تحقیق رایگان درمورد تحلیل عاملی اکتشافی

24
1. نظریه اریک اریکسون
24
1ـ1 الگوی شخصیت
25
2ـ1 مراحل تحول
30
3ـ1 بحران هویت
31
4ـ1تعویق روان‎اجتماعی
33
5ـ1 ابعاد هویت
34
2. الگوی جیمز مارسیا
35
2ـ1ـ2ـ2 هویت: تفاوت‎های جنسی و اقتصادی اجتماعی
38
3ـ1ـ2ـ2 هویت و فرهنگ
40
4ـ1ـ2ـ2 اندازه‎گیری هویت
43
2ـ2ـ2 تحول رفتاری

45
1ـ2ـ2ـ2 رفتار مشکل‏‎آفرین: تعریف‎ها و مفهوم‎پردازی‎ها
46
الف
1. نظریه رفتار مشکل‎آفرین
48

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2. الگوی تبادلی
52
3. الگوی بوم‎شناختی
54
4. الگوی بوم‎شناختی تحولی
56
2ـ2ـ2ـ2 رفتار مشکل‎آفرین: تفاوت‎های تحولی و جنسی
59
3ـ2ـ2ـ2 رفتار مشکل‎آفرین: تأثیر عوامل درون‎شخصی (هویت)
63
4ـ2ـ2ـ2 رفتار مشکل‎آفرین: اندازه‎گیری
65
3ـ2 نوجوانی: بافت‎های تأثیرگذار
67
1ـ3ـ2 خانواده
67
الف) روابط والد- نوجوان
68
1ـ الف) نظریه‎های روابط والد- نوجوان
71
ب) والدگری
73
1ـ ب) الگوهای والدگری
74
پ) فرهنگ و فرزندپروری
77
1ـ1ـ3ـ2 تأثیر خانواده بر هویت
78
2ـ1ـ3ـ2 تأثیر خانواده بر رفتار مشکل‎آفرین
81
2ـ3ـ2 گروه همسال
87
1ـ2ـ3ـ2 ماهیت گروه همسال در نوجوانی
89
2ـ2ـ3ـ2 سازمان روابط همسالان در نوجوانی
89
3ـ2ـ3ـ2 نظریه‎های تأثیر همسالان
92
4ـ2ـ3ـ2 تأثیرات خانواده- همسال در نوجوانی
94
5ـ2ـ3ـ2 فرهنگ و روابط با همسال
96
6ـ2ـ3ـ2 تأثیر همسال بر هویت
98
7ـ2ـ3ـ2 تأثیر همسال بر رفتار مشکل‎آفرین
101
3ـ3ـ2 مدرسه
103
1ـ3ـ3ـ2 الگوی بوم‎تحولی تأثیر مدرسه بر تحول نوجوان
106
2ـ3ـ3ـ2 جوّ کلاس
107
3ـ3ـ3ـ2 پیوند با مدرسه: تعریف‎ها و مفهوم‎پردازی‎ها
108
4ـ3ـ3ـ2 پیوند با مدرسه: نظریه‎ها
109
5ـ3ـ3ـ2 تأثیر مدرسه بر هویت
112
6ـ3ـ3ـ2 تأثیر مدرسه بر رفتار مشکل‎آفرین
114
ب
4ـ2 عوامل بافتی و رفتار مشکل‎آفرین: واسطه‎گری هویت
117
فصل سوم: فرایند روش‎شناختی پژوهش
1ـ3 طرح و روش پژوهش
119
2ـ3 روی‎آورد آماری پژوهش: الگویابی معادله ساختاری
119
1ـ2ـ3 الگویابی معادله ساختاری: مفروضه‎ها، گام‎ها و شاخص‎های برازندگی
120
2ـ2ـ3 الگویابی معادله ساختاری: اندازه‎گیری اثر واسطه‎گر
124
3ـ3 جامعه و نمونه آماری
127
1ـ3ـ3 جامعه آماری
127
2ـ3ـ3 روش نمونه‎گیری و حجم نمونه
128
4ـ3 ابزارهای گردآوری اطلاعات
128
1ـ4ـ3 رویه اجرای پرسشنامه‎ها
129
2ـ4ـ3 پرسشنامه جمع‎آوری اطلاعات
131
3ـ4ـ3 بافت خانواده
131
الف) مقیاس شیوه‎های والدگری
131
ا- الف) پایایی زیرمقیاس‎های دل‎مشغولی والدین و والدگری مثبت
132
2- الف) تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس دل‎مشغولی والدین
132
3- الف) تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس والدگری مثبت
134
ب) مقیاس ارتباط والد ـ نوجوان
135
ا- ب) پایایی مقیاس
136
2- ب) تحلیل عاملی اکتشافی
136
پ) مقیاس روابط خانوادگی
138
ا- پ) پایایی زیرمقیاس حمایت خانواده
139
2- پ) تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس حمایت خانواده
139
4ـ4ـ3 بافت مدرسه
140
الف) مقیاس اشخاص زندگی من
140
ا- الف) پایایی زیرمقیاس‎ پیوند با مدرسه
141
2- الف) تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس پیوند با مدرسه
141
ب) مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی
142
ا- ب) پایایی زیرمقیاس حمایت معلم
142
2- ب) تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس حمایت معلم
142
5ـ4ـ3 بافت همسال
143
پ
الف) مقیاس ارزیابی حمایت اجتماعی
143
ا- الف) پایایی زیرمقیاس حمایت همسال
144
2-الف) تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس حمایت همسال
144
6ـ4ـ3 هویت
144
الف) فهرست مراحل روان‎اجتماعی اریکسون
145
ا- الف) پایایی زیرمقیاس‎ها
145
2- الف) اعتبار سازه زیرمقیاس‎ها
146
1ـ2ـ الف) تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس هویت
146
2ـ2ـ الف) تحلیل عاملی تأییدی زیرمقیاس انسجام هویت
147
3ـ2ـ الف) تحلیل عاملی تأییدی زیرمقیاس سردرگمی هویت
148
7ـ4ـ3 رفتار مشکل‎آفرین
149
الف) خودگزارش‎ده نوجوان
150
ا- الف) پایایی زیرمقیاس‎ها
150
2- الف) تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس رفتار پرخاشگرانه
150
3- الف) تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس رفتار نقض قانون
151
4- الف) تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس مشکلات توجه
152
ب) سیاهه رفتاری کودک
152
ا- ب) پایایی زیرمقیاس‎ها
153
2- ب) تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس رفتار پرخاشگرانه
153
3- ب) تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس رفتار نقض قانون
154
5-3 الگوی اندازه‎گیری کلی
155
6-3 الگوی اندازه‎گیری دختران
156
7-3 الگوی اندازه‎گیری پسران
158
فصل چهارم: ارائه و تحلیل داده‎های کمّی
1-4 توصیف آماری داده‎های الگوی کلی
163
2-4 توصیف آماری داده‎های الگوی دختران
164
3-4 توصیف آماری داده‎های الگوی پسران
166
4-4 همبستگی‎های دو م
تغیره سازه‎ها
167
5-4 پارامترهای الگوهای پژوهش
169

1ـ 5-4 پارامترهای الگوی کلی
169
ت
2ـ 5-4 پارامترهای الگوی دختران
175
3ـ 5-4 پارامترهای الگوی پسران
183
فصل پنجم: وارسی، جمع‎بندی و تفسیر
1-5 وارسی فرضیه‎ها و سؤال‎های پژوهش در پرتو داده‎های کمی
191
2-5 جمع‎بندی و تحلیل نتایج
196
3-5 بحث و تبیین یافته‎های نهایی
198
4-5 محدودیت‎ها
205
5-5 پیشنهاد‎ها
206
6-5 نتیجه‎گیری و مضامین
208
منابع
214
پیوست‎ها
پیوست الف: نمونه‎ای از مواد پرسشنامه‎های پژوهش
پیوست ب: برون‎دادهای نرم‎افزاری پژوهش
پیوست پ: الگوی اندازه‎گیری و ساختاری پژوهش
چکیده انگلیسی
ث

فهرست جدول‎ها
جدول 1ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس دل‎مشغولی والدین (گزارش نوجوان)
133
جدول 2ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس دل‎مشغولی والدین (گزارش والد)
133
جدول 3ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس والدگری مثبت (گزارش نوجوان)
134
جدول 4ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس والدگری مثبت (گزارش والد)
135
جدول 5ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس ارتباط والد- نوجوان (گزارش نوجوان)
137
جدول 6ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس ارتباط والد- نوجوان (گزارش والد)
138
جدول7 ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس حمایت خانواده (گزارش نوجوان)
139
جدول 8ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس حمایت خانواده (گزارش والد)
140
جدول 9ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس پیوند با مدرسه
141
جدول 10ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس حمایت معلم
143
جدول 11ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس حمایت همسال
144
جدول 12ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی مقیاس هویت
146
جدول 13ـ3 ماتریس چرخش‎یافته عوامل مقیاس هویت
146
جدول 14ـ3 تحلیل عاملی تأییدی زیرمقیاس انسجام هویت
147
جدول 15ـ3 تحلیل عاملی تأییدی زیرمقیاس سردرگمی هویت
148
جدول 16ـ3 شاخص‎های برازندگی الگوی اندازه‎گیری سردرگمی هویت
148
جدول 17ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس رفتار پرخاشگرانه
151
جدول 18ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس رفتار نقض قانون
151
جدول 19ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس مشکلات توجه
152
جدول 20ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس رفتار پرخاشگرانه
153
جدول 21ـ3 تحلیل عاملی اکتشافی زیرمقیاس رفتار نقض قانون

154
جدول 22ـ3 الگوی اندازه‎گیری کلی
155
جدول 23ـ3 الگوی اندازه‎گیری در نمونه دختران
157
جدول 24ـ3 الگوی اندازه‎گیری در نمونه پسران
158
جدول 1ـ4 توصیف آماری داده‎های نمونه کلی
163
جدول 2ـ4 توصیف آماری داده‎های نمونه دختران
164
جدول 3ـ4 توصیف آماری داده‎های نمونه پسران
166
جدول 4ـ4 نتایج همبستگی دو متغیره بین متغیرهای نهفته در الگوی کلی
168
جدول 5ـ4 نتایج همبستگی دو متغیره بین متغیرهای نهفته در الگوی دختران و پسران
168

جدول 6ـ4 اثر مستقیم متغیرهای نهفته درون‎زا بر دیگر متغیرهای نهفته درون‎زا ( بتا)
170
ج
جدول 7ـ4 اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای نهفته درون‎زا
170
جدول 8ـ4 اثر متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای مشاهده‎شده X (لامبدای X)
172
جدول 9ـ4 اثر متغیرهای نهفته درون‎زا بر متغیرهای مشاهده‎شده Y (لامبدایY)
174
جدول10ـ4 شاخص‎های برازندگی الگوی کلی
175
جدول 11ـ4 اثر مستقیم متغیرهای نهفته درون‎زا بر دیگر متغیرهای نهفته درون‎زا (الگوی دختران)
175
جدول 12ـ4 اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای نهفته درون‎زا
(الگوی دختران)
177
جدول 13ـ4 اثر متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای مشاهده‎شده X (الگوی دختران)
178
جدول 14ـ4 اثر متغیرهای نهفته درون‎زا بر متغیرهای مشاهده‎شده Y (الگوی دختران)
180
جدول 15ـ4 شاخص‎های برازندگی الگوی دختران
181
جدول 16ـ4 اثر مستقیم متغیرهای نهفته درون‎زا بر دیگر متغیرهای نهفته درون‎زا (الگوی پسران)
183
جدول 17ـ4 اثر مستقیم، غیرمستقیم و کلّ متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای نهفته درون‎زا
(الگوی پسران)
183
جدول 18ـ4 اثر متغیرهای نهفته برون‎زا بر متغیرهای مشاهده‎شده X (الگوی پسران)
185
جدول 19ـ4 اثر متغیرهای نهفته درون‎زا بر متغیرهای مشاهده‎شده Y (الگوی پسران)
187
جدول20ـ4 شاخص‎های برازندگی الگوی پسران
188
چ

فهرست شکل‎ها
شکل 1ـ1 الگوی نظری پژوهش
9
شکل 1ـ2 الگوی تعاملی لرنر
20
شکل 2ـ2 ساختارهای روان و سازمان شخصیت از دیدگاه اریکسون
25
شکل 3ـ2 مقوله‎های پایگاه هویت از دیدگاه مارسیا
36
شکل 4ـ2 برچسب رفتار مشکل‎آفرین از کودکی تا نوجوانی
47
شکل 5ـ2 ساختار مفهومی نظریه رفتار مشکل‎آفرین
49
شکل 6ـ2 الگوی زیست‎روان‎اجتماعی تحول مشکلات رفتار ارتباطی مزمن نوجوان
52
شکل 7ـ2 بوم‎شناسی رفتار ضد اجتماعی
54
شکل 8ـ2 الگوی تحول و بوم‎شناسی رفتار ضد اجتماعی
55
شکل 9ـ2 الگوی بوم‎تحولی
56
شکل 10ـ2 الگوی فرضی رفتار مشکل‎آفرین
95
شکل 1ـ3 نمودار مسیرها در الگوهای واسطه‎گر
125
شکل 2ـ3 الگوی پیشنهادی پژوهش همراه با متغیرهای مشاهده‎شده هر یک از متغیرهای نهفته
161
شکل 1ـ4 الگوی کلی پس از برازش
176
شکل 2ـ4 الگوی دختران پس از برازش
182
شکل 3ـ4 الگوی پسران پس از برازش
189
ح

معرفی موضوع پژوهش
فصل اول

1ـ1مقدّمه
نوجوانی1یک دوره تحولی انتقالی2 بین کودکی و بزرگسالی است که با تغییرات زیست‎شناختی، شناختی و روان‎اجتماعی چشمگیری همراه است. دوره نوجوانی برای برخی از نوجوانان، دوره سازش و بهبود سلامت روانی است اما برای برخی دیگر، دوره سازش‎نایافتگی و افزایش سطح آسیب‎شناسی روانی است. مطالعات اخیر در گروه نوجوانان، افزایش قابل ‎ملاحظه مشکلات مرتبط با سلامت روان را نشان داده‎ است (لکو3، 2006). سازمان جهانی بهداشت4(2004) پیش‎بینی می‎کند که تا سال 2020 میلادی این افزایش به 50 درصد برسد.
درایفوس5(1990، نقل از اندروز6، 2007) مشکلات نوجوانان را به حوزه‎های بزهکاری7، مصرف مواد، شکست تحصیلی و رفتار جنسی مخاطره‎آمیز8 تقسیم می‎کند. آخن‎باخ9، دومنسی10و رسکورلا11(2002) رفتارهای سازش‎نایافته نوجوان را به نشانه‎های برونی‎سازی‎‎شده12، نشانه‎های درونی‎سازی‎شده13، مشکلات توجه14، مشکلات اجتماعی و مشکلات تفکر مقوله‎بندی کرده‎اند.
بیشتر رفتارهای انسان تعیین‎کننده‎های چندگانه دارند و رفتارهای مشکل‎آفرین15 نوجوانان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. پژوهش‎هایی که در این حوزه انجام شده‎اند، نقش متغیرهای درون‎شخصی16و بافتی17 را به عنوان عوامل تأثیرگذار بر این گونه رفتارها گزارش کرده‎اند.
از عوامل درون‎شخصی که دسته‎ای از مطالعات را به خود اختصاص داده‎، مفهوم هویت شخصی18 است که ارتباط آن با رفتار مشکل‎آفرین از یکسو (برای مثال، شوارتز19، پانتن20، پرادو21، سالیوان22و شاپوچنیک23، 2005) و عوامل بافتی از سوی دیگر (برای مثال، مس24، یدما25، ماسن26و انجلز27، 2005) در پژوهش‎های جداگانه نشان داده شده است اما چگونگی تأثیرات همزمان28این عوامل، یعنی، عوامل بافتی (خانواده، مدرسه،گروه همسال29) و درون‎شخصی (هویت)، بر رفتار مشکل‎آفرین در اوایل دوره نوجوانی30(10ـ13 سالگی) مشخص نیست.
در سطوری که در پی می‎آیند، ابعاد مسئله چگونگی روابط عوامل بافتی، هویت و رفتار مشکل‎آفرین در اوایل دوره نوجوانی مطرح می‎شوند و ارتباط‎های علیّ این عوامل در قالب یک الگوی پیشنهادی ارائه می‎گردد.
2ـ 1 بیان

Author: مدیر سایت

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *