«علم و دانش بیش از مقداری است که قابل احاطه باشد و یک فرد نمی تواند بر همه آنها واقف گردد پس سعی کنید از هر علمی بهتر و شایسته اش را فرا گیرید»

( الحدیث جلد 2 صفحه 15 )

امام صادق (ع):
دانش آموزید به وجود آن خود را با خویشتن داری و سنگینی بیارائید و نسبت به دانش آموزان خود تواضع کنید و نسبت به استاد خود فروتن باشید و از علما متکبر نباشید که رفتار باطلتان حق شما را ضایع کند.

( اصول کافی جلد 1 صفحه 44 )

امام صادق (ع):
هر که برای خدا علم بیاموزد و بدان عمل کند و به دیگران بیاموزد در مقامهای بلند آسمانها عظیمش خوانند و گویند: آموخت برای خدا و عمل کرد برای خدا و تعلیم داد برای خدا.

( اصول کافی جلد 1 صفحه 43 )

تقدیم به

انسانهایی که عمر گرانقدرخود را دراه تحصیل علم ودانش گذاشته وبا فداکاری درخدمت بشریت ودانش آموخته گان بوده اند و بی صبرانه با جهل ونادانی مبارزه کردهاند.

سپاس گذاری
حمد و سپاس پروردگار مهربان و یاری رسان که فرصت بودن و آموختن را لایق این بنده حقیر دانسته و بار دیگر توفیق فراگیری علم را بر من عطا فرمود و مرا در کوران مشکلات و سختی ها یاری نمود.
عشق می ورزم به همسرم که بدون همراهی او پیمودن این را بسی سخت و دشوار می نمود و به فرزندانم که همواره انگیزه آموختن در وجودم هستند.
از استاد ارجمند و بزرگوار سردار دکتر محمد تقی عصار به عنوان استاد راهنما تشکر ویژه می نمایم که گام به گام در تنظیم و تدوین این پروژه یاری دهنده بنده بودند.
از استاد ارجمند دکتر یوسف محمدی مقدم به پاس کمک های علمی در مقام مشاور کمال تشکر و قدردانی را می نمایم، همچنین از استاد ارجمند جناب آقای دکتر محمدجواد کاملی مدیر گروه محترم که در طول تحقیق کمک و راهنمای موثری برای اینجانب بودند کمال امتنان و قدردانی را می نمایم.
با تشکر و احترام
داریوش فتاحی
تابستان92

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

فهرست مطالب:
چکیده 1
فصل اول 2
کلیات تحقیق 2
1-1 مقدمه 3
1-2 بیان مساله 4
1-3 ضرورت انجام تحقیق 6
1-3-1 اهمیت پرداختن به موضوع سرمایه اجتماعی 7
1-4 اهداف تحقیق 8
1-4-1 هدف اصلی تحقیق 9
1-4-2 اهداف فرعی 9
1-4-3 اهداف کاربردی 9
1 – 5 سوالات تحقیق 9
الف) سوال اصلی 9
ب) سوالات فرعی 10
1-6 فرضیات تحقیق 10
1-7 استفاده کنندگان از نتایج تحقیق 10
1-8 کاربردهای تحقیق 11
1-9 محدوده تحقیق 11
1-9-1 محدوده مکانی 11
1-9-2 محدوده زمانی 11
1-9-3 محدود موضوعی 12
1-10 خلاصه فصل 12
فصل دوم 13
ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق 13
2-1 مقدمه 14
2-2 مفهوم دارایی های نامشهود 14
2-3 مفهوم سرمایه اجتماعی 17
2-3-1 شکلگیری مفهوم سرمایه اجتماعی 17
2-3-2 تعریف سرمایه اجتماعی 19
2-3 نظریههای سرمایه اجتماعی 23
2-3-1 نظریه پیوندهای ضعیف 23
2-3-2 نظریه شکاف ساختاری 24
2-3-3 نظریه گوشال و ناهاپیت 25
4-3-4 نظریه سرمایه اجتماعی – اعتماد 26
2-3-5 نظریه منابع اجتماعی 27
2-3-6 نظریه SCAT 27
2-4 مدل های سرمایه اجتماعی 28
2-5 سرمایه اجتماعی و امنیت 33
2-6 سرمایه اجتماعی و اقتدار پلیس 35
2-6-1 منشاء و ویژگی‌های اقتدار 36
2-6-2 عوامل تاثیرگذار بر اقتدار پلیس 36
2-7 سرمایه اجتماعی و توانمندی پلیس 38
2-8 سرمایه اجتماعی و تبلیغات پلیس 38
2-9 عملکرد پلیس و سرمایه اجتماعی 39
2-10 پلیس دانش بنیان و سرمایه اجتماعی 40
2-11 تفاوت سرمایه فکری و سرمایه اجتماعی 40
2-12 تفاوت سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی 43
2-13 تفاوت سرمایه اجتماعی و سرمایه ساختاری/ سازمانی 44
2-14 پیشینه تحقیق 46
2-15خلاصه فصل 51
فصل سوم 52
روششناسی تحقیق 52
3-1 مقدمه 53
3-2 نوع تحقیق 53
3-3 کاربردهای تحقیق 54
3-4 محدوده تحقیق 54

 
 
3-4-1 محدوده مکانی 54
3-4-2 محدوده زمانی 54
3-4-3 محدود موضوعی 55
3-5 روش تحقیق 55
3-6 تعریف مفاهیم کلیدی تحقیق 55
3-7 مدل تحقیق 56
3-8 جامعه آماری و حجم نمونه 58
3-9 روش گردآوری اطلاعات 59
3-01 تحلیل پرسشنامه 59
3-10-1 تعیین روایی (اعتبار) پرسشنامه 60
3- 10-2 پایایی (اعتمادپذیری) پرسشنامه 61
3-11 خلاصه فصل 62
فصل چهارم 63
تجزیه تحلیل داده ها 63
4-1مقدمه 64
4-2 تحلیل توصیفی داده ها 64
4-3 تحلیل توصیفی 64
4-4 بررسی پاسخگویان از لحاظ جنسیت 66
4-5 بررسی پاسخگویان از لحاظ تحصیلات 67
4-6 بررسی پاسخگویان از لحاظ سنی 68
4-8 تجزیه و تحلیل پارامترهای تحقیق 69
4-8-1 مولفه های مدل تحقیق 69
4-9 روش تجزیه تحلیل استنباطی 71
4-9-1 روند تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش به کمک آمار استنباطی 71
4-9-2 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها 71
4-10 بررسی فرضیات از لحاظ وجود رابطه همبستگی معنادار 78
4- 11 آزمون رگرسیون خطی و لجستیک 81
4-12 معادله رگرسیون چند متغیره 89
4-13 خلاصه فصل 92
فصل پنجم 93
نتیجه گیری و پیشنهادات 93
5-1 مقدمه 94
5-2 نتایج کلی 94
5-2-1 توانمندی پلیس- سرمایه اجتماعی 95
5-2-2 تبلیغات – سرمایه اجتماعی 96
5-2-3 اقتدار پلیس- سرمایه اجتماعی 96
5-2-4 عملکرد پلیس- سرمایه اجتماعی 97
5-2-5 پلیس دانش بنیان – سرمایه اجتماعی 98
5-4 محدودیت ها و مشکلات انجام تحقیق 98
5-5 پیشنهادات کاربردی 99
5-6 جنبه نوآوری تحقیق 99
5-7 پیشنهادات برای انجام تحقیقات آتی 100
فهرست جدولها:
جدول 2 – 1 مدل گوشال و ناهاپیت در تشریح ابعاد سرمایه اجتماعی ( منبع: گوشال و ناهاپیت ، 1998) 25
جدول 2 2 مقایسه مفهوم سازی های سرمایه فکری ( مدهنی و همکاران ، 1392) 41
جدول 2 – 3 شاخصهای سرمایه انسانی ( منبع : چن و همکاران ، 2004) 43
جدول 2 – 4 شاخصهای سرمایه ساختاری (منبع : چن وهمکاران ، 2004) 45

جدول 3 – 1 : شاخص های مربوط به متغیرهای تحقیق و منبع آنها 60
جدول 3 – 2 مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق 61
جدول 4 – 1 مشخصه های پاسخ 65
جدول 4 – 2 وضعیت پاسخگویان به تفکیک جنسیت 66
جدول 4 – 3 وضعیت پاسخگویان به تفکیک تحصیلات 67
جدول 4 -4 وضعیت پاسخگویان به تفکیک سن 68
جدول 4 – 5 شاخص های آمار توصیفی مولفه های مدل تحقیق 70
جدول 4 – 6 محاسبه همبستگی و معناداری روابط بین متغیرها 79
جدول 4 – 7 محاسبه شدت روابط میان متغیرها 80
جدول 4 – 8 تجزیه تحلیل ANOVA توانمندی- سرمایه اجتماعی 82
جدول 4 – 9 محاسبه ضرایب و معناداری رگرسیون 83
جدول 4 – 10 تجزیه تحلیل ANOVA اقتدار- سرمایه اجتماعی 85
جدول 4 – 11 محاسبه ضرایب و معناداری رگرسیون 86
جدول 4 – 12 بررسی خطی بودن معادله چند متغیره 90
جدول 4 – 13 محاسبه ضرایب رگرسیون تحقیق 90
جدول 4 – 14 محاسبه مجدد ضرایب رگرسیون متغیرهای تحقیق 91
جدول 5 – 1وضعیت پذیرش یا عدم پذیرش سوالات تحقیق 95
فهرست شکلها:
شکل 2 – 1 مدل پیوندهای ضعیف در سرمایه اجتماعی (منبع : سیبرت ، 2001) 24
شکل 2 – 2 مدل نظریه شکاف ساختاری در تبیین سرمایه اجتماعی ( منبع : سیبرت ، 2001) 25
شکل 2 3 مدل سرمایه اجتماعی-اعتماد ( منبع : استرام و آن، 2003) 26
شکل 2 – 4 مدل نظریه SCAT ( منبع : کریشنا و شرادر ، 1999) 28
شکل 2 – 5 مهمترین مولفه های سرمایه اجتماعی ( جان فیلد ، 1386) 29
شکل 2 – 6 مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش (هافمن و همکاران ، 2005) 30
شکل 2 – 7 مدل سرمایه اجتماعی-نوآوری ( منبع : مارتینز –کاناس و همکاران ، 2011) 32
شکل 2 – 8 رابطه سرمایه اجتماعی و امنیت کشور ( منبع : سویزی و محمدی ،1390؛ شفیعی ، 1382) 34
شکل 3 – 1 مدل مفهومی تحقیق 57
شکل 4 – 1وضعیت پاسخگویان به تفکیک جنسیت 66
شکل 4 2وضعیت پاسخگویان به تفکیک تحصیلات 67
شکل 4 – 3 وضعیت پاسخگویان به تفکیک سن 69
شکل 4 – 4 نمودار هیستوگرام مربوط به سرمایه اجتماعی 72
شکل 4 – 5 نمودار کیو کیو پلات سرمایه اجتماعی 73
شکل 4 – 6 نمودار لگاریتم طبیعی متغیر سرمایه اجتماعی 74
شکل 4 – 7 نمودار هیستوگرام مربوط به توانمندسازی پلیس 75
شکل 4 – 8 نمودار کیو کیو پلات توانمندسازی پلیس 76
شکل 4 – 9 نمودار لگاریتم طبیعی توانمندسازی پلیس 77
شکل 4 -10 مدل نهایی روابط 81
شکل 4 – 11 نمودار رگرسیون توانمندی- سرمایه اجتماعی 84
شکل 4 – 12 نمودار رگرسیون اقتدار- سرمایه اجتماعی 87
شکل 4 – 13 معادلات خطی عملکرد پلیس – سرمایه اجتماعی 88
شکل 4 -14 معادلات رگرسیونی پلیس دانش بنیان-سرمایه اجتماعی 89

چکیده
سرمایه اجتماعی جمع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکهی بادوامی از روابط نهادینه شده بین افراد و عضویت در یک گروه برای دستیابی به منابع آن گروه است. امروزه مفهوم سرمایه اجتماعی به لحاظ تاثیراتی که بر بهبود عملکرد سازمانی دارد به مقولهای مهم و مورد توجه در سازمانها تبدیل شده است. هدف از انجام این تحقیق بررسی عوامل موثر بر بهبود سرمایه اجتماعی در سازمانهای پلیس میباشد که برای این منظور چهار عامل به عنوان پنج فرضیه تحقیق تبیین گردید. این چهار عامل عبارت بودند از: توانمندی پلیس؛ تبلیغات پلیس؛ اقتدار پلیس و پلیس دانش بنیان؛ عملکرد پلیس .
این تحقیق از نوع کاربردی بوده که به روش توصیفی پیمایشی به انجام میرسد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان فاتب می‌باشند که از میان آنها تعداد 400 نفر به طور تصادفی انتخاب شدند و با بهره گرفتن از پرسشنامه به عنوان ابزار اصلی جمع آور
ی داده ها، اطلاعات مورد نیاز را گردآوری گردید. سپس داده های جمعآوری شده از طریق روش همبستگی و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان میدهد از میان فرضیات تحقیق هر 5 فرضیه مورد پذیرش قرار گرفت. و رابطه معناداری میان توانمندی پلیس؛ تبلیغات پلیس؛ اقتدار پلیس و پلیس دانش بنیان و بهبود سرمایه اجتماعی گزارش گردید.
واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، توانمندی پلیس، تبلیغات پلیس، اقتدار پلیس، پلیس دانش بنیان.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
سرمایه اجتماعی را باید از جمله موضوعات مهمی ارزیابی نمود که پس از طرح در حوزه مطالعات اقتصادی در مدت زمان اندکی به سایر حوزه های نیز راه یافته است. به گونهای که امروزه این موضوع به بحث مستقلی تبدیل شده که کارشناسان خاص خود را دارد سرمایه اجتماعی مجموعه معینی از ارزشها و هنجارهای غیر رسمی و رسمی است که اعضای گروه یا شهروندان با سازمان ها و نهادهای جامعه از طریق همکاری، اعتبار و اعتمادشان نسبت به فعالیتهای یکدیگر بدست میآید؛ به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی پدیدهای است که حاصل تأثیر نهادهای اجتماعی، روابط انسانی و هنجارها بر روی کمیت و کیفیت تعاملات اجتماعی میباشد سرمایه اجتماعی گاهی اوقات دارایی فرد به شمار میآید در آن صورت به شبکه های اجتماعی گسترده و منابع قابل دسترس برای فرد تأکید میگردد، و در مواردی دیگر به کیفیت این روابط در قالب هنجارهای اعتماد و همیاری پرداخته میشود. در این جا سرمایه اجتماعی دارایی جمع قلمداد میگردد. ( توسلی و همکاران، 1384 ) .
در دو دهه اخیر سرمایه اجتماعی به مثابه یک دارایی نامشهود سازمانی مورد توجه علاقمندان به مباحث سازمان و مدیریت سازمانی قرار گرفته است، این پدیده به عنوان یک سازه ضرورتمند، سودآور و مفید در درک روابط اجتماعی میان سازمان و شهروندان در موقعیت های گوناگون نقش بسیار مؤثری میتواند ایفاءکند. این پدیده بر اساس عرف، سنن، هنجارها، و نهادهایی که در بستری از روابط اجتماعی بین سازمان ها و شهروندان به صورت رسمی و غیر رسمی در طول نسل ها شکل گرفته و موجب اعمال نوعی نظارت و کنترل اجتماعی بر مبنای ساختار جامعه پذیری شده است، بنا گردیده است ( شربتیان ، 1390 ). روشن است که یکی از مهمترین کششها و تمایلات انسان در زندگی طبیعی, تلاش در جهت دست یافتن به “امنیت پایدار” است. چنین کششی در واقع با جوهر هستی انسان پیوندی ناگسستنی دارد بطوریکه حفظ ذات و صیانت نفس از اساسی ترین میلهای انسان در حیات طبیعی او محسوب میشود. در این ارتباط به منظور برآوردهسازی این نیاز و دیگر نیازهای زیستی انسانها ناگزیر به ورود در مناسبات گوناگون اجتماعی نسبت به یکدیگر هستند. این مناسبات به تدریج مقدمات تشکیل یافتن یک “جامعه انسان” را فراهم میدارند(روشندل، 1374 : 3) . امروزه در تمامی جوامع مدنی نیروی “پلیس” ، به عنوان یک سازمان ساختار یافته، نیروی برقرار و تضمین کننده امنیت عمومی در سطح جامعه معرفی شده است و “مدیریت کارای” سیستم امنیت عمومی جامعه به عنوان وظیفه اصلی آن تعریف گردیده است. در جامعهای که پلیس در نظم و امنیت اجتماعی پایدار آن جامعه سهم عمده و محوری خواهد داشت؛ و این مسأله نیز مهمترین عملکرد این سازمان را شکل میدهد، تلاش بسیاری میکند تا سطح همکاری درون سازمانی، بین سازمانی، برون سازمانی و بین المللی خود را از راه های گوناگون ارتقاء دهد، و تقویت نماید( نعمتی، 1391 : 208) براین اساس، واقعیت مهم آن است که بقا و فنای هر سازمانی به تعامل موثر آن با محیط بستگی دارد و در این بین روشن است که سازمان پلیس نیز نمیتواند که از این واقعیت مستثنی باشد (بوئد ، 2009 ). در این ارتباط، سرمایه های اجتماعی سازمان پلیس نقش بسزایی در جلب حمایت محیطی دارد و هر چقدر سازمان در محیط متلاطم و پویاتری حضور داشته باشد، اهمیت این عوامل نیز بیشتر خواهد بود ( تقوی حسینی، 1388).
به طور خلاصه این فصل به کلیات تحقیق میپردازد و مبانی و مسیر تحقیق را مشخص می سازد. ابتدا به بیان دقیق مساله و ضرورت تحقیق می پردازیم . این که در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ برای چه سوالاتی هستیم. در ادامه اهدافی که از انجام این تحقیق متصوریم، بیان خواهیم کرد. همچنین عناصر تحقیق که شامل فرضیات و سوالات تحقیق میباشد، ارائه خواهد شد. پس از آن مشکلات احتمالی پیش روی فرایند تحقیق میپردازیم و تاحدودی در مورد روش انجام تحقیق و روش های تجزیه تحلیل اطلاعات صحبت خواهیم نمود.

1-2 بیان مساله
با افزایش دامنه خطرات تهدید کننده، جرائم، و تخلفات، این موضوع نیز آشکار می گردد که برقراری نظم و امنیت در سطح جامعه نمیتواند به تنهایی توسط سازمان پلیس میسر

بوده اند تعداد 4 بانک بوده ، که مورد بررسی قرار گرفته اند :
اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای تحقیق در مورد آن شرکت ها ، در طول دوره تحقیق در دسترس باشد.

 
 
از سال 1386 در بورس پذیرفته شده باشند.
معاملات سهام شرکت ها طی سال های مورد مطالعه وقفه معاملاتی بیشتر از دو ماه نداشته باشد.
سال مالی شرکت مختوم به 29 اسفند ماه باشد و شرکت در دوره مورد مطالعه سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
ابزارهای گردآوری داده ها
برای گردآوری اطلاعات ، از روش کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک بصورت زیر استفاده می شود :
جهت جمع آوری در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق، با مراجعه به منابع مختلف مانند کتب متعدد، پایان نامه های موجود در کتابخانه ها و مقالات مندرج و قابل دستیابی درمجلات علمی استفاده شده است.
برای جمع آوری داده های تحقیق از آرشیو اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل اسناد صورت های مالی ترازنامه می شود.
قلمرو تحقیق
1-10-1- قلمرو موضوعی:
این تحقیق به طور کلی مربوط به حوزه تحقیقات مالی و به صورت تخصصی در حوزه بازار پولی بوده برای واکاوی این مهم ، اطلاعات ریسک و بازده بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نوسانات قیمت سهام بررسی خواهد شد .
1-10-2- قلمرو مکانی/ سازمانی:
دراین تحقیق ، با توجه به امکان دسترسی به اطلاعات و همچنین قابلیت اتکای بیشتر به اطلاعات بورس اوراق بهادار تهران به عنوان چارچوب مکانی تحقیق در نظرگرفته شده است
1-10-3- قلمرو زمانی:
قلمرو زمانی دوره 5 ساله از سال 1386 تا پایان سال 1390 در نظر گرفته شده است.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه
در حالی که ریسک ، همواره بخش جدایی ناپذیر فعالیت های مالی بوده است ، اما در دهه 1990 بود که مدیریت ریسک به یکی از وظایف اصلی بانک ها و سایر نهادهای مالی تبدیل شد . یکی از مهم ترین دلایل اهمیت یافتن آن ، زیان های بزرگی بود که برخی شرکت های بزرگ جهانی طی دهه 1990 متحمل شدند . این زیان ها به مثابه شوکی برای نهادهای مالی بود و باعث گردید که آنها تأکید و توجه بیشتری بر مدیریت ریسک و کنترل ها داشته باشند ( برگر 1995) .
افزایش زیان ها به افزایش مقررات منجر شد و بانک ها و سایر نهادهای مالی اکنون مجبور به تبعیت از مقررات بانکداری بودند که توسط کمیته بال پشتیبانی می شد . آنها باید کنترل های داخلی را افزایش می دادند ، افشاء و شفافیت اطلاعات مالی را بهبود می بخشیدند و اطمینان حاصل می کردند که نظارت موثر و کافی وجود دارد تا زمینه حفظ سلامت عملیات بانکی و بازارهای مالی فراهم گردد . این امر در وهله اول مستلزم شناسایی و کمّی سازی ریسک های مختلف و سپس استقرار و اجرای مدیریت موثر ریسک بود . در سالیان اخیر ، بحث ریسک و مدیریت آن در تعابیر مالی و بانکی همواره مورد توجه قرار گرفته است ، لذا در نظام بانکداری ، تعیین کفایت سرمایه براساس میزان سرمایه گذاری های ریسکی بانکها در پرتفوی اعتبارات و سرمایه گذاری ها ، خود به عنو ان یکی از مهمترین وظایف مدیران و سرپرستان بانکها محسوب می شود .
2-2- تعریف ریسک و انواع آن
ریسک یا خطر به ‌صورت احتمال محقق نشدن پیش بینی های آینده تعریف می شود . به عبارت دیگر بنا به تعریف دایسیک کیم ریسک به معنی امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی یا غیرمالی در نتیجه انجام یک فعالیت است . در واقع ، طبق این تعریف ، هر عاملی که موجب محقق نشدن پیش بینی‌های آینده گردد تحت عنوان عامل ریسک درنظرگرفته می شود . احتمال محقق نشدن پیش بینی مالی ، ریسک مالی را افزایش می‌دهد و هر عاملی که باعث ایجاد این عدم قاطعیت در پیش بینی ها شود در واقع عامل ریسک مالی است ( نادر مظلومی ، 1389 ) . 
ریسک در هر حیطه ‌ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از مهمترین آنها ، بانک‌ها هستند . زیرا بانک ها از یک سو سرمایه‌های مردم را که در قبال آن مسئولیت دارند جمع آوری کرده و از سوی دیگر با بهره گرفتن از این سرمایه ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت‌های اقتصادی می نمایند . با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی هر روز ریسک های متفاوتی بر ساختار مالی بانک ها اثر می گذارند. برای مطالعه ریسک دربانک‌ها ، باید تمامی انواع ریسک ها را به صورت یک مجموعه ، مورد بررسی قرار داد . زیرا تغییرات عوامل در محیط پیچیده‌ای روی می‌دهند که ارزیابی و تحلیل آنها کار چندان ساده ای نیست . از طرفی ما در جهانی مملو از انواع ریسک زندگی می کنیم و برای ایجاد جوی قابل اعتمادتر، باید ریسک ها را در مرحله اول بشناسیم و سپس آن را به روشی نظام‌مند مدیریت کنیم. بنا به نظر شون ماهیت فعالیت بانک‌ها به گونه ای است که اگر چه‌ ، ظاهراً علامتی از بحران و یا ورشکستگی از خود نشان نمی‌دهند ، ولی می توانند بحران‌های پنهان را به حالت‌های گوناگون با خود حمل نمایند و این بحران‌ها ، مسئولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم های مالی را بر آن داشت تا مدیریت ریسک نهادهای مالی و بخصوص بانک‌ها را با جدیت بیشتر و به صورت کارشناسی شده مورد توجه قرار دهند . این نگرانی تا حدی اهمیت پیدا کرده است که بانک تسویه حساب بین الملل (BSI) و کمیته بال دستورالعمل‌های خاصی را برای اعمال مدیریت ریسک در بانک‌ها تهیه کرده‌اند . طبق تعاریف ICICI در سال 2007 ، مدیریت ریسک یکی از مهمترین ارکان سیستم های مالی و بانکی می باشد . بخش مدیریت ریسک در هر سازمان ،‌ ارائه بهترین عملکرد و بهینه سازی استفاده از سرمایه و به حداکثر رساندن ارزش دارایی های سهامداران را بعنوان هدف اصلی خود مطرح می‌کند و با بهره گرفتن از تدابیر مناسب و راه کارهای به موقع ، ریسک
های اساسی ، یعنی ریسک اعتباری ، ریسک بازار و ریسک عملیاتی را پوشش می‌دهد .
2-2-1- مدیریت ریسک اعتباری
ریسک اعتباری احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده و نیز احتمال زیان ناشی از مبادلات از لحاظ نوع کیفیت کالا، موارد مبادله، اطمینان و اعتبار طرفین مبادله می باشد . ریسک اعتباری از این مساله ریشه می گیرد که طرف قرارداد ممکن است نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد . تاثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می شود . (فلاح شمس ، 1387)
در حال حاضر روش‌های نوینی مثل هجینگ و صکوک در بانکداری اسلامی معرفی و عرضه شده اند که قابلیت هدایت و کنترل ریسک اعتباری را دارند . در روابط بین بانکی و نیز برای ارائه تسهیلات به برخی از شرکت ‌ها و موسسات ، استفاده از نظرات موسسات رتبه‌بندی اعتباری در ارزیابی اعتباری یک موسسه اعتباری می‌تواند در پوشش دادن ریسک‌های اعتباری بانک‌ها را یاری دهد . امروزه حدود 140 موسسه رتبه‌بندی اعتباری در دنیا صلاحیت اعتباری شرکت‌ها و موسسات مالی ، اوراق قرضه کشورها ، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی ، اوراق تجاری و سهام را انجام می‌دهند . اصلی‌ترین موسسات حرفه‌ای ارزیابی اعتباری در حال حاضر شامل سه موسسه به نام‌های Standard & Po
or ، Moody و Fitch هستند . رتبه بندی اعتباری یکی از روش‌های ارزیابی احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالی یک موسسه مالی است .
در حال حاضر ، عدم وجود سیستم رتبه بندی اعتباری خارجی در ایران ، عاملی است که بانکها و موسسات مالی را به سمت رتبه بندی داخلی سوق داده است. از سال 2001 کمیته بال به بانکها توصیه کرده که سیستم رتبه بندی داخلی را اجرا کنند . همچنین به بانکها توصیه شده که برای پوشش کامل ریسک از چند مدل مختلف رتبه بندی استفاده کنند و علاوه بر احتمال عدم بازپرداخت ، سایر مشکلات احتمالی نظیر دیرکرد یا پرداخت کمتر از میزان تعهد شده را نیز به عنوان منبع ریسک در مدلهای مختلف وارد کنند . لذا بانک ها تمایل دارند که به جای احتمال ورشکستگی ، احتمال نکول را تخمین بزنند که ورشکستگی نیز خود یکی از عوامل نکول است . با عنایت به اهمیت رتبه بندی اعتباری ، چهار معیار اعطای تسهیلات مربوط به رتبه بندی اشخاص که باید مدنظر قرار گیرد به شرح زیر است: (van roy , Patrick – 2003)

قابلیت اعتماد و اطمینان : برای اشخاص حقیقی شامل حسن شهرت و شان اجتماعی ، روش پرداخت و چگونگی ایفای تعهدات و برای اشخاص حقوقی شامل عوامل عملکردی شرکت ( تعهدات، برنامه های اثربخش و … ) عوامل شخصیتی شرکت مانند سن و تحصیلات مدیر عامل، تعداد سهامداران و … است.
قابلیت و صلاحیت فنی : برای اشخاص حقیقی شامل مجوز کسب یا پروانه صنفی ، تجربه ، امکانات فنی و توان مدیریتی و برای اشخاص حقوقی شامل بررسی قوانین حاکم بر فروش ، پیش بینی فروش ، نوع فن آوری و ماشین آلات بکارگرفته شده و … است.
ظرفیت مالی و کشش اعتباری : برای اشخاص حقیقی شامل سرمایه ، داراییها، بدهی ها و وضعیت عمومی کسب و کار و برای اشخاص حقوقی شامل نسبت های اهرمی، تسهیلات بانکی، دارایی های ثابت ، سودآوری ، نقدینگی ، بهای تمام شده و سایر نسبتهای مالی است.
وثیقه : برای اشخاص حقیقی و حقوقی نیز شامل وجوه نقد، سهام، اوراق مشارکت و…است.
پس از اخذ اطلاعات مذکور از مشتریان و استفاده از آنها در سیستم رتبه بندی ، امتیاز ، رتبه و میزان ریسک (احتمال نکول) مشتری بدست آمده و در تصمیم گیری پرداخت تسهیلات و کاهش ریسک اعتباری موثر واقع خواهد شد (ولی ا… سیف 1384) .
با توجه به این که سیستم رتبه بندی فعلی بیشتر بانکها ، به صورت سنتی است و از کارایی چندانی برخوردار نیست ، بنابراین تا رفع نقص موجود ، بانکها می توانند علاوه بر بررسی معیارهای یاد شده برای شناخت مشتریان ، با اتخاذ تدابیری به شرح زیر نسبت به مدیریت ریسک اعتباری اقدام کنند :
بررسی شاخص های تعیین ریسک اعتباری که شامل نسبتهای مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول به تسهیلات اعطایی، مطالبات سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول به داراییها و … است .
اجرای دقیق الزامات کمیته بال
اعطای تسهیلات بر اساس بهره وری و مزیت های اقتصادی منطقه .
اخذ وثایق با درجه نقدشوندگی بالا، به ویژه برای مشتریان پرریسک.
عدم قبول صورتهای مالی تائید نشده .
آموزش پرسنل اعتباری
دقت در شناسایی بیشتر مشتری از طریق بررسی وضعیت اعتباری مشتری

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شناسایی و جذب مشتریان کم ریسک (خوش حساب) سایر بانک های منطقه .
انتخاب استراتژی کسب سود کمتر با پذیرش ریسک کمتر به منظور تغییر در ترکیب مشتریان بانک
تغییر ترکیب تسهیلات از تسهیلات با حجم زیاد و تعدادکم به تسهیلات با حجم کم و تعداد زیاد .
ایجاد واحد مستقل مدیریت ریسک برای مدیریت بهینه و صحیح بانکها .
2-2-2- مدیریت ریسک نقدینگی
ریسک نقدینگی عبارت از ریسک ناشی از فقدان نقدینگی لازم به منظور پوشش تعهدات کوتاه مدت و خروجی‌های غیرمنتظره وجوه در بانک است . بنا به نظر پهلوان زاده ( 1387) ، علل پیدایش ریسک نقدینگی در بانک‌ها عبارتند از :
خروج سپرده ها : خروج سپرده ها در سررسید (به جای تمدید) و یا پیش از سررسید و یا حتی رشد منفی سپرده ها می تواند یکی از علل افزایش ریسک نقدینگی باشد .
قابلیت تبدیل دارایی های غیرنقدی به دارایی های نقدی: با توجه به عدم بازدهی وجوه نقد ، بانک ها اقدام به نگهداری دارایی های خود در قالب تسهیلات پرداختی و یا دیگر دارایی های با بازده می کنند. قابلیت تبدیل این گروه از دارایی ها به وجه نقد یک عامل مهم در روند کاهش ریسک نقدینگی بانک خواهد بود .
حجم سرمایه گذاری ها : این مورد هم در صورت افزایش زیاد و عدم قابلیت نقد شوندگی سریع باعث افزایش ریسک نقدینگی می شود .
شکاف زمانی دارایی‌ها و بدهی‌ها : می توان از نسبت متوسط سررسید تسهیلات به سررسید سپرده‌ها به عنوان معیاری برای سنجش شکاف زمانی دارایی‌ها و بدهی‌ها استفاده کرد.
در نهایت می بایست گفت که برای مدیریت علمی ، صحیح و دقیق نقدینگی ، بانک ها می بایست شناخت دقیقی از جریانات نقدی اصلی خود داشته باشند و دقیقاً جریانات نقدی قابل کنترل در کوتاه مدت را بشناسند. پس از شناخت جریانات اصلی نقدینگی ، بانکها باید نظامی را برای برنامه ریزی نقدی خود پیاده کنند. برای نیل به هدف فوق ، بانکها می بایست ضمن پیاده سازی بانک های جامع اطلاعات و آمار ، واحدی تحت عنوان مدیریت ریسک داشته باشند (پهلوان زاده ، 1387) .
2-2-3- مدیریت ریسک عملیاتی
مدیریت ریسک عملیاتی عبارت است از پوشش زیان‌های منتج از شکست تدابیر امنیتی و کنترل ها ، اشتباهات نیروی انسانی ، قراردادها و تسهیلات و نیز زیان‌های احتمالی و پوشش ریسک های ناشی از عدم آگاهی و یا عدم صحت اطلاعات ، ارتباطات ، انتقال پردازش ها و سیستم های ماهواره ای است ( پهلوان زاده 1387 ).
زیان های برگرفته از ریسک های عملیاتی که سازمان های مختلف از جمله بانک ها به علت رشد استفاده از فن آوری و افزایش ارتباطات میان مشتریان و بازارهای سرمایه با آن درگیر هستند ، عمدتا ناشی از سرقت داخلی ، سرقت خارجی ، فرایند سازمان در امور مربوطه به استخدام کارکنان و ایمنی محیط کاری ، فرایندهای مرتبط با مشتریان ، محصولات و کسب و کار ، آسیب به دارایی های فیزیکی و … هستند .
الزامات ضروری برای مدیریت ریسک عملیاتی :
الزامات احتیاطی برای فرایندها : لازم است تمام فرایندهای موسسه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
الزامات احتیاطی برای ریسک حقوقی: موسسه اعتباری باید از قوانین و مقررات ناظر بر فعالیتهای خودآگاهی داشته و تغییرات مربوط به آن را در سطوح ملی و بین المللی پی گیری کند.
الزامات احتیاطی برای کارکنان: هیات مدیره و مدیریت ارشد می بایست از وجود کارکنانی در موسسه که دانش ، بینش ، توانایی ، مهارت و تجربه کافی در زمینه مواجهه با ریسک عملیاتی را داشته باشد ، مطمئن باشد.
الزامات احتیاطی برای سیستم های فن آوری اطلاعات: هیات مدیره باید از وجود کفایت لازم برای سیستم های فن آوری اطلاعات جهت ثبت الکترونیکی ، انتقال ، پردازش ، بایگانی و نگه داری اطلاعات مطمئن باشد.
الزامات احتیاطی برای شناسایی کافی مشتریان : موسسه اعتباری می بایست سیستم جامعی از مدیریت اطلاعات پردازش شده مشتریان را گردآوری و آن را در اختیار کارکنان ذی ربط ، تمامی واحدها و گروه های بانکی وابسته قرار دهد .
2-2-4- مدیریت ریسک سرمایه
بارزترین علت وقوع بحران های بانکی ، عدم کفایت سرمایه بانک ها بوده و کارکرد اصلی آن حمایت از بانک در رویارویی با مشکلات اقتصادی غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است . نسبت کفایت سرمایه ، در واقع نسبت سرمایه بانک به داراییهای موزون شده به ریسک است . به عبارت دیگر احتمال مواجه شدن با کمبود سرمایه به عنوان آخرین پشتوانه و ذخیره مالی را ریسک سرمایه (کفایت سرمایه) گویند ( پهلوان زاده 1386).
بر اسا

هویت وی با ارزش ها و اهداف و میزان درگیری وی با سازمان است. کارکنانی که دارای تعهد عاطفی قوی هستند، عضویت خویش را در سازمان حفظ نموده و به فعالیت در آن ادامه می دهند، چرا که قلباً و باطناً مایل به انجام چنین کاری هستند. اما تعهد مستمر بیانگر هزینه های ناشی از ترک سازمان می باشد. کارکنانی که ارتباط اولیه آنان با سازمان بر مبنای مستمر می باشد نیز در سازمان باقی خواهند ماند، زیرا که باقی ماندن در سازمان برای آنها یک ضرورت است و به آن نیاز دارند. نهایتاً تعهد هنجاری بیانگر احساس دین و الزام به باقی ماندن بوده و افرادی که این نوع تعهد در آنان وجود دارد فکر می کنند که ادامه فعالیت در سازمان وظیفه آنهاست و دینی است که برگردن دارند.
۳ – مدل آنجل و پری: آنجل و پری (ANGLE&PERRY برپایه نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر و همکارانش، بین تعهد ارزشی و تعهد به ماندن، تمایز قائل شدند. اگرچه این پرسشنامه یک بعدی درنظر گرفته شده است، تحلیل آنجل و پری دو عامل اساسی پرسشنامه را آشکار کرد.
یک عامل به وسیله پرسشهایی مشخص می شود که تعهد به ماندن را ارزیابی می کنند و دیگری به وسیله پرسشهایی که تعهد ارزشــــی (حمایت از اهداف سازمان) را اندازه گیری می کنند، مشخص می گـــردد (می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱، ص ۳۰۶). تعهد ارزشی آنجل و پری گرایش مثبتی را به سازمان نشان می دهد. این نوع تعهد اشاره به تعهد روانی و عاطفی دارد. تعهد به ماندن آنجل و پری اشاره به اهمیت تعاملات پاداشها – مشارکتهای تفکیک ناپذیر در یک مبادله اقتصادی دارد. این نوع تعهد اشاره به تعهد حسابگرانه مبتنی بر مبادله و تعهد مستمر دارد (مایر و شورمن، ۱۹۹۸، ص ۱۶ – ۱۵).
۴ – مدل مایر و شورمن: به نظر مایر و شورمن (MAYER&SCHOORMAN) تعهد سازمانی دو بعد دارد. آنها این دو بعد را تعهد مستمر (میل به ماندن در سازمان) و تعهد ارزشی (تمایل به تلاش مضاعف) نامیدند. اگرچه شباهتهایی بین ابعاد تعهد سازمانی شناسایی شده توسط آنجل و پری و مایر و شورمن و آنچه که توسط می یر و آلن شناسایی شده وجود دارد، اما یک تفاوت اساسی بین مدلهای آنها نیز وجود دارد. سه جزء تعهد می یر و آلن (عاطفی، مستمر و هنجاری) اصولاً براساس قالب ذهنی که فرد را به سازمان مرتبط می کنند، متفاوت هستند. نتیجه رفتاری هر سه جزء تعهد با این حال مشابه است و آن ادامه کار در سازمان است.
برعکس، در مدلهای آنجل و پری و مایر و شورمن، فرض شده است که تعهد مستمر مرتبط با تصمیم به ماندن یا ترک سازمان است. و تعهد ارزشی مرتبط به تلاش مضاعف درجهت حصول به اهداف سازمانی است (می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱، ص ۳۰۷ – ۳۰۶).
۵ – مدل پنلی و گولد: پنلی و گولد (PENLEY&GOULD) یک چارچوب چندبعدی را ارائه کردند. آنها بین سه شکل از تعهد با عناوین اخلاقی، حسابگرانه و بیگانگی تمایز قائل شدند. تعریف تعهد اخلاقی به طور نزدیکی با تعریف تعهد عاطفی می یر و آلن و تعهد ارزشی آنجل و پری و مایر و شورمن یکسان است.
استفاده از واژه تعهد حسابگرانه منطبق با متابعت مطرح شده در مدل اریلی و چتمن است و ممکن است به عنوان یک شکل از انگیزش به جای تعهد درنظر گرفته شود. سرانجام منظور آنها از تعهد بیگانگی تاحدی با تعهد مستمر می یر و آلن یکسان است (می یر و هرسکویچ، ۲۰۰۱، ص ۳۰۷).
دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی۱ – تعهد سازمانی در دنیای امروز چیز بی ربطی است: بعضی از نویسندگان جدید معتقدند که تعهدسازمانی موضوع بی ربطی است و نیازی به تحقیق و بررسی ندارد. باروچ (BARUCH) یکی از این افراد است. به اعتقاد باروچ باتوجه به روندهای اخیر درمورد کوچک سازی سازمانها مثل فرایند مهندسی مجدد، ماهیت روابط کار در سه دهه اخیر به نحو چشمگیری تغییر کرده است به طوری که تعهدکارمند به سازمـــــان موضوع بی ربطی شده است. او می گوید که اهمیت تعهد سازمانی به عنوان یک مفهوم عمده در مدیریت و رفتار سازمانی درحال کاهش است و این روند همچنان ادامه دارد. اساس بحث باروچ این است که تعهدسازمانی برای کارکنان یک پیش شرط مهم است، اما مهمترین نیست. سازمانها باتوجه به فعالیتهای کوچک سازی در سالهای اخیر نسبت به استخدام کارکنان با تعهد یکسان نسبت به سازمان یا ناتوان و یا بی میل بوده اند. حتی دراکر (DRUCKER) برجسته ترین نویسنده مدیریت نیز نسبت به شرکتهایی که می گویند، برای کارکنانشان ارزش قائلند، بدبین است چرا که آنهـــــا خلاف آن را ثابت کرده اند. دراکر می گوید، همه سازمانها هر روزه اذعان می کنند که کارکنان بزرگترین دارایی آنها هستند، ولی باوجــود این به آنچه که می گویند کمتر عمل می کنند چه رسد به آنکه واقعاً معتقد به آن باشند. اکثر سازمانها معتقدند همان طور که تعهد سازمان به کارمند، کاهش یافته این انتظار وجود دارد که تعهد کارمند هم نسبت به سازمان کاهش یافته باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

به طورکلی نمی توان به منطق باروچ ایراد گرفت. تحقیقات نشان می دهند که حمایت سازمانی از کارمند با تعهد کارمند به سازمان به وضوح مرتبط است. همچنین شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه بسیاری از سازمانها کارکنانشان را بازخرید می کنند تا هزینه ها را کاهش دهند و از این طریق توانایی رقابت در بازارهای جهانی را به طور فزاینده ای افزایش دهند. امشوف (EMSHOFF) تخمین می زند که بالغ بر ۹۰ درصــد شرکتهای بزرگ، کوچک شده اند. درباره تغییرات در محیطهای کاری در روزنامه نیویورک تایمز تخمین زده شده است که ۴۳ میلیون شغل در آمریکا بین سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۹۵ از بین رفته است.
اکثر شغلهایی کــــه در این دوره به وجود آمده اند از بین رفته اند. این رقم ترک شغل کارکنان را آشکار می کند و این بی نظمی ممکن است، اثر منفی را بر تعهد سازمانی تشدید کند. همچنین مشخص شده است که شرکتها نه تنها در زمان ورشکستگی یا رکود کارکنانشان را بازخرید می کنند،‌ بلکه آنها در زمان سودآوری و رونق نیز دست به این عمل می زنند.
آنها با انجام این کار علامت مثبتی را برای تحلیلهای مالی ارائه و بنابراین، از این به عنوان حربه ای برای افزایش سهامداری در کوتاه مدت استفاده می کنند. برای مثال به گفته ریچهیلد (RICHHIELD) شــــرکت زیراکس در دوران سودآوری، برنامه هایی را برای کاهش کارکنانش اعلام کرد به طوری که تعداد آنها را به ۱۰ هزار کارمند در سال ۱۹۹۳ کاهش داد و این کار به افزایش ۷ درصدی سهام این شرکت در روز بعد منجر شد. تعجب آور خواهدبود اگر تعهد کارکنان به شرکت زیراکس درنتیجه چنین عملی کاهش نیابد. تعدادی از ادغام شرکتها و به مالکیت درآوردن شرکتی توسط شرکت دیگر نیز توسط باروچ ذکر شده اند که همچنین تعهد سازمانی کارکنان را کاهش داده اند. همان طور که سازمانهای بــزرگ مالکیت سازمانهای دیگر را به دست آورده یا دارائیهای خود را می فروشند آنچه که به طور فزاینده ای به شکل غالب ظاهر می شــــود موضوع کانون تعهد است. کاملاً به آسانی می توان دریافت که برای کارکنان در این شرایط درک اینکه چه چیزی و کدام سازمانشان است، مشکل است. در نتیجه ایجاد و شکل گیری تعهد در این شرایط برای آنها مشکل خواهدبود. برای مثال آیا کارمندی که متعهد به شرکت مک دونل داگلاس (MC DONNELL DOUGLAS) است می تواند به آسانی تعهدش را به شرکت بوئینگ منتقل کند.
۲ – تعهـــد سازمانی واقعاً مهم است: چطور می توان بحث باروچ را که معتقد است تعهد سازمانی یک مفهوم مدیریتی بی ربطی است را ارزیابی کرد. شواهدی وجود دارد که بسیاری از سازمانها استراتژی های کوچک سازی و کاهش هزینه ها را دنبال می کنند. برای این شرکتها ایجاد سطح بالایی از تعهد کارمند ظاهراً به عنوان یک استراتژی نه چندان مهم برای کسب موفقیت اقتصادی نسبت به شرکتهایی که به ایـــــن استراتژی متوسل می شوند درک می¬شود.
بنابراین، براساس تجربه واقعی مدیریت، ممکن است، صاحبنظری استدلال کند که تعهد کارمند چیز بی ربطی است، به خاطر اینکه سازمانهای کمتری استراتژی هایی را برای افزایش تعهد کارکنان ادامه می دهند. در این دیدگاه باروچ ممکن است تاحدودی درست بگوید. با این حال، از طرف دیگر شواهدی دال بر این وجود دارد که سازمانها درپی عملکرد بالا و استراتژی های منابع انسانی بـــــرای افزایش تعهد کارکنانشان هستند که می تواند سود اقتصادی بیشتری را برای آنها فراهم کند. از این دیدگاه تعهد کارمند نه تنها بی ربط نیست، بلکه به عنوان یک مفهوم مدیریتی به خاطر اینکه می تواند به مزیت رقابتی و موفقیت مالی منجر شود، خیلی مهم است. درحقیقت تعهد از این دیدگاه ممکن است، به عنوان کلیدی برای مزیت رقابتی محسوب شود. در این دیدگاه تعهد کارمند به عنوان یک استراتژی رقابتی،‌کاملاً برخلاف آنچه که باروچ می گوید، چیز بی ربطی نیست (مودی، ۱۹۹۸، ص ۳۹۶ – ۳۹۲).
2-2-3انواع تعهد سازمانی
در ادبیات تعهد سازمانی چند تعریف مسلط وجود دارد که شرح آن در زیر آمده است:
الف) تعهد نگرشی یا اخلاقی که از همانند سازی و دلبستگی نسبتاً بالای فرد با یک سازمان خاص به دست می آید. این تعریف به طور مفهومی می تواند حداقل به وسیله سه عامل؛
1) اعتقاد قوی به پذیرش اهداف و ارزش های سازمان؛

2) تمایل به انجام تلاش های قابل ملاحظه برای سازمان؛
3) تمایاً به ادامه عضویت در سازمان ، مشخص شود.
ب) تعهد حسابگرانه یا رفتاری. این تعهد بر اساس الگوی مبادله یا پاداش ارزش هومنز و گولدنر پایه ریزی شده است. تعهد حسابگرانه به عنوان پدیده ای ساختاری که نتیجه معامله فرد و سازمان و هم چنین دگرگونی در مزایای جانبی و سرمایه گذاری هایی که برای فرد در طول زمان به وجود می آید، تعریف شده است.
ج) تعهد هنجاری، این تعهد فرایندی است که به موجب آن کنش های سازمانی مثل گزینش ها و روش های اجتماعی شدن و ویژگی های درونی فرد هم چون وفاداری تعمیم یافت، ارزش های مورد توافق سازمان مشخص و نگرش های وظیفه ای باعث ایجاد تعهد سازمانی می شود.
د) تعهد عاطفی، به طور بر اساس گفته های کلی آلن و مییر عوامل پیش بینی کننده تعهد عاطفی در سه مقوله جای می گیرند:

 
 
الف) ویژگی های شخصی؛
ب) ویژگی های سازمانی؛
پ) تجربه های کاری.
2-2-3-1دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی
1) تعهد سازمانی در دنیای امروز چیز بی ربطی است: بعضی از متخصصان معتقدند که تعهد سازمانی موضوع بی ربطی است و نیازی به تحقیق و بررسی ندارد .باروچ یکی از این افراد است. به اعتقاد باروچ با توجه به روندهای اخیر در مورد کوچک سازی سازمان ها مثل فرایند مهندسی مجدد، ماهیت روابط کار در سه دهه اخیر به نحو چشم گیری تغییر کرده است به طوری که تعهد کارمند به سازمان موضوع بی ربطی شده است. او می گوید که اهمیت تعهد سازمانی به عنوان یک مفهوم عمده در مدیریت و رفتار سازمانی در حال کاهش است و این روند هم چنان ادامه دارد. اساس بحث باروچ این است که تعهد سازمانی برای کارکنان یک پیش شرط مهم است، اما مهم ترین نیست .سازمان ها با توجه به فعالیت های کوچک سازی در سال های اخیر نسبت به استخدام کارکنان با تعهد یکسان نسبت به سازمان یا ناتوان و یا بی میل بوده اند. حتی دراکر برجسته ترین نویسنده مدیریت نیز نسبت به شرکت هایی که می گویند، برای کارکنانشان ارزش قائلند، بدبین است چرا که آن ها خلاف آن را ثابت کرده اند. دراکر می گوید، همه سازمان ها هر روزه اذعان می کنند که کارکنان بزرگ ترین دارایی آن ها هستند، ولی با وجود این به آنچه که می گویند کمتر عمل می کنند چه رسد به آن که واقعاً معتقد به آن باشند. اکثر سازمان ها معتقدند همان طور که تعهد سازمان به کارمند، کاهش یافته این انتظار وجود دارد که تعهد کارمند هم نسبت به سازمان کاهش یافته باشد.
به طور کلی نمی توان به منطق باروچ ایراد گرفت. تحقیقات نشان می دهند که حمایت سازمانی از کارمند با تعهد کارمند به سازمان به وضوح مرتبط است. هم چنین شواهد زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه بسیاری از سازمان ها کارکنانشان را بازخرید می کنند تا هزینه ها را کاهش دهند و از این طریق توانایی رقابت در بازارهای جهانی را به طور فزاینده ای افزایش دهند. امشوف تخمین می زند که بالغ بر 90 ٪ شرکت های بزرگ، کوچک شده اند. درباره تغییرات در محیط های کاری در روزنامه نیویورک تایمز تخمین زده شده است که 43 میلیون شغل در آمریکا بین سال های 1979 تا 1995 از بین رفته است. اکثر شغل هایی که در این دوره به وجود آمده اند از بین رفته اند. این رقم ترک شغل کارکنان را آشکار می کند و این بی نظمی ممکن است، اثر منفی را بر تعهد سازمانی تشدید کند. هم چنین مشخص شده است که شرکت ها نه تنها در زمان ورشکستگی یا رکود کارکنانشان را بازخرید می کنند ، بلکه آن ها در زمان سودآوری و رونق نیز دست به این عمل می زنند. آن ها با انجام این کار علامت مثبتی را برای تحلیل های مالی ارائه و بنابراین،
از این به عنوان حربه ای برای افزایش سهام داری در کوتاه مدت استفاده می کنند. برای مثال به گفته ریچهیلد شرکت زیراکس در دوران سودآوری، برنامه هایی را برای کاهش کارکنانش اعلام کرد به طوری که تعداد آن ها را به ده هزار کارمند در سال 1993 کاهش داد و این کار به افزایش 7٪ سهام این شرکت در روز بعد منجر شد. تعجب آور خواهد بود اگر تعهد کارکنان به شرکت زیراکس در نتیجه چنین عملی کاهش نیابد. تعدادی از ادغام شرکت ها و به مالکیت درآوردن شرکتی توسط شرکت دیگر نیز توسط باروچ ذکر شده اند که هم چنین تعهد سازمانی کارکنان را کاهش داده اند. همان طور که سازمان های بزرگ مالکیت سازمان های دیگر را به دست آورده یا دارایی های خود را می فروشند آن چه که به طور فزاینده ای به شکل غالب ظاهر می شود موضوع کانون تعهد است. کاملاً به آسانی می توان دریافت که برای کارکنان در این شرایط درک این که چه چیزی و کدام سازمانشان است، مشکل است. در نتیجه ایجاد و شکل گیری تعهد در این شرایط برای آن ها مشکل خواهد بود. برای مثال آیا کارمندی که متعهد به شرکت مک دونل داگلاس است می تواند به آسانی تعهدش را به شرکت بوئینگ منتقل کند.
2) تعهد سازمانی واقعاً مهم است: چه طور می توان بحث باروچ را که معتقد است تعهد سازمانی یک مفهوم مدیریتی بی ربطی است را ارزیابی کرد. شواهدی وجود دارد که بسیاری از سازمان ها استراتژی های کوچک سازی و کاهش هزینه ها را دنبال می کنند. برای این شرکت ها ایجاد سطح بالایی از تعهد کارمند ظاهراً به عنوان یک استراتژی نه چندان مهم برای کسب موفقیت اقتصادی نسبت به شرکت هایی که به این استراتژی متوسل می شوند درک می شود. بنابراین، بر اساس تجربه واقعی مدیریت، ممکن است، صاحب نظری استدلال کند که تعهد کارمند چیز بی ربطی است، به خاطر این که سازمان های کمتری استراتژی هایی را برای افزایش تعهد کارکنان ادامه می دهند. در این دیدگاه باروچ ممکن است تاحدودی درست بگوید. با این حال، از طرف دیگر شواهدی دال بر این وجود دارد

بوده اند تعداد 4 بانک بوده ، که مورد بررسی قرار گرفته اند :
اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای تحقیق در مورد آن شرکت ها ، در طول دوره تحقیق در دسترس باشد.
از سال 1386 در بورس پذیرفته شده باشند.
معاملات سهام شرکت ها طی سال های مورد مطالعه وقفه معاملاتی بیشتر از دو ماه نداشته باشد.
سال مالی شرکت مختوم به 29 اسفند ماه باشد و شرکت در دوره مورد مطالعه سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
ابزارهای گردآوری داده ها
برای گردآوری اطلاعات ، از روش کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک بصورت زیر استفاده می شود :
جهت جمع آوری در زمینه ادبیات و پیشینه تحقیق، با مراجعه به منابع مختلف مانند کتب متعدد، پایان نامه های موجود در کتابخانه ها و مقالات مندرج و قابل دستیابی درمجلات علمی استفاده شده است.
برای جمع آوری داده های تحقیق از آرشیو اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شامل اسناد صورت های مالی ترازنامه می شود.
قلمرو تحقیق
1-10-1- قلمرو موضوعی:
این تحقیق به طور کلی مربوط به حوزه تحقیقات مالی و به صورت تخصصی در حوزه بازار پولی بوده برای واکاوی این مهم ، اطلاعات ریسک و بازده بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با نوسانات قیمت سهام بررسی خواهد شد .
1-10-2- قلمرو مکانی/ سازمانی:
دراین تحقیق ، با توجه به امکان دسترسی به اطلاعات و همچنین قابلیت اتکای بیشتر به اطلاعات بورس اوراق بهادار تهران به عنوان چارچوب مکانی تحقیق در نظرگرفته شده است

1-10-3- قلمرو زمانی:
قلمرو زمانی دوره 5 ساله از سال 1386 تا پایان سال 1390 در نظر گرفته شده است.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه
در حالی که ریسک ، همواره بخش جدایی ناپذیر فعالیت های مالی بوده است ، اما در دهه 1990 بود که مدیریت ریسک به یکی از وظایف اصلی بانک ها و سایر نهادهای مالی تبدیل شد . یکی از مهم ترین دلایل اهمیت یافتن آن ، زیان های بزرگی بود که برخی شرکت های بزرگ جهانی طی دهه 1990 متحمل شدند . این زیان ها به مثابه شوکی برای نهادهای مالی بود و باعث گردید که آنها تأکید و توجه بیشتری بر مدیریت ریسک و کنترل ها داشته باشند ( برگر 1995) .
افزایش زیان ها به افزایش مقررات منجر شد و بانک ها و سایر نهادهای مالی اکنون مجبور به تبعیت از مقررات بانکداری بودند که توسط کمیته بال پشتیبانی می شد . آنها باید کنترل های داخلی را افزایش می دادند ، افشاء و شفافیت اطلاعات مالی را بهبود می بخشیدند و اطمینان حاصل می کردند که نظارت موثر و کافی وجود دارد تا زمینه حفظ سلامت عملیات بانکی و بازارهای مالی فراهم گردد . این امر در وهله اول مستلزم شناسایی و کمّی سازی ریسک های مختلف و سپس استقرار و اجرای مدیریت موثر ریسک بود . در سالیان اخیر ، بحث ریسک و مدیریت آن در تعابیر مالی و بانکی همواره مورد توجه قرار گرفته است ، لذا در نظام بانکداری ، تعیین کفایت سرمایه براساس میزان سرمایه گذاری های ریسکی بانکها در پرتفوی اعتبارات و سرمایه گذاری ها ، خود به عنو ان یکی از مهمترین وظایف مدیران و سرپرستان بانکها محسوب می شود .
2-2- تعریف ریسک و انواع آن
ریسک یا خطر به ‌صورت احتمال محقق نشدن پیش بینی های آینده تعریف می شود . به عبارت دیگر بنا به تعریف دایسیک کیم ریسک به معنی امکان وقوع یک خسارت و زیان اعم از مالی یا غیرمالی در نتیجه انجام یک فعالیت است . در واقع ، طبق این تعریف ، هر عاملی که موجب محقق نشدن پیش بینی‌های آینده گردد تحت عنوان عامل ریسک درنظرگرفته می شود . احتمال محقق نشدن پیش بینی مالی ، ریسک مالی را افزایش می‌دهد و هر عاملی که باعث ایجاد این عدم قاطعیت در پیش بینی ها شود در واقع عامل ریسک مالی است ( نادر مظلومی ، 1389 ) . 
ریسک در هر حیطه ‌ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از مهمترین آنها ، بانک‌ها هستند . زیرا بانک ها از یک سو سرمایه‌های مردم را که در قبال آن مسئولیت دارند جمع آوری کرده و از سوی دیگر با بهره گرفتن از این سرمایه ها اقدام به انجام عملیات بانکی و فعالیت‌های اقتصادی می نمایند . با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی هر روز ریسک های متفاوتی بر ساختار مالی بانک ها اثر می گذارند. برای مطالعه ریسک دربانک‌ها ، باید تمامی انواع ریسک ها را به صورت یک مجموعه ، مورد بررسی قرار داد . زیرا تغییرات عوامل در محیط پیچیده‌ای روی می‌دهند که ارزیابی و تحلیل آنها کار چندان ساده ای نیست . از طرفی ما در جهانی مملو از انواع ریسک زندگی می کنیم و برای ایجاد جوی قابل اعتمادتر، باید ریسک ها را در مرحله اول بشناسیم و سپس آن را به روشی نظام‌مند مدیریت کنیم. بنا به نظر شون ماهیت فعالیت بانک‌ها به گونه ای است که اگر چه‌ ، ظاهراً علامتی از بحران و یا ورشکستگی از خود نشان نمی‌دهند ، ولی می توانند بحران‌های پنهان را به حالت‌های گوناگون با خود حمل نمایند و این بحران‌ها ، مسئولین نهادهای نظارتی و اجرایی سیستم های مالی را بر آن داشت تا مدیریت ریسک نهادهای مالی و بخصوص بانک‌ها را با جدیت بیشتر و به صورت کارشناسی شده مورد توجه قرار دهند . این نگرانی تا حدی اهمیت پیدا کرده است که بانک تسویه حساب بین الملل (BSI) و کمیته بال دستورالعمل‌های خاصی را برای اعمال مدیریت ریسک در بانک‌ها تهیه کرده‌اند . طبق تعاریف ICICI در سال 2007 ، مدیریت ریسک یکی از مهمترین ارکان سیستم های مالی و بانکی می باشد . بخش مدیریت ریسک در هر سازمان ،‌ ارائه بهترین عملکرد و بهینه سازی استفاده از سرمایه و به حداکثر رساندن ارزش دارایی های سهامداران را بعنوان هدف اصلی خود مطرح می‌کند و با بهره گرفتن از تدابیر مناسب و راه کارهای به موقع ، ریسک های اساسی ، یعنی ریسک اعتباری ، ریسک بازار و ریسک عملیاتی را پوشش می‌دهد .
2-2-1- مدیریت ریسک اعتباری
ریسک اعتباری احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده و نیز احتمال زیان ناشی از مبادلات از لحاظ نوع کیفیت کالا، موارد مبادله، اطمینان و اعتبار طرفین مبادله می باشد . ریسک اعتباری از این مساله ریشه می گیرد که طرف قرارداد ممکن است نتواند یا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد . تاثیر این ریسک با هزینه جایگزینی وجه نقد ناشی از نکول طرف قرارداد سنجیده می شود . (فلاح شمس ، 1387)
در حال حاضر روش‌های نوینی مثل هجینگ و صکوک در بانکداری اسلامی معرفی و عرضه شده اند که قابلیت هدایت و کنترل ریسک اعتباری را دارند . در روابط بین بانکی و نیز برای ارائه تسهیلات به برخی از شرکت ‌ها و موسسات ، استفاده از نظرات موسسات رتبه‌بندی اعتباری در ارزیابی اعتباری یک موسسه اعتباری می‌تواند در پوشش دادن ریسک‌های اعتباری بانک‌ها را یاری دهد . امروزه حدود 140 موسسه رتبه‌بندی اعتباری در دنیا صلاحیت اعتباری شرکت‌ها و موسسات مالی ، اوراق قرضه کشورها ، اوراق بهادار با پشتوانه دارایی ، اوراق تجاری و سهام را انجام می‌دهند . اصلی‌ترین موسسات حرفه‌ای ارزیابی اعتباری در حال حاضر شامل سه موسسه به نام‌های Standard & Poor ،
Moody و Fitch هستند . رتبه بند
ی اعتباری یکی از روش‌های ارزیابی احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالی یک موسسه مالی است .
در حال حاضر ، عدم وجود سیستم رتبه بندی اعتباری خارجی در ایران ، عاملی است که بانکها و موسسات مالی را به سمت رتبه بندی داخلی سوق داده است. از سال 2001 کمیته بال به بانکها توصیه کرده که سیستم رتبه بندی داخلی را اجرا کنند . همچنین به بانکها توصیه شده که برای پوشش کامل ریسک از چند مدل مختلف رتبه بندی استفاده کنند و علاوه بر احتمال عدم بازپرداخت ، سایر مشکلات احتمالی نظیر دیرکرد یا پرداخت کمتر از میزان تعهد شده را نیز به عنوان منبع ریسک در مدلهای مختلف وارد کنند . لذا بانک ها تمایل دارند که به جای احتمال ورشکستگی ، احتمال نکول را تخمین بزنند که ورشکستگی نیز خود یکی از عوامل نکول است . با عنایت به اهمیت رتبه بندی اعتباری ، چهار معیار اعطای تسهیلات مربوط به رتبه بندی اشخاص که باید مدنظر قرار گیرد به شرح زیر است: (van roy , Patrick – 2003)

قابلیت اعتماد و اطمینان : برای اشخاص حقیقی شامل حسن شهرت و شان اجتماعی ، روش پرداخت و چگونگی ایفای تعهدات و برای اشخاص حقوقی شامل عوامل عملکردی شرکت ( تعهدات، برنامه های اثربخش و … ) عوامل شخصیتی شرکت مانند سن و تحصیلات مدیر عامل، تعداد سهامداران و … است.
قابلیت و صلاحیت فنی : برای اشخاص حقیقی شامل مجوز کسب یا پروانه صنفی ، تجربه ، امکانات فنی و توان مدیریتی و برای اشخاص حقوقی شامل بررسی قوانین حاکم بر فروش ، پیش بینی فروش ، نوع فن آوری و ماشین آلات بکارگرفته شده و … است.
ظرفیت مالی و کشش اعتباری : برای اشخاص حقیقی شامل سرمایه ، داراییها، بدهی ها و وضعیت عمومی کسب و کار و برای اشخاص حقوقی شامل نسبت های اهرمی، تسهیلات بانکی، دارایی های ثابت ، سودآوری ، نقدینگی ، بهای تمام شده و سایر نسبتهای مالی است.
وثیقه : برای اشخاص حقیقی و حقوقی نیز شامل وجوه نقد، سهام، اوراق مشارکت و…است.
پس از اخذ اطلاعات مذکور از مشتریان و استفاده از آنها در سیستم رتبه بندی ، امتیاز ، رتبه و میزان ریسک (احتمال نکول) مشتری بدست آمده و در تصمیم گیری پرداخت تسهیلات و کاهش ریسک اعتباری موثر واقع خواهد شد (ولی ا… سیف 1384) .
با توجه به این که سیستم رتبه بندی فعلی بیشتر بانکها ، به صورت سنتی است و از کارایی چندانی برخوردار نیست ، بنابراین تا رفع نقص موجود ، بانکها می توانند علاوه بر بررسی معیارهای یاد شده برای شناخت مشتریان ، با اتخاذ تدابیری به شرح زیر نسبت به مدیریت ریسک اعتباری اقدام کنند :
بررسی شاخص های تعیین ریسک اعتباری که شامل نسبتهای مطالبات سررسید گذشته ، معوق و مشکوک الوصول به تسهیلات اعطایی، مطالبات سررسید گذشته و معوق و مشکوک الوصول به داراییها و … است .
اجرای دقیق الزامات کمیته بال
اعطای تسهیلات بر اساس بهره وری و مزیت های اقتصادی منطقه .
اخذ وثایق با درجه نقدشوندگی بالا، به ویژه برای مشتریان پرریسک.
عدم قبول صورتهای مالی تائید نشده .
آموزش پرسنل اعتباری
دقت در شناسایی بیشتر مشتری از طریق بررسی وضعیت اعتباری مشتری
شناسایی و جذب مشتریان کم ریسک (خوش حساب) سایر بانک های منطقه .
انتخاب استراتژی کسب سود کمتر با پذیرش ریسک کمتر به منظور تغییر در ترکیب مشتریان بانک
تغییر ترکیب تسهیلات از تسهیلات با حجم زیاد و تعدادکم به تسهیلات با حجم کم و تعداد زیاد .
ایجاد واحد مستقل مدیریت ریسک برای مدیریت بهینه و صحیح بانکها .
2-2-2- مدیریت ریسک نقدینگی
ریسک نقدینگی عبارت از ریسک ناشی از فقدان نقدینگی لازم به منظور پوشش تعهدات کوتاه مدت و خروجی‌های غیرمنتظره وجوه در بانک است . بنا به نظر پهلوان زاده ( 1387) ، علل پیدایش ریسک نقدینگی در بانک‌ها عبارتند از :
خروج سپرده ها : خروج سپرده ها در سررسید (به جای تمدید) و یا پیش از سررسید و یا حتی رشد منفی سپرده ها می تواند یکی از علل افزایش ریسک نقدینگی باشد .
قابلیت تبدیل دارایی های غیرنقدی به دارایی های نقدی: با توجه به عدم بازدهی وجوه نقد ، بانک ها اقدام به نگهداری دارایی های خود در قالب تسهیلات پرداختی و یا دیگر دارایی های با بازده می کنند. قابلیت تبدیل این گروه از دارایی ها به وجه نقد یک عامل مهم در روند کاهش ریسک نقدینگی بانک خواهد بود .
حجم سرمایه گذاری ها : این مورد هم در صورت افزایش زیاد و عدم قابلیت نقد شوندگی سریع باعث افزایش ریسک نقدینگی می شود .
شکاف زمانی دارایی‌ها و بدهی‌ها : می توان از نسبت متوسط سررسید تسهیلات به سررسید سپرده‌ها به عنوان معیاری برای سنجش شکاف زمانی دارایی‌ها و بدهی‌ها استفاده کرد.
در نهایت می بایست گفت که برای مدیریت علمی ، صحیح و دقیق نقدینگی ، بانک ها می بایست شناخت دقیقی از جریانات نقدی اصلی خود داشته باشند و دقیقاً جریانات نقدی قابل کنترل در کوتاه مدت را بشناسند. پس از شناخت جریانات اصلی نقدینگی ، بانکها باید نظامی را برای برنامه ریزی نقدی خود پیاده کنند. برای نیل به هدف فوق ، بانکها می بایست ضمن پیاده سازی بانک های جامع اطلاعات و آمار ، واحدی تحت عنوان مدیریت ریسک داشته باشند (پهلوان زاده ، 1387) .
2-2-3- مدیریت ریسک عملیاتی
مدیریت ریسک عملیاتی عبارت است از پوشش زیان‌های منتج از شکست تدابیر امنیتی و کنترل ها ، اشتباهات نیروی انسانی ، قراردادها و تسهیلات و نیز زیان‌های احتمالی و پوشش ریسک های ناشی از عدم آگاهی و یا عدم صحت اطلاعات ، ارتباطات ، انتقال پردازش ها و سیستم ها
ی ماهواره ای است ( پهلوان زاده 1387 ).
زیان های برگرفته از ریسک های عملیاتی که سازمان های مختلف از جمله بانک ها به علت رشد استفاده از فن آوری و افزایش ارتباطات میان مشتریان و بازارهای سرمایه با آن درگیر هستند ، عمدتا ناشی از سرقت داخلی ، سرقت خارجی ، فرایند سازمان در امور مربوطه به استخدام کارکنان و ایمنی محیط کاری ، فرایندهای مرتبط با مشتریان ، محصولات و کسب و کار ، آسیب به دارایی های فیزیکی و … هستند .
الزامات ضروری برای مدیریت ریسک عملیاتی :
الزامات احتیاطی برای فرایندها : لازم است تمام فرایندهای موسسه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

 
 
الزامات احتیاطی برای ریسک حقوقی: موسسه اعتباری باید از قوانین و مقررات ناظر بر فعالیتهای خودآگاهی داشته و تغییرات مربوط به آن را در سطوح ملی و بین المللی پی گیری کند.
الزامات احتیاطی برای کارکنان: هیات مدیره و مدیریت ارشد می بایست از وجود کارکنانی در موسسه که دانش ، بینش ، توانایی ، مهارت و تجربه کافی در زمینه مواجهه با ریسک عملیاتی را داشته باشد ، مطمئن باشد.
الزامات احتیاطی برای سیستم های فن آوری اطلاعات: هیات مدیره باید از وجود کفایت لازم برای سیستم های فن آوری اطلاعات جهت ثبت الکترونیکی ، انتقال ، پردازش ، بایگانی و نگه داری اطلاعات مطمئن باشد.
الزامات احتیاطی برای شناسایی کافی مشتریان : موسسه اعتباری می بایست سیستم جامعی از مدیریت اطلاعات پردازش شده مشتریان را گردآوری و آن را در اختیار کارکنان ذی ربط ، تمامی واحدها و گروه های بانکی وابسته قرار دهد .

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-2-4- مدیریت ریسک سرمایه
بارزترین علت وقوع بحران های بانکی ، عدم کفایت سرمایه بانک ها بوده و کارکرد اصلی آن حمایت از بانک در رویارویی با مشکلات اقتصادی غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است . نسبت کفایت سرمایه ، در واقع نسبت سرمایه بانک به داراییهای موزون شده به ریسک است . به عبارت دیگر احتمال مواجه شدن با کمبود سرمایه به عنوان آخرین پشتوانه و ذخیره مالی را ریسک سرمایه (کفایت سرمایه) گویند ( پهلوان زاده 1386).
بر اسا

مطرح و از طریق مشاهدات میدانی مفهوم سازی شد که در این مرحله بیشترین تأکید بر توصیف های بالینی فرسودگی شغلی بود و مرحله دوم مطالعات فرسودگی شغلی نیز شامل پژوهش های تجربی و نظام مند، به ویژه ارزیابی این پدیده در جوامع آماری مختلف بود. در واقع پس از این دو مرحله بود که نظریه ها رشد یافته و مفهوم فرسودگی شغلی توسعه پیدا کرد (بوریتز، 2005).
بطور خلاصه متخصصان ابتدا فرسودگی را به عوامل فردی نسبت میدادند و از آن به عنوان بیماری روحی /افسردگی نام می بردند و تمرکز چندانی روی آن نداشتند. بعد از تلاش روانشناسان برای مطالعه مسائل روا نی – اجتماعی مربوط به سازمان و عملکرد فرد در آن، نقش عوامل سازمانی و محیطی در بروز فرسودگی شغلی محرز گردید. گرچه بسیاری از افراد مفهوم فرسودگی شغلی را با استرس شغلی یک پدیده می پندارند، اما چنانچه پاینز و آرونسون در سال 1981 اشاره کرده اند، فرسودگی شغلی از پیامدهای استرس شغلی است. استرس شغلی کنش متقابل میان شرایط کار و ویژگیهای فردی شاغل به گونه ای است که خواست های محیط کار و فشارهای مرتبط با آن بیش از آن است که فرد بتواند از عهده آنها برآید. فرسودگی شغلی به عنوان ناتوانی تحمل استرس شغلی است. بر این اساس فرسودگی شغلی به عنوان فقدان اشتیاق به کار توصیف می شود که به وسیله فرسودگی عاطفی، زوال، شخصیت، افسردگی، روحیه پایین و انزوای عاطفی قابل شناسایی است.

 
 
پژوهش های مربوط به فرسودگی شغلی در دو مرحله جداگانه توسعه یافته اند:
مرحله مقدماتی: در این مرحله ماهیت کار مورد بررسی قرار گرفت و هدف از آن ایجاد اصطلاح فرسودگی و توصیف این پدیده بود. اولین نوشتارها در این مورد در اواسط دهه 1970میلادی در ایالت متحده به رشته تحریر در آمدند و به توصیف این پدیده پرداختند
مرحله تجربی: در دهه 1980 میلادی تحقیق در مورد فرسودگی به سوی پژوهش های تجربی منظم تغییر جهت داد.

2-2-1-2 رویکردهای فرسودگی شغلی
مسلچ و جکسون (1382) رویکردی مبتنی بر تحقیق را برای فرسودگی شغلی به کار گرفتند و تلاش کردند که شرایطی را که منجر به فرسودگی شغلی می شوند، روشن سازند که این رویکرد با عنوان مدل مسلچ و جکسون رویکرد روانشناختی – اجتماعی، مفهومی سه بعدی از فرسودگی شغلی ارائه می دهد:
خستگی هیجانی یا احساسی: عامل اصلی فرسودگی است و آشکارترین درجه نشانه های فرسودگی است. این بعد از فرسودگی شغلی دلالت بر پاسخ اساسی به استرس است. در حقیقت خستگی عاطفی یک بعد مورد نیاز برای تعریف فرسودگی شغلی است و بدون آن مفهوم فرسودگی ناقص است .به بیان دقیق، خستگی عاطفی موجب می شود تا کارگران به لحاظ هیجانی و شناختی از کارشان فاصله بگیرند و احتمالاً این راهی برای مقابله با فشارهای کاری است. خستگی عاطفی در واقع وجود احساساتی است که در آن شخص نیروهای هیجانی خود را از دست داده است و قادر به برقراری روابط عاطفی با دیگران نیست. کاملاً همانند متغیر فشار روانی عمل می کند، و به مثابه احساس زیر فشار قرار گرفتن و از میان رفتن منابع هیجانی در فرد قلمداد می شود. در این حالت ممکن است فرد بی رغبت و بی تفاوت شود و دیگر کار، هیچ شور و احساس مثبتی را در او برنمی انگیزد
مسخ شخصیت: مسخ شخصیت معمولاً بعد از خستگی عاطفی روی می دهد و در واقع نوعی پاسخ مستقیم به استرس شغلی است. به عبارت دیگر مسخ شخصیت به پاسخهای غیر احساسی، نامربوط و خشن نسبت به مراجعین و همکاران و … با سندرم فرسودگی احساسات منفی و نگرش های منفی همراه با سرزنش دیگران اطلاق می شود. مسخ شخصیت پاسخ منفی و سنگدلانه به اشخاصی است که معمولاً دریافت کنندگان خدمت از سوی فرد هستند. در این وضعیت، نگرش فرد فرسوده نسبت به ارباب رجوع منفی است. او تصور می کند در واقع ارباب رجوع طلب کار هستند به این ترتیب در آغاز فشارها به پرخاشگری های فعال (کلامی و غیر کلامی) و نافعال (یعنی کارشکنی و تاخیر های عمدی) رو می آورد.
کاهش احساس کفایت شخصی: کم شدن احساس شایستگی در انجام وظیفه شخصی است و یک ارزیابی منفی از خود درخصوص انجام کار به شمار می رود. در واقع احساس عدم کفایت نتیجه طبیعی سیکل یا چرخه معیوبی است که قبلاً ایجاد شده است. مفهوم احساس کفایت شخصی با اصطلاح فسیل شده که در بین کارمندان به کار برده می شود، قابل فهم تر است. عدم کارایی فردی/عدم موفقیت فردی: رابطه بین عدم کارایی فردی با دو بعد دیگر فرسودگی تا حدودی پیچیده تر است. در بعضی از تحقیقات، به نظر می رسد که بعد عدم کارایی فردی، نتیجه دو بعد دیگر فرسودگی است ولی در موارد دیگر، این فرضیه مورد تایید قرار نگرفته و تاکید می کند که این مؤلفه ها به جای اینکه به صورت زنجیر وار قرار داشته باشند، به طور موازی و به همراه همدیگر رشد می کنند. به عبارت دیگر موفقیت فردی به احساس کفایت و پیشرفت موفقیت آمیز در کار با افراد اطلاق می شود. افرادی که دچار کاهش موفقیت فردی می شوند از تلاشهای حرفه ای خود برداشت های منفی دارند و احساس می کنند که در شغل خودشان پیشرفتی ندارند و در کار و تلاش و حرفه خویش نتایج مثبت به همراه ندارند.
چرنیس (1990) رویکرد تعاملی را مطرح کرد که در این مدل حرکت به سوی فرسودگی شغلی به ترتیب شامل مراحل زیر است:
فشار روانی: منابع تنش (یا تنیدگی) که باعث ایجاد فرسودگی در فرد می شوند متعدد هستند. برای مثال تنش زاهای فردی (انتظارات و ناکامیها)، تنش زاهای بین فردی (تماس با مراجعان، روابط با همکاران، مدیران و…) و تنش زاهای سازمانی (تراکم کاری و مقررات اداری) از جمله منابع تنش در کارکنان سازمان ها هستند.
آشفتگی روانی: این مرحله با مؤلفه های؛ روانشناختی (عزت نفس پایین و خستگی هیجانی)، جسمانی (سردرد و خستگی)، کاهش رفتاری (استفاده از الکل و بروز اختلافات خانوادگی) همراه است. این مرحله همان خستگی هیجانی یا احساسی مسلچ است.
مقابله دفاعی: این مرحله با اثرات فرایند فرسودگی روانی و کاهش کیفیت کار فرد همراه است. مقابله دفاعی از طریق مجموعه ای از تغییرات در نگرش و رفتار نظیر سرزنش کردن دیگران (به خاطر خطاهای خود)، فقدان علاقه و همدردی نسبت به دیگران و متأثر نشدن از درد و آلام آنان مشخص می شود. این مؤلفه با مؤلفه مسخ شخصیت مشابه است.
بلاک و فرودنبرگر (1983) بسیاری از علائم و نشانه های مرتبط با فرسودگی شغلی را معرفی کرده اند که در سه گروه دسته بندی می شوند: نشانه های جسمانی، روانشناختی و رفتاری.
نشانهای جسمانی: شامل فرسودگی، سرماخوردگیهای طولانی مدت، سردردهای مزمن، اختلالات روده ای – معده ای، کاهش وزن، اختلال خواب و کوتاهی عمر.
نشانه های روانشناختی: شامل عدم تعادل روحی، زودرنجی، افسردگی، فقدان دلسوزی نسبت به مردم، حالت سوء ظن، افزایش ناامیدی، احساس ناتوانی، ریسک بزرگ حرفه ای یعنی استعمال دخانیات، پناه بردن به مشروبات الکلی و استفاده از داروها.
نشانه های رفتاری: شامل از دست دادن کارایی و غیبت از کار. البته اینها تنها نشانه های فرسودگی شغلی نیستند و برخی از فرسودگیهای شغلی نشانه مشخص ندارند. فردی که دچار این معارضه است، سرانجام علاقه و انگیزه اش را نسبت به شغل و کارش از دست می دهد و عملکردش از مقیاس های جهانی کاهش می یابد و برای مقابله و تغییر شرایط ناتوان می شود.
به طور کلی براساس رویکرد
های فرسودگی شغلی، عوامل پنجگانه زیر را از مهم ترین عوامل بروز فرسودگی شغلی کارکنان می باشد:
عامل مدیریتی – که مرتبط با عملکرد و وظایف مدی
ر در قبال کارکنان است.
عامل شغلی- که مربوط به شغل مورد تصدی است و در حیطه کاری، آنان را تحت تأثیر قرار می دهد.
عامل فردی- که به توانایی های فیزیکی و ذهنی کارکنان مربوط می شود.
عامل عاطفی- که به ویژگیهای شخصیتی کارکنان مربوط می شود.
عامل انگیزشی- که به عدم انگیزه کار در کارکنان ارتباط دارد.
فرسودگی در میان شغلهای یاری رسان حرفهای به ویژه در میان کارکنان و کارمندان خدماتی از سه جنبه، روانشناختی، هویتی (وجودی)و جامعه شناختی بررسی شده است :
الف) فرسودگی به عنوان یک سندرم روانشناختی: افراد دچار خستگی عاطفی شده و حس هدفمند بودن را از دست میدهند (احساس بی هدفی و پوچی میکنند) حس می کنند نمیتوانند به اهدافشان برسند و توانایی برخورد با مسایل را ندارند (دورکین،2001) از این دیدگاه، فرسودگی شغلی شامل سه بعد خستگی عاطفی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت شخصی در نظریه مسلچ میشود .
ب) فرسودگی شغلی به عنوان یک بحران هویتی: از این دیدگاه فرد احساس بی هویتی و بی معنی بودن می کند و حتی حس می کند که ارزش کارش تنزل پیدا کرده و این عکس العمل ها موجب می شود تا فرد در خود شک کند و از ارزشی که برای خود قائل است کاسته میشود و دچار بحران هویتی می گردد.
ج) فرسودگی شغلی از دیدگاه جامعه شناختی: از این دیدگاه فرسودگی شغلی به عنوان یک نوع از خود بیگانگی که ریشه های ساختاری و سازمانی دارد تلقی می شود. براساس این دیدگاه افراد در روبه رو شدن با فشارها احساس ناتوانی می کنند. ابعاد فرسودگی شغلی از این دیدگاه شامل بی قدرتی، بی هویتی، بی هنجاری،کناره گیری و بیگانگی می شود.
این سندرم هم علایم جسمانی و هم علائم روانشناختی و رفتاری دارد. برای مثال شخصی که قبلا” عادت داشت زیاد صحبت کند حالا برای مدت زیادی ساکت می ماند و اظهار نظر نمی کند. نشانه های فرسودگی شغلی به چهار دسته جسمانی، روانی، اجتماعی و سازمانی تقسیم شده اند:
نشانه های جسمانی شامل خستگی، اختلال در خواب، اختلال در خوردن (خیلی زیاد یا به مقدار خیلی کم)، عوارض جسمانی (چون سردردها، علایم دردهای معده و روده) و آمادگی برای بیماری است.
فشارهای روانی شامل خشم، تحریک پذیری، افسردگی، بی حوصلگی، عدم اعتماد، انعطاف ناپذیری شناختی، کاهش عزتنفس و نگرش منفی در مورد کار است.
نشانه های اجتماعی عبارتند از: گسستن ارتباطهای طولانی مدت، گوشه گیری یا درگیری با اعضای خانواده یا همکاران نشانه های سازمانی شامل غیبت از کار، روحیه ضعیف، درصد بالای بیکاری، مسائل مربوط به رقابت و کارایی کمتر می باشد.
به عبارت ساده تر، این افراد جهان اطراف خود را بیشتر با عینک خاکستری تیره نگاه می کنند تا با عینکی که بتوانند زیبایی های رنگ گل سرخ یا زندگی را ببینند و بالاخره شخصی که از عارضه فرسودگی شغلی در رنج است، این احساس را پیدا می کند که پیشرفت شخصی او کم است و فرض او بر آن است که در آینده نیز پیشرفتی نخواهد داشت (هرشن سن و پاول، ۱۳۷۴).
2-2-1-3فرایند ایجاد فرسودگی شغلی
مرحله شروع به کار: زمانی است که فرد در جایی استخدام می شود و با شور و شعف خاصی کار خود را شروع می کند. ممکن است زودتر از وقت معمول سرکار حاضر شو د و دیرتر هم محیط کار را ترک کند. شروع به کار، ذخایر و انرژی وی را خارج می کند. اگر تقویت، تحسین، تشویق و رضایت به دنبال کار نباشد، کاهش انرژی آغاز می شود و فرد بدون آنکه خودش متوجه باشد، به تدریج از انرژی جسمی و روانی تهی می شود.
کمبود کار مایه: مرحله ای است که فرد احساس کم آوردن انرژی می کند و نارضایتی شغلی و خستگی شروع می شود و فرد سعی می کند از طریق پناه بردن به مصرف سیگار، مواد مخدر، مشروب، انجام دادن خریدهای تفننی، خوابیدن زیاد و غیره به نوعی خود را فریب دهد.
آغار نشانه های مزمن فرسودگی: در این مرحله احساس خستگی مزمن ، سردرهای دوره ای، ترش کردن معده، خشم و افسردگی شدید، شدت پیدا می کند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

بحران: در این مرحله بدبینی عمیق ، شک به توانایی های شخصی ، حساس بودن به بیماری های جسمی ناشی از درماندگی و ناامیدی و بروز ذهنیت فرار و پاسخ گریز از مشکلات پدید می آید.
مرحله به بن بست رسیدن: یعنی فرد، مستعد خطر از دست دادن شغل می شود. با مراجع ، همکاران و مدیر در محل کار درگیر می شود. در خانه نیز با همسر و فرزندان خود برخوردهای مکرری نشان می دهد (ملکی آوارسین، خدیوی و خانکشی زاده، 1391).
پاریک در پاسخ به این سوال که چه عاملی باعث می گردد ا فراد دچار فرسودگی شغلی شوند؟ می گوید که این عوامل عبارتند از : 1- سطح فشار روانی 2- نوع فشار روانی 3- شخصیت فرد 4- ماهیت شغل یا نقش فرد 5- نوع زندگی فرد در خارج از محیط کار 6- سبک زندگی فرد 7- سبکهایی که فرد برای مقابله با فشار روانی به کار می گیرد 8- جو یا اقلیم سازمانی. به هر حال می دانیم که علل فرسودگی شغلی ، متعدد و گاه پیچیده اند و بعضی از این دلا یل شخصی و بعضی دیگر سازمانی می باشند؛ نا آشنا بودن افراد به اهداف سازمان ، مبهم بودن نقش فرد در تولید ، فقدان شبکه های ارتباطی اثربخش ، سخت و غیرقابل انعطاف بودن مقررات و قوانین سازمان جملگی باعث می شوند درصد بیشتری از افراد گرفتار فرسودگی شغلی شوند (ساعتچی، 1380).
2-2-2تعهد سازمانی
2-2-2-1تعریف تعهد سازمانی
تعهد از نظر لغوی عبارت از به عهده گرفتن، نگاه داشتن و عهد و پیمان بستن است. تعهد در اصطلاح عبارت است از : 1) عمل متعهد شدن به یک مسئولیت یا یک باور ، 2) عمل ارجاع یا اشاره به یک موضوع و 3) تقبل یا عهده دار شدن انجام کاری در آینده.
تعهد سازمانی عبارت است از میزان نسبی همانند سازی با سازمان خاص و یا دلبستگی به آن سازمان که میتواند حداقل به وسیله سه عامل مشخص شود: 1) اعتقاد راسخ به ارزشها و اهداف سازمان ، 2) تمایل به تلاش بیشتر در راه تحقق اهداف سازمان و 3) تمایل قوی به باقی ماندن و عضویت در سازمان. تعهد سازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوه های متفاوت تعریف شده است که به اهم آنها اشاره میشود. تعهد عبارتست از: ۱) عمل متعهد شدن به یک مسؤولیت یا یک باور، ۲) عمل ارجاع یا اشاره به یک موضوع، ۳) تقبل یا عهده دار شدن انجام کاری در آینده، ۴) حالت یا وضعیت اجبار یا الزام عاطفی به انجام کاری در آینده (سنجری، 1376). سالانسیک تعهد را عبارت از پیوند دادن فرد به عوامل و اقدامات فردی می داند (ساروقی، ۱۳۷۵) و بوکانان تعهد را نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز نسبت به ارزشها و اهداف یک سازمان می داند (ساروقی، ۱۳۷۵). معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد سازمانی آن است که آن را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر میگیرند. بنابراین فردی که به شدت متعهد است، هویت خود را از سازمان میگیرد، در سازمان مشارکت دارد و با آن درمی آمیزد و از عضویت در آن لذت میبرد (ساروقی،۱۳۷۵) پورتر و همکارانش (1974) تعهد سازمانی را پذیرش ارزشهای سازمان و درگیر شدن در سازمان میدانند (رنجیران، ۱۳۷۵). چاتمن و اورایلی (۱۹۸۶) تعهد یک سازمان، به سازمانی را به معنی حمایت پیوستگی عاطفی با اهداف و ارزشهای خاطر خود سازمان و ارزشهای ابزاری آن (وسیلهای برای دستیابی به اهداف دیگر) تعریف می کنند (رنجیران، ۱۳۷۵).
تعهد سازمانی از جمله مفاهیمی است که تقریباً در تمامی تحقیقاتی که در ارتباط با فرسودگی شغلی سازمانی انجام

2-2-2- مدیریت ریسک نقدینگی
15
2-2-3- مدیریت ریسک عملیاتی
16
2-2-4- مدیریت ریسک سرمایه
17
2-2-4-1- روش استفاده از استانداردهای کفایت سرمایه تاییدشده کمیته بال
18
2-2-4-2- روش ارزش در خطر(سرمایه درخطر)
19
2-3- اهداف مدیریت ریسک
20
2-3-1- حوزه داخلی
20
2-3-2- حوزه خارجی
20
2-4- مزایای مدیریت ریسک
21
2-5- اهمیت ساختار سرمایه
21
2-6- تئوری های ساختار سرمایه
22
2-6-1- رویکرد خالص (NI)
22
2-6-2- رویکرد سود خالص عملیاتی (NO2 )
23
2-6-3- رویکرد سنتی
23
2-6-4- رویکرد مودیلیانی و میلر
24
2-7- منابع مالی بانکها در ایران
25
2-8- اهمیت کفایت سرمایه در فعالیت بانکها
25
2-9- چارچوبهای مقرراتی و شکل گیری بیانیه های سرمایه ای بازل
27
2-10- بیانیه اول کمیته بال در تعیین کفایت سرمایه بانکها

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

28
2-11- ساختار کلی بازل شماره I
29
2-12- نقاط ضعف و نارساییهای بازل I
29
2-13- بیانیه دوم کمیته بال در تعیین کفایت سرمایه بانکها
30
2-14- زمینه های شکل گیری بازل II
31
2-15- ساختار کلی و چارچوب مفهومی بازل شماره II
32
2-16- مزیتهای اجرایی و چالشهای پیش روی بازل II
34

2-17- سیستم طبقه بندی داراییها و تعیین ضرایب ریسک
35
2-18- تعیین نسبت استاندارد نگه داری سرمایه
38
2-19- پیشینه تحقیق
38
2-19-1- تحقیقات داخلی
38
2-19-2- تحقیقات خارجی
41
3- روش تحقیق
42
3-1- مقدمه
43
3-2- فرضیات تحقیق
43
3-3- متغیرهای تحقیق
44
3-4- متغیر وابسته
48
3-5- مدل مفهومی پژوهش
48
3-6- روش تحقیق
49
3-7- جامعه آماری تحقیق
50
3-8- ابزارهای گرداوری داده ها
51
3-9- تجزیه و تحلیل داده ها
52
3-10- محدودیت های تحقیق
55
4- تجزیه و تحلیل آماری
56
4-1- مقدمه
57
4-2- آزمون پایایی ، دلایل و اهمیت
57
4-2-1- آزمون ریشه واحد
58
4-2-2- پایایی متغیرهای مدل
60
4-3- آزمون فرضیه ها
61
4-3-1- فرضیه فرعی اول
61
4-3-2- فرضیه فرعی دوم
62
4-3-3- فرضیه فرعی سوم
63
4-3-4- فرضیه فرعی چهارم
64
4-3-5- فرضیه فرعی پنجم
65
4-3-6- فرضیه اصلی
66
4-4- سایر یافته های تحقیق
67
4-5- نتایج تحلیل رگرسیون چند گانه
76
4-6- مقایسه مدل های خطی و غیر خطی در تعیین روابط بین متغیر ها
79
5- نتیجه گیری و پیشنهادات
90
5-1- مقدمه
91
5-2- تحلیل نتایج تحقیق
91
5-3- آزمون پایایی متغیرهای مدل
92
5-4- نتایج حاصل از آزمون فرضیات
92
5-4-1- نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول
92
5-4-2 – نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم
92
5-4-3- نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم
93
5-4-4- نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم
93
5-4-5- نتیجه آزمون فرضیه فرعی پنجم
93
5-4-6- نتیجه آزمون فرضیه اصلی تحقیق
94
5-5- سایر یافته های تحقیق
97
5-5-1 نتایج تحلیل رگرسیون
97
5-6- نتیجه آزمون فرضیه فرعی ششم
98
5-7- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
100
6- منابع و مآخذ
101
7- پیوست ها و ضمائم
106
به نام او که عشق را به نام مادر و زندگی را به نام پدر آفرید
تقدیم به مادرم،
کسی که بالهای زندگانی را به من داد
و با لبخندش شور عشق و زندگی را بر من آموخت
و آموخت به منکه بتوانم با هر افتادنم دوباره برخیزم
تا بتوانم، در آغوش گرمش ، همیشه
چشمههای روشن آینده را ببینم
مادرم متشکرم
تقدیم به پدرم
او که پرواز بر فراز زندگی را به من آموخت
دستهایم را گرفت
و پا به پای پاهای کوچک من آمد
تا با گرمی دستهایش قدرت بودن را یاد بگیرم
او که هیچ گاه تنهایم نگذاشت و
سختی و سستی را برایم هموار کرد
پدرم متشکرم
چکیده
از جمله عواملی که می تواند بر ریسک تاثیر گذار باشد اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه است . اهرم عملیاتی تاثیر هزینه های ثابت به سود عملیاتی شرکت را نشان می دهد . نسبت کفایت سرمایه یکی از معیار های اساسی در ارزیابی وضعیت مالی بانک ها می باشد که این نسبت از تغییرات در سایر متغیر های مالی بانک تاثیر پذیرفته و بالعکس می تواند بر سایر متغیر ها و در نتیجه بر رفتار کلی بانک تاثیر گذار باشد در این تحقیق و با توجه به مبانی نظری موجود ، پنج فرضیه مبنی بر وجود رابطه بین نرخ کفایت سرمایه و نسبت حقوق صاحبان سهام به تسهیلات اعطایی و نسبت حقوق صاحبان سهام به سپرده ها و نرخ کفایت سرمایه و اهرم عملیاتی و دارایی ثابت به کل دارایی با نوسان قیمت سهام بانک ها آزمون و مدل کلی رگرسیون تخمین زده شده است . این تحقیق از نوع همبستگی بوده و روش اصلی آزمون آماری آن ، تحلیل رگرسیون می باشد ، قلمرو زمانی تحقیق از سال 1386 تا پایان سال 1390 می باشد .نتایج نشان می دهد تمامی متغیرها به جز تغییرات سود عملیاتی به فروش با تغییرات قیمت سهام رابطه معناداری دارند . شدت این رابطه برای نسبت دارایی ثابت به کل دارایی ها بیشتر از سایر متغیر ها است ، همچنین جهت رابطه برای نسبت دارایی ثابت به کل دارایی ها به عنوان نسبت سنجنده اهرم با تغییرات قیمت سهام مثبت بوده و سایر نسبت ها رابطه منفی را دارا می باشند .
کلیات

مقدمه
سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط اساسی لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانکها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت حمایت بانک در برابر کلیه ریسک های مالی و غیر مالی بانک ، زیان های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتبار دهندگان است. سرمایه جزء لاینفک ایجاد ، توسعه و سلامت مالی موسسات فعال در بخش تجاری و مالی محسوب می شود ولی کارکرد آن در بین موسسات مالی و غیرمالی متفاوت است .شرکت های فعال در صنایع تولیدی و خدماتی غالباً برای سرمایه گذاری در دارایی های ثابت و خرید و ساخت تأسیسات و تجهیزات ، جهت تسهیل فرآیند تولید و ارائه خدمات به سرمایه نیازمندند ، در حالی که در مؤسسات مالی و اعتباری ، تمرکز اصلی سرمایه بر چیز دیگری است .کارکرد اصلی سرمایه در مؤسسات مالی و بانکها ، پوشش زیان های غیر منتظره ناشی از ریسک های اعتباری ، عملیاتی و بازار است . بانکها در فرآیند اصلی کسب و کار خود به طور فعال ریسک های متفاوتی را متحمل خواهند شد . برای مثال اعطای تسهیلات تجاری به مشتریان در ذات خود با ریسک اعتباری مواجه است و پیوسته احتمال عدم بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده به مشتریان به دلایل مختلف از جمله درماندگی مالی وام گیرندگان وجود دارد . به همین دلیل بانک ها برای پوشش زیان های غیرمنتظره ناشی از ریسک در کسب و کار خود به سرمایه کافی نیازمندند . لذا در نظام بانکداری ، تعیین کفای
ت سرمایه براساس میزان سرمایه گذاری های ریسکی بانکها در پرتفوی اعتبارات و سرمایه گذاری ها ، خود به عنو ان یکی از مهمترین وظایف مدیران و سرپرستان بانک ها محسوب می شود .
بیان مسأله :
اثر اطلاعات حسابداری بر بازار سرمایه یکی از مهمترین موضوع های مورد تحقیق در حسابداری است تحقیق درباره این موضوع بیانگر این مطلب است که تهیه اطلاعات مربوط ، در تصمیم گیری استفاده کنندگان ( شامل سرمایه گذاران ) از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و هدف اصلی مدیریت مالی ، نیز حداکثر کردن ثروت سهامداران یا ارزش شرکت است . سرمایه گذاران در هنگام تصمیم گیری باید اثر شرایط بلند مدت مالی و اقتصادی و متغیر های خاص را مد نظر قرار دهند و از آنجایی که وظیفه حسابداری اندازه گیری این متغیرهای خاص است ، انتظار می رود که سرمایه گذاران اطلاعات حسابداری منتشره را در هنگام تصمیم گیری مد نظر قرار دهند . ( راعی ، رضا و احمد تلنگی – 1383 )

 
 
با توجه به این که مهم ترین هدف سرمایه گذار از سرمایه گذاری کسب منافع آتی است، بنابراین تلاش می کند تا در بهترین فرصت ، سرمایه گذاری نموده و بیشترین بازده را با توجه به ریسک آن کسب نماید. (علی جهانخانی ، 1376)
همین موضوع باعث شده است که جهت بسیاری از پژوهش های مالی به سمت پیش بینی قیمت سهام در بازار های مختلف معطوف شود . مهم ترین منبعی که می توان دید عمیق و بصیرت لازم را به سرمایه گذار در مورد اطلاعات مربوط به شرکت مورد نظر بدهد صورت های مالی اساسی آن شرکت مثل ترازنامه و صورت سود و زیان است و از جمله عواملی که می تواند بر ریسک تاثیر گذار باشد اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه است . اهرم عملیاتی تاثیر هزینه های ثابت به سود عملیاتی شرکت را نشان می دهد . اصولا اهمیت اهرم عملیاتی به این علت است که تغییر اندک در سطح فروش تغییرات بیشتری در سود قبل از بهره و مالیات ایجاد می کند و نسبت کفایت سرمایه یکی از معیار های اساسی در ارزیابی وضعیت مالی بانک ها می باشد که این نسبت از تغییرات در سایر متغیر های مالی بانک تاثیر پذیرفته و بالعکس می تواند بر سایر متغیر ها و در نتیجه بر رفتار کلی بانک تاثیر گذار باشد (علی رحمانی و سید علی حیدری – 1386)
به هر تقدیر بانک ها به واسطه ویژگی هایی که دارند می بایست سرمایه کافی برای پوشش دادن ریسک ناشی از فعالیت های خود داشته باشند. همچنین به واسطه ویژگی‌های خود بسیار آسیب پذیرند. از طرف دیگر بانکها بایستی مراقب باشند آسیب‌های وارده به سپرده گذاران منتقل نشود، و هرگونه زیان احتمالی توسط سرمایه جذب شود و به این ترتیب اعتماد عمومی به بانک حفظ شود و همین طور از ترکیب بهینه دارایی ها و هزینه ها برای بهبود کارایی شرکت استفاده شود تا بتوان ارزش شرکت را بهبود و ارتقا داد ، بنابراین برای بررسی این مهم سعی شده است در این تحقیق رابطه بین اهرم عملیاتی وکفایت سرمایه را با تغییرات قیمت سهام در شرکتهای بانکی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دهد ، تا بتوان نتیجه گیری کرد که :
رابطه بین اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه با نوسان قیمت سهام چگونه است؟
اهمیت و ضرورت تحقیق
از آنجایی که اهرم عملیاتی ، کفایت و کارایی مدیریت را در ساختار دارایی های شرکت به تصویر می کشد و نسبت کفایت سرمایه یکی از معیار های اساسی در ارزیابی وضعیت مالی بانک ها می باشد ، در این تحقیق فرض شده است که این متغیرها ، اطلاعات مربوط را برای تصمیمات سرمایه گذاری فراهم می کند . بنابراین اهمیت تحقیق حاضر را می توان به موارد زیر دسته بندی کرد :
الف- فواید نظری:
پر رنگ شدن نقش نسبت هایی چون اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه در عملکرد بانکها
بررسی رابطه نسبت های مالی با نوسان قیمت سهام بانکها
ب- فواید عملی:
افزایش ارزش شرکتها به کمک اصلاح ساختار مالی
بهبود تصمیم گیری های اقتصادی و رشد بازده سرمایه گذاری ها
هدف تحقیق
از آنجایی که سرمایه گذاران دارای نقش محوری و حیاتی در بازار سرمایه هستند ، لازم است موجباتی فراهم شود که آنان به سرمایه گذاری در سهام ترغیب شوند و از طرفی سایر سرمایه گذاران بتوانند ثروت خویش را حفظ کنند . هدف سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در دارایی های مالی از جمله سهام عادی کسب سود مورد انتظار از سرمایه گذاری است . خریداران سهام عادی از روش های مختلفی خواهان تامین نرخ بازده مورد انتظار هستند. بنابراین هدف کلی تحقیق حاضر این است:
بررسی اخبار و اطلاعات حاصل ازگزارش های مالی شرکت های بانکی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قالب نسبت های مالی و یافتن میزان تاثیر این نسبت ها بر قیمت سهام بانک های مورد مطالعه است.
فرضیه های تحقیق
در این پژوهش با فرض نرمال بودن توزیع متغیر ها ، رابطه خطی و غیر خطی بین نسبت های مالی به عنوان متغیر های مستقل و نوسان قیمت سهام به عنوان متغیر وابسته ، بررسی خواهد شد.
1-5-1- فرضیه اصلی:
فرضیه پژوهش به این صورت بیان می شود:
بین اهرم عملیاتی و کفایت سرمایه با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
1-5-2- فرضیه فرعی:
بین جمع حقوق صاحبان سهام به تسهیلات اعطایی با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
بین جمع حقوق صاحبان سهام به سپرده ها با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
بین نرخ کفایت سرمایه با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
بین نسبت دارایی ثابت به کل دارایی ها با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
بین نسبت تغییرات سود عملیاتی به دارمد با نوسان قیمت سهام در طی سال مالی رابطه معناداری وجود دارد .
مدل های غیر خطی در نشان دادن روابط بالا (اصلی و فرعی) ، نسبت به مدل های خطی توانا ترند .
تعریف عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق :
اهرم عملیاتی :
% EBIT
حساسیت و تغییرات سود عملیاتی را در مقابل تغییرات فروش نشان می دهد و بیان می کند که به ازا ء یک واحد تغییر در فروش چه میزان تغییر در سود عملیاتی شرکت حاصل خواهد شد .
% S
اهرم عملیاتی =
کفایت سرمایه :
شامل ( کل جمع حقوق صاحبان سهام به تسهیلات اعطایی / کل جمع حقوق صاحبان سهام به سپرده ها / نرخ کفایت سرمایه ) خوا
هد بود. طبق استاندارد که آن را کمیته بال ارائه نموده است نسبت کفایت سرمایه می بایست حداقل 12 درصد دارائیهای موزون شده به ریسک را در بانک ها پوشش دهد . البته در ایر
ان بر اساس مقررات بانک مرکزی این نسبت می بایست حداقل 8 باشد . ( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )
نوسان قیمت سهام :
برای بررسی رفتار تغییرات قیمت سهام به صورت دقیق از ضریب پراکندگی قیمت سهام در طی دوره در نظر گرفته شده ( 6 ماهه ) استفاده خواهد شد .
روش شناسی تحقیق
از نظر هدف این پژوهش براساس طبقه بندی بر مبنای هدف از نوع کاربردی بوده و مبتنی بر پژوهش های میدانی می باشد و از نظر روش در طبقه بندی بر اساس روش از نوع همبستگی می باشد که در آن روابط بین پدیده ها بر اساس اهداف پژوهشی تحلیل و بررسی می شود.برای آزمون وجود رابطه بین متغیر های مستقل (کفایت سرمایه و اهرم عملیاتی) با متغیر وابسته (نوسان قیمت سهام) و معنادار بودن مدل های برآورد شده از تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده خواهد شد و روابط خطی و غیر خطی میان نسبت های مالی و نوسان قیمت سهام جهت میزان معنادار بودن ضرایب مدل رگرسیونی ، آزمون خواهد شد. تمام اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق از نوع اطلاعات ثانویه می باشد . اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس و نرم افزارهای موجود بدست خواهد آمد و برای تجزیه و تحلیل فرضیه های آماری نیز از نرم افزار SPSSو Eviews استفاده شده است.
جامعه آماری
جامعه آماری این تحقیق شرکت های واسطه گری مالی و بانک ها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است . قلمرو زمانی دوره 5 ساله از سال 1386 تا پایان سال 1390 در نظر گرفته شده است. کلیه بانک هایی که دارای شرایط ذیل

واسطه عمل کند باید با متغیر پیش بین همبستگی معنادار داشته باشد( سرمد 1378) .
3-4 – تعیین نقش واسطه گری
جهت تعیین اینکه آیا متغیرهای مورد نظر واسطه هستند یا نه؟ از کنترل آماری همبستگی های تفکیکی استفاده می کنیم چرا که زمانی یک متغیر واسطه است که با کنترل اثر متغیر واسطه رابطه بین متغیر مستقل و وابسته تضعیف شود و میزان این تضعیف با میزان اثر متغیر واسطه رابطه دارد (سرمد،1378) .
جدول4-5بیانگر همبسگی تفکیکی(پاره ای) بین متغیرهای عملکرد ریاضی و اضطراب ریاضی با کنترل متغیر حافظه کاری وکارکردهای اجرایی
عوامل
عملکرد ریاضی
اضطراب ریاضی
متغیر کنترل حافظه کاری بینایی

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عملکرد ریاضی
سطح معنیداری دو دامنه
درجه آزادی
1
0
434/0-

 
 
020/0
41
متغیر کنترل حافظه کاری کلامی
عملکرد ریاضی

سطح معنیداری دو دامنه
درجه آزادی
1.000
00/0
106/0

تحت عنوان ” تست شکل تجمعی ری و آزمون بازشناسی “RCFT برای سنین6 تا 89 سال در نمونه ای از 601 بزرگسال 18 تا 89 ساله و 505 کودک ونوجوان 6تا 17 ساله هنجاریابی شده است ( مه یرز و مه یرز 1997، نقل از دادستان 1379) در این هنجاریابی جدید به سنجش حافظه در 3 مرحله پرداخته اند : ترسیم شکل ازحفظ ، سه دقیقه پس از رو برداشت ، ترسیم شکل از حفظ 30 دقیقه پس از بازپدید آوری حفظی اول و بازشناسی عناصر شکل
شکلی که برای این آزمون انتخاب شده معنای مشخصی ندارد و تحقق ترسیمی آن نیز ساده است اما پیچیدگی ساختار کلی شکل در حدی است که برای ترسیم آن باید به یک فعالیت ادراکی تحلیل کننده و سازمان دهنده متوسل شد . آزمون دو مرحله دارد :
در مرحله اول مرحله کپی یا روبرداشت از شکل است و تحلیل روش ترسیم آزمودنی در این مرحله چگونگی فعالیت ادراکی وی رابه دست می دهد . در مرحله دوم مرحله تولید حفظی است که بر اساس نتایج آن میتوان گستره و صحت حافظه دیدداری را آشکار کرد(دادستان 1379).
در مرحله اول تصویر را به صورت افقی به آزمودنی نشان می دهیم و از وی می خواهیم تا روی کاغذ سفیدی که در اختیار دارد آن را بکشد آزمایشگر به منظور ضبط عینی فرآیند روبرداشت باید از 5 تا 6 مداد به رنگهای مختلف استفاده کند . یک مداد رنگی (مثلا قرمز ) در اختیار آزمودنی می گذاریم و اجازه می دهم تا چند لحظه به کشیدن مشغول شود سپس مداد دیگری به او میدهیم و از وی می خواهیم تاکارش را با مداد اخیر ادامه دهد . کافی است که توالی رنگها را یادداشت کنیم تا بتوانیم فرآیند روبرداشت را مشخص کنیم . پس از مدت کوتاهی که نباید از 3 دقیقه بیشتر باشد مرحله دوم آزمون که عبارت از تولید حفظی شکل روبرداشت شده قبلی است آغاز می شود و تولید حفظی شکل مورد توجه قرار گرفته است .استریپ(1945؛ نقل از دادستان 1379)شکل را به 18واحد تقسیم کرده که نمره گذاری هر واحد بدین ترتیب انجام می شود که هر واحد صحیح در محل صحیح 2 نمره ، هر واحد صحیح در محل غلط نمره هر واحد تغییر شکل یافته ولی قابل شناخت در محل صحیح ا نمره ،هر واحد تغییر شکل یافته ولی قابل شناخت در محل غلط 5/0 نمره هر واحد غیر قابل شناسایی یا ترسیم نشده صفر می گیرد . نمره بالا در این آزمون نشان دهنده کفایت تحلیل عقلانی داده های دیداری –فضایی است و نمره های پایین نشان دهنده مشکلات در تحلیل عقلانی ساختهای دیداری – فضایی است .
همبستگی RCFT و سنجشهای دیگر در نمونه هایی متشکل از آزمودنی های بهنجار و آسیب دیده مغزی ،روایی تشخیصی این آزمون را به عنوان ابزار سنجش توانایی دیداری – فضایی (آزمون روبرداشت ) و حافظه دیداری – فضایی ( آزمونهای به یادآوری با تاخیر و بازشناسی ) تایید کرده اند ( دادستان 1379) نتایج تحلیل عاملی نیز مبین این نکته است که RCFT به قلمرو کنشوری روان عصب شناختی ،پوشش می دهد : حافظه به یادآوری دیداری – فضایی ، حافظه بازشناسی دیداری فضایی ، سوگیری در پاسخ سرعت پردازش و توانایی ساخت دهی دیداری – فضایی (دادستان 1379) پژوهشگران معتقدند که نمره روبرداشت از شکل تجمعی نشان دهنده کنش سازماندهی اطلاعات دیداری- فضایی (دنکلا1996؛ نقل از آلیزی زرا 2001) هستند و نمره تولیدی حفظی نشان دهنده عملکرد نیمکره راست در سازماندهی دیداری – فضایی ( مانند لزاک، 1996؛ اینگرام و همکاران 194؛ نقل از آلیزی زرا 2001) هستند.
اعتبار همسانی درونی (آلفای کرونباخ) برای نمره روبرداشت و تولید حفظی به ترتیب 96/0 و 99/0 گزارش شده است ( کافارا،وزادینی ، دیسی ، زناتو و ونری 2002) در پژوهش حاضر اعتبار این آزمون با روش بازآزمایی در نمره روبرداشت 72/0ودر نمره تولید حفظی 7/0 به دست آمد .
5-4-3 آزمون استروپ
آزمون استروپ (1395؛ نقل از بال و اسکریف 2001) برای اندازه گیری میزان توانایی فرد در توقف پاسخ غالب استفاده می شود . بازداری پاسخ غالب فرآیندی است که از تولید پاسخهای قدرتمند و بارز اما نامربوط با تکلیف جلوگیری می کند . در این پژوهش از نسخه ویکتوریا (اسپرین و استراس 1991؛ نقل از هماک و ریکسیو 2004 ) استفاده شد . در مرحله اول آزمون که خط پایه نام دارد از کودک خواسته می شود که واژه های قرمز ، آبی ، سبز و زرد را که با جوهر مشکی چاپ شده اند با سرعت بخواند . مرحله دوم شرایط همگرایی است که در آن برای مثال واژه قرمز به رنگ قرمز نوشته شده است و از کودک خواسته می شود واژه را بخواند . مرحله سوم شرایط ناهمگرایی است و درآن به طور مثل کلمه قرمز به رنگ سبز نوشته شده است از آزمودنی خواسته میشود رنگ واژه و نه خود واژه را بگوید (پاسخ صحیح سبز است) در هر مرحله 24واژه که در 4ردیف به طور تصادفی قرار گرفته اند ارائه شده است . در هر مرحله تعداد خطاها و مدت زمان پاسخگویی ثبت می شود.
در این پژوهش سه نمره از آزمون استروپ برای اندازه گیری کنش توجه مورد استفاده قرار می گیرد: 1) نمره تداخل که از تفاضل زمان اجرای شرایط ناهمگرا و زمان اجرای مرحله خط پایه حاصل می شود . نمره مثبت بالا در نمره تداخل نشان دهنده نقش بیشتر عوامل مداخله کننده در شرایط ناهمگرا است 2) نمره تسهیل که از تفاضل زمان اجرای شرایط همگرا و زمان اجرای شرایط همگرا و زمان اجرای خط پایه حاصل می شود و نمره مثبت بالا بیانگر نقش موثر عوامل تسهیل کننده در شرایط همگرا 3) تعداد خطا در مرحله سوم که بیانگر عدم توانایی بازداری پاسخ غالب است (ولف 2004).
گلدن (197
8) معتقد بود که آزمون استروپ می تواند به عنوان ابزاری یا بخشی از مجموعه ای از ابزارها برای آشکار سازی نارسا کنشی مغز مورد استفاده قرار گیرد . وی آز
مون استروپ را در بررسی نمونه هایی از 141 نفر با صدمات مغزی و آزمونهای عادی مورد استفاده قرار داد . نتایج نشان دادند که آزمودنی هایی که نمره پایینی در هر سه مرحله استروپ گرفتند نارسایی هایی پراکنده در نیمکره چپ داشتند و آزمودنیها یی که نمره پایین در شرایط ناهمگرا یی اما عملکرد متوسطی در دو مرحله دیگر داشتند نارسایی هایی در نیمکره راست نشان دادند.
اعتبار این آزمون از طریق باز آزمایی در مراحل خط پایه همگرایی و نا همگرایی بالا گزارش شده است (8/0 r؛ هماک و ریکسیو 2004) در پژوهش حاضر اعتبار نمره تداخل تسهیل و تعداد خطا با روش بازآزمایی به ترتیب 93/0 و 42/0 و 25/0 به دست آمد.
5-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها :
چنانچه دو متغیر در مقیاس فاصله ای یا نسبی اندازه گیری شده باشند به منظور تعیین میزان رابطه بین آنها از همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده می شود تحلیل گشتاوری پیرسون از نوع تحلیل پارامتری است . پیش فرض های محاسبه همبستگی پیرسون این است که دو متغیر دارای توزیع توامان بهنجار باشد در صورتی که پیش فرض ها ی یادشده معتبر نباشد استفاده از این شاخص نادرست است . (سرمد و همکاران 1377) .
همچنین در این پژوهش از روش همبستگی تفکیکی و نیمه تفکیکی استفاده شده است . ضرایب همبستگی تفکیکی به منظور کنترل آماری متغیرها استفاده می شود و در گزینش متغیرها در تحلیل رگرسیون در کنترل متغیرهای مزاحم در تحلیل کواریانس استفاده می شود . نشان دهنده همبستگی بین تغییرات xوy است که از طریق z قابل پیش بینی نبوده است در واقع آن قسمت از تغییرات x ,yاز طریق z قابل پیش بینی بوده از طریق رگرسیون تفکیک شده ست ( سرمد وهمکاران 1377).
فصل چهار م

 
 
تجزیه و تحلیل داده ها
در این فصل ابتدا به کنترل مفروضههای همبستگی پیرسون میپردازیم سپس ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش را بدون تفکیک و متعاقب آن ضرایب متغیرها به صورت تفکیکی (پاره ای) ، برای تحلیل داده ها جهت دست یابی به پاسخ سئوالات پزوهشی انجام می شود .
4-1 بررسی پیش فرض های تحلیل رگرسیون
طبق پدهازر (1997) تحلیل خطی رگرسیون ایجاب می کند که ابتدا پیروی داده ها از روند خطی مشخص شود . به تعبیر دیگر برای اینکه رگرسیون خطی قابل استفاده یاشد میانگین آرایش ها باید روی خط رگرسیون بیفتد .
جهت برقراری فرض خطی بودن در نرم افزار spss ، دستور compare means را انتخاب کرده سپس در دستور means گزینه Test for linearity را انتخاب کرده ، در صورت خط نبودن به کمک دستور scatter plot، زیر مجموعه دستور Graghs، مقادیر داده های پرت را شناسایی کرده و سپس باحذف آنها و گرفتن مجدد آزمون خطی بودن نهایتا به خطی بودن روابط بین متغیرها دست می یابیم .
جدول1-4 بیانگر مفروضه خطی بودن متغیرهای پژوهش
آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن داده های دو متغیر عملکرد ریاضی و حافظه کاری بینایی
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
خطی بودن
90/380
1
90/380
19/178
00/0
آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن داده های دو متغیر عملکرد ریاضی و حافظه کاری کلامی
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
خطی بودن
22/26
1
22/26
5/98
01/0
آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن داده های دو متغیر عملکرد ریاضی و بازداری
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F

سطح معناداری
خطی بودن
11/865
1
11/865
4/376
0/044
آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن داده های دو متغیرعملکرد ریاضی و جابه جایی
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
خطی بودن
13/865
1
13/865
1/513
0/002
آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن داده های دو متغیر عملکرد ریاضی و اضطراب ریاضی
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
خطی بودن
414/059
1
414/059
13/136
0/001
.
بر اساس نتایج مندرج در جدول1-4 چون سطح معناداری مقادیرF آزمون خطی بودن کمتر از میزان خطای05/0 است. بنابراین بین متغیرهای فوق الذکر روابط خطی برقرار است.
برای برقراری پیش فرض نرمال بودن در نرم افزار spss در گزینه analyze در دستور Descriptive Statistics گزینه Frequencies را انتخاب کرده نمودار هیستوگرام با خط نرمال داده ها را ترسیم می کرده ،شکل توزیع را از نظر کجی و تیزی مورد بررسی قرار می دهیم و با شناسایی داده ها که توزیع را کج یا تیز کرده اند را حذف می کنیم و با گرفتن مجدد آزمون نرمال بودن (آزمون کالموگرف- اسمیرنوف ) به توزیع نرمال نزدیک می شویم .
جدول2-4 بیانگر مفروضه نرمال بودن متغیرهای پژوهش
آزمون کالموگروف- اسمیرنوف یک بُعدی
متغیر
عملکرد ریاضی
حافظه کاری بینایی
حافظه کاری کلامی
بازداری
جا به جایی
Z برای کالموگروف- اسمیرنوف یک بُعدی
1/30
1/33
1/31
1/31
1/339
سطح معناداری (دو دمنه)
0/066
0/058
0/063
0/064
0/056
N
65
120
95
146
103
توزیع نرمال است
با توجه به نمرات آزمون کالموگروف- اسمیرنوف و همچنین سطح معناداری بهدست آمده از این آزمون، تمام مقادیر به دست آمده بین 96/1+ و 96/1- است. از سویی دیگر سطح معناداری آزمون دو دامنه بیشتر از 5/2 درصد است بنابراین می توان با 95 درصد اطمینان به نرمال بودن توزیع حکم داد.
2-4 بررسی پیش فرض های واسطه گری و تعدیل کنندگی
بارون و کنی ( 1986) برای اینکه بتوانیم درباره واسطه گری متغیرها صحبت کنیم چند پیش فرض یابد برقرار باشد همانطور که در شکل 4-1 می بینید مسیر واسطه گری شامل دو بخش است a , b . مسیر a که متغیر مستقل را به متغیر واسطه بالقوه متصل می کند و b مسیری که متغیر وابسته را یه متغیر واسطه احتمالی متصل می کند ما نیاز داریم که نشان دهیم رابطه با معنایی بین متغیر واسطه بالقوه و متغیر مستقل و متغیر وابسته برقرار است. جداول 3-4 و 4-4 این مفروضه ها را نشان میدهد .
متغیر واسطه ای
b
متغیر برآمد (وابسته)
متغیر مستقل
c
a
شکل 4-1
دیاگرام مسیر یک مدل علّی سه
متغیر واسطه ای
b
متغیر برآمد (وابسته)
متغیر مستقل

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

c
a
شکل 4-1
دیاگرام مسیر یک مدل علّی سه

جدول 3-4 ضرایب همبستگی پیرسون متغیرها با متغیر ملاک عملکرد ریاضی
عملکرد ریاضی
0/493**
0/0
120
حافظه کاری دیداری معناداری دودامنه
N
0/321*
0/038
130
حافظه کاری کلامی معناداری دودامنه
N
0/280*
0/025
146
بازداری
معناداری دودامنه
N
0/474 **
0/003
103
جابه جایی
معناداری دو دامنه
N
-0/419**
0/01
150
اضطراب ریاضی معناداری دو دامنه N
** سطح معناداری 0/01 دو دامنه
*سطح معناداری 0/05 دو دامنه
طبق جدول 3-4 متغیرهای حافظه کاری بینایی با ضریب همبستگی (0/493) و کارکرد اجرایی جابه جایی ضریب همبستگی (0/474) و اضطراب ریاضی با ضریب همبستگی (-0/419) در سطح معناداری 0/01 همبستگ معناداری با عملکرد ریاض ( متغیر ملاک ) دارند و کارکرد اجرایی بازداری با ضریب همبستگی (0/280) و حافظه کاری کلامی با ضریب همبستگی (0/321) در سطح معناداری 0/05 با متغیر ملاک همبستگی معنادار ارند . برای اینکه متغیری به عنوان متغیر واسطه عمل کند باید با متغیر ملاک همبستگی معناداری داشته باشد (سرمد 1387) . همچنین به جز اضطراب ریاضی دیگر متغیرها (حافظه کاری وکارکردهای اجرایی) رابطه مستقیم با عملکرد ریاضی دارند.
جدول 4-4 بیانگر همبستگی پیرسون بین متغیرهای واسطه و متغیر پیش بین اضطراب ریاضی
اضطراب ریاضی
حافظه کاری دیداری
معناداری دودامنه
N
-0/231*
0/019
120
حافظه کاری کلامی
معنا داری دو دامنه
N
-0/227*
0/034
130
بازداری
معناداری دو دامنه
N
-0/321**
0/008
146
جابه جایی
معناداری دو دامنه
N
-0/289**
0/047
103
** سطح معناداری 0/01 دو دامنه
*سطح معناداری 0/05 دو دامنه
طبق جدول 4-4 متغیر حافظه کاری بینایی با ضریب همبستگی (O/231) و حافظه کاری کلامی با ضریب همبستگی (0/227) در سطح معناداری 0/01 با متغیر پیش بین همبستگی معناداری دارد . همچنین متغیر کارگرد اجرایی بازداری با ضریب همبستگی (0/321) و کارکرد اجرایی جابه جایی با ضریب همبستگی (0/289) در سطح معناداری 0/05 همبستگی معناداری با متغیر پیش بین اضطراب ریاضی دارد. برای اینکه متغیری به عنوان متغیر

تحت عنوان ” تست شکل تجمعی ری و آزمون بازشناسی “RCFT برای سنین6 تا 89 سال در نمونه ای از 601 بزرگسال 18 تا 89 ساله و 505 کودک ونوجوان 6تا 17 ساله هنجاریابی شده است ( مه یرز و مه یرز 1997، نقل از دادستان 1379) در این هنجاریابی جدید به سنجش حافظه در 3 مرحله پرداخته اند : ترسیم شکل ازحفظ ، سه دقیقه پس از رو برداشت ، ترسیم شکل از حفظ 30 دقیقه پس از بازپدید آوری حفظی اول و بازشناسی عناصر شکل
شکلی که برای این آزمون انتخاب شده معنای مشخصی ندارد و تحقق ترسیمی آن نیز ساده است اما پیچیدگی ساختار کلی شکل در حدی است که برای ترسیم آن باید به یک فعالیت ادراکی تحلیل کننده و سازمان دهنده متوسل شد . آزمون دو مرحله دارد :
در مرحله اول مرحله کپی یا روبرداشت از شکل است و تحلیل روش ترسیم آزمودنی در این مرحله چگونگی فعالیت ادراکی وی رابه دست می دهد . در مرحله دوم مرحله تولید حفظی است که بر اساس نتایج آن میتوان گستره و صحت حافظه دیدداری را آشکار کرد(دادستان 1379).
در مرحله اول تصویر را به صورت افقی به آزمودنی نشان می دهیم و از وی می خواهیم تا روی کاغذ سفیدی که در اختیار دارد آن را بکشد آزمایشگر به منظور ضبط عینی فرآیند روبرداشت باید از 5 تا 6 مداد به رنگهای مختلف استفاده کند . یک مداد رنگی (مثلا قرمز ) در اختیار آزمودنی می گذاریم و اجازه می دهم تا چند لحظه به کشیدن مشغول شود سپس مداد دیگری به او میدهیم و از وی می خواهیم تاکارش را با مداد اخیر ادامه دهد . کافی است که توالی رنگها را یادداشت کنیم تا بتوانیم فرآیند روبرداشت را مشخص کنیم . پس از مدت کوتاهی که نباید از 3 دقیقه بیشتر باشد مرحله دوم آزمون که عبارت از تولید حفظی شکل روبرداشت شده قبلی است آغاز می شود و تولید حفظی شکل مورد توجه قرار گرفته است .استریپ(1945؛ نقل از دادستان 1379)شکل را به 18واحد تقسیم کرده که نمره گذاری هر واحد بدین ترتیب انجام می شود که هر واحد صحیح در محل صحیح 2 نمره ، هر واحد صحیح در محل غلط نمره هر واحد تغییر شکل یافته ولی قابل شناخت در محل صحیح ا نمره ،هر واحد تغییر شکل یافته ولی قابل شناخت در محل غلط 5/0 نمره هر واحد غیر قابل شناسایی یا ترسیم نشده صفر می گیرد . نمره بالا در این آزمون نشان دهنده کفایت تحلیل عقلانی داده های دیداری –فضایی است و نمره های پایین نشان دهنده مشکلات در تحلیل عقلانی ساختهای دیداری – فضایی است .
همبستگی RCFT و سنجشهای دیگر در نمونه هایی متشکل از آزمودنی های بهنجار و آسیب دیده مغزی ،روایی تشخیصی این آزمون را به عنوان ابزار سنجش توانایی دیداری – فضایی (آزمون روبرداشت ) و حافظه دیداری – فضایی ( آزمونهای به یادآوری با تاخیر و بازشناسی ) تایید کرده اند ( دادستان 1379) نتایج تحلیل عاملی نیز مبین این نکته است که RCFT به قلمرو کنشوری روان عصب شناختی ،پوشش می دهد : حافظه به یادآوری دیداری – فضایی ، حافظه بازشناسی دیداری فضایی ، سوگیری در پاسخ سرعت پردازش و توانایی ساخت دهی دیداری – فضایی (دادستان 1379) پژوهشگران معتقدند که نمره روبرداشت از شکل تجمعی نشان دهنده کنش سازماندهی اطلاعات دیداری- فضایی (دنکلا1996؛ نقل از آلیزی زرا 2001) هستند و نمره تولیدی حفظی نشان دهنده عملکرد نیمکره راست در سازماندهی دیداری – فضایی ( مانند لزاک، 1996؛ اینگرام و همکاران 194؛ نقل از آلیزی زرا 2001) هستند.
اعتبار همسانی درونی (آلفای کرونباخ) برای نمره روبرداشت و تولید حفظی به ترتیب 96/0 و 99/0 گزارش شده است ( کافارا،وزادینی ، دیسی ، زناتو و ونری 2002) در پژوهش حاضر اعتبار این آزمون با روش بازآزمایی در نمره روبرداشت 72/0ودر نمره تولید حفظی 7/0 به دست آمد .
5-4-3 آزمون استروپ
آزمون استروپ (1395؛ نقل از بال و اسکریف 2001) برای اندازه گیری میزان توانایی فرد در توقف پاسخ غالب استفاده می شود . بازداری پاسخ غالب فرآیندی است که از تولید پاسخهای قدرتمند و بارز اما نامربوط با تکلیف جلوگیری می کند . در این پژوهش از نسخه ویکتوریا (اسپرین و استراس 1991؛ نقل از هماک و ریکسیو 2004 ) استفاده شد . در مرحله اول آزمون که خط پایه نام دارد از کودک خواسته می شود که واژه های قرمز ، آبی ، سبز و زرد را که با جوهر مشکی چاپ شده اند با سرعت بخواند . مرحله دوم شرایط همگرایی است که در آن برای مثال واژه قرمز به رنگ قرمز نوشته شده است و از کودک خواسته می شود واژه را بخواند . مرحله سوم شرایط ناهمگرایی است و درآن به طور مثل کلمه قرمز به رنگ سبز نوشته شده است از آزمودنی خواسته میشود رنگ واژه و نه خود واژه را بگوید (پاسخ صحیح سبز است) در هر مرحله 24واژه که در 4ردیف به طور تصادفی قرار گرفته اند ارائه شده است . در هر مرحله تعداد خطاها و مدت زمان پاسخگویی ثبت می شود.
در این پژوهش سه نمره از آزمون استروپ برای اندازه گیری کنش توجه مورد استفاده قرار می گیرد: 1) نمره تداخل که از تفاضل زمان اجرای شرایط ناهمگرا و زمان اجرای مرحله خط پایه حاصل می شود . نمره مثبت بالا در نمره تداخل نشان دهنده نقش بیشتر عوامل مداخله کننده در شرایط ناهمگرا است 2) نمره تسهیل که از تفاضل زمان اجرای شرایط همگرا و زمان اجرای شرایط همگرا و زمان اجرای خط پایه حاصل می شود و نمره مثبت بالا بیانگر نقش موثر عوامل تسهیل کننده در شرایط همگرا 3) تعداد خطا در مرحله سوم که بیانگر عدم توانایی بازداری پاسخ غالب است (ولف 2004).
گلدن (1978) معتقد بود که
آزمون استروپ می تواند به عنوان ابزاری یا بخشی از مجموعه ای از ابزارها برای آشکار سازی نارسا کنشی مغز مورد استفاده قرار گیرد . وی آزمون استروپ
را در بررسی نمونه هایی از 141 نفر با صدمات مغزی و آزمونهای عادی مورد استفاده قرار داد . نتایج نشان دادند که آزمودنی هایی که نمره پایینی در هر سه مرحله استروپ گرفتند نارسایی هایی پراکنده در نیمکره چپ داشتند و آزمودنیها یی که نمره پایین در شرایط ناهمگرا یی اما عملکرد متوسطی در دو مرحله دیگر داشتند نارسایی هایی در نیمکره راست نشان دادند.
اعتبار این آزمون از طریق باز آزمایی در مراحل خط پایه همگرایی و نا همگرایی بالا گزارش شده است (8/0 r؛ هماک و ریکسیو 2004) در پژوهش حاضر اعتبار نمره تداخل تسهیل و تعداد خطا با روش بازآزمایی به ترتیب 93/0 و 42/0 و 25/0 به دست آمد.
5-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها :
چنانچه دو متغیر در مقیاس فاصله ای یا نسبی اندازه گیری شده باشند به منظور تعیین میزان رابطه بین آنها از همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده می شود تحلیل گشتاوری پیرسون از نوع تحلیل پارامتری است . پیش فرض های محاسبه همبستگی پیرسون این است که دو متغیر دارای توزیع توامان بهنجار باشد در صورتی که پیش فرض ها ی یادشده معتبر نباشد استفاده از این شاخص نادرست است . (سرمد و همکاران 1377) .
همچنین در این پژوهش از روش همبستگی تفکیکی و نیمه تفکیکی استفاده شده است . ضرایب همبستگی تفکیکی به منظور کنترل آماری متغیرها استفاده می شود و در گزینش متغیرها در تحلیل رگرسیون در کنترل متغیرهای مزاحم در تحلیل کواریانس استفاده می شود . نشان دهنده همبستگی بین تغییرات xوy است که از طریق z قابل پیش بینی نبوده است در واقع آن قسمت از تغییرات x ,yاز طریق z قابل پیش بینی بوده از طریق رگرسیون تفکیک شده ست ( سرمد وهمکاران 1377).
فصل چهار م

تجزیه و تحلیل داده ها
در این فصل ابتدا به کنترل مفروضههای همبستگی پیرسون میپردازیم سپس ضریب همبستگی متغیرهای پژوهش را بدون تفکیک و متعاقب آن ضرایب متغیرها به صورت تفکیکی (پاره ای) ، برای تحلیل داده ها جهت دست یابی به پاسخ سئوالات پزوهشی انجام می شود .
4-1 بررسی پیش فرض های تحلیل رگرسیون
طبق پدهازر (1997) تحلیل خطی رگرسیون ایجاب می کند که ابتدا پیروی داده ها از روند خطی مشخص شود . به تعبیر دیگر برای اینکه رگرسیون خطی قابل استفاده یاشد میانگین آرایش ها باید روی خط رگرسیون بیفتد .
جهت برقراری فرض خطی بودن در نرم افزار spss ، دستور compare means را انتخاب کرده سپس در دستور means گزینه Test for linearity را انتخاب کرده ، در صورت خط نبودن به کمک دستور scatter plot، زیر مجموعه دستور Graghs، مقادیر داده های پرت را شناسایی کرده و سپس باحذف آنها و گرفتن مجدد آزمون خطی بودن نهایتا به خطی بودن روابط بین متغیرها دست می یابیم .
جدول1-4 بیانگر مفروضه خطی بودن متغیرهای پژوهش
آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن داده های دو متغیر عملکرد ریاضی و حافظه کاری بینایی
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
خطی بودن
90/380
1
90/380
19/178
00/0
آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن داده های دو متغیر عملکرد ریاضی و حافظه کاری کلامی
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
خطی بودن
22/26
1
22/26
5/98
01/0
آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن داده های دو متغیر عملکرد ریاضی و بازداری
منبع تغییرات

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
خطی بودن
11/865
1
11/865
4/376
0/044
آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن داده های دو متغیرعملکرد ریاضی و جابه جایی
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
خطی بودن
13/865
1
13/865
1/513
0/002
آزمون تحلیل واریانس جهت بررسی وضعیت خطی بودن داده های دو متغیر عملکرد ریاضی و اضطراب ریاضی
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
F
سطح معناداری
خطی بودن
414/059
1
414/059
13/136

 
 
0/001
.
بر اساس نتایج مندرج در جدول1-4 چون سطح معناداری مقادیرF آزمون خطی بودن کمتر از میزان خطای05/0 است. بنابراین بین متغیرهای فوق الذکر روابط خطی برقرار است.
برای برقراری پیش فرض نرمال بودن در نرم افزار spss در گزینه analyze در دستور Descriptive Statistics گزینه Frequencies را انتخاب کرده نمودار هیستوگرام با خط نرمال داده ها را ترسیم می کرده ،شکل توزیع را از نظر کجی و تیزی مورد بررسی قرار می دهیم و با شناسایی داده ها که توزیع را کج یا تیز کرده اند را حذف می کنیم و با گرفتن مجدد آزمون نرمال بودن (آزمون کالموگرف- اسمیرنوف ) به توزیع نرمال نزدیک می شویم .
جدول2-4 بیانگر مفروضه نرمال بودن متغیرهای پژوهش
آزمون کالموگروف- اسمیرنوف یک بُعدی
متغیر
عملکرد ریاضی
حافظه کاری بینایی
حافظه کاری کلامی
بازداری
جا به جایی
Z برای کالموگروف- اسمیرنوف یک بُعدی
1/30
1/33
1/31
1/31
1/339
سطح معناداری (دو دمنه)
0/066
0/058
0/063
0/064
0/056
N
65
120
95
146
103
توزیع نرمال است
با توجه به نمرات آزمون کالموگروف- اسمیرنوف و همچنین سطح معناداری بهدست آمده از این آزمون، تمام مقادیر به دست آمده بین 96/1+ و 96/1- است. از سویی دیگر سطح معناداری آزمون دو دامنه بیشتر از 5/2 درصد است بنابراین می توان با 95 درصد اطمینان به نرمال بودن توزیع حکم داد.
2-4 بررسی پیش فرض های واسطه گری و تعدیل کنندگی
بارون و کنی ( 1986) برای اینکه بتوانیم درباره واسطه گری متغیرها صحبت کنیم چند پیش فرض یابد برقرار باشد همانطور که در شکل 4-1 می بینید مسیر واسطه گری شامل دو بخش است a , b . مسیر a که متغیر مستقل را به متغیر واسطه بالقوه متصل می کند و b مسیری که متغیر وابسته را یه متغیر واسطه احتمالی متصل می کند ما نیاز داریم که نشان دهیم رابطه با معنایی بین متغیر واسطه بالقوه و متغیر مستقل و متغیر وابسته برقرار است. جداول 3-4 و 4-4 این مفروضه ها را نشان میدهد .
متغیر واسطه ای
b
متغیر برآمد (وابسته)
متغیر مستقل
c
a
شکل 4-1
دیاگرام مسیر یک مدل علّی سه
متغیر واسطه ای
b
متغیر برآمد (وابسته)
متغیر مستقل
c
a
شکل 4-1
دیاگرام مسیر یک مدل علّی سه

جدول 3-4 ضرایب همبستگی پیرسون متغیرها با متغیر ملاک عملکرد ریاضی
عملکرد ریاضی
0/493**
0/0
120
حافظه کاری دیداری معناداری دودامنه
N
0/321*
0/038
130
حافظه کاری کلامی معناداری دودامنه
N
0/280*
0/025
146
بازداری
معناداری دودامنه
N
0/474 **
0/003
103
جابه جایی
معناداری دو دامنه
N
-0/419**
0/01
150
اضطراب ریاضی معناداری دو دامنه N
** سطح معناداری 0/01 دو دامنه
*سطح معناداری 0/05 دو دامنه
طبق جدول 3-4 متغیرهای حافظه کاری بینایی با ضریب همبستگی (0/493) و کارکرد اجرایی جابه جایی ضریب همبستگی (0/474) و اضطراب ریاضی با ضریب همبستگی (-0/419) در سطح معناداری 0/01 همبستگ معناداری با عملکرد ریاض ( متغیر ملاک ) دارند و کارکرد اجرایی بازداری با ضریب همبستگی (0/280) و حافظه کاری کلامی با ضریب همبستگی (0/321) در سطح معناداری 0/05 با متغیر ملاک همبستگی معنادار ارند . برای اینکه متغیری به عنوان متغیر واسطه عمل کند باید با متغیر ملاک همبستگی معناداری داشته باشد (سرمد 1387) . همچنین به جز اضطراب ریاضی دیگر متغیرها (حافظه کاری وکارکردهای اجرایی) رابطه مستقیم با عملکرد ریاضی دارند.
جدول 4-4 بیانگر همبستگی پیرسون بین متغیرهای واسطه و متغیر پیش بین اضطراب ریاضی
اضطراب ریاضی
حافظه کاری دیداری
معناداری دودامنه
N
-0/231*
0/019
120
حافظه کاری کلامی
معنا داری دو دامنه
N
-0/227*
0/034
130
بازداری
معناداری دو دامنه
N
-0/321**
0/008
146
جابه جایی
معناداری دو دامنه
N
-0/289**
0/047
103
** سطح معناداری 0/01 دو دامنه
*سطح معناداری 0/05 دو دامنه
طبق جدول 4-4 متغیر حافظه کاری بینایی با ضریب همبستگی (O/231) و حافظه کاری کلامی با ضریب همبستگی (0/227) در سطح معناداری 0/01 با متغیر پیش بین همبستگی معناداری دارد . همچنین متغیر کارگرد اجرایی بازداری با ضریب همبستگی (0/321) و کارکرد اجرایی جابه جایی با ضریب همبستگی (0/289) در سطح معناداری 0/05 همبستگی معناداری با متغیر پیش بین اضطراب ریاضی دارد. برای اینکه متغیری به عنوان متغیر

واسطه عمل کند باید با متغیر پیش بین همبستگی معنادار داشته باشد( سرمد 1378) .
3-4 – تعیین نقش واسطه گری
جهت تعیین اینکه آیا متغیرهای مورد نظر واسطه هستند یا نه؟ از کنترل آماری همبستگی های تفکیکی استفاده می کنیم چرا که زمانی یک متغیر واسطه است که با کنترل اثر متغیر واسطه رابطه بین متغیر مستقل و وابسته تضعیف شود و میزان این تضعیف با میزان اثر متغیر واسطه رابطه دارد (سرمد،1378) .
جدول4-5بیانگر همبسگی تفکیکی(پاره ای) بین متغیرهای عملکرد ریاضی و اضطراب ریاضی با کنترل متغیر حافظه کاری وکارکردهای اجرایی
عوامل
عملکرد ریاضی
اضطراب ریاضی
متغیر کنترل حافظه کاری بینایی
عملکرد ریاضی
سطح معنیداری دو دامنه
درجه آزادی
1
0
434/0-

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

020/0

41

 
 
متغیر کنترل حافظه کاری کلامی
عملکرد ریاضی
سطح معنیداری دو دامنه
درجه آزادی
1.000
00/0
106/0

فقدان آن را در قانون 1985م. برجسته می نمود. حق خود جوش زن در طلاق گرفتن از شوهر در فرض تجدید فراش او بود با تاثیر پذیرفتن از ملاحظات محافظه کارانه مذهبی فرض صدمه دیدن زوجه ای که شوهرش مبادرت به تجدید فراش نموده است، کنار زده شد و مقرر گردید، چنانچه زوجه بخواهد طلاق بگیرد، باید اثبات کند که در اثر اقدام شوهر، به تجدید فراش متحمل آسیب شده است. بنابراین طلاق چندان به صورت خودکار محقق نمی شود، بکله به صلاح دید محاکم واگذار شده است. زیرا پس از این همسر مردی که تجدید فراش کرده است به خودی خود زیان دیده به شمار نمی آید. (این ترتیب را باید رجعت به وضعیت سنتی قلمداد نمود.)
دومین اصلاح، مربوط به تربیتی بود که به موجب آن زوجه مطلقه در صورتی که حضانت کودکان صغیر را عهده دار باشد، حق انحصاری داشت. تا درخانه ازدواجی اجاره تا زمانی که قیومت را دارد باقی بماند. (مگر آنکه شوهر سابق مسکن دیگری را تهیه نماید). اصلاحیه به این صورت بود که در قانون 1985م. شرط تأمین وسایل راحتی برای مادری که حضانت را بر عهده دارد، باقی ماند. ولی حق انحصاری به شوهر سابق داده شد تا درمورد مسکن غیر اجاره ای اش تصمیم بگیرد. قانون احوال شخصیه بار دیگر در ژانویه سال 2000م. اصلاح شد و طی آن زنان اختیارات بیشتری درامر طلاق پیدا نمودند.
فصل دوم :
ازدواج مجدد در حقوق مصر و مبانی ازدواج درحقوق اسلام
مبحث اول – ازدواج مجدد در حقوق مصر
یکی از موضوعات مهم در این پایان نامه، بررسی فقهی ازدواج مجدد می باشد . مکاتب فقهی هر کدام با استدلالات خود و مبانی مکتب خود ازدواج مجدد را مورد ارزیابی و بررسی قرار دادند و به جهت اینکه موضوع این پایان نامه بررسی تطبیقی با سیستم حقوقی مصر می باشد، لذا ایزاً به بررسی مکاتب فقهی حال بر سیستم حقوقی مصر می پردازیم، سپس به مباحث حقوقی آن.
اول – مکاتب فقهی مصر
مذهب حذفی برمذهب فقهی غالب است. در ابتدا مصر زادگاه مکتب شافعی به شمار می آمد و به دنبال حکومت فاطمیان هیات حاکمه پیرو فرقه اسماعیلیه بودند. با این حال جمعیت قابل ملاحظه ای از اقلیت مسیحیان قبطی در مصر ساکن هستند. دادگاه های شریعت در سال 1956م. در دادگاه های ملی ادغام شدند. حقوق خانواده در دادگاه های ملی، توسط قضات فقه آموخته اعمال می شود. (جهت رسیدگی و اعمال قانون مناسب درمواردی که دعوا میان قبطی ها و مسلمین مطرح است در کنار قاضی شرع از قضات مستقل نیز استفاده می شود). استیناف توسط قضات عرفی در دادگاه استیناف رسیدگی می شود و درنهایت، این دادگاه فرجام است که حکم نهایی را صادر می کند.
دوم – حقوق خانواده و چند همسری در مصر
قوانینی چند وجود دارد که به احوال شخصیه مربوط است؛ اگر چه هسته حقوق خانواده را در مصر باید دراصلاحیه قوانین شماره 25/1950و25/1929سراغ گرفت.قانون مدنی (شماره 131/1948) که توسط حقوقدان نامدارمصر، استاد عبدالرزاق السهنوری پیشنهاد شده بود، شامل مباحث حقوق خانواده وحقوق ارثیه نمی شود اگر چه اکثریت وضعیت های مدنی را پوشش می دهد. این استاد نامدار در فاصله سال های دهه 1940 تا 1950 م. طرح قوانین شماری از دولت های عربی را تهیه نمود. درهرحال ماده 280 قانون مدنی مصر مقرر می دارد که در صورت فقدان نص قانونی، باید به مناسب ترین نظرمطرح در مذهب حنفی رجوع کرد. حداقل سن ازدواج در مصر برای پسران 18 سال قمری و برای دختران 16 سال قمری است. ثبت ازدواج الزامی است، ولی تعیین کننده اعتبار نکاح نمی باشد. دادگاه ها، حق رسیدگی به دعوایی را که طرفین آن زیر سن قانونی ازدواج اند و نیز مواردی که اصل نکاح محل نزاع است و هیچ سند رسمی در بین نیست، ندارند.
ولایت، مطابق مقررات قانون مدنی است با این حال آن چنان گسترده نیست که بتواند اجبار به نکاح را در پی داشته باشد. ولی نمی تواند مولی علیه خود را به دلیل هایی چون موقعیت اجتماعی یا میزان مهریه از ازدواج با دیگری منع کند، چرا که قضات این قدرت را دارند که با وجود امتناع ولی به آن ازدواج اعتبار بدهند.
استحقاق نفقه از تاریخ وقوع نکاح معتبر برقرار می شود، مگر آنکه زوجه کج خلقی پیشه کند، شوهر را بدون دلیل موجه از حقوق مربوط به برقراری جنسی منع کند یا خانه مشترک را بدون اجازه شوهر ترک کند. (مگر در اوضاع و احوالی که به کم قواعد شریعت این کار مجاز دانسته شده است.) لکن ترک منزل برای اشتغال به کاری مشروع نشوز به شمار نمی آید. البته تا زمانی که زوجه از این حق سوء استفاده نکند و کار زوجه در تضاد با منافع خانواده نباشد و شوهر به صراحت از او دست کشیدن از آن کار را در خواست نکرده باشد، نفقه می تواند از تاریخ ترک انفاق دین بر عهده شوهرباشد تا زمانی که آن را ادا کند یا ازادا، معذورشناخته شود. ادعای مطالبه نفقه معوقه برای زمانی بیشتر از یک سال از تاریخ درخواست قابل استماع نمی باشد.
چند همسری مجاز است، به شرط آن که به همسر فعلی و آینده اعلام شود. همسر فعلی می تواند به استناد زیان مادی یا روحی تا یک سال پس از اطلاع از تجدید فراش شوهرشف حکم انحلال قضایی نکاح را به دست آورد. به شرط آن که زیان یاد شده، زندگی مشترک او با شوهرش را ناممکن سازد. طلاقی که غیر مستقیم اظهار می شود یا در حال مستی یا تحت اکراه یا معلق بر تحقق امری واقع شده است فاقد اثر است. طلاقی که به نحو شفاهی یا با اشاره به آن شماره ای اضافه شده است تنها به عنوان یک طلاق موثر است و قابل رجوع می باشد، مگر اینکه سومین طلاق از طلاق سوم باشد یا طلاق، پیش ازانجام عمل زناشویی انجام یافته باشد و یا
ا
ینکه طلاق، در ازای پرداخت عوض باشد. گواهی مکتوب و رسمی باید، طی سی روز از اجرای طلاق شرعی ارائه شود و سردفتر باید، یک کپی از آن را برای زوجه ارسال کند. آثار مالی ویژه طلاق، معلق برعلم زوجه به طلاق شرعی می باشد، آنجا که معلوم می شود شوهر می خواسته آن را مخفی نگه دارد.
زوجه می تواند در موارد زیر موفق به تحصیل طلاق غیر قابل رجوع قضایی شود:
بیماری جدی یا لاعلاج شوهر (مگر آنکه زن به هنگام نکاح از بیماری شوهر آگاهی داشته یا شوهر پس از نکاح مبتلا شده باشد و زن به طور صریح یا ضمنی آن را پذیرفته باشد)؛
زیانی که همزیستی مرد و زن را به عنوان زن و شوهر غیر ممکن کرده باشد. (به شرط اثبات زیان و به نتیجه نرسیدن تلاش برای سازش)؛
زیان مادی یا روحی حاصل از تجدید فراش شوهر (منوط به تحقق شرط های گفته شده در قبل)؛
عدم پرداخت نفقه زندانی شدن شوهر برای سه سال یا بیشتر (پس از گذشت یک سال از محکومیت)؛

و نیز ناسازگاری یا همان نشوز شوهر.
درتمام موارد فوق، باید تلاش های سازشی ناکام بماند. به علاوه زوجه همچنین می تواند، به دلیل عدم تفاهم، خواستارطلاق شود. ولی دراین حالت تمام مطالبات مالی علیه شوهرش را از دست خواهد داد. مطلقه ای که توسط شوهرش بدون دلیل یا بدون رضای زوجه به طور شرعی طلاق داده شده است. در طول عده استحقاق نفقه و غرامت (متعه الطلاق) برای حداقل دو سال نفقه (با لحاظ توانایی شوهراوضاع و احوال طلاق و طول مدت نکاح) را دارا می باشد، لحاظ مدت اضافه تری برای دریافت غرامت ممکن نمی باشد. دعاوی نفقه زمان عده، تا یک سال از تاریخ طلاق قابل استماع است. زوج مطلق باید، وسایل راحتی جداگانه ای را برای زوجه سابق اش که عهده دار حضانت اولاد صغیرشان است فراهم آورد. مادری که طلاق داده شده است، استحقاق حضانت اولاد ذکور را تا سن 10 سالگی و اولاد اناث را تا سن 12 سالگی دارا می باشد، با صلاح دید قاضی در تشخیص مصلحت اولاد، مدت حضانت یاد شده تا 15 سالگی برای اولاد ذکور و تا زمان ازدواج برای اولاد اناث قابل افزایش است.
درخصوص ارث، اصلاحات قانونی قابل توجهی در سال 1946م. به عمل آمد که طی آن، وصایای نسبت به وراث قانونمند شد.همچنین تأسیس « وصایای اجباری » به نفع اولاد پسر و دخترانی که [زودتر از مورثشان] فوت شده اند ایجاد شد (هر قدر پایین روند). نظریه رد نیز بدان اندازه توسعه یافت که به بیوه متوفی اجازه داده شد، نسبت به مازاد فروض در ترکه شوهرش مشارکت کند. قوانین در روزنامه الجریده الرسمیه منتشر می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دعاوی مدنی و کیفری رسیدگی شده در دیوان تمیز [فرجام] هر سال، شش بار منتشر می شوند. آرا و راهنمایی وکلا و خلاصه ای از آنها به دفعات کمتری جمع آوری می شود. مجموعه های اصول و قواعدی که توسط وکلا در دادگاه شریعت و نسبت به موضوعات احوا ل شخصیه مورد استناد قرار می گیرد، نیز جمع آوری می شود. معاهدات بین المللی (با حق شرط های مربوط) مصر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در سال 1967 م. امضا کرد و درسال 1982 م. آنها را ازتصویب گذراند. مصر اعلامیه عمومی ای را ارائه کرده است که طی آن مفاد سند پیوست نباید، با مقررات شرع در تعارض باشد. مصر کنوانسیون رفع همه گونه اشکال تبعیض علیه زنان را در سال 1980م. امضا و در سال 1981 تصویب کرد. یکی از حق شرط هایی که توسط مصر ارائه شده است، مربوط به بند 2 ماده 9 درمورد تساوی درحقوق مربوط به تابعیت است :
« واضح است که تحصیل تابعیت پدر توسط فرزند، روندی مناسب برای کودک به شمار می آید و مغایرتی با اصل تساوی زن و مرد ندارد. چنانچه برای زن امری متعارف است که بپذیرد در صورت ازدواج با یک اجنبی فرزندش از تابعیت پدر برخوردار شود. »
حق شرط بعدی مربوط به ماده 16 راجع به تساوی در روابط خانوادگی است. این حق شرط مربوط به موقعیت شریعت است. ماده 16 تا آنجا پذیرفته می شود که مخل به مقررات شریعت نباشد که به موجب آن به زنان حقوقی برابرمردان اعطا شده است :
« تا به برقراری توازن دقیق میان ایشان، اطمینان حاصل شود.»
این حق شرط، ناشی از احترام به ماهیت مقدس و انکار ناپذیر عقاید مذهبی مستحکمی است که، بر روابط زن و شوهری در مصر حاکم می باشد. با در نظر گرفتن این واقعیت است که یکی از مهم ترین مبانی چنین روابطی تساوی در حقوق وتکالیف به گونه ای است که یکی مکمل دیگری بوده و تساوی واقعی میان زوجین را تضمین می کند. حق شرط مربوط به ماده 2 نیز اعلام می دارد:
« با آنکه مصر مایل به پذیرش محتوا این ماده است، ولی این امر منوط به آن است که چنین موافقتی برخلاف مقررات شریعت اسلام نباشد.»
مصر کنوانسیون حقوق کودک را در سال 1990 م. امضا و تصویب کرد. مصر یک حق شرط عمومی در ارتباط با تعارض میان شریعت (به عنوان منبع اصلی حقوق موضوعه مصر) و مقررات به ویژه در ارتباط با مقررات راجع به فرزند خواندگی موضوع ماده 20 و 21 تسلیم نمود.
سوم – انواع ازدواج در جامعه مصر
منظور ازانواع ازدواج ها،‌ در واقع نامهایی است که برای تحقق امر ازدواج در مصر و یا سایر سرزمین های عربی به کار می رود. درحقیقت اختلاف دراین نامگذاری ها برمی گردد به این موضوع که نکاح باشد یا ازدواج ، شامل موارد زیر است :
1- ازدواج دائم و معروف ؛
2- ازدواج عرفی ؛
3- ازدواج مسیار یا درمسیر؛
4- ازدواج متعه ؛
5- ازدواج بواسطه عقد کردن زنی با این نیت که بعد از زمان معینی او را طلاق دهد ؛
اکنون به شرح آنها می پردازیم :
1- ازدواج دائم و معروف : ازدواجی است که بین کلیه مسلمانان متعارف و معمول بوده است. در ابتداء با شناختن طرفین شروع می شود و سپس خواستگاری و موافقت ها گرفته می شود. بر این اساس هدیه ازدواج تقدیم و اهداء می گردد. در این گونه موارد، عقد از طریق دفاتر ثبت ازدواج با نوشتن ثبت آن در ادارات ثبت مخصوص که وابسته به قوه قضائیه می باشد، انجام می پذیرد. همچنین وقوع این نوع ازدواج ها، در شناسنامه های زن و مرد نیز درج می گردد. در این خصوص بحثی وجود ندارد.

 
 
2- ازدواج عرفی : ازدواجی است که عرف اجتماعی در جامعه اسلامی با توجه به دلایل متعددی که به هر دو زوج بر می گردد، تعیین می کند. مانند طلاق از وی و یا عدم اعلان نیاز زوجه به ازدواج یا اینکه احتمال بروز فتنه ای بین زوج و زوجه اولیه اش به خاطر شنیدن ازدواج دومش برود یا اینکه به خاطرعدم امکان افشای امر ازدواج رسمی توسط زوجین حاصل می شود. بنابراین در این نوع ازدواج ها، با توافق و رفتن مرد و زن به همراه دو نفر شاهد به نزد عاقد بدون درج و نوشتن آن در دفاتر ثبت ازدواج انجام می پذیرد و بدون اینکه کسی بداند و بفهمد ازدواج صورت می پذیرد. لذا در این صورت، چنانچه یکی از زوجین قصد طلاق داشته باشد و دعاوی خود را به محکمه های دادگستری بکشانند، این محاکم از این نوع عقدهای ازدواج استقبال ننموده و برای آنان حکم طلاق صادر نمی کنند. چرا که این گونه ازدواج ها، اساساً و فی الواقع ازدواج نیستند. اگرچه بر اساس قانون جدید ازدواج و قانون احوال شخصیه مصوب 1996 میلادی محکمه های دادگستری، شروع به جمع آوری شکوائیه هایی در رابطه با درخواست طلاق از افراد نمودند و این موضوع حاکی از آن است که این نوع ازدواج ها نیز پذیرفته شده و سرانجام به وضعیت طلاق انجامیده است. نکته حائز اهمیت آن است که در این نوع ازدواج ها مشکلات زیادی هم برای زوج و هم برای زوجه پدیدار خواهد شد. به عنوان مثال : اگر مرد یا زنی فوت نماید براساس قانون ارث یکی از آنان استحقاق ارث بردن از دیگری را دارد. حال اگر مردی بمیرد و فرزندانی از ازدواج عرفی داشته باشد، دیگر فرزندان وی از ازدواج های دیگر برادری یا خواهری آنان را قبول نداشته و درارث سهیم نمی دانند. لذا مشکلات بسیاری در روند تعیین میزان سهم الارث آنان بوجود خواهد آمد.
3- ازدواج مسیار : نوع دیگری از ازدواج می باشد که با ازدواج های قبلی «عرفی و دائمی» تفاوتی ندارد. به طوری که با انجام توافقات لازم و موافقت زوجین مبنی بر جاری شدن صیغه ازدواج و عقد شرعی بدون آگاهی و اطلاع دیگران از این موضوع محقق می گردد. در این صورت زوج با زوجه اش به توافق می رسند که در زمان های خاص و تعیین شده ای در مسیر و در مکان مخصوصی شبانه یا روزانه یکدیگر را ملاقات نمایند. از این رو با استقرار در یک مکان ثابت این نوع ازدواج «مسیار» نامیده شده است. علیهذا زوجه در این ازدواج، از کلیه حقوق شرعی خود اعم از گرفتن نفقه مسکن و زندگی دائمی و عدالت بین او و سایر زنان های زوج (در صورت داشتن زن های دیگر) صرف نظر می نماید.
این نمونه از ازدواج، علاوه بر مصر و برخی از کشورهای دیگر بیشتر در سرزمین حجاز و کشورهای عربی حوزه جنوبی خلیج فارس به طور گسترده ای شیوع دارد. اما آنچه که در زندگی زناشویی این نوع ازدواج ها را تهدید می کند، زمانی است که همسر اول زوج به رابطه زوجش با فرد دیگری پی ببرد که در این صورت کنترل و مراقبت از وی و پرسش و پاسخ ها شروع می شود. اما در این ازدواج، زوجه و فرزندانش حق دارند که از زوج ارث ببرند و این ازدواج جز با فوت یکی از زوجین یا وقوع طلاق پایان نمی پذیرد. اخیراً موضوع این ازدواج ها بحث های موافقین و مخالفین این

 
  مسأله را برانگیخت. به طوری که روزنامه « الشرق الوسط » در تاریخ 16/1/2000 میلادی، برخی از آراء اندیشه ها و فتاوای گروهی ازعلماء و اساتید را منتشر ساخت. شیخ یوسف قرضاوی، ازدواج مسیار را جایز دانسته و حلال بودن آن را اعلام داشت و بیان کرد :

« ازدواج مسیار ازدواجی است شرعی و صحیح و هیچ شک و شبهه ای در صحت آن وجود ندارد. در این ازدواج زوجه ازبرخی ازحقوق شرعی خویش صرف نظر می کند و تا مادامی که زوج از همسرش رضایت دارد، ازدواج مذکور ادامه خواهد داشت. »
آقای دکترعبدالرحمن العدوی، رئیس کمیته بررسی های فقهی در مجمع بررسی های اسلامی نیز با تأیید ازدواج مذکور اظهار داشت :
« این ازدواج ازدیدگاه شرع اسلام، حلال است. لیکن صرف نظرکردن زوجه از دریافت حق و حقوقش، به وی این اجازه را نمی دهد که در مقابل حقوق مرد تفریط نماید و استواری اش را از دست بدهد. چرا که مرد اعطاء نفقه به او را رد نکرده، بلکه خود زوجه به وضع موجود راضی شده است.»
همین طور آقای جلال قطب، رئیس قبلی کمیته فتوا در الازهر نیز ازدواج مذکور را تأیید کرده و معتقد است که :
« این نوع ازدواج با قوانین عمومی شریعت اسلامی مطابقت دارد. لیکن از نظر اجتماعی امر پسندیده ای به نظر می رسد. اگر جامعه با این نوع ازدواج مشکلی نداشته باشد و آن را بپذیرد، این ازدواج هم ازنظرشرعی وهم ازنظراجتماعی مورد قبول است.» وی همچنین اضافه کرد که مخالفین این نوع ازدواج ها مسأله میان درست و نادرستی ازدیدگاه اجتماعی ومیان حلال وحرام از نظرشرعی را با هم خلط کرده اند.
ضمناً شیخ یوسف البدری،عضومجلس اعلی دراموراسلامی مصرازدواج مزبور را تأیید کرد و گفت:

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

« این ازدواج، از نظر شکلی و ظاهری، کلیه شروط یک ازدواج صحیح را دارا بوده و از لحاظ مضمون و محتوا نیز با توجه به تغییرات ممکنه در نیت شخص مبنی بر اینکه در نفس خود ادامه ازدواج را در نظر داشته باشد و یا اینکه آن را تابع مدت زمان معین