پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

تکه ای از متن پایان نامه :

جلب توافق همکاران درمورد نیازهایی که برای چاره جویی انتخاب شده اند و بایستی برای آن ها چاره جویی نمود (عباس زادگان و ترک زاده، 1386).

  • الگوی کلاین[1]

این الگو بیش تر در سطح دروس و دوره های آموزشی کاربرد دارد اما می توان آن را در هر سطحی به کار برد. این الگو نیازسنجی آموزشی را در چارچوبی قیاسی مدّ نظر قرار می دهد و بر جلب مشارکت همگانی و رویکرد  های اجرایی و کاربردی نتایج حاصل از نیازسنجی تأکید می ورزد.

مراحل الگو به توضیح زیر می باشد:

– شناسایی اهداف

– مرتب کردن اهداف بر حسب اهمیت آن ها

– مشخ کردن شکاف بین عملکرد مورد انتظار و واقعی

– مشخص کردن اولویت ها برای اجرا (سوریانو، 1997)

  • الگوی نیازسنجی اتحادیه نظام آموزشی

از این الگو مانند سایر الگوهای عمومی، می توان در سطوح محدودتر و یا فراتری بهره گیری نمود. هدف اساسی این الگو نشان دادن مراحل مهمی می باشد که در هر مطالعه نیازسنجی بایستی دنبال گردد. مراحل این الگو عبارتند از:

– برنامه ریزی جهت مطالعه نیازسنجی

– شناسایی نیازهای درک شده از طریق مطالعه نظرات و دیدگاه ها

– شناسایی نیازهای یادگیرندگان و نیازهای مدیریتی در قالب اهداف

سنجش قرار می دهد به عبارتی خط مشی اصلی آن، هزینه تاثیر خصوصاً در اولویت بندی و رفع نیازها و الزامات یادگیری و آموزشی می باشد (عباس زادگان و ترک زاده، 1386).

مراحل این الگو عبارتند از:

– تحلیل الزامات موضوع

– تحلیل الزامات عملکرد

– تحلیل الزامات آموزشی (فتحی واجارگاه، 1385).

  • الگوی تحلیل وظیفه و الزامات دانشی – مهارتی

هدف الگو، شناخت نیازهای آموزشی کارکنان مبنی بر وظایفی که بر عهده دارند در یک زمینه علمی و واقعی سازمانی می باشد با این هدف که درونداد مناسبی برای طرح ریزی های آموزشی فراهم آورد.

 

مراحل الگو به توضیح زیر می باشد:

– طرفداری سازمانی برای فرآیند نیاز سنجی

– تحلیل سازمان

– تحلیل ملزومات

[1] – klein

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک 92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

تکه ای از متن پایان نامه :

اصل رعایت ملاحظات فرهنگی: در نظر داشتن جوّ و خصوصیات فرهنگی حاکم بر سازمان نیازسنجی از دو سو لازم می باشد. اول از آن جهت که این ویژگی ها عملاً در کار ما نمود پیدا می کنند و حتی آن را جهت می دهند و دوم آن که لازم می باشد طرح ریزی نیازسنجی و انتخاب روش ها و ابزارها و حتی تعبیر و تفسیر اطلاعات متناسب با موقعیت فرهنگی و کلی سازمان انجام گردد.

به نظر محقق انجام نیازسنجی مستلزم تعهد و احساس مسؤولیت تمامی افراد درگیر می باشد به گونه ای که موفقیت و یا شکست هر برنامه نیازسنجی به آن بستگی دارد.

 

2-2-18 انواع نیازسنجی

کافمن (1972) با در نظر داشتن موارد کاربرد از شش نوع نیازسنجی به توضیح زیر نامبرده می باشد:

  • نیازسنجی آلفا[1]

این نوع نیازسنجی با مطالعه، تهیه و تنظیم و اجرای انواع سیاست ها و خط مشی ها ارتباط دارد. در نیازسنجی آلفا، اقدامات و فعالیت ها با آن چه که بایستی باشد مرتبط می باشد و مطالعه معایب و مسائل موجود در درجه اول اهمیت قرار ندارند. هدف اصلی ممکن می باشد تغییر اهداف و مقاصد فعلی باشد و این امر ممکن می باشد به طرح اهداف و مقاصد جدید و تدوین برنامه های نو منجر گردد. کافمن نیازسنجی آلفا را از آن جا که یک مسیر معیّن را برای شناسایی تغییرات و انجام آن ها به طور عمیق و یا نقطه شروع کاری ممکن می سازد، اساسی ترین نوع نیازسنجی می داند.

  • نیازسنجی بتا[2]

در این نوع نیازسنجی، اهداف و مقاصد و سیاست های آموزشی یا غیر آموزشی درست فرض می گردد. هدف نیازسنجی شناسایی فاصله یا شکاف بین عملکرد فعلی با عملکرد مطلوب می باشد.

قرار داد. مراحل الگو به توضیح زیر می باشد:

– تصمیم گیری درمورد بهره گیری از داده ها برای نیازسنجی

– تعیین سطح مورد نظر برای نیازسنجی (فراسوی کلان، کلان و خرد)

– شناسایی افراد ذیربط در نیازسنجی و برنامه ریزی

– جلب مشارکت افراد ذیربط در نیازسنجی

– جلب توافق جمعی درمورد سطح نیازسنجی

– گردآوری داده های مرتبط با نیازهای درون و برون سازمانی

– فهرست کردن نیازهای شناسایی شده و تائید و توافق جمعی درمورد آن ها

– رتبه بندی نیازها بر حسب اولویت

[1] -Alpha

[2] -Beta

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک 92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

تکه ای از متن پایان نامه :

نیازسنجی در سطح مؤسسه و یا مدرسه توسط رونالد و همکاران (2003)، یاد شده می باشد. در این حالت، هر مدرسه یا سازمان، نیازهای آموزشی خود را مطالعه نموده و برنامه ویژه ای برای رفع آن ها طراحی می نماید. این مسئله در نظام هایی که غیر متمرکز هستند انجام می گیرد.

دسلر، (2008) سه حوزه اصلی برای نیاز سنجی ذکر کرده می باشد:

1- حوزه سازمانی: مستلزم مطالعه اهداف، منابع و محیط اجتماعی، تکنولوژیکی و اقتصادی و قانونی می باشد که سازمان در آن فعالیت می کند.

2- حوزه فردی: دانش، مهارت و توجه افراد در ارتباط با زمینه های سازمانی و برنامه های حال و آینده سازمان از طرق مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرد.

3-حوزه شغلی: مستلزم سنجش و ارزیابی وظایف هر شغل بر اساس دانش، مهارت و توجه مورد نیاز برای انجام آن می باشد.

 

2-2-15 تکنیک های نیازسنجی

تکنیک های مورد اشاره در این گروه از تکنیک های نیازسنجی، عمدتاً ناظر بر شناسایی معضلات فردی و معضلات موجود در سیستم می باشد که ممکن می باشد کارآیی یک سازمان را کاهش  دهد.در این گروه چهار تکنیک معرفی شده می باشد:

1-تکنیک رویداد مهم

در این تکنیک، فرض بر این می باشد که رویدادهای درون سازمان به عملکرد مثبت و یا منفی کارکنان مربوط می گردد، از این رو، باشناسایی عملکردکارکنان برجسته و ضعیف، کوشش می گردد عملکرد های برجسته از طریق آموزش به دیگر کارکنان تعمیم یابد و عملکرد های ضعیف زدوده گردد. در این تکنیک، در واقع، فاصله عملکرد کارکنان برجسته و ضعیف نیازی می باشد که بایستی برای افزایش کارآیی سازمان برطرف گردد.

2-تکنیک درخت خطا

  • اصل عینیت و اعتبار

این اصل ایجاب می کند که از روش های عینی تر بهره گیری و داده ها از اعتبار و عینیت لازم برخوردار گردند.

  • اصل مشارکت

پیچیدگی موقعیت و جامعیت نیازسنجی برخورداری از همکاری یک تیم نیازسنجی را ایجاب می کند.

دو اصل زیر نیز توسط عباس زادگان و ترک زاده (1386) به اصول فتحی واجارگاه افزوده شده می باشد:

اصل واقع بینی: عاملین نیازسنجی بایستی پیش از اجرای طرح نیازسنجی، نسبت به مطالعه و شناخت هدف، حوزه، سطح و محیط نیازسنجی و واقعیات اقدام نمایند.

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک 92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

تکه ای از متن پایان نامه :

رشد و توسعه سازمان و کارکنان

– بهره گیری بهینه از منابع و امکانات

 

2-2-10 اهداف نیازسنجی

هدف نیازسنجی وابسته به مرحله اجرای آن می باشد و شامل:

– قبل از اجرای برنامه، برای مشخص کردن اهداف ضروری از غیر ضروری

– در ضمن اجرا، برای حصول اطمینان از هماهنگی و انطباق برنامه با نیازها

– پس اجرا برای حصول اطمینان از تحقق هدف ها و نیاز و شناسایی علت های عقیم مانده می باشد (رابینسون[1]، 2009).

عباس زادگان و ترک زاده (1386) هدف نیازسنجی را دستیابی به اطلاعاتی درمورد وظایف اصلی و عملی لازم برای ایفای تأثیر شغلی و داشتن، مهارت و توجه های ضروری برای انجام آن وظایف می دانند.

 

2-2-11 اهمیت و ضرورت نیازسنجی آموزشی

– به مقصود ارتقای کارایی و تاثیر، همه ی برنامه های آموزشی بایستی از نیازسنجی آموزشی آغاز گردد. به طور کلی نیازسنجی همراه با «نیاز» می باشد که می توان آن را به طرق مختلفی شناسایی نمود.

– نیازهای آموزشی را می توان از جنبه های فردی، اجتماعی و یا از نظر شغل و حرفه ای خاص مشخص ساخت و بر اساس آن به تدوین هدف ها پرداخت، آموزش مناسب، آموزشی می باشد هدفمند که کلیه ی اجزا و عناصرش در جهت هدف های مشخص قرار داشته باشند؛ چنین آموزشی، هدف های خود را بر اساس نیازهایی قرار می دهد که از قبل شناسایی شده می باشد. از این رو نیازسنجی، مقوله ای بسیار حائز اهمیت کاربرد نظام اطلاعاتی و رایانه ها در منابع انسانی و اداره ی امور کارکنان

امروزه در برنامه ریزی اداره ی امور کارکنان بهره گیری از رایانه در تصمیم گیری ها بیش تر لمس می گردد و توصیف ضرورت و اهمیت نظام اطلاعات نیروی انسانی امری بدیهی می باشد. نمی توان مجموعه ای را پیدا نمود که بدون ایجاد ارتباط با انواع نظام های اطلاعاتی قادر به ادامه حیات باشد.

از آن جایی که عناصر انسانی سازمان از مهم ترین ارکان سازمان های تولیدی، خدماتی و دولتی می باشند، این باور موجب گردیده که به کارگیری نظام اطلاعاتی نیروی

[1] -Robinson

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک 92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

تکه ای از متن پایان نامه :

انسانی جایگاه خاصی را بیابد. تکامل رایانه ها و تنوع به کارگیری آن ها پیوندی محکم بین نظام اطلاعاتی و تصمیم گیری به وجود آورده و سرعت تصمیم گیری را افزایش داده می باشد. برای مثال در بسیاری از سازمان ها، پاسخ به پرسش هایی در مورد کارکنان، سوابق و تخصص آن ها، نیازمند داشتن اطلاعات به موقع می باشد که قدرت حافظه رایانه به همراه سرعت جستجوی آن از بانک اطلاعاتی موجب می گردد که در اسرع وقت اطلاعات مناسب جهت اخذ تصمیم مهیا باشد.

 

 2-2- 13 رویکردهای نیازسنجی

دو رویکرد اساسی نسبت به نیازسنجی آموزشی در سازمان ها هست. رویکرد اول بیشتر حالت استراتژیک و توسعه ای دارد و رویکرد دوم رویکردی کوتاه مدت به نیازهای آموزشی دارد و بیش تر به معضلات موجود رسیدگی می کند (محمد پرست طبس، 1380).

1) رویکرد همه سازمان

فرض اصلی این رویکرد آن می باشد که هر فردی حتی اگر در بالاترین کیفیت ممکن هم باشد باز هم می تواند رشد یابد. از این رو لازم می باشد تمام سازمان به طور مستقیم مورد نیازسنجی آموزشی قرار گیرد و تصویر جامعی از آن به دست آید (سوآرز، 1999).

2- رویکرد آموزش و بهسازی مبتنی بر استثناء

در این رویکرد مطالعه می گردد که کدام واحد یا کدام فرد به نحو رضایت بخشی کار نمی کند، سپس نیاز آن شناسایی و رفع می گردد. این رویکرد به شناسایی نیازهایی منجر می گردد که اولویت بیش تری برای سازمان داشته و یا این که از درجه فوریت بالاتری برخوردارند (همان منبع).

هدف نیازسنجی: شناسایی هدف های مهم، مشخص کردن انحرافات برنامه ی درسی از نیازها و شناسایی هدف های مستقیم و بکر برنامه درسی می باشد (هاشمی، 1391).

 

6) نیازسنجی در سطح درس یا دوره: به طور ویژه، نیازسنجی می تواند برای هر درس یا دوره خاصی به طور جداگانه انجام گردد. مثلاً در قالب یک دوره آموزشی ویژه، توجه صاحب نظران در خصوص محتوا، موضوعات و اهداف ضد درسی آن دوره مورد مطالعه و تحلیلی قرار گیرد.

آلن[1]، (1997) نیازسنجی در سطح ایالتی (استانی) را مطرح می کند. در این سطح، هر ایالت (استان) خاص، نیاز آموزشی جامعه تحت پوشش خود را مورد مطالعه و تحلیل قرار می دهد.

[1]– Alen

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک 92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

تکه ای از متن پایان نامه :

– نیازهای پیش نیاز تغییر: در موقعیت هایی مانند ضعف مدیران میانی در مسأله گشایی یا ضعیف بودن برونداد  بخش تولیدی.

ج) نیازهای آموزشی فردی:

نیازهایی می باشد که هر فردی جهت انجام بهتر شغلش به آن نیازمند می باشد:

1- نیازهای ناشی از تغییر: مثلاً فردی به عنوان بازاریاب به ناحیه خاصی مأمور شده که لازم می باشد با زبان و فرهنگ آن ناحیه آشنا گردد.

2- نیازهای پیش نیاز تغییر: مثلاً چنان چه مسؤول روابط عمومی، زبان فرانسه بایستی یاد بگیرد دیگر نیازی به استخدام مترجم زبان فرانسه نخواهد بود (شریفیان، 1381).

طبقه بندی دیگری از نیازهای آموزشی، دسته بندی آن ها به نیازهای نگهداری و توسعه می باشد. نیازهای نگهداری، نیازهایی می باشد که جهت حفظ عملکرد فعلی سازمان، گروه های شغلی یا فرد بایستی برآورده گردد. همچنین نیازهای نگهداری به فرآیندهایی که باعث جلوگیری از ضعیف تر شدن عملکرد می گردد نیز اطلاق می گردد. نیازهای توسعه در مقابل نیازهای معطوف به ارتقاء و یادگیری های جدید هستند که یک فرد، شغل یا کل سازمان را در عرصه های جدید یادگیری قرار می دهد (ماتیس و جکسون[1]، 2008).

نیازهای آموزشی را می توان از ابعاد مختلف دیگری نیز طبقه بندی نمود. ذیلاً بعضی از این طبقه بندی ها فهرست وار ذکر گردیده می باشد:

– نیازهای آموزشی آشکار و پنهان

– نیازهای آموزشی آنی و آتی

– نیازهایی که بایستی حین کار مرتفع و نیازهایی که بایستی خارج از کار برطرف گردد.

– نیازهایی که رفع آن ها مستلزم همکاری گروهای می باشد و نیازهایی که از طریق کوشش فردی برآورده می شوند (فتحی واجارگاه، 1385)

 

– هماهنگی و هم سویی با تغییرات

– شناسایی ضعف ها و مسایل اساسی در برنامه درسی

فتحی واجارگاه (1385) نیازسنجی آموزشی را به علت های زیر مهم و ضروری می داند:

– فراهم سازی اطلاعات برای برنامه ریزی

– ارزیابی و سنجش برای اجرای برنامه ها

– مسؤول کردن مؤسسات و نظام آموزشی به پاسخگویی

– تشخیص یا شناسایی ضعف ها و مسائل و معضلات اساسی سازمان یا نظام

[1] -Mathis & Jakson

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک 92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

تکه ای از متن پایان نامه :

خوبی می خواهند و به خوبی اقدام خواهند نمود. این فرصت از طریق رشد و بالندگی، دانش، مهارت یا بینش افراد به وسیله آموزش تعیین خواهد گردید. در این راستا اولین قدم تأمین نیازهای آموزشی ارزشمند می باشد.

دسلر[1] (2008)، معتقد می باشد بنا به علت های زیر بایستی نیاز آموزشی در هر سازمان مشخص گردد:

– تغییر هدف یا مأموریت سازمان

– واگذاری وظایف جدید یا اضافی

– تغییر روش های انجام کار یا وجود تجهیزات و یا تکنولوژی جدید

– انتقال یا انتصاب (درونی یا بیرونی سازمان)

– نتایج ارزشیابی عملکرد

محقق بر اساس تجربیات کاری خود، تعیین نیازهای آموزشی را به علت های زیر ضروری می داند:

– اگر آموزش مبتنی بر نیازهای امروز و آینده نباشد، وقت و پول به هدر خواهد رفت

– تشخصی نیازهای آموزشی واقعی کارکنان

– جلوگیری از دوباره کاری و اعمال سلایق در تدوین نیازهای آموزشی کارکنان

– رعایت هماهنگی در برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی کارکنان

در تعیین نیازهای آموزشی لازم می باشد سه حوزه اصلی یعنی سازمان، شغل (وظیفه) و فرد مورد تحلیل قرار گیرند، تحلیل سازمان و شغل از آن جهت مهم می باشد که زمینه و عامل ایجاد نیازهای آموزشی هستند و اهمیت تحلیل فرد نیز در آن می باشد که او در واقع حامل نیاز آموزشی می باشد. در تحلیل افراد دانش، توجه، توانایی ها و مهارت های خاص آنان در ارتباط با زمینه های سازمان و شغل (وظیفه) مورد سنجش و ارزیابی قرار می گیرد و نوع و میزان و شکاف آن با وضع مطلوب تعیین و تحلیل می گردد (عباس زادگان و ترک زاده، 1386).

 

جدیدی که ایجاد شده می باشد، سیستم مدیریتی جدیدی که اعمال شده می باشد

2- نیازهای پیش نیاز تغییر که برای زمینه سازی تغییر ضروری می باشند.

ب) نیازهای آموزشی حرفه ای:

نیازهایی می باشد که به یک طبقه خاص از افراد یک سازمان که مجموعه وظایف و شرایط کاری تقریباً مشابهی دارند، ارتباط پیدا می کند.

1- نیازهای ناشی از تغییر مانند به خدمت گرفتن یک سیستم نرم افزاری جدید

[1] -Dessler

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک 92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

تکه ای از متن پایان نامه :

بورتون و میلر (1977) نیازسنجی عبارت می باشد از فرایندی نظام دار برای تعیین اهداف، شناسایی فاصله بین وضع موجود و هدف ها و نهایتاً تعیین اولویت هایی برای اقدام.

هولت (1999) می گوید: نیازسنجی عبارت می باشد از تعیین آن چه که بایستی آموزش داده گردد.

سارز (1991)، نیازسنجی عبارت از فرآیند جمع آوری و تحلیل اطلاعات می باشد که منجر به شناسایی نیازهای افراد، گروه ها، مؤسسات، جامعه محلی و جامعه به طور کلی می گردد.

2-2-4  نیاز آموزشی

نیاز آموزشی به نیازهایی اطلاق می گردد که از طریق آموزش قابل رفع می باشد. این گونه نیازها تنها در حوزه های دانشی ، مهارتی و نظری مطرح می شوند. رفع نیازهای آموزشی در این حوزه ها به ترتیبی که ذکر گردید، به طور صعودی مشکل تر و پیچیده تر می گردد. خصوصاً در زمینه توجه ها با در نظر داشتن ماهیت و مقتضیات توجه، شکل گیری و تغییر و توسعه آن  و دخالت عوامل – غیرآموزشی – دیگر، پیچیدگی و مشکل بیشتری احساس می گردد (عباس زادگان و ترک زاده، 1386).

از آن جا که تعیین نیازهای آموزشی نقطه آغاز هر نوع آموزشی می باشد و نیازسنجی با شناسایی نیازهای مهم، مبنایی برای تعیین اهداف و تبعآ بستر مناسبی برای سازماندهی سایر عناصر مهم حول محور نیازهای اولویت یافته فراهم می سازد و با در نظر داشتن این که کلیه تصمیمات در خصوص تدارک اهداف خاص، محتوای آموزشی مناسب و بهره گیری مؤثر از سایر منابع و امکانات محدود (انسانی، مالی و مادی) تابعی از مطالعات نیازسنجی می باشد (عباس زادگان و ترک زاده، 1386). لذا جهت مطالعه وضع موجود در زمینه روش های تدریس و شیوه های آموزشی که توسط مدرسان و اساتید به کار گرفته می گردد و مقایسه آن با وضعیت مطلوب، ضروری به نظر می رسد که نیازسنجی آموزشی به اقدام آید تا در صورت لزوم پس از نمایاندن کاستی های احتمالی موجود، در راستای کوشش جهت رفع آن ها نسبت به ارائه راه حل های پیشنهادی به مدیران و دست اندر کاران مراکز آموزشی و دانشگاه ها اقدام گردد.

– در نتیجه آموزش، افراد سودمند تر و مؤثرتر خواهند بود، هم برای مشاغل فعلی و هم برای پیشرفت آماده خواهند بود.

– موفقیت سازمان به افرادی که در سطح بهینه خود کار کنند بستگی دارد. در هر بخش این مفهوم بدین معناست که هر شخص به نیازهای رشد معین خود برسد و این به نوبه خود توسط آموزش محقق خواهد گردید.

– اگر به اشخاص فرصت داده گردد مستقل از سطح سازمانی، تمام افراد خوب می توانند در شغل خوبی اقدام کنند، شغل

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک 92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک

تکه ای از متن پایان نامه :

رحمانی (1389)، نیاز حالتی می باشد که در اثر فقدان چیزی که عدم وجودش سبب مشکل یا نقیصه ای به وجود خواهد آورد حاصل می گردد.

عباس زادگان (1389)، نیاز یعنی فاصله میان نتایج جاری و نتایج مورد نظر.

هاشمی (1391)، نیازشکاف بین وضعیت حاضر و انتظارات آینده می باشد.

تعریف نیاز: تفاوت بین مهارت ها و شایستگی های موجود و مطلوب می باشد (همان منبع).

تعریف نیاز: عبارت می باشد از فاصله و تفاوت بین واقعیت موجود و شرایط مطلوب که با در نظر داشتن ارزش های جامعه، امکان بروز پیدا می کند و اگر امکان تغییر شرایط برای برطرف کردن آن وجود نداشته باشد، به صورت بالقوه باقی می ماند (همان منبع).

تقی پور ظهیر(1384)، نشان دادن اختلاف میان شرایط موجود و معیارها و هنجارها و ارزش های اجتماع می باشد. در تعریف دیگر:

نیاز: نیازها، خواسته ها و انتظارات اجتماع از فردی می باشد که در آن زندگی می کند.

از نظرمحقق نیاز تفاوت بین شرایط امروز و خواسته های فردا.

راس (2008)، نیاز را ناشی از عدم وجود دانش، مهارت و توانایی های لازم برای انجام بهینه وظایف تعریف می کند.

سالازار (2007)، معتقد می باشد که نیاز زمانی به وجود می آید که مشکل یا نقصی در سازمان به وجودآید.

رحمانی (1388)،  نیاز عبارت می باشد از فاصله میان وضع موجود و وضع مطلوب.

2-2-2 طبقه بندی نیازها

به مقصود فهم بهتر نیازها و فرایندی که برای شناسایی آن ها انجام می شود (نیازسنجی)، طبقه بندی های گوناگونی از نیازها صورت گرفته که هر یک از آن ها به یک یا چند ویژگی مهم مبتنی می باشد (فتحی واجارگاه، 1388).

 

مهم ترین طبقه بندی های ارائه شده در این زمینه در جدول  شماره (2-1) در زیر آمده می باشد:

 

ردیفنام انواع طبقه بندی نیازهادسته بندی نیازها در هر طبقه
1طبقه بندی« برادشاو» از نیازهاالف- نیازهای هنجاری

ب- نیازهای احساس شده

ج-نیازهای مقایسه ای

د-نیازهای اظهار شده یا مورد تقاضا

نیاز سنجی آموزش ضمن خدمت آموزگاران مدارس ابتدایی شهرستان بستک 92

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه