مدل مفهومی و تعریف عملی

مدل مفهومی و تعریف عملی


Widget not in any sidebars

ن مایه آرامش و آسایش من است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده فارسی ……………………………………………………………………………………………………………………………. 1
فصل اول- کلیات پژوهش
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………… 4
اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ………………………………………………………………………………………… 5
اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 7
هدف اصلی …………………………………………………………………………………………………………………. 7
اهداف ویژه ………………………………………………………………………………………………………………… 7
مدل مفهومی پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 8
فرضیات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………… 9
فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………………… 9
فرضیات ویژه ………………………………………………………………………………………………………………. 9
قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………… 11
قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………………………. 11
قلمرو مکانی ………………………………………………………………………………………………………………. 11
قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………………………………………. 11
تعریف واژه ها و اصطلاحات ……………………………………………………………………………………………. 11
تعریف واژه های کلیدی ………………………………………………………………………………………………… 11
تعریف متغیرهای عملیاتی ………………………………………………………………………………………………. 12
متغیر وابسته پژوهش و تعریف عملیاتی آن ………………………………………………………………… 12
متغیرهای مستقل و تعریف عملیاتی آن ها ………………………………………………………………… 13
جمع بندی فصل ……………………………………………………………………………………………………………. 13
فصل دوم- ادبیات و پیشینه پژوهش

مدیر سایت