بایگانی نویسنده: mitra5--javid

منبع پایان نامه ارشد درمورد درماندگی مالی، جریان نقد عملیاتی، سود سهام پرداختی

عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد (سرمد، 1384). یک تحقیق زمانی علمی محسوب می‌شود که به صورت منطقی و منظم نسبت به مشکل گشایی و پیگیری گام به گام در جهت شناسایی مشکلات، گرد آوری... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

ترکیبات اجزای جریانات نقدی به این نتیجه رسیده است که ترکیبات عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی جریانات نقد، به پیش بینی قریب الوقوع بودن درماندگی مالی کمک می کنند. 2-13-11- گیولی و... متن کامل

منبع پایان نامه ارشد درمورد ورشکستگی، وجوه نقد، هوش مصنوعی

طور بالقوه سودمند می باشند، در صورتی که منافع ناشی از ارائه آن ها به مراتب بیش از هزینه تهیه و گزارش آن ها باشد، افشا شوند. بر این اساس صورت گردش وجوه نقد به عنوان یکی از مبانی... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره درماندگی مالی، جریان نقد عملیاتی، سود سهام پرداختی

مستقیم مبتنی نیست، بلکه هدفمند و دقیق عمل می‌نماید. تحقیق علمی به منظور گسترش قلمرو دانش صورت می‌پذیرد و به محقق کمک می‌کند تا یافته‌های خود را با صحت و اطمینان بیشتری بیان کند.... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره درماندگی مالی، ورشکستگی، بورس اوراق بهادار

به عنوان متغیرهای پیش بینی کننده تداوم فعالیت در نظر گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که از بین سه متغیر مورد بررسی، متغیرهای ارقام حاصل از فعالیت های عملیاتی و ارقام حاصل از فعالیت... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره ورشکستگی، بورس اوراق بهادار، وجوه نقد

به طور مستقیم از طریق نقش افزایش وجوه نقد در دسترس و به طور غیر مستقیم از طریق نقش اطلاعاتی سبب کاهش سرمایه گذاری نقدی، جلوگیری از سرمایه گذاری با ارزش خالص فعلی کم، پایین نگه داشتن... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره تداوم فعالیت، گزارشگری مالی، عملکرد شرکت

نسبت‌ها تأثیر می‌گذارد. در نهایت تورم می‌تواند موجب تحریف اقلام صورت‌های مالی و در نتیجه محاسبه نادرست نسبت‌های مالی که از همین اطلاعات حسابداری به عنوان پایه و اساس استفاده... متن کامل

پایان نامه رایگان درباره قیمت سهام، ورشکستگی، عوامل درونی

تحقیق می‌باشد که در آن یافته های تحقیق و توصیف تحلیل آن‌ها و نیز پیشنهادهایی منتج از تحقیق، جهت پژوهش‌های آتی ارائه گردیده است. در پایان نیز منابع و مآخذ و چکیده انگلیسی آورده... متن کامل