پایان نامه ارشد رایگان درمورد مهارتهای مقابله ای و مهارتهای ارتباطی

پایان نامه ارشد رایگان درمورد مهارتهای مقابله ای و مهارتهای ارتباطی


Widget not in any sidebars

ضرورت این تحقیق و جوانه های فکری نخستین آن در اتاق های مشاوره ای زده شد، زیرا بسیاری از خانواده ها خواسته یا ناخواسته درگیر نزاع و ناسازگاری بین خود می شوند که رهایی از دلخوریها و ناسازگاریها برای آنها به آسانی میسر نیست و در بسیاری از اوقات آسیب های سنگینی را به خود و خانواده شان وارد می نمایند. چه بسیار زوجینی که درگیر ناسازگاری شده و از ادامه زندگی مشترکشان ناامید و تصمیم به جدایی می گیرند. لذا اگر این افراد متوجه شوند که زندگی زناشویی دارای فراز و نشیب های مختلفی است و زندگی آنان از عوامل مختلفی متاثر است برای خلاص شدن از آن یا از بین بردن آثار تخریبی شکست های ناشی از آن به مراکز مشاوره مراجعه می کنند و طالب درمان خواهند بود.
این اطلاعات در آموزش بهداشت روان، آموزش مهارتهای ارتباطی و مهارتهای مقابله ای نیز می تواند مفید باشد. اگر افراد طالب یکدیگر در بدو تصمیم برای ازدواج، از حیث شخصیتی و سبکهای عشق ورزی طبقه بندی و افرادی که زمینه عشقی و شخصیتی متعارضی داشته شناسایی شوند، سپس آموزش های لازم برای ارتباط بین فردی موثر و صحیح به آنها داده شود و مشکلات احتمالی آنها در این دوره های آموزشی گوشزد گردد، بسیاری از مشکلات این گروههای هدف مرتفع خواهد شد. البته در نظر گرفتن زمینه های عشقی و شخصیتی در مشاوره توام با سطح کیفیت زندگی افراد، می تواند زمینه های روشنی را برای تصمیم گیری افراد در خصوص انتخابهایشان باشد. بنابراین روشن گردید که بررسی موضوع حاضر چقدر دارای اهمیت و ضرورت بررسی است زیرا نجات خانواده های ناسازگار و آگاهی بخشی به این قشر از جامعه می تواند از بروز بسیاری آسیب های اجتماعی بعدی همچون طلاق، اعتیاد، فرار از خانه، بزهکاریهای معمول و … جلوگیری نماید. نتایج حاصل از پاسخ به این سئوال می تواند نتایج روشنی را در اختیار برنامه ریزان فرهنگی جامعه، مشاوران خانواده، قضات دادگستری، وکلا و … قرار دهد. همچنین با توجه به اهمیتی که جوامع امروزی برای تداوم و بقاء خانواده و سلامت و بهداشت روانی اعضاء آن قائل هستند بررسی و تحقیق عواملی که سلامت روان اعضاء خانواده ها را تامین می کنند کاملاً ضروری و با اهمیت می باشد.
1-4- اهداف تحقیق:
1-4-1- اهداف اصلی تحقیق:
تعیین رابطه سبکهای عشق ورزی با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان.
تعیین رابطه ویژگیهای شخصیت با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار شهر رفسنجان
1-4-2- اهداف فرعی تحقیق:
شناسایی رابطه بین ابعاد سبکهای عشق ورزی (صمیمیت، میل/شور(هوس)، تصمیم/تعهد) و کیفیت زندگی.
شناسایی رابطه بین ابعاد ویژگیهای شخصیت(برونگرایی، انعطاف پذیر، توافق پذیری، عصبیت و باوجدان) و کیفیت زندگی .
فرضیات تحقیق:
فرضیه های اصلی تشکیل دهنده مدل مفهومی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرند عبارتند از :
1-5-1-فرضیه اصلی:
بین سبکهای عشق ورزی با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار رابطه معناداری وجود دارد.
بین ویژگیهای شخصیت با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار رابطه معناداری وجود دارد.
1-5-2- فرضیه های فرعی:
بین صمیمیت با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار رابطه معناداری وجود دارد.
بین بعد میل/شور(هوس) با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار رابطه معناداری وجود دارد.
بین تصمیم/تعهد با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار رابطه معناداری وجود دارد.
بین روانژندی با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار رابطه معناداری وجود دارد.
بین برونگرایی با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار رابطه معناداری وجود دارد.
بین انعطاف پذیری با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار رابطه معناداری وجود دارد.
بین توافق پذیری با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار رابطه معناداری وجود دارد.
بین مسئولیت پذیری با کیفیت زندگی زوجین ناسازگار رابطه معناداری وجود دارد.
6. تعریف مفهومی و عملیاتی:
1-6-1:تعریف مفهومی(متغیرهای مستقل):

مدیر سایت