کد گذاری باز ………………………………………………………………………………………………….244
کدگذاری باز بیانات و فرامین حضرت امام خمینی (ره) ……………………………………………244
کدگذاری باز بیانات مقام معظم رهبری …………………………………………………………………246
کدگذاری قانون اساسی جممهوری اسلامی ایران ……………………………………………………249
کدگذاری باز چشم انداز 20 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران………………………………….. 252
کدگذاری باز نقشه جامع علمی کشور ………………………………………………………………….. 252
کدگذاری برنامه پنجم توسعه ……………………………………………………………………………….257
کدگذاری باز مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ……………………………………………….258
کدگذاری محوری …………………………………………………………………………………………… 261
کدگذاری گزینشی ………………………………………………………………………………………….. 272
فصل پنجم
مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………….275
بحث در خصوص یافته های پژوهش …………………………………………………………………….. 275
محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………… 312

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

پیشنهادات پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 313
منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………. 314
منابع انگلیسی………………………………………………………………………………………………………327

فهرست جداول
موضوع صفحه
جدول شماره 1-2 : الگوهای متمایز نظام های دانشگاهی غرب ……………………………………………………. 40
جدول شماره 2-2 : نمونه هایی از بسته بندی رویکردهای کلی درباره اهداف و رسالت های دانشگاه ……45
جدول شماره 3-2 : دسته بندی رویکردهای کلی درباره اهداف و رسالت های دانشگاه ……………………..46
جدول شماره 4-2 : طبقات علوم و دانشها از نگاه امام خمینی (ره) ……………………………………………….. 166
جدول شماره 5-2 : کتب منتشر شده در زمینه اسلامی کردن علوم ………………………………………………..232
جدول شماره 1-4 : داده های تحقیق …………………………. ……………………………. …………………………. 242
جدول شماره 2-4 : نمونه ای از کدگذاری باز بیانات حضرت امام خمینی (ره) …………………………….. 244
جدول شماره 3-4 : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای بیانات امام خمینی (ره) ……………. 245
جدول شماره 4-4 : نمونه ای از کدگذاری باز بیانات مقام معظم رهبری ………………………………………. 246
جدول شماره 5-4 : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری……………247
جدول شماره 6-4 : نمونه ای از کدگذاری باز قانون اساسی ……………………………………………………….249
جدول شماره 7-4 : مفاهیم و کدهای اولیه استخراج شده از قانون اساسی ………………………………………251
جدول شماره 8-4 : مفاهیم و کدهای اولیه استخراج شده از چشم انداز 20 ساله نظام ……………………….252
جدول شماره 9-4 : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از ارزشهای بنیادین نقشه جامع علمی کشور …………..252
جدول شماره 10-4 : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای اهداف کلان و اهداف بخشی نقشه علمی کشور…………………………………………………………………………………………………………………………………253
جدول شماره 11-4 : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان 1 ……………………….253
جدول شماره 12-4 : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان 2 ………………………….253
جدول شماره 13-4 : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان 3 ………………………….253
جدول شماره 14-4 : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان 4 ………………………….254
جدول شماره 15-4 : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان 5…………………………..254
جدول شماره 16-4 : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان 6…………………………..254
جدول شماره 17-4 : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان 7…………………………..254
جدول شماره 18-4 : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان 8…………………………..254
جدول شماره 19-4 : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان 9…………………………..254
جدول شماره 20-4 : مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان 10…………………………256
جدول شماره 21-4: مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان 11………………………….256
جدول شماره 22-4: مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان 12………………………….256
جدول شماره 23-4: مفاهیم و کدهای اولیه حاصل از تحلیل محتوای راهبرد کلان 13………………………….256
جدول شماره 24-4: نمونه ای از کدگذاری باز قانون برنامه پنجم توسعه ……………………………………………257
جدول شماره 25-4: مفاهیم کدهای اولیه استخراج شده از قانون برنامه پنجم توسعه …………………………….258
جدول شماره 26-4: نمونه ای از کدگذاری باز مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ………………………..259
جدول شماره 27-4: مفاهیم کدهای اولیه استخراج شده از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ………. 260

جدول شماره 28-4: مفاهیم کدهای اولیه استخراج شده از کل نمونه ها ………………………………………….. 261
جدول شماره 29-4: مقولات اولیه بدست آمده از مفاهیم و کدهای اولیه ………………………………………. 261
جدول شماره 30-4: مقولات عمده (نهایی ) برگرفته از مقولات اولیه ……………………………………………. 270
فهرست اشکال
موضوع صفحه
شکل شماره 1 – 1 : عوامل اصلی تفاوت الگوها ………………………………………………………….13
شکل شماره 2– 1 : الگوهای متفاوت از موقعیتی پیچیده ……………………………………………….14
شکل شماره 1 –2 : رویکردهای کلی درباره اهداف و رسالت های دانشگاه ……………………..47
شکل شماره 2–2 : رویکرد غیر ابزاری نسبت به اهداف و رسالت های کلی دانشگاه …………..50
شکل شماره 3–2 : رویکرد ابزاری نسبت به اهداف و رسالت های کلی دانشگاه ……………….52
شکل شماره 4–2 : نمای کلی علم بومی …………………………………………………………………..123
شکل شماره 5–2 : الگوی تحول علوم انسانی …………………………………………………………….206
شکل شماره 1 –3 : خلاصه مراحل انجام تحقیق با نظریه زمینه ای …………………………………239
شکل شماره 1 –4 : مراحل تجزیه و تحلیل یافته های سوالات ………………………………………243
شکل شماره 2–4 :الگوی دانشگاه اسلامی ایرانی ……………………………………………………….273

چکیده:
با ظهور انقلاب مبتنی بر اسلام و شکل‌گیری

Author: مدیر سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *