پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

اندازه توان او ، و به هرکس به اندازه نیاز او » معطوف می باشد که در این صورت بیشتر توزیع عادلانه ثروت  مد نظر خواهد بود . بحث هایی با موضوع عدالت فقط نظری نیست بلکه در واقع وابسته و معطوف به اقدام می باشد و موضوع اصلی آن اتخاذ تدابیر و گرفتن تصمیم هائی می باشد که ملاکی برای داوری انسانها در مراحل و سطوح مختلف در ارتباط باهم را تعیین کند. راسل از نظریه پردازان دیگری می باشد که توجه وضعی  به عدالت دارد و تشخیص اکثریت را ملاک فوق می داند و معتقد می باشد که « هر چیزی که اکثریت مردم آن را عادلانه بنامند عدالت می باشد (ابراهیمی ترکمانی ، 1389) .

والزر معتقد می باشد که با در نظر گرفتن مطلوبیت ها و نیازهای مختلف ، اگر با همه مثل هم برخورد گردد برابری محض ( عدالت ) نیست هدف برآورده ساختن نیازها می باشد (ابراهیمی ترکمانی ، 1389) .

به نظر مورمن عدالت توزیعی، رویه ای و عدالت تعاملی، همبسته می باشد و هر کدام جنبه های متمایزی از عدالت سازمانی اند. به نظر وی عدالت سازمانی به صورت مجموع عدالت توزیعی، رویه های و تعاملی تعریف می گردد ( رحیم نیا ، حسن زاده ، 1388 ، ص 34) .

طبق گفته های رالز زمانی که نابرابری در انتظارات هست، افراد ضعیف در سازمان ممکن می باشد بدتر نیز بشوند. در این موقع تنها کاری که سازمان بایستی انجام بدهد این می باشد که بخش هایی از سازمان که در آن توزیع به صورت نابرابر انجام می گردد، شناسایی و از آن جلوگیری به اقدام آید ( حقیقی ، احمدی ، رامین مهر ، 1388 ، ص 82) .

داریم تا مشترکات احساسی خود را با دیگران رد و بدل کنیم و در درون خود احساس کنیم که با ارزشیم؛ هم چنین احساس کنیم که

تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

با دیگران با ما منصفانه برخورد شده و نابرابری، باوری می باشد که در آن در مقایسه با دیگران، با ما غیرمنصفانه برخورد شده می باشد.

نظریه برابری که برای نخستین بار توسط آدامز مطرح گردید، فقط یکی از چندین نظریه ای می باشد که از فراگرد مقایسه اجتماعی، ناشی شده می باشد. در این نظریه، ضمن تأکید بر اهمیت احساس عدالت کارکنان نسبت به منصفانه بودن رفتار سازمان با آنها، چنین ادعا می گردد که اگر کارکنان احساس کنند با آنها ناعادلانه برخورد شده می باشد، برانگیخته می شوند تا عدالت را مستقر سازند. در ویرایش جدید نظریه برابری چنین آمده می باشد که افراد، دریافتی خود را با دریافتی دیگران مقایسه می کنند؛ اگر با این مقایسه به این نتیجه برسند که برخورد سازمان با کارکنان به طور نسبی غیرمنصفانه می باشد، احساس بی عدالتی کرده و برای کاهش آن کوشش می کنند. البته، افراد می پذیرند که کارکنان توانمند تر، دریافتی بیشتری داشته باشند، مشروط بر اینکه یا کار بیشتری انجام دهند و یا برای انجام کار، از حیث سطح دانش و تجربه واقعا آماده تر باشند. نظریه برابری، از این حیث که رهنمودی مشخص و معین برای برقراری عدالت ارائه نمی دهد، مورد انتقاد قرار گرفته می باشد ( سعادتی تبار ، امامی ، 1390) .

عدالت معرفی می کند .  از دیدگاه نظریه لیبرال معنی و مفهوم عدالت این می باشد که دولت نباید  با شهروندان با تبعیض رفتار کند.تبعیض بین شهروندان در صورتی قابل توجیح می باشد که در زمینه ای میان شهروندان تفاوتی وجود داشته باشد .در واقع برداشت لیبرال ها از عدالت توجه عمدتا به توزیع عادلانه قدرت در جامعه معطوف می باشد . مفهوم رادیکالی عدالت در شعار و فرمول مارکس « از هر کس به

تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

تواضع و تکریم می باشد. وضع مناسب رویه ها به وسیله پنج رفتار تعریف می گردد:

توجه کافی به داده های کارکنان

جلوگیری از تعصب شخصی

بهره گیری سازگار از معیار تصمیم گیری

بازخور به موقع

توجیه یک تصمیم

این عوامل تأثیر مهمی را در ادراک کارکنان از برابری، پذیرش تصمیمات و گرایش به سمت سازمان دارند . عدالت مراوده ای می تواند دو بعد داشته باشد: بعد بین شخصی که نشان می دهد که رفتار بایستی مؤدبانه و بااحترام باشد. مدیران هنگام برخورد با کارکنان خود بایستی رفتاری حاکی از اعتماد و تکریم را از خود نشان دهند. و دومین بعد آن انتظارات و مسؤولیت اجتماعی می باشد. با توجیه افراد به اندازه کافی، قدرت تحمل افراد از یک نتیجه غیر منصفانه بیش تر می گردد این بدین معنا می باشد که انتظار افراد از رعایت یک جنبه از اهمیت رعایت عدالت

تغییر در فرهنگ تیمی و سازمانی به سمت گشودگی بیشتر و توجه متقابل افراد به یکدیگر از احساس بی عدالتی جلوگیری می نماید . تجربه نشان می دهد فضای باز ارتباطی موجب سلامت ذهنی شده و با بیان شکایات و گله ها احساس عدالت را در سازمان به وجود می آورد (فرنچ ، اچ بل ، 1382 ، ص304) .

 

6-1-2 نظریه های عدالت سازمانی

نظریه برابری : این نظریه، بر پیش فرضی ساده استوار می باشد که در آن ، آدم ها می خواهند با آن منصفانه برخورد گردد. پس، نظریه برابری در واقع باوری می باشد که در مقایسه

تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

تبعیض، اثری از جو فرهنگی مثبت، روحیه کاری بالا و مناسبات صحیح بین کارکنان دیده نمی گردد ( سعادتی تبار ، امامی ،1390 ).

 

5-1-2 ابعاد عدالت سازمانی

محققان عدالت سازمانی بر این موضوع توافق عمومی دارند که عدالت سازمانی به سه بعد تقسیم می گردد: 1: عدالت توزیعی، 2 : عدالت رویه ای، 3 : عدالت مراوده ای.

عدالت توزیعی

عدالت توزیعی مانند تمام شکلهای عدالت بر مبنای ارزش ها بنا شده می باشد . عدالت توزیعی به عدالت و برابری در بازده ها نتایج و پیامدهای کسب شده اطلاق می گردد که این ارزش ها ، قوانین و اصول یا استاندادهایی عدالت رویه ای به برداشت افراد از عادلانه بودن رویه های جاری در تصمیم گیری برای جبران خدمتشان و نه توزیع واقعی در آمدها اشاره می کند بنابراین در عدالت رویه ای ادراکات افراد تأثیر کلیدی داشته و واکنش افراد نسبت به رویه ها به چگونگی ادراک آنها از رویه ها بستگی دارد و نه ماهیت واقعی رویه ها ( صادقی ، 1390، ص 65).

عدالت مراوده ای

عدالت مراوده ای مطرح می کند که کیفیت رفتار بین شخصی در طول اجرای رویه ها، در تعیین قضاوت های انصاف مهم و مؤثر می باشد. توجیه یا توضیحات ارایه شده در درک انصاف مؤثر می باشد و احتمال اینکه رویه های تصمیم گیری منصفانه نگریسته گردد، را افزایش می دهد. رفتار بین شخصی شامل اعتماد در روابط و رفتار افراد با

تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

سازمانی می باشد . چنین ادعا شده می باشد که عدالت اولین فضیلت موسسات اجتماعی می باشد (ساعتچی ،1387 ،ص 169،170).

واژه عدالت سازمانی برای اولین با توسط گرین برگ در دهه ی 1970 اظهار گردید.فرناندس و وامله به نقل از گرین برگ اظهار می دارند که عدالت سازمانی به رفتارهای منصفانه و عادلانه سازمان ها با کارکنان شان اشاره دارد (امیرخانی ، پور عزت 1387 ، ص 22) .

عدالت سازمانی متغیری می باشد که به توصیف عدالت که به طور مستقیم با موقعیت های شغلی ارتباط دارد به کار می رود.علی الخصوص در عدالت سازمانی مطرح می گردد که بایستی به چه شیوه هایی با کارکنان رفتار گردد تا احساس کنند که بصورت عادلانه ای با آنها رفتار شده می باشد (نعامی ، شکرکن ،1383، ص 58) . عدالت سازمانی اصطلاحی می باشد که  برای توصیف تأثیر انصاف که ارتباط مستقیمی با محیط کار دارد مورد استفاده۱) برابری: پرداخت حقوق و مزایای مناسب و عادلانه و نیز نگاه یکسان به عموم کارکنان به عنوان عضوی از سازمان .

۲)بی طرفی: بی طرفی در تصمیم های مربوط به گزینش و ارتقای کارکنان .

۳) عدم تبعیض: اجتناب از هرگونه تبعیض و اعطای حق استیناف به کارکنان، یعنی حق تجدید نظرخواهی در تصمیم ها .

تبعیض، درواقع پاسخی متفاوت در مقابل رخدادی یکسان به افرادی با شرایط یکسان می باشد. تبعیض، نمودی آشکار از بی عدالتی می باشد. تبعیض، اثرات تخریبی بسیاری بر روحیه کاری کارکنان اعم از اداری و آموزشی دارد. در سازمان پر از

تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

اولا: در نظر داشتن وجود تفاوت های فردی بین انسانها از نظر جسمانی، روانی و اجتماعی هر فردی می تواند با نوع خاصی از مشاغل حداکثر سازش را دارا باشد .

ثانیا : انجام مشاغل متعددبه خصوصیات خاص نیاز دارد.پس افرادمشاغل گوناگون ویژگیهای متفاوتی دارند ( جعفری ،1391) .

ثالثا: سازش شغلی دو بعدی می باشد. بدین معنی که عوامل درونی و بیرونی در ایجاد آن موثرند.

سازش شغلی تعاملی بین خصوصیات فردی و شرایط شغلی می باشد و عوامل متعددی در ایجاد آن موثرند.

نظریه سازگاری شغلی را از اغلب نظریه های دیگر که مرتبط با انتخاب شغل یا سازگاری شغلی هستند، نه به شکل اجرای عملی در یک شغل، متمایز می‌کند (شهرابی فراهانی ، 1391 ، ص 164) .

 

4-1-2 عدالت سازمانی

سازمان و سازمان یافتگی جزء جدا نشدنی زندگی ماست (حسین  زاده ، ناصری ، 1386 ، ص 19) .

سازمان سیستمی  اجتماعی می باشد که حیات وپایداری آن وابسته به پیوندی قوی میان اجزاء وعناصر تشکیل دهنده آن می باشد که ادراک بی عدالتی اثرات مخربی بر روحیه کار جمعی دارد (سید جوادین ، فراحی ، طاهری عطار،56، ص1387) .

عدالت سازمانی با رفتار عادلانه با مردم در سازمان ها ارتباط دارد . همچنین می تواند به عنوان قسمتی بسیار محدود از عدالت اجتماعی باشد . مفهومی که توسط فلاسفه طی صدها سال بحث بر انگیز بوده می باشد . عدالت سازمانی یک مفهوم مفید برای آزمایش دامنه گسترده ای از موضوعات

تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

پایین بیاورد و شخصیت کارمند مهمتر ازپولی می باشد که به او می دهیم.

2-امنیت شغلی: یعنی کاری را که در دست دارد سالها ادامه خواهد داد.امنیت شغلی گاهی از پول هم مهمتر می گردد زیرا شخص علاقه مند می باشد که کارش همیشگی باشد هرچند مزدش زیاد نباشد.همچنین امنیت شغلی می باشد که افراد را به سمت کارهای دولتی می کشد.

3-شرایط مساعد کار:مردم دوست دارند که در محیط تمیز،آراسته، جالب و خوشایند کار کنند.

پاداش، تنیدگی و بسیاری از متغیرهای روان شناختی دیگر می باشد. فرض اصلی در این نظریه آن می باشد که فرد خواهان دستیابی و حفظ ارتباط مثبت با محیط کاری می باشد. طبق نظر دیویس و لاف کوئیست افراد نیازهایشان را وارد محیط کاری می کنند، و محیط کاری نیز از فرد مطالباتی دارد. به مقصود بقای فرد و محیط کاری هر دو باید به درجاتی از هماهنگی برسند . دو عنصر کلیدی در این نظریه ساختار محیطی و سازگاری کاری می باشد . سازگاری کاری زمانی در بهترین حالت می باشد که فرد و محیط، نیازهای کاری را با مهارتهای کاری متناسب کرده اند . تغییرات هم می تواند باعث رضایت کارمندان گردد . کوشش کارمندان برای بهبود هماهنگی شان با محیط کاری می تواند به عنوان اقداماتی جهت دستیابی به سازگاری کاری در نظر گرفته گردد . معمولاً سازگاری به دنبال یکی از دو حالت زیر حاصل می گردد : کنش و واکنش . در حالت کنش، کا رمندان کوشش می کنند تنها محیط کاری را تغییر دهند ، در حالی که در وضعیت واکنشی کوشش دارند تا خودشان بهتر با محیط کاری متناسب شوند (صادقیان ، 1388 ، ص52) .

نظریه خصیصه – عامل: این نظریه بر سه اصل استوار می باشد:


تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

-1 فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی :  عزت نفس سازمانی تأثیر واسطه ای معناداری در ارتباط عدالت سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) دارد.

فرضیه های فرعی :

  • بین مولفه های عدالت سازمانی و سازگاری شغلی در بین کارکنان ارتباط معنی داری هست .

2 – بین مولفه های عزت نفس سازمانی و سازگاری شغلی بین کارکنان ارتباط معنی داری هست .

ارتباط دارد به کار می رود. به خصوص در عدالت سازمانی مطرح می گردد که بایستی با چه شیوه هایی با کارکنان رفتار نمود تا احساس کنند که به صورت عادلانه با آنان برخورد شده می باشد (نعامی و شکرکن، 1385، ص83 ) .

4-6-1 تعریف عملیاتی عدالت سازمانی

میزان نمره ای می باشد که آزمودنی ها از پرسشنامه عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(1993) کسب می کنند.

 

5-6-1 تعریف مفهومی عزت نفس سازمانی

عزت نفس به عنوان یک نیاز شامل احساساتی می باشد که بشر به داشتن آن در یک سیستم متقابل اجتماعی محتاج می باشد؛ بدین معنا که نیاز داریم تا مشترکات احساسی خود را با دیگران رد و بدل کنیم و در درون خود احساس کنیم که با ارزشیم؛ هم چنین احساس کنیم که

تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

می پندارند و معتقد باشیم که آنها هم با ارزشند( شاولسون[1] ، هابنر[2] ، استنسون[3]،1976 ).

عزت نفس از نظر پوپ (1988)دارای ابعاد متفاوت می باشد که عبارتند از : عزت نفس اجتماعی، عزت نفس تحصیلی، عزت نفس خانوادگی و عزت نفس کلی .

با در نظر داشتن مطالب فوق محقق بر آن می باشد تا تأثیر واسطه ای عزت نفس سازمانی را درارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی مورد مطالعه قرار دهد و ضمن این مطالعه میزان و جهت همبستگی این متغیرها را نیز برآورد نماید.

 

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش

یکی از عواملی که اغلب بر کوشش و بصیرت کارکنان کمیته امداد امام خمینی تاثیر دارد ، عزت نفس می باشد که با سازمان فرد در ارتباط می باشد .

بنابراین  می توان گفت که با بالا بردن انگیزه کارکنان و بالا بردن عزت نفس آنهاکارکنان می توانند ارزیابی مثبتی از خود و رفتارهایشان داشته باشند که  موجب رشد وپیشرفت بیشتر کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس می گردد.  به عبارت دیگر عزت نفس سازمانی بر اراده و انگیزه های پیشرفت افراد تأثیر دارد  اما چنانچه نیاز به عزت نفس ارضاء نشود نیاز های گسترده تر نظیر نیاز به آفریدن ، پیشرفت و یا درک استعداد بالقوه محدود می ماند . یکی از راه هایی که می توان عزت نفس کارکنان کمیته امداد امام را افزایش داد افزایش حقوق می باشد اما عوامل موثر دیگر در ارتقای عزت نفس کارمندان عبارتند از : ۱) حمایت و تکریم[1]– SHavelson

[2]– Habner

[3]– Stenson


تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

مدیر: در سازمان ،کارمندانی که مدیر با آنها ارتباط بیشتری دارد، در امور مختلف نظر آنان را جویا می گردد، آنان را حمایت می کند ، در امور سازمانی آنان را مشارکت می دهد و… در بین سایر کارکنان ، ارزشمند، قابل اعتماد و دارای تکریم به نفس سازمانی بالایی هستند.

۲) ساختار سازمان: اصولا سازمانها دو گونه هستند آنان که آزادی اقدام و قضاوت کارکنان را در انجام کارشان کاهش داده و یا از بین می برند. سازمانهایی که به کارکنان قدرت می دهند تا از قوه ابتکار و مهارت های خود برای حل مسائلی که با آنها مواجه می شوند ، بهره گیری کنند. به طور حتم در نوع اول عزت نفس

4-1 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف کلی

بررسی تأثیر واسطه ای عزت نفس سازمانی در ارتباط عدالت سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) .

 

2-4-1 هدف جزیی

بررسی ارتباط سازگاری  شغلی با مولفه های عزت نفس  در بین کارکنان کمیته امداد امام خمینی .

بررسی ارتباط سازگاری شغلی با مولفه های عدالت سازمانی در بین کارکنان

بررسی ارتباط سازگاری شغلی با مولفه های عزت نفس و عدالت سازمانی .


تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

سازگاری شغلی برای ادامه اشتغال موفقیت آمیز عامل مهمی به شمار می رود . هر فردی انتظار دارد که اشتغال به کار مورد نظر نهایت خشنودی و سلامت و اعتبار را برای فرد تامین می کند و نیازهای اولیه اش را طبق نظریه ویلیام جیمز(1964) داشتن عزت نفس سالم، یک نیاز اساسی بشر می باشد و چیزی می باشد که ما پیوسته برای رسیدن به آن کوشش می کنیم. شکست و ناتوانی بشر فقط یک دلیل دارد که آن هم ایمان نداشتن به واقعیت می باشد . کوپراسمیت(2003) نظریه خود را در ارتباط با عزت نفس چنین بیان می کند ، عزت نفس بر روابط فرد تأثیر می گذارد و کسانی که عزت نفس بالایی دارند معمولا روابط بین فردی بهتری دارند و عزت نفس را یک ارزشیابی فردی می دانند که معمولا با در نظر داشتن خویشتن حفظ می گردد . همچنین  راجرز ؛ عزت نفس را ارزیابی شخصی از ارزشمندی خویشتن خود و یا نوعی قضاوت نسبت به ارزشمندی وجود خود تعریف کرده می باشد ، او معتقد می باشد این صفت در بشر حالت عمومی دارد و محدود وزودگذر نیست برطبق نظر راجرز عزت نفس در اثر نیاز به توجه مثبت دیگران به وجود می آید نیاز به توجه مثبت دیگران شامل بازخوردها ، طرز برخورد گرم و محبت آمیز ، صمیمیت ، پذیرش و مهربانی از طرف محیط می باشد (حسینی ، 1389 ) .

عزت نفس، درجه تأیید، پذیرش و ارزشمندی می باشد که شخص نسبت به خود یا خویشتن احساس می کند.  این احساس ممکن می باشد در مقایسه با دیگران باشد یا مستقل از آن. عزت نفس به عنوان یک نیاز شامل احساساتی می باشد که بشر به داشتن آن در یک سیستم متقابل اجتماعی محتاج می باشد؛ بدین معنا که نیاز داریم تا مشترکات احساسی خود را با دیگران رد و بدل کنیم و در درون خود احساس کنیم که با ارزشیم؛ هم چنین احساس کنیم که دیگران ما را با ارزش

تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

از خود پیدا می کنند.  عزت نفس یک خودآگاهی مهم و یک عامل قوی در ترغیب شخص به کار، تعیین ظرفیت، خودهدایت گری، خودکنترلی و تمایل به رفتارهای کاری سودمند می باشد .

عزت نفس کارمندان و حفظ و ارتقای آن یکی از مهمترین راههای بالابردن انگیزه و به تبع آن ارزش و کارایی آنان خواهد بود .

 

2-1 بیان مسئله

سازگاری شغلی یکی از عوامل مربوط به ایجاد هماهنگی در کار می باشد . رضایت ، محرک رفتار ترمیم و بازسازی می باشد و نارضایتی ، محرک رفتار سازگار می باشد . در برخی جاها ، عدم تطابق بین نیازهای یک شخص و مزایای محیطی چشم گیر می باشد و شخص به زور طریق سازگاری را در پیش خواهد گرفت .

اصطلاح سازگاری شغلی اغلب برای اختصار کردن فرایندی بهره گیری می گردد  که هر فرد طی آن مهارت های کلی و توانایی هایی را که برای براوردن نیازهای محیط شغلی لازم می باشد ، بالا می برد ( استراسر[1]ولاستینگ[2] ، 2003 ، ص 129) .

سازگاری شغلی با  کاهش تعارض و افزایش کارایی در کار مشخص می گردد . سازگاری شغلی شامل توضیح و توضیح رفتارهایی می باشد که منجر به اجرای موثر و خوب وظایف مورد نیاز افراد و توجه مثبت به سوی تأثیر کاری جدید میگردد . از این رو در تعریف سازگاری شغلی بر عوامل فردی ، حمایت اجتماعی و عوامل کاری تاکید میشود ( کوانگ[3] و یینگ[4] ، 2007 ، ص  267، 268) .

[1] – Strauser Dr

[2] – Lasting Dc

[3]–  Kuang Ch

[4] – Ying Chc


تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه