بایگانی نویسنده: admin2

پایان نامه با کلید واژگان نفقه، طلاق، زوجه، طلاق بائن

۱۳۸۲، ۱۴۸) از نظر شرع اسلام، چون طلاق و جدایی عملی مذموم و مبغوض است، لذا ترتیبی اتخاذ گردیده که در صورت وقوع طلاق های رجعی، طریق آشتی مجدّد و راه ادامه‌ی زناشویی مفتوح باشد.(... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان نفقه، طلاق، قانون مدنی، زوجه

عبارت است از « آن چه انفاق و بخشش کنند.» علاوه بر این، عبارت است از « آن چه صرف هزینه‌ی عیال و اولاد کنند، هزینه های زندگی زن و فرزندان، روزی و مایحتاج معاش میباشد.» (معین، ۱۳۴۷) در... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان نکاح منقطع، نفقه، زوجه، طلاق

بمیرد، زوجه هیچ گونه حقی به عنوان مهر نخواهد داشت. ۳۷زیرا بنا به فرض نه ضمن عقد مهری معین شده و نه پس از آن، و استحقاق مهر المثل هم منوط به نزدیکی است که انجام نگردیده است. مهرالمتعه... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان فسخ نکاح، طلاق، قانون مدنی، زوجه

مگردر صورتی که به موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است. (شهید ثانی، ۱۴۱۳ه.ق، ج۸، ۱۲۹) ماده ۱۱۰۱ قانون مدنی نیز به این موضوع اشاره دارد. چنان‌که از... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان طلاق، نکاح و طلاق، انصاف و عدالت، اصل حاکمیت اراده

اعتقاد دارند که هرگاه عین مهر قبل از طلاق به دیگری منتقل شده باشد، می توان بین انتقال به وجه لازم و انتقال به وجه غیر لازم فرق گذاشت. اگر انتقال به وجه لازم، یعنی به موجب قرارداد لازم... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان طلاق، شخص ثالث، قانون مدنی

مانند آن‌که مهر شمش طلا بوده و در اثر تصرفات زن به ظروف و آلات زینت تبدیل شده است. در این‌صورت طبق ماده ۱۰۹۲ ق.م. نصف مشاع از عین مهر به ملکیت شوهر داخل میگردد و از نظر وحدت ملاک بین... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان طلاق، عقد نکاح، قانون مدنی، ساختمان سازی

قول اول فقها همان شرطی است که مهرالمثل نباید از مهرالسنه (پانصد درهم) تجاوز نماید. (نجفی ۱۳۹۲ هـ.ق.، ج۳۱، ۵۴) با توجه به این‌که در قانون مدنی این نظر پذیرفته نیست و محدودیتی در تعیین... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان زوجه، عقد نکاح، طلاق، قانون مدنی

و اقتصادی ندارد بلکه بسیاری از ابعاد معنوی و تربیتی لطیف که حاکی از پیوند محبّت و عشق و بقاء و تکامل بوده نیز، منظور شده است. «اگر بعضی برای مهر تفسیر غلطی کردهاند و آن را نوعی... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان نکاح منقطع، طلاق، قانون مدنی، فسخ نکاح

بدهد. (نجفی، ۱۳۹۲ هـ .ق، ج۵، ۱۱۲) ب: لعان لعن، طرد و دور ساختن از روی خشم است. اما لعن و لعنت از سوی انسان، نفرینی است بر دیگران و تلاعن و ملاعنه در جائی به کار می رود که دو نفر، هر کدام... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان فسخ نکاح، تدلیس، قانون مدنی، زوجه

از این طریق، حکم دادگاه نیز شرط نمی باشد. (شهید ثانی، ۱۴۱۳ه.ق، ج۸، ۱۲۷) دارنده‌ی حق فسخ برای این که انحلال نکاح را در رفتر رسمی و در شناسنامه‌ی خود به ثبت برساند و نیز برای حل... متن کامل