تحقیق با موضوع تعارضات زناشویی و واقعیت درمانی

دانشگاه آزاد واحد مرودشت
نگارش:
Widget not in any sidebars

سیده ساناز قدیمی ذاکر
بهمن 1388
تقدیم:
با سپاس و تقدیر فراوان از پدر و مادر ارجمندم که نخستین مشاور و بهترین راهنمای زندگیم بوده اند، و دوست داشتن و احترام به تفاوتها را به من آموختند
و با سپاس و تشکر فراوان از همسر عزیزم که بهترین همراه و حامی و مشوقی صمیمی برایم بود…
سپاسگذاری
با سپاس و تشکر فراوان از استاد ارجمندم سرکار خانم دکتر رفاهی که از ایشان بسیار آموختم و بی حمایت و زحمت ایشان این مهم به انجام نمی رسید
و
با تقدیر و سپاس از جناب آقای دکتر رحمانی که از راهنماییهای ایشان بهره بردم
چکیده:
هدف از پژوهش حاضر مقایسه و بررسی میزان اثر بخشی مشاوره زوجی به شیوه شناختی الیس و واقعیت درمانی گلاسر در کاهش تعارضات زناشویی بوده است.جامعه آماری پژوهش حاضر تعداد 140 نفر از مراجعه کنندگان به مرکز مداخله در بحران بهزیستی لاهیجان بوده اند که تعداد 60 نفر بعنوان نمونه بصورت هدفمند انتخاب و در 3 گروه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی و کنترل به تعداد مساوی و بصورت تصادفی قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه 54 سوالی تعارضات زناشویی “ثنایی و ترابی” که 8 مولفه از تعارضات را می سنجد ، است . هر یک از زوجین گروه آزمایش مورد مشاوره زوجی به شیوه عقلانی – عاطفی و واقعیت درمانی قرار گرفتند . تجزیه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که : مشاوره زوجی به شیوه عقلانی – عاطفی و واقعیت درمانی بر کاهش تعارضات زوجین موثر است . بین مشاوره زوجی به شیوه واقعیت درمانی و شیوه عقلانی – عاطفی تفاوت معناداری وجود ندارد . همچنین شیوه عقلانی – عاطفی در زنان بیش از مردان بر کاهش تعارضات موثر است و درنهایت مشاوره زوجی به شیوه عقلانی – عاطفی فقط بر کاهش تمام مولفه های تعارضات زناشویی به غیر از همکاری و رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر تاثیر داشته در حالیکه درمشاوره زوجی به شیوه واقعیت درمانی فقط بر مولفه های افزایش واکنش هیجانی و کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر تاثیر نداشته است.
کلید واژه ها : مشاوره زوجی ، شیوه عقلانی – عاطفی ، شیوه واقعیت درمانی ، تعارضات زناشویی
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول- کلیات تحقیق
1-1) مقدمه 2
1-2) بیان مسئله 5
1-3) ضرورت و اهمیت 8
1-4) اهداف تحقیق 9
1-5) فرضیات تحقیق 10

Author: مدیر سایت