دانلود پایان نامه ارشد درمورد دیدگاه های راجب عملکرد کارکنان و روش های مختلف ارزیابی عملکرد

Green arrows cut out from a sheet of paper

…………………………….56 [do_widget id=kl-erq-2]
2-20- ارزیابی عملکرد کارکنان ..…………….…………………………………………………………………………………….…………..57
2-21- معیارهای ارزیابی عملکرد ..……….……………………………………………………………………………………………………..58
2-22- روش های مختلف ارزیابی عملکرد ..…………….……………………………………………………………………………………..59
2-23- هدف نهایی از ارزیابی عملکرد .………….….………………………………………………………………………………………….62
2-24- دیدگاه های راجب عملکرد کارکنان ………….………………………………………………….…………..……………………….63
2-25- پیشینه تحقیق ..………….………………………………………….……………………………………………………………………..68
2-26- مدل مفهومی پژوهش ..……….………………….…………………….…………………………………………………………………71
2-27- تاریخچه و معرفی مکان پژوهش. ..………….…………………….…….….…………………………………………………………..72
2-28- خلاصه اقدامات فصل دو و اقداماتی که در فصل سه انجام خواهدگرفت……………………………………………………………..73
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه .……….………..…………………………………………………………………………………………………………………….75
3-2- روش تحقیق ………..…………………………………..………………………………………………………………………………….75
3-3- جامعه‌ آماری… ……….…….……………………..……………………………………………………………………………………….75
3 –4- حجم نمونه ……….…………………………….………………………………………………………………………………………….75
3-5- ابزار پژوهش …………………………………………….………………………………………………………………………………….76
3-6- روایی و پایایی…. …………..……….……………………………………………………………………………………………………..77
3-7- روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات ……………………………..……………….……………………………………………………….79
3-8- خلاصه اقدامات فصل سه و اقداماتی که در فصل چهار انجام خواهد گرفت……………………………………………..……………79
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….81
4-2- آمار توصیفی ……………………………………..……………………………………………………………………………………….81
4-3- آمار استنباطی ……………..………………………………………………………………………………………………………………85
4-4- خلاصه اقدامات فصل چهار و اقداماتی که در فصل پنج انجام خواهد گرفت. …………..…………………………………………..97