پایان نامه ارشد درباره مروری بر تاریخچه تدوین مدل های امتیازدهی اعتباری و موافقتنامه جدید کمیته بال و علل شکل گیری آن

Business Arrow Graph on abstract blue background

……………….. 31
2-7-2 کمیته بال و راه کارهای آن …………………………………………………………………………………………… 37
Widget not in any sidebars

2-7-3 بانک تسویه حساب های بین المللی ……………………………………………………………………………… 37
2-7-4 موافقتنامه جدید کمیته بال و علل شکل گیری آن ……………………………………………………………. 38
حد کفایت سرمایه ……………………………………………………………………………………………………… 39
معرفی مدل های امتیازدهی اعتباری ……………………………………………………………………………… 40
2-9-1 مدلهای امتیازدهی اعتباری غیر پارامتری ………………………………………………………………………….. 40
2-9-2 مدل احتمال خطی ……………………………………………………………………………………………………….. 41
2-9-3 مدل رگرسیون لوجستیک ……………………………………………………………………………………………… 42
2-9-4 مدل تجزیه و تحلیل تمایزی ………………………………………………………………………………………….. 43
2-9-5 مدل شبکه های عصبی ……………………………………………………………………………………………….. 45
مروری بر تاریخچه تدوین مدل های امتیازدهی اعتباری …………………………………………………… 46
وی‍ژگی های یک سیستم رتبه بندی مناسب ……………………………………………………………………… 49
مدل های اعتبارسنجی ………………………………………………………………………………………………….. 50
2-12-1 روش اعتبارسنجی FICO ………………………………………………………………………………………….. 51
موسسات رتبه بندی …………………………………………………………………………………………………… 54
رتبه بندی و ضرورت آن در کشور ………………………………………………………………………………… 55
تاریخچه بانک ملت ……………………………………………………………………………………………………. 57
چشم انداز، ماموریت، استراتژی ها و اهداف بانک ملت ……………………………………………………. 59
تاریخچه بانک ملی ……………………………………………………………………………………………………… 61
سوابق تاریخی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………. 63
ادبیات علمی موجود ……………………………………………………………………………………………………. 64
مروین ………………………………………………………………………………………………………………… 65
بیور………………………………………………………………………………………………………………………65
ادوارد آی آلتمن ………………………………………………………………………………………………….. 67
مدل آلتمن ………………………………………………………………………………………………………….. 68