مقاله درباره سازگاری اجتماعی

6-5: محدودیتهای تحقیق 89
الف- منابع فارسی 91

ب–منابع انگلیسی 94
نمونه پرسشنامه ها 96
فصل اول:
کلیات تحقیق

1-1.مقدمه
قرن بیستم که به نام قرن تکنولوژی وصنعت معروف گشته است. علاوه برمنافعی که درجهت رفاه وآسایش انسانها به همراه داشته. به طور همزمان وغیرمستقیم نیز درجهت اضمحلال آن، نقش مؤثری داشته است. یکی از معضلاتی که امروزه بیش ازهمه برانسانها مسلط شده واو راتحت سیطره خود قرار داده، کم تحرکی ،بی تحرکی وضعف روابط اجتماعی است واین مساله، خلاف فطرت و جوهر انسانها می باشد.یعنی هر موجود زنده تا لحظه ای در قید حیات به سر میبرد که حرکت داشته باشد و هر اندازه از حرکتش کاسته شود به مرز عدم نزدیکترشده وقابلیتهای جسمی و روانی او کاهش می یابد. پس میتوان ادعا نمود که فعالیتهای بدنی و ورزشی در این مقطع از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
ورزش به عنوان یکی از عوامل فرهنگی عصر ما، بر روی فرآیندی بنام اجتماعی شدن تاثیری شگرف دارد.این فرآیند که قسمتی از تکامل شخصیت را تشکیل میدهد در مقابل فرآیند دیگری بنام خودمحوری قرار دارد. درفرآیند اجتماعی شدن، فرد،ارزشهای گروهی را در ارزشهای فردی خود حل میکند ودر نهایت آنها را جانشین ارزشهای فردی میکند. در جریان رقابتهای ورزشی، شخص الزاما ارزشهای خود را با دیگران هماهنگ میسازد واین گامی بسوی رعایت حقوق فردی و اجتماعی دیگران است. در ورزشهای گروهی، بازیکن از نظر ذهنی، خویش را به جا ویا رویاروی رقیب میگذارد وحتی برای لحظاتی که شده بجای او فکر میکند(علیمرادیان،1364 ورزش و ارزش ،شماره 42).
درمیان اقشار مختلف جامعه،رشد نوجوانان وجوانان که همواره به عنوان قطب جامعه و نقاط حساس آن شناخته میشوند،نیاز بیشتری به برنامه ریزی دارد. برای همین اکثر نهادهای اجتماعی که متصدی تعلیم وتربیت جوانان ونوجوانان هستند،در اندیشه تحلیل وبررسی مشکلات موجود و ارائه راهکارهای مناسب میباشند. چنانچه با نزدیک شدن به آستانه تعلیم وتربیت جدید و آشناشدن مربیان با اصلاح و بهسازی جامعه، بهسازی اجتماعی وآموزش وپرورش در اوایل قرن حاضربه یکدیگر پیوند خورد و سرانجام عده ای از دانشمندان، منادی امر بهسازی اجتماعی شدند. آنها اذعان داشتند که این امر تنها درصورتی میتواند جامه عمل بپوشاند که فکرو عمل در جامعه،توامان در جریان باشند.یکی از عوامل موثری که میتواند آموزش وپرورش مارا از تربیت فکری فراتر برده وبرای افرادجامعه،مسئولیت وکاردانی در عمل به ارمغان آورد، ورزش است. یکی از کارکردهای مهم ورزش که در دنیای تعلیم وتربیت مطرح است،کمک به شکوفایی شخصیت (جسمانی،روانی،اجتماعی و…) افراد جامعه، تحکیم معاشرت جمعی وتسهیل دستیابی به رشد مسئولیت اجتماعی و فردی می باشد(سلطان القرائی،1373).
1_2. بیان مساله
دانش آموزان درصدی از وقت خود را در مدرسه، بطور مستقیم ویا غیر مستقیم(بصورت بازی، دستکاری اشیا و وسایل، تفریح و…) به ورزش می پردازند. دراین مدت رفتاری صحیح توام با همیاری دارند. یعنی با همسالان خود ارتباط برقرار میکنند، با آنها همبازی می شوند و حالت همکاری و دادو ستد دارند.شواهد نشان میدهد که چنین فعالیتهایی درایجاد عملکردهای اجتماعی مناسب وبه طور همزمان درکاهش رفتار های اجتماعی نا مناسب همه دانش آموزان مؤثر بوده است (کارتلج ومیلبرن ، 1369). با این وصف، شناخت ورزش وجایگاه آن درنظام آموزشی می تواند قبل از بررسی ارتباط آن باسازگاری دانش آموزان ، راهنمایی کننده باشد. جایگاه ورزش و ارتباط آن با ابعاد مختلف آموزش وپرورش را می توان بصورت زیر نشان داد:
شکل 1-1
آموزش: شناختی ،عاطفی ،روانی – حرکتی

فراگیر – نظام آموزشی ورزش فراگیر – عملگرهای جدید

پرورش : جسمانی ،روانی ، اجتماعی ، اخلاقی و …
همانطور که در شکل فوق نشان داده شده است، نظام آموزشی در کشور ما دارای دو بعد اصلی و اساسی “آموزش و”پرورش” می باشد. گرچه این مفاهیم بیشتر مواقع در کنار هم هستند (البته باید چنین باشد) اما این دو بعد، مفاهیم مستقلی هستند که دارای تعاریف خاص خود می باشند.
پرورش، بنا به تعریف : عبارتست از جریانی منظم و مستمر، که هدف آن کمک به رشد جسمانی، شناختی، اخلاقی، اجتماعی یا به طور کلی رشد شخصیت پرورش یابندگان، درجهت کسب هنجارهای مورد پذیرش جامعه ونیز کمک به شکوفا شدن استعدادهای آنهاست(سیف، 1371). مطابق با شواهد موجود، ورزش دراین بعد، به ویژه درکمک به رشد جسمانی واجتماعی دانش آموزان ، نقش مؤثر ومستقیمی ایفا می کند.
آموزش ، یعنی دومین بعد : عبارتست از فعالیتهایی که به منظور ایجاد یادگیری در یادگیرنده، از جانب معلم، طرح ریزی شده و بصورت یک کنش متقابل بین آنها جریان می یابد(همان منبع).
برای پی بردن به نقش ورزش در بعد آموزش، استناد به طبقه بندی هدفهای آموزشی بلوم می تواند کمک کننده باشد. دراین طبقه بندی روی سه حیطه شناختی- عاطفی وروانی، حرکتی تأکید شده است. ورزش، روی هریک ازاین سه حیطه، بطور مستقیم یا غیرمستقیم، موثر است. ورزش، سهم عمده ای در رشد حیطه روانی – حرکتی دارد و مستقیما با آن در ارتباط است. درضمن یافته های تحقیقاتی نشان میدهد که ورزش با پیشرفت تحصیلی و اشتیاق به تحصیل (حیطه شناختی) و انگیزه درونی، اعتماد بنفس و …(حیطه عاطفی) رابطه دارد. در این زمینه نتایج تحقیقات اشنایدر و اشپیتزر (1981) و اشنایدر(1985) نشان میدهد که در سطح دبیرستان عملکرد تحصیلی دانش آموزان ورزشکار، برابر ویا بهتر از دانش آموزان غیر ورزشکار است. هرچند که این رابطه، با توجه به طبقات اجتماعی مختلف، نژاد وجنسیت ، متغیر میباشد(مک فرسون، کرتیس ولوی،1989).
از مطالب فوق چنین استنباط میشود که ورزش میتواند در طیف گسترده ای از فعالیتهای نظام آموزش وپرورش جامعه، نقش عمده ای ایفا کند اما در تحقیق حاضر، بررسی نقش ورزش در ارتباط با سازگاری اجتماعی دانش آموزان مد نظر است.
رشد وپرورش زمینه های اجتماعی جوانان ونوجوانان ازا اهداف هرنظام آموزشی می باشد. مهارتهای اجتماعی را می توان به عنوان کسب الگوهای پاسخی ثابت و قابل پیش بینی تعریف کرد که با انتظارات جامعه هماهنگی داشته و به فرد اجازه میدهد تا از طریق محیط، رضایت خاطر خود را بدست آورد . رشد به موقع مهارتهای اجتماعی، می تواند باعث مهارتهای تازه و پیچیده شود ،خود فهمی مثبت ایجاد نموده و نهایتا” فرد ، روابط مفید با اطرافیان برقرار نموده و باعث سازگاری اجتماعی او گردد.” (حسینی نسب،1373) بطورکلی سازگاری اجتماعی به توانایی و قابلیت شخصی در ارتباط با سایر افراد برمی گردد. به عبارت بهتر به رفتار مثبت میان فردی اطلاق می شود . بطور مشخص تر ، رفتار شایسته اجتماعی، اغلب با مولفه هایی مانند جوانمردی، رعایت حقوق دیگران ، داشتن دید اجتماعی مثبت وتوانایی فرونشاندن دشمنی ها یا احساسات و اعمال تجاوزکارانه مشخص می شود(جانسون،1974) .
به اعتقاد سالیوان (1957) درجریان سازگاری اجتماعی، موضوع ارتباط فرد با افراد دیگر مطرح میشود. در این جریان، برخورد انگیزه ها و خواسته های فرد با ضروریات زندگی گروهی نمایان میشود. (صیادپور، 1372) شواهد تحقیق در سطح گسترده ای نشان داده است که تجارب ورزشی، در تحول بعد اجتماعی ورزشکار، بخصوص در دانش آموزان موثر می باشد. در این زمینه، افرادی مانند سینگر(1972) ،کوپر (1961)، نیمن و هارتر (1986) و … تحقیقات متعددی انجام داده اند که در فصل بعد به توضیح آنها پرداخته میشود.
از مجموعه یافته های تحقیقاتی ، چنین استنباط میشود که صرفا نمی توان مشارکتهای ورزشی را علت موفقیت در دنیای غیر ورزشی دانست. اما شرکت در ورزش، یکی از عوامل موفقیت می باشد . سروکار داشتن با ورزش ، ویژگی های رفتاری و تمایلات و مهارتهای اولیه ورزشکار را، تقویت نموده وآن نیز به نوبه خود کمک میکند تا شرکت کننده، هدفهای بالایی را برای خودش طرح نموده وتلاش کند تا به آن د ست یا بد.
با توجه به مطالب فوق ،یعنی جایگاه ورزش در نظام آموزش و پرورش و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،اهمیت سازگاری اجتماعی و نقش ورزش در ارتقاء آن، این سئوال مطرح می شود که آیا با سیستم فعلی ورزش در آموزشگاههای جامعه مورد مطالعه ، تفاوتی بین سازگاری اجتماعی دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دبیرستانی وجود دارد ؟
1_3.اهمیت تحقیق
روابط انسانی برای ارضای نیازهای اساسی ما ضروری هستند .داشتن روابط مثبت و سالم با دیگران می تواند کلید رشد کمال آدمی باشد .چنین رفتارهایی،
ما را بصورت یک انسان اجتماعی شکل میدهند. همچنین، در منحصر بفرد بودن شخصیت ، هویت و مفهوم خویشتن ما ، نقش اساسی و عمده ای دارند. در حقیقت دیگران برای ما نقش آیینه دارند ، یعنی اینکه هم ما را به خودمان نشان میدهند و هم الگوی تقلید ما هستند. گروه های مختلف زندگی (خانواده ، همسالان و …) ابزار خودشناسی هستند در عین حال باید دانست که همین روابط ، گاهی هسته مرکزی اکثر مشکلات، اختلالات و ناراحتی های روانی مارا نیز تشکیل میدهند . تمام مشکلات انسانی عمدتا اجتماعی وناشی از ارتباط با دیگران است.(ثنایی، 1369) به همین دلیل، شکست در رشد مهارتهای اجتماعی و مهارتهای ارتباطی، پیشبینی کنندههای بسیار قوی برای مشکلات بهداشت روان در آینده فرد هستند(تین دال،1995). از طرف دیگر، نگاهی به تعاریف بهداشت روان ، ارتباط آن را با سازگاری نشان میدهد. آرتور (1985) معتقد است واژه سلامت روان ، درکل ، جهت تخصیص به فردی است که در سطح بالایی از سازگاری و مطابقت هیجانی و رفتاری قرار داشته باشد. همچنین ویندر و بیتس (1982) نیز اعتقاد دارند که سلامت روان به معنی توان مقابله یا سازگاری با ازهم گسیختگی میان شایستگی های جسمی ، اجتماعی وشخصی در سیستم سلامت فرد است (ذوالفقاری مطلق ، 1376) با وجود ارتباط نزدیک بین سلامت روان ، سازگاری و مهارتهای اجتماعی ، بررسی جایگاه ورزش در این مقوله ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. علاوه بر این، ورزش به دو دلیل عمده برای جوانان مفید می باشد ؛ نخست بخاطر پیشرفت و اجتماعی شدن آنها، دوم؛ بخاطر مسئله کنترل اجتماعی، دلیل اول به شناخت بیشتر مهارتهای اجتماعی و فیزیکی یا به عبارت دیگر به فراگیری صحیح ارزشهای اجتماعی و برداشت های جوان برمی گردد. کنترل اجتماعی نیز بدین صورت انجام می گیرد که این برنامه ها از یک طرف از بزهکاری وتخریب جلوگیری می کنند واز طرف دیگر رفتارهای خود تخریبی مانند سو مصرف مواد و رفتارهای تند آنها را کاهش می دهد. بطور خلاصه ، ورزش به نوعی جوان را برای سازگاری با هنجارهای اجتماعی تحت فشار قرار میدهد(کلیبر و رابرت ، 1981).
درباره اهمیت ورزش در سازگاری اجتماعی ، نتایج کلی یک مطالعه نشان میدهد ، ورزشکاران افرادی هستند که هیجانات سالمی تجربه می کنند، متمایل به برونگرایی هستند، توانایی فکری بالاتری دارند، ظرفیت بالایی درمقابل فشارهای محیطی دارند. آنها جهت رسیدن به اهداف خود ودیگران ، استقامت نشان میدهند ، دارای ثبات روانی بیشتری می باشند ، افراد مرتب و منظمی هستند ومتمایل به رهبری کردن و زندگی اجتماعی هستند. (سینگر ، 1972). همچنین، کوبرتن (1963) ، احیاکننده بازیهای المپیک ، در کتاب تعلیم وتربیت ورزشی چنین مینویسد:” بزرگترین خدمتی که ورزش می تواند به جوانان بکند عبارتست از؛ جلوگیری آنان از ولگردی فکری و نگهداری آنان نه در حالت جهالت و بی خبری ، بلکه در بی تفاوتی نسبت به ؛آنچه بیداری نوعی احساس زودرس را تهدید می کند.” وی معتقد است تفکر و قضاوت که در صورت تمرین، ثمربخش تر هستند ، نمی توانند از این نکته غافل باشند که نه تنها فرد ورزشی ، هرلحظه برای ارزیابی ، مسابقه و مقایسه فراخوانده می شود ، بلکه این عملیات، باید در وجود او با سرعت هرچه تمامتر انجام شود. زیرا سرعت تصمیم گیری، تقریبا همیشه اساس حرکت ورزشی به حساب می آید(توماس ، 1370).
علاوه بر اهمیت ورزش در مسائل اجتماعی؛ تربیت بدنی و ورزش در بینش اجتماعی اسلام، ماهیت وساختار مخصوص به خود را داشته و ویژگیهای خاص آن، نقش شایسته ای در توسعه روابط اجتماعی اسلام وتحقق جامعه اسلامی ایفا میکند. در این بینش اجتماعی، مهمترین ویژگی تربیت بدنی و ورزش برای تولید وبسط روابط اجتماعی صحیح، توجه آن به پایه های اصلی تحقق این نظام یعنی فرهنگ، عدالت وقدرت می باشد که در حد کارکرد، موضوعیت واهداف خود، به تقویت و استحکام آن در سطوح مختلف اجتماعی می پردازد(آقاپور،1368).بنابراین در هر جامعه ای، دو مقوله تربیت بدنی و ورزش، متقابلا در توسعه و تحکیم یکدیگر گام برمی دارند ودر جهت گیری جامعه مطلوب و تحقق انسان برتر موثرند. درنتیجه؛ انجام تحقیقات متعدد پیرامون ورزش و مولفه های روان شناختی انسان، با روشن کردن اثرهای مطلوب و موثر ورزش و فعالیتهای جسمانی بر روی جنبه های روان شناختی انسان، می تواند ضمن علاقمند کردن قشر جوان و نوجوان جامعه به ورزش ، سلامت روانی و جسمانی جامعه را نیز ارتقا می بخشد .
4-1.اهداف تحقیق
الف: هدف کلی

هدف کلی این تحقیق تعیین میزان سازگاری اجتماعی در بین دانش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار دبیرستانی منطقه12 شهر تهران و مقایسهی این میزان با یکدیگر میباشد.
ب: اهداف ویژه
تعیین رابطه سازگاری اجتماعی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آنها.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بررسی تفاوت میزان سازگاری اجتماعی در دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار.
بررسی تفاوت میزان سازگاری اجتماعی در دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار بر اساس متغیرهایی زمینهای چون (سن، رشته تحصیلی، پایه تحصیلی).
5-1. سوالات و فرضیات تحقیق
الف)سؤالات تحقیق :
1- سازگاری اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی پسر در چه سطحی قرار دارد؟
2- سازگاری اجتماعی دانش آموزان دبیرستانی پسر (به تفکیک ورزشکار و غیر ورزشکار) چگونه است؟
ب)فرضیه های تحقیق:
1- بین سازگاری اجتماعی دنش آموزان پسر ورزشکار و غیر ورزشکار تفاوت وجود دارد .
2- بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و سازگاری اجتماعی آنها رابطه وجود دارد .
3- بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار، تفاوت وجود دارد .
4- به نظر میرسد میزان سازگاری اجتماعی دانشآموزان بر حسب پایهی تحصیلی آنها متفاوت است.
5- به نظر میرسد میزان سازگاری اجتماعی دانشآموزان بر حسب رشته تحصیلی آنها متفاوت است.
6-1. تعاریف متغیرها و اصطلاحات
متغیر ها و اصطلاحات مهم مورد مطالعه، در تحقیق حاضر عبارتند از:
ساز گاری اجتماعی: به اعتقاد فرانسیس و برون (1965) سازگاری اجتماعی عبارتست از جریانی که بوسیله آن روابط میان افراد ، گروه ها وعناصر فرهنگی، در وضع رضایت بخشی برقرار باشد. به عبارت دیگر روابط میان افراد وگروه ها به گونه ای برقرار شده باشد که رضایت متقابل آنها را فراهم سازد(بهرام زاده، 1371).
افراد دیگری نیز سازگاری اجتماعی را مترادف با مهرتهای اجتماعی می دانند. در این زمینه الیوت و گرشام (1993) مهارتهای اجتماعی را چنین تعریف کرده اند: رفتارهای انطباقی یادگرفته شده ای که فرد را قادر می سازد تا با افراد دیگر روابط متقابل داشته باشد و از خود پاسخ های مثبت بروز دهد و همچنین از رفتار های نامناسب اجتناب کند.آنها مهارتهای اجتماعی رابه 5 طبقه همکاری، گفتار مناسب، مسئولیت پذیری، همدلی، و خویشتن داری تقسیم می کنند.
تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی :
نمراتی که دانش آموزان از روی پرسشنامه بل (بعد سازگاری اجتماعی) کسب می کنند.
” پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل ” شامل 32 سوال میشود. این مقیاس ، رفتارهای زیر را شامل می شود :
شرکت در فعالیتهای گروهی ، شامل لذت بردن از فعالیتهای گروهی، شرکت در فعالیتها و بازیهای گروهی ، عضویت در گروه ها و علاقمند بودن به آن و …
معاشرت و ارتباط با دیگران: