مقاله ادراک شنیداری و شرکت کنندگان

۳d render of Virus and DNA

فدر مسیر علم و دانش یاری کردند.
Widget not in any sidebars

پروردگارا، نه میتوانم موهایشان را که در راه عزت من سفید شد، سیاه کنم و نه برای دستهای پینه بستهشان که ثمره تلاش برای افتخار من است، مرهمی دارم . پس توفیقم ده که هر لحظه شکر گزارشان باشم و ثانیههای عمرم را در عصای دست بودنشان بگذرانم. از همسر، خواهران و برادرانم که در تمامی مراحل زندگی مشوق من بودهاند و از هیچگونه کمکی دریغ نورزیدهاند با تمام وجودم تشکر مینمایم و از خداوند متعال برای همه آنها موفقیت و سربلندی را خواهانم.
مختار سالاریاسکر چکیده:
افراد کمتوان ذهنی به دلیل ضعف در کنترل قامت احتمال افتادن در آنها بالا میباشد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثر دوازده هفته تمرینات ادراکی- حرکتی بر روی کنترل تعادل پویا و ایستا دانشآموزان پسر کمتوان ذهنی میباشد. روش شناسی: 30 دانش آموز کمتوانی ذهنی با بهره هوشی بین 55 تا 70 و میانگین سنی4/1±7/12 سال به صورت نمونهگیری دردسترس انتخاب و در دو گروه کنترل و تجربی قرار گرفتند. قبل و بعد از تمرینات ادراکی- حرکتی تعادل پویا و ایستا شرکت کنندگان توسط دستگاه بایودکس مورد سنجش قرار گرفت. دوره تمرینی 12 هفته، هفتهای سه جلسه و هر جلسه به مدت 45 دقیقه بود. مولفههای ادراکی حرکتی شامل ؛تعادل ایستا و پویا ، شناسایی جهات مختلف، شناسایی بدن، ادراک فضا، حرکات هماهنگ و همزمان، ادراک بینایی، ادراک شنیداری،طرح حرکت، برتری جانبی، مهارتهای جابجایی، دستکاری بود. برای بررسی تفاوت بین پیش آزمون و پس آزمون از تست تی وابسته و برای مقایسه میزان تغیرات شاخصهای تعادل و مقایسه شاخصهای تعادل در دو گروه طی پیشآزمون و پس آزمون از تست تی مستقل با سطح معناداری 05/0 استفاده شد. نتایج: نتایج بیانگر بهتر بودن شاخص تعادل قدامی- خلفی و شاخص تعادل کلی در تعادل پویا به طور معنی دار در پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون در گروه تجربی بود در حالی که شاخص داخلی-خارجی پیشرفت معناداری را در تعادل پویا نشان نداد. اما در گروه کنترل تفاوت معنیداری در هیچ یک از شاخص های تعادل پویا و ایستا مشاهده نشد. مقایسه میزان تغییرات شاخص قدامی خلفی (007/0=P)و شاخص کلی (018/0=P) بین دو گروه تجربی و کنترل در تعادل پویا اختلاف معناداری را نشان داد حال آنکه در میزان تغییرات شاخص داخلی-خارجی (150/0=P) در دو گروه طی تعادل پویا اختلاف معناداری مشاهده نشد. گروه تجربی تنها در شاخص تعادل کلی طی آزمون تعادل ایستا در پسآزمون در مقایسه با پیشآزمون کاهش معناداری را نشان داد (001/0=P). نتیجهگیری: تمرینات ادراکی- حرکتی استفاده شده در این پژوهش سبب بهبود تعادل پویا (به ویژه در جهت قدامی- خلفی) و تعادل ایستا (شاخص کلی) در آزمودنی های مورد پژوهش گردید.
واژههای کلیدی: تمرینات ادراکی- حرکتی، تعادل پویا، تعادل ایستا، ناتوانی ذهنی فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………………..1
1-1)مقدمه 2
1-2) بیان مسئله . 3
1-3) اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
1-4) اهداف تحقیق 6
1-5) فرضیههای تحقیق 6
1-6) پیش فرض های تحقیق 7
1-7) محدودیت های تحقیق 7
1-8) رعایت نکات اخلاقی 7
1-9) تعریف واژهها و اصطلاحات تحقیق………………………………………………………………………………………… 8
فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………10
2-1) مقدمه 11
2-2) مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………………………………11
2-2-1) معلولیت …………………………………………………………………………………………………………………………11
2-2-2) علل بروز معلولیتها 11
2-2-3) تقسیم بندی معلولان 11