پایان نامه روانشناسی با موضوع : رفتار سازمانی

conceptual grunge style image of abstract light manipulation and silhouetted man

2-3-2-3-6-رویکرد انسان شناسانه 31
2-3-2-3-7-رویکرد التقاطی یا تلفیقی 31
2-3-2-3-8-رویکردهای مربوط به رشد 31
2-3-2-3-9- رویکرد خصایص اجتماعی، ادراک شخصی و ثبات عاطفی 32
2-3-2-4- نقش شخصیت در رفتار 33
عنوان صفحه
2-3-3- هوش 34
2-3-3-1- تعاریف مختلف در باب هوش 34
2-3-3-2- انواع هوش 34
2-3-3-3- نقش هوش در رفتار 36
2-3-4- توانایی‌ 37
2-3-4-1- تعاریف موجود در باب توانایی 37
2-3-4-2- انواع توانایی 37
2-3-4-3- نقش توانایی در رفتار 40
2-3-5- نظام اعتقادی 40
2-3-5-1- انواع ارزش ها 41
2-3-5-2- منابع ارزش 43
2-3-5-3- نقش نظام اعتقادی و ارزشها در رفتار 43
2-3-6- نگرش‌ها 44
2-3-6-1- تعاریف موجود پیرامون نگرش 44
2-3-6-2- کارکرد های نگرش 44
2-3-6-3- تفاوت ارزشها و نگرشها 45
2-3-6-4- اجزای تشکیل دهنده نگرش 46
2-3-6-5- نگرشهای مربوط به رفتار سازمانی 46
2-3-6-5-1- رضایت شغلی 47
2-3-6-5-2- تعهد سازمانی 47
2-3-6-5-3- ناهماهنگی شناختی 48
2-3-6-6- نقش نگرش در رفتار 48
2-3-7- ادراک 49
2-3-7-1- تعاریف مربوط به ادراک 50
عنوان صفحه
2-3-7-2- کاربرد ادراک در رفتار سازمانی 50
2-3-7-3- نظریه های موجود در باب ادراک 50
2-3-7-3-1- نظریه اسناد 50
2-3-7-3-2-کانون کنترل 51
2-3-7-4- عوامل تأثیرگذار بر ادراک افراد 51
2-3-7-5- نقش ادراک در رفتار 52
2-3-8- یادگیری 53
2-3-8-1- تعاریف موجود در باب یادگیری 53
2-3-8-2- نظریه های موجود در باب یادگیری 54
2-3-8-2-1- نظریه های رفتاری 54
2-3-8-2-2- نظریات شناختی 55
2-3-8-3- انواع یادگیری 56
2-3-8-4- نقش یادگیری در رفتار 56
2-3-9- انگیزش 57
2-3-9-1- تعاریف موجود در باب انگیزش 57
2-3-9-2- ابعاد انگیزش 57
2-3-9-3- عناصر متشکله انگیزش 58
2-3-9-4- نظریه های موجود در باب انگیزش 58
2-3-9-4-1- نظریه های محتوایی 58
2-3-9-4-2- نظریه های فرایندی 59

2-3-9-5- نقش انگیزش در رفتار 61
2-4- بعد گروهی 63
2-4-1- ویژگی های گروه 64
2-4-1-1- نقش 64
عنوان صفحه
2-4-1-2- هنجارها 65
2-4-1-3- موقعیت 65
2-4-1-4- اندازه 65
2-4-1-5- انسجام 66

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-4-1-6- ترکیب گروه 66
2-4-1-7- مقام فردی 67
2-4-2- دلایل پیوستن افراد به گروهها 67
2-4-3- رهبری 68
2-4-3-1- تعاریف موجود در باب رهبری 68
2-4-3-2- ابعاد متمایز کننده رهبری و مدیریت در سازمان 69
2-4-3-3- دیدگاههای مختلف در باب رهبری 70
2-4-3-3-1- رویکرد خصایص 71
2-4-3-3-2-رویکرد رفتاری 71
2- 4-3-3-3-رویکرد کارکردی (گروهی) 73
2-4-3-4- سبک های رهبری 77
2-4-3-5- نقش رهبری در رفتار 78
2-4-4- ارتباطات 78
2-4-4-1- تعاریف موجود در باب ارتباطات 79
2-4-4-2- کارکردهای ارتباطات در سازمان 79
2-4-4-3- کانالها و جهت های ارتباطی در سازمان 80
2-4-2-4- انواع ارتباطات 80
2- 4-5- نظریه اسلام در مورد ارتباطات 82
2-4-6- موانع ارتباطی در سازمان 82
2-4-7- نقش ارتباطات در رفتار 83
عنوان صفحه
2-4-7- قدرت 83
2-4-7-1- تعاریف قدرت 84
2-4-7-2- منابع و سطوح قدرت در سازمان 85
2-4-7-3- زوایای مهم قدرت 88
2-4-7-4- انواع دیدگاهها و رویکردها در باب قدرت سازمانی 88
2-4-7-4-1- رویکردهای احتمالی قدرت 88
2-4-7-4-2- قدرت ناشی از ساختار 88
2-4-7-4-3- رویکردهای کثرت گرایی به قدرت 89
2-4-7-4-4- ﺑﺮرﺳﻲﻗﺪرتدردﻳﺪﮔﺎهﺳﺎﺧﺘﺎری 89
2-4-7-4-5- ﺑﺮرﺳﻲﻗﺪرتدردﻳﺪﮔﺎهﻧﻈﺮﻳﻪﭘﺮدازانﻛﻨﺶﻣﺘﻘﺎﺑﻞ 90
2-4-7-4-6- دیدگاه اسلام در مورد قدرت 91
2-4-7-5- نقش قدرت در رفتار 91
2-4-8- سیاست 92
2-4-8-1- تعاریف سیاست 92
2-4-8-2- دلایل بروز رفتار سیاسی در سازمان 93
2-4-8-3- عوامل بروز رفتار سیاسی 93
2-4-8-4- سطوحعمل سیاسی در سازمان 95
2-4-8-5- دیدگاه‌های مربوط به سیاست درسازمان 95
2-4-8-6- سیاست به عنوان وسیله ای برای حفاظت شخصی 96
2-4-8-7- انواع راهبردهای سیاسی 96
2-4-8-8-شکل گیری رفتار سیاسی و تأثیر آن در سازمان 97
2-4-8-9- انواع رفتارهای سیاسی در سازمان 98
2-8-8-9-1- انواع تاکتیکهای سیاسی 98
2-6-8-9-2- انواع بازیهای سیاسی 100
عنوان صفحه
2-4-8-9-3- انواع بازیهای قدرت 102
2-4-8-10- نقش سیاست در رفتار 103
2-4-9- تعارض 104
2-4-9-1- تعاریف موجود پیرامون تعارض 105
2-4-9-2- کارکردهای تعارض در سازمان 106
2-4-9-3- انواع و سطوح تعارض سازمانی 107
2-4-9-4- طرق بررسی تعارض در سازمان 109
2-4-9-5- منابع تعارض در سازمان 110
2-4-9-7- عوامل بروز تعارض در سازمان 110
2-4-9-9- دیدگاههای موجود در رابطه با تعارض 111
2-4-9-9-1- دیدگاه نظریه پردازان کلاسیک 111
2-4-9-9-2- دیدگاه نهضت روابط انسانی 111
2-4-9-9-3- دیدگاه تعاملگرایان 111
2-4-9- 10- نقش تعارض در رفتار 112
2-4-10 – سرمایه اجتماعی 113
2-4-10-1- تعاریف موجود 113
2-4-10-2- مزایای سرمایه اجتماعی 115

2-4-10-3- تأثیرات سرمایه اجتماعی 115
2-4-10-4- ابعاد سرمایه اجتماعی 115
2-4-10-5- سطوح تحلیل سرمایه اجتماعی 116
2-4-10-6- عناصر و ابعاد سرمایه اجتماعی 116
2-4-10-7- منابع، مکانیسمها و پیامدهای سرمایه اجتماعی 119
2-4-10-8- نقش سرمایه اجتماعی در رفتار 120
2-5- بعد سازمانی 120
عنوان صفحه
2-5-1- ساختار 121
2-5-1-1- تعاریف موجود در باب ساختار 121
2-5-1-2- عناصر سازنده ساختار سازمانی 122
2-5-1-5- انواع رویکردهای مربوط به ساختار 123
2-5-1-5-1- رویکردهای اولیه 123
2-5-1-5-2- رویکردهای سنتی 123
2-5-1-5-3- رویکرد روابط انسانی 123
2-5-1-5-4-رویکرد اقتضایی 124
2-5-1-6- انواع ساختار سازمانی 124
2-5-1-6- نقش ساختار در رفتار 126
2-5-2- استراتژی 127
2-5-2-1- تعاریف موجود پیرامون استراتژی 127
2-5-2-2- چارچوب های استراتژی 129
2-5-2-3- رویکردهای مختلف در مورد استراتژی 129
2-5-2-3-1- مکتب تدبیر 130
2-5-2-3-2- مکتب برنامه ریزی 130
2-5-2-3-3- مکتب جایگاه یابی 130
2-5-2-3-4- مکتب کارآفرینی 131
2-5-2-3-5- مکتب ادراکی 131
2-5-2-3-6- مکتب یادگیری 131
2-5-2-3-7- مکتب قدرت گرایی 131
2-5-2-3-8- مکتب فرهنگی 132
2-5-2-3-9- مکتب محیط گرایی 132
2-5-2-3-10- مکتب تلفیقی 132
عنوان صفحه
2-5-2-4- نقش استراتژی در رفتار 132
2-5-3- تکنولوژی 133
2-5-3-1- تعاریف موجود 133
2-5-3-2- انواع تکنولوژی 134
2-5-3-2-1- تکنولوژی عملیاتی 134
2-5-3-2-2- تکنولوژی اطلاعاتی 135
2-5-3-3- دیدگاههای موجود پیرامون تکنولوژی 135
2-5-3-3-1- دیدگاه تامپسون 135
2-5-3-3-2- دیدگاه وودوارد 1980 135
2-5-3-3-3- دیدگاه پرو 1970 135
2-5-3-4- سطوح مختلف تکنولوژی 136
2-5-4- طراحی کار 136
2-5-4-1- تعاریف موجود 137
2-5-4-2- رویکردها و مدلهای مربوط به طراحی کار 137
2-5-4-2-1- رویکرد فردریک تیلور(1900) 137
2-5-4-2-2- ساده سازی شغل 137
2-5-4-2-3- بزرگ سازی شغل 137
2-5-4-2-4- چرخش شغل 137
2-5-4-2-5-غنی سازی شغل 138
2-5-4-2-6- پردازش اطلاعات اجتماعی 138
2-5-4-2-7- مدل ویژگیهای شغل 138
2-5-4-4- نقش طراحی کار در رفتار 139
2-5-5- فرهنگ 140
2-5-5-1- تعاریف موجود پیرامون فرهنگ سازمانی 140
عنوان صفحه
2-5-5-2- عملکرد فرهنگ سازمانی 141
2-5-5-3- اجزای فرهنگ سازمانی و سطوح تحلیل فرهنگ در سازمان 142
2-5-5-5- ویژگیهای اساسی فرهنگ سازمانی 143
2-5-5-6- انواع فرهنگ سازمانی 144
2-5-5-7- نقش فرهنگ در رفتار 147
2-5-6- جو سازمانی 148
2-5-6-1- تعاریف موجود 149
2-5-6-2- تفاوت فرهنگ و جو سازمانی 150
2-5-6-3- ابعاد جو 151
2-5-6-4- انواع جو سازمانی 152
2-5-6-5- دیدگاههای گوناگون در مورد شکل گیری جّوسازمانی 156
2-5-6-5-1- رویکردساختاری 156
2-5-6-5-2- رویکرد ادراکی 156
2-5-6-5-3- رویکرد تعاملی 156
2-5-6-5-4- رویکردفرهنگی 157
2-5-6-5-5- رویکرد بعد خاص جو 157
2-5-6-5-6- رویکرد جهانی 157
2-5-6-5-7- رویکرد چند بعدی جهانی 157
2-5-6-5-8- رویکرد قلمرو خاص 157
2-5-6-6- رابطه و تأثیر جو سازمانی بر سطوح مختلف سازمانی 158
2-5-6-7- نقش جوسازمانی در رفتار 158
2-5-7- محیط سازمانی 159
2-5-7-1- تعاریف موجود 160
2-5-7-2- انواع محیط سازمانی 160
عنوان صفحه
2-5-7-3- ویژگی‌های محیط سازمانی 162
2-5-7-4- نقش اقتضائات محیطی در رفتار 163
2-6- جمع بندی و نتیجه گیری 164
2-7- پیشینه های پژوهش 167
2-7-1- پیشینه انگیزش 167
2-7-1-1- پژوهشهای داخلی 167
2-7-1-2- پژوهشهای خارجی 170
2-7-2- نگرش 171
2-7-2-1- پژوهشهای داخلی 171
2-7-2-2- پژوهشهای خارجی 172
2-7-3- نظام اعتقادی 173
2-7-3-1- پژوهشهای داخلی 173
2-7-3-2- پژوهشهای خارجی 174
2-7-4- ادراک 175
2-7-4-1- پژوهشهای داخلی 175
2-7-4-2- پژوهشهای خارجی 177
2-7-5- توانایی 178
2-7-5-1- پژوهشهای داخلی 178
2-7-5-2- پژوهشهای خارجی 178
2-7-6- هوش 179
2-7-6-1- پژوهشهای داخلی 179
2-7-6-2- پژوهشهای خارجی 182
2-7-7- یادگیری 183
2-7-7-1- پژوهشهای داخلی 183
عنوان صفحه
2-7-7-2- پژوهشهای خارجی 184
2-7-8- شخصیت 185
2-7-8-1- پژوهشهای داخلی 185
2-7-8-2- پژوهشهای خارجی 186
2-7-9- رهبری 188
2-7-9-1- پژوهشهای داخلی 188
2-7-9-2- پژوهشهای خارجی 190
2-7-10- ارتباطات 191
2-7-10-1- پژوهشهای داخلی 191
2-7-10-2- پژوهشهای خارجی 192
2-7-11- قدرت 193
2-7-11-1- پژوهشهای داخلی 193
2-7-11-2- پژوهشهای خارجی 194
2-7-12- سیاست 194
2-7-12-1- پژوهشهای داخلی 194
2-7-12-2- پژوهشهای خارجی 196
2-7-13- تعارض 197
2-7-13-1- پژوهشهای داخلی 197
2-7-13-2- پژوهشهای خارجی 198
2-7-14- سرمایه اجتماعی 199
2-7-14-1- پژوهشهای داخلی 199
2-7-14-2- پژوهشهای خارجی 200
2-7-15- فرهنگ 201
2-7-15-1- پژوهشهای داخلی 201
عنوان صفحه
2-7-15-2- پژوهشهای خارجی 203
2-7-16- تکنولوژی 203
2-7-16-1- پژوهشهای داخلی 203
2-7-16-2- پژوهشهای خارجی 203
2-7-17- ساختار 204
2-7-17-1- پژوهشهای داخلی 204
2-7-17-2- پژوهشهای خارجی 206
2-7-18- جو 208
2-7-18-1- پژوهشهای داخلی 208
2-7-18-2- پژوهشهای خارجی 211
2-7-19- استراتژی 213
2-7-19-1- پژوهشهای داخلی 213
2-7-19-2- پژوهشهای خارجی 214
2-7-20- محیط 215
2-7-20-1- پژوهشهای داخلی 215
2-7-20-2- پژوهشهای خارجی 216
2-7-21- طراحی شغل 216
2-7-21-1- پژوهشهای داخلی 216
2-7-22-2- پژوهش های خارجی 217
2-7-22- ویژگیهای بیوگرافیک و ویژگیهای گروه 217
2-7-22-1- پژوهشهای داخلی 217
2-7-22-12- پژوهشهای خارجی 218
2-8- جمع بندی فصل دوم 219
عنوان صفحه
فصل سوم: روش پژوهش
3- مقدمه 227
3- 1- روش پژوهش 227
3-2- جامعه آماری 227
3-3- نمونه و روش نمونه‌گیری 228
3-4- ابزار پژوهش 229
3-5- روایی و پایایی مقیاس 230
3-5-1-روایی و پایایی ابعاد رفتار سازمانی 230
3-5-2 – روایی و پایایی عوامل رفتار سازمانی 230
3-6- روش جمع آوری اطلاعات 232
3 – 7- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 232
فصل چهارم: یافته های پژوهش
4-1 مقدم
ه 234
4-2- تجزیه و تحلیل داده ها 234
4-2-1- سؤال اول: تأثیر مبانی فردی رفتار سازمانی در رفتار کارمندان
دانشگاه شیراز به چه میزان است؟ 234
4-2-2- سؤال دوم: تأثیر مبانی گروهی رفتار سازمانی در رفتار کارمندان
دانشگاه شیراز به چه میزان است؟ 235
4-2-3- سؤال سوم: تأثیر مبانی سازمانی رفتار سازمانی دررفتار کارمندان
دانشگاه شیراز به چه میزان است؟ 236
4-2-4- سؤال چهارم: آیا تفاوت معناداری بین میزان تأثیر عوامل بعد
فردی رفتار در رفتار کارمندان دانشگاه شیراز وجود دارد؟ 237
4-2-5- سؤال پنجم: آیا تفاوت معناداری بین میزان تأثیر عوامل بعد گروهی
در رفتار کارمندان دانشگاه شیراز وجود دارد؟ 239
عنوان صفحه
4-2-6- سؤال ششم: آیا تفاوت معناداری بین میزان تأثیر عوامل
بعد سازمانی در رفتارکارمندان دانشگاه شیراز وجود دارد؟ 240
4-2-7- سؤال هفتم: آیا تفاوت معناداری بین میزان تأثیر مجموعه عوامل فردی،
گروهی و سازمانی در رفتار کارمندان دانشگاه شیراز وجود دارد؟ 242
4-3- خلاصه نتایج پژوهش 245
فصل پنجم: بحث و نتیجه‌گیری
5-1- مقدمه 247
5-2- بحث و نتیجه‌گیری 248
5-3- نتیجه‌گیری نهایی 262
5-4- محدودیتها 264
5-4-1- محدودیت‌های اجرایی 264
5-4-2- محدودیت‌های پژوهشی 264
5-5-پیشنهادها 264
5-5-1-پیشنهادهای کاربردی 264
‌5-5-2- پیشنهادهای پژوهشی 266
فهرست منابع و مآخذ
منابع فارسی 268
منابع لاتین 277
پیوست
پیوست1 مقیاس ارزیابی عوامل رفتار سازمانی 310
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول شماره‌ی (2-1): انواع توانایی 39
جدول شماره‌ی (2-2): ارزشهای غالب در محیطهای کار امروزی 42
جدول شماره‌ی (2-3): نظریه های موجود پیرامون انگیزش 60
جدول شماره‌ی (2-4): رویکردها و نظریه های سنتی رهبری و مؤلفه های آن 75
جدول شماره‌ی (2-5): رویکردها و نظریه های نوین رهبری و مؤلفه های آن 76
جدول شماره‌ی (2-6): کارکرد تعارض در سازمان 106
جدول شماره‌ی (2-7): عناصر و ابعاد سرمایه اجتماعی 117
جدول شماره‌ی(2-8):انواع ساختار سازمانی کلاسیک 125
جدول شماره‌ی(2-9): انواع ساختار سازمانی جدید 125
جدول شماره‌ی(2-10): تعاریف استراتژی سازمانی 138
جدول شماره‌ی(2-11): ابعاد جو سازمانی 151
جدول شماره‌ی(2-12): محیط آموزش عالی 161
جدول شماره‌ی(2-13): تعاریف و شاخصهای مبانی رفتار سازمانی 221
جدول شماره‌ی (3- 1): تعداد و درصد پاسخ دهندگان به تفکیک ویژگیهای جمعیت شناختی 228
جدول شماره‌ی (3- 2): توزیع گویه های مقیاس مبانی رفتار سازمانی بر حسب
ابعاد و عوامل و روش نمره گذاری آن 229
عنوان صفحه
جدول شماره‌ی (3-3): طیف ظرایب همبستگی و آلفای کرونباخ ابعاد مقیاس
مبانی رفتار سازمانی 230
جدول شماره‌ی (3-4): طیف ظرایب همبستگی و آلفای کرونباخ عوامل
مقیاس مبانی رفتار سازمانی 231
جدول شماره‌ی(4- 1): نتایج آزمون تی تک نمونه ای جهت تعیین میزان تأثیر مبانی
فردی رفتار سازمانی در رفتار کارمندان دانشگاه شیراز 235
جدول شماره‌ی (4- 2): نتایج آزمون تی تک نمونه ای جهت تعیین میزان تأثیر
مبانی گروهی رفتار سازمانی در رفتار کارمندان دانشگاه شیراز 235
جدول شماره‌ی (4- 3): نتایج آزمون تی تک نمونه ای جهت تعیین میزان تأثیر
مبانی سازمانی رفتار سازمانی در رفتار کارمندان دانشگاه شیراز 236
جدول شماره‌ی (4- 4): مقایسه بین میانگین عوامل فردی تأثیر گذار بر رفتار کارمندان
در دانشگاه شیراز 237
جدول شماره‌ی (4-5)آزمون تعقیبی بونفرونی برای مقایسه عوامل فردی
رفتار سازمانی در دانشگاه شیراز 238
جدول شماره‌ی (4-6): مقایسه بین