دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی : یافته های پژوهش

Ladder leaning on white puffy cloud on blue studio background, white surface, drop shadow

2-3- رضایت شغلی 33

2-3-1- ارتباطات در سازمانها به سه گروه تقسیم می شود: 44
2-3-2- ارتباط رضایت شغلی با سایر عوامل: 45
2-3-3- رضایت شغلی و سلامتی جسمی 46
2-3-4- عوامل سازنده رضایت شغلی 47
2-3-5- تعیین رضایت شغلی: 53
2-4- پیشینه تحقیق 55
2-5- سوال های پژوهش : 60
2-6- تعاریف مفهومی ( نظری) و عملیاتی متغیر ها 61
2-6-1- تعریف نظری رضایت شغلی 61
2-6-2- تعریف عملیاتی رضایت شغلی 61
2-6-3- تعریف نظری فرسودگی شغلی 61
2-6-4- تعریف عملیاتی فرسودگی شغلی 62
2-6-5- تعریف نظری تعارض کار و خانواده 62
2-6-6- تعریف عملیاتی تعارض کار و خانواده 62
2-7- جمع بندی 63
فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه 65
3-2 – روش پژوهش 65
3-3- جامعه آماری 65
3-4- نمونه پژوهش و روش نمونه گیری 65
3-5- ابزار گردآوری داده ها 66
3-5-1- اطلاعات جمعیت شناختی 66
3-5-2- پرسشنامه رضایت شغلی 71
3-5-2-1- سنجش روایی و پایایی 71
3-5-3- پرسش نامه فرسودگی شغلی مزلچ 72
3-5-3-1- روش نمره گذاری 73
3-5-3-2- سنجش روایی و پایایی 74
3-5-4- پرسشنامه تعارض کار و خانواده 76
3-5-4-1- سنجش روایی و پایایی 76
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها 81
3-7- روش اجرای تحقیق : 81
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- نتایج پردازش اطلاعات بر مبنای یافته های توصیفی 83
4-2- نتایج تحلیل یافته ها بر مبنای سوالات پژوهش 85
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
1-5- مقدمه 90
5-2- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته های پژوهش 90
5-2-1- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته اول پژوهش 90
5-2-2- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته دوم پژوهش 94
5-2-3- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته سوم پژوهش 96
5-2-4- بحث و نتیجه گیری پیرامون یافته چهارم پژوهش 97
5-3- محدودیت های پژوهش 99
5-4- پیشنهاد های کاربردی 99
5-5- پیشنهاد های پژوهشی 100
منابع
منابع فارسی 102
منابع لاتین 107
پیوست ها
پرسشنامه تعارض کار- خانواده 114
پرسشنامه رضایت شغلی 116
پرسشنامه فرسودگی شغلی 117
چکیده انگلیسی 119

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 3-1: حجم نمونه بر اساس سن 66
جدول 3-2 : حجم نمونه بر اساس وضعیت تأهل 67
جدول 3-3 : حجم نمونه بر اساس وضعیت تحصیلی 69
جدول 3- 4: حجم نمونه بر اساس سابقه کار 70
جدول 3-5: ضرایب روایی پرسشنامه تعارض کار-خانواده . 72
جدول 3-6 :شاخص های برازش ساختار عاملی مقیاس تعارض کار-خانواده 72
جدول 4-1:داده های توصیفی 83
جدول 4-2 :داده های توصیفی 84
جدول 4-3 : جدول ضریب همبستگی بین فرسودگی شغلی و تعارض کار-خانواده با رضایت شغلی 85
جدول4-4 : جدول پیش بینی تغییرات رضایت شغلی از روی مولفه های فرسودگی شغلی 86
جدول 4-5 :جدول پیش بینی تغییرات رضایت شغلی از روی ابعاد تعارض کار-خانواده 87
جدول4-6 : جدول پیش بینی تغییرات رضایت شغلی از روی فرسودگی شغلی و تعارض کار و خانواده 88
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 3-1 : ویژگی های سن گروه نمونه مورد مطالعه 67

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمودار 3-2 : ویژگی های وضعیت تأهل گروه نمونه مورد مطالعه 68
نمودار3-3 : ویژگی های وضعیت تحصیلی گروه نمونه مورد مطالعه 69
نمودار 3-4 : ویژگی های سابقه کار گروه نمونه مورد مطالعه 70
مدل رضایت شغلی براساس مولفه های فرسودگی شغل تعارض کار- خانواده
در زنان شاغل دانشگاه های شهر یاسوج
به وسیله: آسیه پیشوائی
چکیده
هدف از انجام این پژوهش بررسی مدل رضایت شغلی براساس موضوع فرسودگی در زنان شاغل دانشگاهایش شهر یاسوج بوده است . جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان شاغل دانشگاه یاسوج به تعداد 260نفر بوده است . حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول مورگان کرجسی1 به تعداد 155 نفر به صورت روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیده.روش پژوهش به شیوه توصیفی (همبستگی) انجام شد. به منظور جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه های استاندارد شده رضایت شغلی فیلدروث2 (1951)، فرسودگی شغلی پرسشنامه مزلچ3 (1986) تعارض کار – خانواده پرسشنامه کارلسون4 و همکاران(2000) به ترتیب در جهت سنجش استفاده گردید.جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین ،درصد فراوانی ،انحراف معیار ) آمار استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری )و نرم افزار spssاستفاده گردید. نتایج بدست آمده حاکی از این است که بین فرسودگی شغلی و تعارض کار – خانواده با رضایت شغلی مرتبط ، رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین مؤلفه های فرسودگی شغلی در مقایسه با مولفه های تعارض کار – خانواده توانایی بیشتری برای پیش بینی تغییرات رضایت شغلی دارند.
کلمات کلیدی: رضایت شغلی، فرسودگی شغلی، تعارض کار –خانواده ، زنان شاغل

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
انسان از دیر باز برای تأمین معیشت و توسعه رفاه فردی و اجتماعی خویش به کار و تلاش جسمی، فکری و اجتماعی مشغول بوده است . در این راستا با گذشت زمان بر پیچیدگی های عرصه کار و تولید افزوده شده و ضرورت تقسیم کار در همه شئون اجتماعی حس شده است. به عبارتی، با رشد و توسعه فن آوری های علمی – صنعتی و خدماتی، تغییر ات بزرگی درعرصه های زندگی بشری رخ داده است . با بروز این تغییرات، ضرورت سازگاری و انطباق آدمی بیش از پیش احساس شده و بشر با اتکا به هوشمندی خویش به تقسیم کار درعرصه های مختلف روی آورده است تا با تخصصی کردن کارها، بازده های تولیدی و خدماتی افزایش یابد. با این حال، آدمی برای انطباق با موقعیت های نوین کاری و شغلی به توانمندی های بیشتری نیازمند بوده تا بتواند پاسخهای مناسب و سالم به درخواست نوین صنعت و مدرنیته ارائه کند چرا که این درخواستها، فشارهای روزافزونی در محیطهای کاری برکارگزاران وارد نموده و سلامت ایشان را تهدید می نماید(تسای ، 2003) .
کار برای انسان درآمد می آورد تا کالاهای اساسی لازم برای بقا و راحتی خودش را تهیه نماید؛ همچنین کار موجب فعالیت ذهنی و فیزیکی هدفمند می شود، عزت نفس و احساس رقابت را افزایش می دهد و در نهایت برخی از نیازهای اجتماعی را از طریق فراهم آوردن فرصت هایی برای ارتباط اجتماعی برآورده می سازد (بیچ، برنز و شفیلد ،1982)
هر یک از مشاغل، دارای مشکلات و ویژگی های خاص خودش است . اما یکی از ویژگی های بسیاری از مشاغل این است که کارمندان و کارکنان را در معرض خواسته ها و یا فشار های زیاد مد یران قرار می دهد و از سوی دیگر،کارکنان چون نمی توانند این خواسته ها را برآورده سازند با ایراد پی در پی مدیران مواجه می شوند و فشار روانی زیادی را متحمل می گردند . تداوم این چرخه در نهایت موجب از هم گسیختگی روانی و جسمانی فرد می شود . موقعیت بالا را زمانی تصور کنید که کارمند در محیط کاری خود نابرابر ی های اجتماعی زیادی را نیز تجربه کند. در چنین شرایطی فرد ممکن است با توجه به عوامل مستعد کننده پاسخ های متفاوتی به شرایط کاری فشار زا بدهد . مثلاً دست به بطالت اجتماعی یا کم کاری بزند، مکرراً بیمار شود و به نوعی خود ش را از شرایط کاری فشار زا نجات دهد. سرانجام نیز ممکن است که فرد دچار فرسودگی شغلی شود.
فرسودگی، به عنوان حالت روان شناختی تعریف میشود که از سطوح بالای استرس های طولانی مدت در زندگی شغلی ناشی میشود )گرانفلد و همکاران ،2000) .
فرسودگی شغلی عبارت است از کاهش قدرت سازگاری فرد در مقابل عوامل استرس زا و کاهش کلی منابع جسمی و ذهنی بر اثر کوشش زیاد جهت دستیابی به اهداف غیر واقع بینانه کار و سندرمی است مرکب از فرسودگی عاطفی، مسخ شخصیت، و فقدان موفقیت فردی که می تواند در میان افرادی که به نوعی خدمات انسانی انجام می دهند اتفاق بیفتد(حق شناس، 1385) .
استرس های شغلی می توانند از شرایط نامناسب کار، مانند حجم کار( بیش از اندازه زیاد یا کم بودن آن) و یاکیفیت آن (بالاتر یا پایین تر بودن از حد تواناییهای فرد)عدم تناسب ، فقدان امنیت شغلی ورضایت شغلی جاه طلبی شغلی ارضا نشده، رابطه ی نادرست با کارکنان،تعارض بین کار و خانواده ، ابهام و تعارض نقش و… ناشی شوند(براهنی، 1379 ) .
رضایت شغلی از جمله عواملی است که در زندگی افراد تاثیر بسزایی دارد و در صورتی که افراد از شغل خود راضی باشند، با نگرش مثبت تر به زندگی نگاه می کنند. آنها نسبت به زندگی خود خوشبین هستند و معتقدند در صورتی که تلاش کنند به آن می رسند، اهداف دست نیافتنی در نظر آنان دست یافتنی است. در صورتی که افرادی که از شغل خود راضی و خشنود نیستند و در اصل ناراضی هستند از همه چیز گله می کنند و هنگامی که به اهداف خود دست پیدا نمی کنند آن را به گردن دیگران می اندازند.
با توجه به اهمیتی که رضایت شغلی در سلامت روحی روانی و بهره وری افراد دارد این پژوهش به منظور تعیین میزان رضایت شغلی زنان شاغل در دانشگاه های یاسوج و عوامل موثر در ایجاد نارضایتی شغلی صورت گرفته است.
نتایج حاصل از این تحقیق می تواند گامی مؤثر در جهت شناخت هر چه بیشتر و بهتر و بالا بردن رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن باشد.

بیان مسئله
یکی از موضوعات مورد توجه در مدیریت نیروی انسانی در سازمان ، تامین نیروهای انسانی و ایجاد انگیزه برای بالا بردن کیفیت کار آنان است . شغل هر فرد باید تامین کننده قسمتی از نیازهای مادی، روانی و اجتماعی او باشد اما برخی از انسانها به علت مشکلات اقتصادی ، ضعف مدیریت ، عدم برنامه ریزی صحیح و به ویژه توجه نکردن به لزوم ارضانیازهای اساسی دچار احساس نارضایتی شغلی می‌شوند. افزایش رضایت شغلی باعث برانگیخته شدن کارکنان به کاربیشتر می شود و با افزایش رضایت کارکنان می توان خدمات بهتری ارائه نمود ( فلاح مهنه ، اسدیان ، 1384 ).
از دهه 1980 بسیاری از پژوهشگران رفتار سازمانی تلاش کرده اند به این سولات پاسخ دهند که از میان صفتهای زمینه ای ( افراد ) و عوامل سازمانی ( محل کار ) کدام یک تعیین کننده عمده رضایت شغلی در موقعیت ها و شرایط کاری مختلف به حساب می آیند . رضایت شغلی یعنی نگرش کلی فرد درباره شغلش و بدیهی است که کارایی و کارآمدی سازمان در گرو در اختیاز داشتن کارکنان کارآمد است (ساعدی ، گرجی ، 1387).
براساس نظریه خشنودی درونی ، نظریه ویژگی های درونی در شرایطی که انجام دادن وظایف شغلی برایمان لذت بخش باشد میزان خشنودی شغلی ما نیزبیشتر است که البته تلقی افراد مختلف نسبت به لذت بخش بودن وظایف شغلی با یکدیگر متفاوت است ( ساعتچی ، 1389).
طبق یافته های پژوهشی از جمله عوامل فرسودگی شغلی باعث کاهش رضایت شغلی می شودکه می تواند تاثیر بسیار زیادی در کاهش لذت بخش بودن شغل و تبع آن باعث کاهش خوشنودی شغلی داشته باشد.
همچنین طبق پژوهشهای انجام شده به خصوص در آمریکا و کشورهای اروپایی تعارض میان کار وخانواده و همچنین خانواده و کار نیز می تواند مانع بزرگی در رضایت شغلی کارکنان باشد .
رضایت شغلی نیز مانند تمام سازه های دیگر در علوم انسانی دارای تعاریف مختلف می باشد چنانچه ساعتچی خشنودی شغلی رابیان احساسات فردی نسبت به شغل خود تعریف می‌کند ساعتچی (1389).
هرسی بلانچارد (1969) رضایت شغلی را به صورت نگرش کلی فرد نسبت به شغل مطرح می کند . بر اساس این تعریف شغل فرد بیش از وظایف مدون تعریف شده برای ایشان در محیط سازمانی می باشد . بر اساس تعریف دیگری که لوتانز ارائه می دهد رضایت شغلی شامل ادراک کارمند از برآورده شدن انتظارش از شغل تلقی می شود لوتانز (1992).
آرنولد و فیلدمن (1992) رضایت شغلی را به عنوان مهم ترین نگرش شغلی عنوان کرده و عقیده دارند که رضایت شغلی به طرز تلقی کارکنان نسبت به شغل و سازمان بستگی دارد . نیوسترن (1996) تعریف جامع تری از رضایت شغلی ارائه داده است . براساس تعریف وی رضایت شغلی نگرش مثبت و کلی فرد نسبت به شغل معینی می با شد و درجه ای را شامل می شود که شخص از شغل خود راضی بوده و نسبت به آن احساس کشش مثبتی را ابراز میدارد.به نقل از ( منصوری و همکاران ، 1386).
لاک (1998)، رضایت شغلی را احساس تعریف میکند و معتقد است که رضایت شغلی در برگیرنده چهار عامل حقوق، شرایط ترفیع، زمینه شغلی (شرایط و مزایای شغلی) ، عوامل و روابط انسانی با همکاران و مدیران و همچنین ویژگیهای شغلی و حرفه ای است . علاوه بر عوامل مذکور، ویژگیهای شخصی کارکنان نیز بر میزان خشنودی شغلی آنها تاثیر دارد. سن یکی از این ویژگیها به شمار میرود. کارکنان مسن تر، معمولا خشنودتر هستند. هوش نیز بر رضایت شغلی تاثیر دارد. به این صورت که اگر هوش با لازمه شغلی آنها همخوان باشد، احساس رضایت بیشتری میکنند؛ اگر هوش کارمند به مراتب بیشتر یا کمتر از لازمه های تکلیف باشد، باعث نارضایتی میشود . رضایت شغلی تاحدودی تابع عوامل ژنتیکی و خصوصیات فردی است. تفاوتهای فردی، همانند ویژگی های محیط کار در رضایت شغلی حایز اهمیت هستند به نقل از ( لطفعلی و مزروعی ،1389‌) .
برخی از صاحبنظران همچون هرزبرگ رضایت شغلی را دارای دو بعد دانسته اند. یک گروه عوامل و شرایطی که فقدان آنها موجب عدم رضایت میگردد ولی تأمین آ نها باعث ایجاد انگیزه شدید و قوی نمیشود بلکه فقط از بروز عدم رضایت جلوگیری میکند که آ نها را عوامل بهداشتی یا مؤثر در حفظ وضع موجود یا عوامل بقاء می نمایند (ساعتچی ، 1389 ).
از نظر هرزبرگ این عوامل عبارت اند از: طرز تلقی و برداشت کارکنان، شیوه اداره امور، خط مشی های سازمان، ماهیت و میزان سرپرستی، امنیت کاری، شرایط کاری، مقام و منزلت، سطح حقوق و دستمزد، استقرار روابط متقابل دو جانبه، سرپرستان، همگنان و مرئوسان و زندگی شخصی کارکنان. نبود این عوامل ممکن است چنان کارمندان را دچار عدم رضایت سازد که سازمان را ترک کرده و موجودیت آن را به مخاطره اندازند. از اینرو هرزبرگ این عوامل را برای تأمین و حفظ بهداشت و سلامت سازمان لازم دانسته است. دسته دوم عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه هستند که وجود آنها موجب انگیزش و رضایت افراد ولی فقدان آ نها تنها عدم رضایت ضعیفی را تولید میکنند. بنابراین فقدان عوامل گروه دوم مترادف با عدم انگیزش تلقی میگردد. به نظر هرزبرگ عوامل مؤثر در ایجاد انگیزش عبارت اند از: موفقیت کاری، شناخت و قدردانی از افراد وکار آ نها، پیشرفت و توسعه شغلی، رشد فردی و ماهیت کار و وظا
یف محوله (به نقل از حسین جانی ، 1390 ).
بروفى (2001)به سه نظریه در زمینه رضایت شغلی ، اشاره نموده است که عبارتند از:
الف – نظریه نیازها: میزان رضایت شغلی هر فرد که از اشتغال حاصل می‌شود به دو عامل بستگی دارد: اول، چه مقدار از نیازها و به چه میزان از طریق کار و احراز موقعیت مورد نظر تأمین می‌شود دوم، چه مقدار از نیازها و به چه میزان از طریق اشتغال به کار مورد نظر تأمین نشده باقی می‌ماند. نتیجه‌ای که از بررسی عوامل دسته اول و دوم حاصل می‌شود، میزان رضایت شغلی فرد را معین می‌کند.
ب – نظریه ی انتظارات: انتظارات فرد در تعیین نوع و میزان رضایت شغلی مؤثرند. اگر انتظارات فرد از شغلش زیاد باشد، رضایت شغلی معمولاً دیرتر و مشکل‌تر به دست می‌آید. مثلا، ممکن است فردی در صورتی از شغلش راضی شود که بتواند به تمام انتظارات تعیین شده خود از طریق اشتغال جامه عمل بپوشاند. مسلماً چنین فردی به مراتب دیرتر از فردی که کمترین انتظارات را از شغلش دارد، رضایت شغلی خواهد یافت. بنابراین، رضایت شغلی مفهومی کاملاً یکتا و فردی است و عوامل، میزان و نوع آن را باید در مورد هر فرد، به‌طور جداگانه بررسی کرد.
ج – نظریه ی نقش: در این نظریه به دو جنبه اجتماعی و روانی توجه می‌شود. در جنبه اجتماعی، تأثیر عواملی نظیر نظام سازمانی و کارگاهی و شرایط محیط اشتغال در رضایت شغلی مورد توجه قرار