دانلود پایان نامه درباره شادکامی و سلامت و رگرسیون چندگانه

Arrow Sign

داور 2: [do_widget id=kl-erq-2]
نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده در جلسه دفاع:
معاون آموزشی وپژوهشی دانشکده:
حق چاپ محفوظ و مخصوص به دانشگاه شهید باهنر کرمان است
تقدیم به:
مادر و پدرم به احترام وجود پر مهر و زحمات بی منت شان و دعای خیری که همیشه بدرقه راهم ساختند.
و تقدیم به همسرم «محسن»، پناه خستگی ام، امید بودنم و حامی صبور و مهربانم.
تشکر و قدردانی:
سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او بمانند و شمارندگان، شمردن نعمت های او ندانند و کوشندگان، حق او را گزاردن نتوانند. و سلام و درود بر محمّد و خاندان پاک او، طاهران معصوم، هم آنان که وجودمان وامدار وجودشان است؛ و نفرین پیوسته بر دشمنان ایشان تا روز رستاخیز… .
با تشکر از استاد گرامی، جناب دکتر عسکری زاده که همواره از راهنمایی مشفقانه و حمایت علمی ایشان برخوردار گشتم.
و با تشکر از استاد گرامی، جناب آقای دکتر باقری، به پاس محبت شان.
و با قدردانی از اساتید محترم سرکار خانم دکتر توحیدی و جناب آقای دکتر فضیلت پور، که مرا در تکمیل و بهسازی کار یاری نمودند.
و با سپاس فراوان از مدیریت و معاونین محترم حوزه های علمیه به پاس محبت و همکاری همدلانه شان.
و با تشکر از تمامی کسانی که مرا در این راه یاری نمودند.
چکیده:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بهزیستی معنوی با شادکامی و سلامت عمومی و مقایسه این ویژگی ها در دانشجویان دانشگاه شهید باهنر و حوزه های علمیه شهر کرمان در سال تحصیلی 92-1391 بود. روش: روش پژوهش توصیفی و از نوع علی مقایسه ای است. به منظور جمع آوری نمونه، تعداد 376 نفر(188 دختر و 188 پسر) از دانشگاه شهید باهنر به صورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای وتعداد 274 نفر(139 دختر و 135 پسر) از حوزه های علمیه شهر کرمان به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب گردید. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهزیستی معنوی پالوتزین و الیسون(1982)، شادکامی آکسفورد(1990) و سلامت عمومی فرم 28 سؤالی گلدبرگ و هیلر(1979) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان دادکه بین بهزیستی معنوی و دو زیر مقیاس آن؛ بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی، با شادکامی رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد و هر سه متغیر فوق با سلامت عمومی و چهار زیر مقیاس آن رابطه معنی دار و منفی دارند. دو گروه دانشجویان دانشگاه و حوزه در بهزیستی معنوی و شادکامی تفاوت معناداری با هم دارند. نتیجه گیری: از یافته های به دست آمده نتیجه گرفته می شود که بهزیستی معنوی پیش بین شادکامی و سلامت عمومی است و با افزایش آن، شادکامی و سلامت عمومی دانشجویان افزایش می یابد.
کلید واژه ها: بهزیستی معنوی، شادکامی، سلامت عمومی.
فهرست مطالب:
عنوان شماره صفحه
فصل اول: طرح پژوهش
1 ـ 1ـ مقدمه……………………………………………………………………………………………………….2
1 ـ 2ـ بیان مسأله………………………………………………………………………………………………….4
1 ـ 3ـ اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………..6
1 ـ 4ـ اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………….8