پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

-1 مقدمه

یکی از مهمترین منابع هر سازمانی، نیروی انسانی آن می باشد . عوامل تشکیل دهنده این نیرو، افرادی با احساس هستند که اگر انگیزش کافی داشته باشند، استعداد و مهارت خود را در خدمت سازمان به کار می برند. داشتن روحیه و رضایتمندی شغلی در رسیدن به بهره‌وری بالای سازمانها بسیار مهم می باشد. همچنین یکی از عوامل مهم در بالا بردن انرژی روانی کارکنان یک سازمان، بهبود رضایت شغلی آن ها می باشد ( شهرابی فراهانی ، 1391 ،ص 163) .

نتایج تحقیقات علوم رفتاری به طور اعم و رفتار سازمانی به طور اخص نشان می دهد که استفاده مطلوب از منابع انسانی، متکی به اقداماتی می باشد که در پرتو آن ها جو و فضا یی در سازمان ایجاد گردد تا هر یک از کارکنان با رضایت کامل و احساس امنیت خاطر، حداکثر کوشش را در جهت مطلوب وظایف شغلی به کار برند (صادقیان ، 1388 ، ص 50).

سازگاری شغلی از مفاهیم اساسی در نظریه های رشد شغلی در ارتباط با رفتار حرفه ای می باشد و از انجا که مهمترین عامل در نیل به اهداف هر سازمان،نیروی انسانی می باشد و بی شک موفقیت و پیشرفت هر سازمان به نیروی انسانی آن بستگی دارد.از زمانی که کار،جایگاه مهمی را در زندگی افراد به خود اختصاص داده می باشد نه تنها وضعیت جسمانی افراد بلکه روان آنها را متاثر می سازد. اگر سازمان ها دغدغه توسعه منابع انسانی و دستیابی به مزیت رقابتی پایدار در بازار را دارند،برآوردن نیازهای کارمندان امری ضروری و مهم می باشد( حسینی ،1392 )

تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

تکه ای از متن پایان نامه :

تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی

در کارکنان کمیته امداد امام خمینی(ره) استان فارس

به‌وسیله:‌ مسلم دمیری

چکیده

هدف از این پ‍ژوهش مطالعه تأثیر واسطه ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان بوده می باشد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شاما کارکنان کمیته امداد استان فارس به حجم 750 نفر بوده اند، نمونه آماری شامل 150 نفر می باشد که به روش نمونه‌گیری خوشه ای انتخاب گردید .ابزار اندازه گیری پرسشنامه عزت نفس سازمانی پیر ، گاردنر، کامینگز و دان هام، پرسشنامه سازگاری شغلی پورکبیریان و پرسشنامه عدالت سازمانی نی هوف و مورمن بوده می باشد . تحلیل داده ها با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون صورت گرفت. نتایج نشان داد که عزت نفس در ارتباط بین عدالت سازمانی و سازگاری شغلی تأثیر میانجی دارد .از طرفی مولفه های عدالت سازمانی با سازگاری شغلی دارای ارتباط معنی داری هستند. همچنین در بین مولفه های سازگاری شغلی عزت نفس سازمانی با فعال بودن ، واکنش پذیری و پشتکار دارای ارتباط معنی داری می باشد .از طرف دیگر از بین  متغیرهای پیش بین ، مولفه های عدالت سازمانی عدالت توزیعی و عدالت رویه ای و متغیر پیش بین عزت نفس سازمانی با متغیر ملاک سازگای شغلی دارای ارتباط معنادار هستند که به ترتیب عزت نفس سازمانی از عدالت توزیعی و عدالت توزیعی ازعدالت رویه ای بتای بزرگتری دارد و  پیش‌بین قوی‌تری برای ساز گاری شغلی می‌باشد.

کلید واژه‌ها : سازگاری شغلی ، عدالت سازمانی ، عزت نفس سازمانی

تأثیر واسطه‌ای عزت نفس سازمانی در ارتباط بین عدالت سازمانی با سازگاری شغلی در کارکنان کمیته امداد امام خمینی استان فارس

 

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

۲- آشنائی با روش پژوهش در کتابداری۲/۳۱۴/۴۰
۳- رده بندی دیویی۱/۶۸۲/۸۱
۴- رده بندی کنگره۲/۳۱۱/۳۱
۵- چکیده نویسی۲/۳۶۲/۶۸
۶- نمایه سازی۲/۹۰۳/۸۱
۷- سرعنوان موضوعی۳/۳۱۴/۵۴
۸- مرجع شناسی لاتین۲/۷۷۳/۷۷
۹- مصاحبه مرجع۲/۲۷۳/۹۰
۱۰- اینترنت۳/۱۸۴/۵۰
۱۱- اصطلاحنامه و ساختار آن۳/۴۰۴
۱۲- اصول کار مرجع۲/۲۷۳/۱۳
۱۳- زبان عربی۱/۹۵۲/۶۳
۱۴- حفاظت و نگهداری مواد۲/۶۸۲/۹۵
۱۵- ارتباط شناسی۲/۳۱۴/۰۴
۱۶- نظامهای ذخیره و بازیابی اطلاعات۲/۲۲۴/۷۲

 

 

با در نظر داشتن جدول۱۲ و مطالب توضیح داده شده پس اولوی بندی نیازهای آموزشی کارکنان شاغل در اداره کل کتابهای خطی و نادر  به توضیح ذیل می باشد:

نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

پرسشهای باز و بسته،سطوح خدمات مرجع،خدمات مرجع و قوانین پنجگانه رانگاناتان،خدمت مرجع و اصول و عناصر کار مرجع،ارزیابی خدمات مرجع

۶- نحوه ارزیابی

به صورت کتبی خواهد بود

 

۱۳- عنوان

زبان عربی

۲-نحوه آموزش

به صورت نظری خواهد بود

3- اهداف کلی

آشنایی با قواعد صرف و نحو عربی

۴- اهداف جزیی

۴-۱- تجزیه کلمات را بتواند انجام دهد

۴-۲- ترکیب کلمات را بتواند انجام دهد

۳-۴- عبارات کتابداری به زبان عربی را بتواند ترجمه کند

۴-۴- متون ساده به زبان عربی را بتواند ترجمه کند

۵-۴- اصطلاحات صفحه عنوان وصفحه مندرجات به زبان عربی را ترجمه کند

۵- محتوی

آشنایی با صرف ،آشنایی با نحو ،آشنایی با اصطلاحات و مفاهیم کتابداری به عربی،آشنایی با اصطلاحات دستنوشته های قدیمی به زبان عربی

۶- نحوه ارزیابی

به صورت کتبی خواهد بود

 

۵-۴- ارتباط کلامی را تشریح کند

۶-۴- ارتباط غیر کلامی را تشریح کند

۷-۴- سیر تحول ارتباط بشر با بشر را تبیین کند

۵- محتوی

نگاه کلی به ارتباطات،معنی در ارتباطات،پیامهای کلامی،پیامهای غیر کلامی،مدلهای ارتباط،سیر تحول ارتباط بشر با بشر

نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

۳- اهداف کلی

آشنائی با سرعنوان موضوعی و انواع سرعنوان موضوعی

۴-۱- اهداف جزئی

۴-۲-  تاریخچه سرعنوان موضوعی را بداند؟

۴-۳- ساختار سر عنوان موضوعی را ترسیم کند؟

۴-۴- انواع سرعنوان موضوعی را بشناسد؟

۴-۵- بتواند به یک کتاب موضوع دهد؟

۵- محتوی

تاریخچه سرعنوان موضوعی،ساختار سرعنوان موضوعی،آشنایی با انواع سرعنوان موضوعی از قبیل سرعنوان موضوعی پزشکی،سر عنوان موضوعی سیرز،سر عنوان موضوعی فارسی،سرعنوان موضوعی کتابخانه کنگره

۶- شیوه ارزیابی

به صورت کتبی خواهد بود

۸- عنوان

آموزش مرجع شناسی لاتین

۲- نحوه آموزش

به صورت نظری و عملی خواهد بود

۳- اهداف کلی

آشنایی با منابع مرجع لاتین در حوزه اسلام و ایران

-۴اهداف جزیی

۱-۴تاریخچه ایران شناسی در غرب را بداند

۲-۴- تاریخچه اسلام شناسی در غرب را بداند

۳-۴- نام چند موسسه در حوزه اسلام شناسی و ایران شناسی در غرب را بگوید

۴-چند منبع مرجع معتبر در زمینه اسلام شناسی را نام ببرد

۴-۵- چند منبع معتبر در زمینه ایرانشناسی را نام ببرد

تاریخچه خدمات مرجع،ضرورت خدمات مرجع،ماهیت خدمات مرجع و انواع آن،اصول تجزیه و تحلیل پرسشها،شیوه های جست جوی اطلاعات و مدرک یابی،انواع مصاحبه،ارتباط بین کتابدار مرجع و مراجعین ،ویژگیهای کتابدار مرجع،ارزشیابی خدمات مرجع

۶- نحوه آموزش

نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

اولویتهای آموزشی کارشناسان اداره کل کتابهای خطی ونادر

بر اساس میانگین آماری ۱۰ اولویت اول نیازهای آموزشی کارشناسان به توضیح ذیل می باشد:

۱- نظامهای ذخیره و بازیابی اطلاعات با میانگین(۴/۷۲).۲- سرعنوان موضوعی با میانگین (۴/۵۲)۳- اینترنت با میانگین (۴/۵۰).۴- آشنای با روش پژوهش در کتابداری (۴/۴۰).۵- ارتباط شناسی بامیانگین (۴/۰۴).۶- اصطلاحنامه و ساختار آن با میانگین(۴).۷- مصاحبه مرجع با میانگین (۳/۹۰).۸- فلسفه کتابداری با میانگین (۳/۸۶).۹- نمایه سازی با میانگین (۳/۸۱).۱۰- مرجع شناسی لاتین با میانگین (۳/۷۷).

اولویتهای آموزشی کارشناسان اداره اطلاع رسانی

بر اساس میانگین آماری ۱۰ اولویت اول نیازهای آموزشی کارشناسان به توضیح ذیل می باشد:

۱- مرجع شناسی علوم اسلامی با میانگین (۴/۹۰).۲- سرعنوان موضوعی با میانگین (۴/۸۷).۳- نظامهای ذخیره و با زیابی اطلاعات(۴/۷۸).۴- چکیده نویسی با میانگین(۴/۳۰).۵- نمایه سازی با میانگین (۴/۲۱) .۶- سواد اطلاعاتی با میانگین(۴/۲۱).۷- آشنایی با روش پژوهش در کتابداری با میانگین (4.20).۸-ارتباط شناسی  با میانگین(4.17)۹- اصول کار مرجع با میانگین (4.09).۱۰- منابع مرجع الکترونیک با میانگین(۴.۰۷)

اولویتهای آموزشی کارشناسان اداره سازماندهی و پردازش

۱- آشنائی با روش پژوهش در کتابداری با میانگین (۴/۵۸).۲- نمایه سازی با میانگین (۴/۳۲).۳- اصطلاحنامه و ساختار آن با میانگین (۴/۱۲).۴- ارتباط شناسی با میانگین (۴/۰۴).۵- سواد اطلاعاتی با میانگین ۴/۰۱.۶- مصاحبه مرجع(۳/۹۰).۷- نظامهای ذخیره و با زیابی اطلاعات(۳/۸۲).۸-فلسفه کتابداری(۳/۷۵).۹- منابع مرجع الکترونیک(۳/۵۵).۱۰- فهرستنویسی نسخ خطی و چاپ سنگی با میانگین(۳/۵۵)

اولویتهای آموزشی کارشناسان اداره فراهم آوری و حفاظت

۱- آشنائی با روش پژوهش در کتابداری با میانگین (۴/۵۸).۲- نمایه سازی با میانگین (۴/۳۲).۳- اصطلاحنامه و ساختار آن با میانگین (۴/۱۲).۴- ارتباط شناسی با میانگین (۴/۰۴).۵- سواد اطلاعاتی با میانگین ۴/۰۱.۶- مصاحبه مرجع(۳/۹۰).۷- نظامهای ذخیره و با زیابی اطلاعات(۳/۸۲).۸-فلسفه کتابداری(۳/۷۵).۹- منابع مرجع الکترونیک(۳/۵۵).۱۰- فهرستنویسی نسخ خطی و چاپ سنگی با میانگین(۳/۵۵)

نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

اولویتهای آموزشی کارشناسان اداره کل کتابهای خطی ونادر

بر اساس میانگین آماری ۱۰ اولویت اول نیازهای آموزشی کارشناسان به توضیح ذیل می باشد:

۱- نظامهای ذخیره و بازیابی اطلاعات با میانگین(۴/۷۲).۲- سرعنوان موضوعی با میانگین (۴/۵۲)۳- اینترنت با میانگین (۴/۵۰).۴- آشنای با روش پژوهش در کتابداری (۴/۴۰).۵- ارتباط شناسی بامیانگین (۴/۰۴).۶- اصطلاحنامه و ساختار آن با میانگین(۴).۷- مصاحبه مرجع با میانگین (۳/۹۰).۸- فلسفه کتابداری با میانگین (۳/۸۶).۹- نمایه سازی با میانگین (۳/۸۱).۱۰- مرجع شناسی لاتین با میانگین (۳/۷۷).

اولویتهای آموزشی کارشناسان اداره اطلاع رسانی

بر اساس میانگین آماری ۱۰ اولویت اول نیازهای آموزشی کارشناسان به توضیح ذیل می باشد:

۱- مرجع شناسی علوم اسلامی با میانگین (۴/۹۰).۲- سرعنوان موضوعی با میانگین (۴/۸۷).۳- نظامهای ذخیره و با زیابی اطلاعات(۴/۷۸).۴- چکیده نویسی با میانگین(۴/۳۰).۵- نمایه سازی با میانگین (۴/۲۱) .۶- سواد اطلاعاتی با میانگین(۴/۲۱).۷- آشنایی با روش پژوهش در کتابداری با میانگین (4.20).۸-ارتباط شناسی  با میانگین(4.17)۹- اصول کار مرجع با میانگین (4.09).۱۰- منابع مرجع الکترونیک با میانگین(۴.۰۷)

اولویتهای آموزشی کارشناسان اداره سازماندهی و پردازش

۱- آشنائی با روش پژوهش در کتابداری با میانگین (۴/۵۸).۲- نمایه سازی با میانگین (۴/۳۲).۳- اصطلاحنامه و ساختار آن با میانگین (۴/۱۲).۴- ارتباط شناسی با میانگین (۴/۰۴).۵- سواد اطلاعاتی با میانگین ۴/۰۱.۶- مصاحبه مرجع(۳/۹۰).۷- نظامهای ذخیره و با زیابی اطلاعات(۳/۸۲).۸-فلسفه کتابداری(۳/۷۵).۹- منابع مرجع الکترونیک(۳/۵۵).۱۰- فهرستنویسی نسخ خطی و چاپ سنگی با میانگین(۳/۵۵)

اولویتهای آموزشی کارشناسان اداره فراهم آوری و حفاظت

۱- آشنائی با روش پژوهش در کتابداری با میانگین (۴/۵۸).۲- نمایه سازی با میانگین (۴/۳۲).۳- اصطلاحنامه و ساختار آن با میانگین (۴/۱۲).۴- ارتباط شناسی با میانگین (۴/۰۴).۵- سواد اطلاعاتی با میانگین ۴/۰۱.۶- مصاحبه مرجع(۳/۹۰).۷- نظامهای ذخیره و با زیابی اطلاعات(۳/۸۲).۸-فلسفه کتابداری(۳/۷۵).۹- منابع مرجع الکترونیک(۳/۵۵).۱۰- فهرستنویسی نسخ خطی و چاپ سنگی با میانگین(۳/۵۵)

نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

۲۴-آشنایی با صنعت چاپ و نشر2.342

 

با تو جه به داده های جدول که میانگین نیازهای آموزشی کارکنان شاغل در اداره کل اطلاع رسانی در وضعیت مطلوب نمایش داده می باشد به نتایج ذیل می رسیم.

الف:۱۰ نیاز اساسی کارکنان شاغل در اداره کل اطلاع رسانی به ترتیب اولویتها به توضیح ذیل می باشد:

۱- مرجع شناسی علوم اسلامی با میانگین (۴/۹۰).۲- سرعنوان موضوعی با میانگین (۴/۸۷).۳- نظامهای ذخیره و با زیابی اطلاعات(۴/۷۸).۴- چکیده نویسی با میانگین(۴/۳۰).۵- نمایه سازی با میانگین (۴/۲۱) .۶- سواد اطلاعاتی با میانگین(۴/۲۱).۷- آشنایی با روش پژوهش در کتابداری با میانگین (4.20).۸-ارتباط شناسی  با میانگین(4.17)۹- اصول کار مرجع با میانگین (4.09).۱۰- منابع مرجع الکترونیک با میانگین(۴.۰۷)

ب:نیازهای که به نظر می رسد در اولویت های ضروری قرار نمی گیرند به توضیح ذیل می باشد:۱- رده بندی کنگره با میانگین(۱/۳۱)۲- زبان عربی با میانگین (۲.۶۳).۳-سواد اطلاعاتی با میانگین (۲/۶۳).۴- مرجع شناسی علوم اسلامی با میانگین(۲/۵۶).۵- رده بندی دیویی با میانگین (۲/۸۱).

 

 

 

جدول۱۵ نیازهای آموزشی کارکنان شاغل در اداره کل پردازش و سازماندهی در وضعیت موجود و مطلوب

نیازهای آموزشیوضعیت موجود بر اساس میانگینوضعیت مطلوب بر اساس میانگین
۱- مرجع شناسی۲/۰۳۲/۹۸
۲- آشنائی با روش پژوهش در کتابداری۲/۵۳۴/۴۹

نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

وظایف اصلی شغل

کار و فعالیت جسمانی و فکری که برای انجام هر وظیفه انجام می گردد

مقصود و هدف از انجام هرکار

دانش ومهارتهای مورد نیاز برای انجام هرکار

اطلاعات بدست آمده از مصاحبه عاملی گردید جهت شناخت بیشتر پژوهشگر نسبت به مشاغل کتابخانه ملی و پژوهشگر با تکیه به این اطلاعات و با مراجعه به توضیح وظایف مکتوب و مصوب و با در نظر گرفتن مبانی تئوریک  هر کدام از مشاغل (کتب و دانش معاصر) نیازهای آموزشی هر واحد را تهیه کرده می باشد.

دربحث اعتباریابی برنامه های آموزشی از مصاحبه ساخت مند یا ساختاریافته با سوالاتی از قبیل اعلان نظر در خصوص عنوان آموزش،نحوه آموزش،اهداف کلی،اهداف جزئی،محتوی،شیوه ارزیابی در سه سطح موافقم،مخالفم،وبی نظر سوال گردید.که در مجموع حدود ۸۰ درصد به برنامه های آموزشی پاسخ مثبت دادند.

۲- پرسشنامه

پرسشنامه ای بر اساس نتایج حاصل مصاحبه مبانی نظری و توضیح وظایف کارشناسان معاونت کتابخانه ملی را به تفکیک رشته ها یا حوزه های شغلی و همچنین واحدهای که کارشناسان فعالیت می کردند، (حوزه فراهم آوری،فهرست نویسی، نمایه سازی،اطلاع رسانی،ومخزن داری)تدوین و توزیع و جمع آوری شده می باشد.

که دارای بخشهای زیرمی باشدکه عبارتند از:

۱- مقدمه ای می باشد که مشتمل می باشد برعنوان و هدف پرسشنامه و اهمیت و ضرورت پژوهش که در ابتدای پرسشنامه آمده می باشد.

۲- مشخصات فردی که شامل جنسیت ،محل خدمت ،سنوات خدمت،جنسیت و….

۳- سوالات گویه های اصلی پرسشنامه که شامل ۲۴ سوال بسته پاسخ می باشد.

پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ بهره گیری شده.و ضریب پایایی پرسشنامه مذکور ۸۱.۰ بدست آمد که قابل قبول می باشد.

شیوه جمع آوری اطلاعات

برای بدست آوردن اطلاعات کتابخانه ای با بهره گیری از منابع اطاعات کتابخانه ای با بهره گیری از منابع اطلاتی کتابخانه ملی و دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات و دانشگاه آزاد واحد گرمسار و همچنین سازمان مدارک و اطلاعات علمی ایران اطلاعات لازم پیرامون سابقه موضوع جمع آوری گردید .

در بخش میدانی پژوهش گردآوری داده ها از طریق پرشنامه محقق ساخته بهره گیری شده می باشد.

نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

از آنجا که قصد اصلی از مصاحبه استخراج نیازهای آموزشی بوده بدین مقصود سوالت مصاحبه با هماهنگی اساتید راهنما و مشاور تهیه کرده و سپس از اعضای هیات علمی و مدیران و کارشناسان و صاحبنظران در هر رشته شغلی مصاحبه صورت پذیرفته می باشد.

۳- مطالعه اهداف و سیاست و خط مشی سازمان

بدین مقصود اهداف و خط مشی های سازمان مورد مطالعه قرار گرفت.تا اینکه نیازهای آموزشی استخراج شده همسو با اهداف و سیاست سازمان صورت گیرد.

۴- مطالعه و تجزیه و تحلیل توضیح وظایف هر شغل

تجزیه و تحلیل توضیح وظایف یکی از کانالهای استخراج نیازها بوده می باشد.وبر اساس توضیح وظایف هر یک از شغلها نیازهای آموزشی مناسب با آن شغل پیش بینی گردید.

۵- استخراج پرسشنامه

با بهره گیری از داده ها ی حاصلاز مصاحبه ،تجزیه و تحلیل توضیح وظایف و تجزیه و تحلیل اهداف و سیاستهای سازمان و برسی سوابق آموزشی کارکنان ،نیازهای اولیه شناسایی گردید و پس از مطالعه سوالات پرسشنامه به بسته بر اساس مقیاس لیکرت تهیه گردید.

۶- آزمایش پرسشنامه

اجرای آزمایش پرسشنامه به مقصود پی بردن موارد ابهاام انگیز انجام گردید.بدین مقصود سی نفر از کارشناسان بخشهای مختلف انتخاب گردید و پرسشنامه اولیه بین آنها توزیع گردید و از آنها خواسته گردید تا ضمن پاسخ به موارد مبهم ،سوالت یا نیازهایی که مورد غفلت را مشخص نمایند و پس از جمع آوری پرسشنامه موارد ابهام انگیز مشخص و پس از اصلاح پرسشنامه نهایی تدوین گردید.

۷- اجرای پرسشنامه

پس از اصلاح و تدوین نهایی پرسشنامه و مشاهده نشدن تفاوت بین نتایج پرسشنامه اولیه و نهایی،پرسشنامه در بین کلیه کارشناشان معاونت کتابخانه که ۳۰۹ نفر می باشند ،پرسشنامه توزیع گردید . که نهایتا پس از پاسخگویی 287 نفر پرسشنامه را تحویل دادند .و کار تجزیه و تحلیل آماری روی این تعداد پرسشنامه صورت گرفت.

۸- تجزیه و تحلیل آماری

جهت جمع آوری اطلاعات از دو ابزار مصاحبه و پرسشنامه به توضیح ذیل بهره گیری شده می باشد

۱- مصاحبه

مصاحبه با تعدادی از شاغلان برجسته در همان شغل شده می باشد در واقع به کمک این مصاحبه به تجزیه و تحلیل وظایف شاغل پرداخته شده می باشد.

اطلاعات بدست آمده که توسط مصاحبه در مورد هر رشته شغلی جمع آوری شده می باشد عبارتند از:

نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

روش های ارتقای نیروی کار می توان روش های متفاوتی با در نظر داشتن نیازهای افراد در نظر گرفت(جاکوب[1]،۲۰۰۳،ص۵۷)

کولتن(۲۰۰۳)به مطالعه یک مدل جامع نیازسنجی در دانشگاه ایالتی سات وست تکزاس در آمریکا پرداخته می باشد وی در تدوین مدل نیازسنجی آموزشی از روش مصاحبه و پرسشنامه بهره گیری نموده می باشد یافته های پژوهش وی نشان می دهد که هدفهای عمده نیازسنجی مورد تایید تحقیقات گذشته قرار گرفته می باشد و همچنین پاسخ دهندگان به این مدل نیازسنجی ،مولفه های مدل را مورد تایید قرار داده اند و اشاره داشته که این مولفه ها به طور جامع و کامل مولفه های آموزشی عمده آنان را شناسائی کرده و با در نظر گرفتن این نیازها در سیستم آموزشی به بهبود عملکر آنان منجر می گردد.(کلتل[2]،۲۰۰۳،ص۸۸)

– موناپا(۱۹۸۹) به نقل از ستها روش های تعیین نیاز آموزشی را ارائه نموده می باشد. در این پژوهش وی پنج روش برای تعیین نیازهای آموزشی ارائه داده می باشد.

۱- نظرخواهی از مدیران کل

۲- ارزیابی عملکرد

۳- برنامه های بخش و واحدهای سازمانی.

۴- نظرخواهی از مدیران آموزشی.

۵- تجزیه و تحلیل شغل.

– گودفری(۲۰۰۶)در تحقیقی که در مورد اساتید مشاور انگلستان انجام داد.بعد از برگزاری یک دوره آموزشی سه روزه در زمینه تدریس و نظرخواهی از شرکت کنندگان،اساتید شرکت کننده اظهار داشتند که گذراندن این دوره آموزشی موجب ارتقای آنان در مهارتهای تدریس،مانند تدریس در سطح متناسب با توانائی فراگیران،دادن بازخورد به فراگیران ،ارزیابی سرعت فراگیران،و اثربخشی تدریس خود استاد شده می باشد.

جمع بندی وارائه چارچوب نظری پژوهش

در بحث مبانی نظری پژوهش در دو قسمت به مطالعه پرداخته شده می باشد که قسمت اول آن و به عبارتی مهمترین قسمت مبنی نظری به مطالعه در خصوص آموزش و اصول و فرایند و الگوها و …  نیازسنجی آموزشی پرداخته گردید .

 

[1] Jacob

[2] Coltel

نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

تکه ای از متن پایان نامه :

۱- ریاست (ریاست و مشاوران)

۲- دفتر ریاست و روابط عمومی

بندی شدند و سپس به تفکیک دانش عمومی و تخصصی که دانش تخصصی در سه طیف (فنی، مالی، اداری) و دانش عمومی در 6 طیف (اصول بیمه، زبان انگلیسی، رایانه، ارتباطات، مکاتبات اداری، آمار) طبقه بندی کرده می باشد نتایج حاصل بیانگر این مطلب می باشد که ما بین دیدگاه نمونه های تحقیق بر حسب متغیرهای تعدیل کننده تفاوت معناداری هست.

– پاشا تیار کهریزی (۱۳۸۴) در تحقیقی با عنوان« نیازسنجی آموزشی مدیران و کارکنان بیمه های اموال و مسئولیت در صنعت بیمه حوزه استان تهران» انجام داده می باشد .در این پژوهش از روش پیمایشی از نو ع میدانی بهره جسته می باشد . جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان بیمه های امال و مسئولیت در صنعت بیمه حوزه استان تهران» بوده که از پژوهش مذکور در نهایت نتایج زیر به دست آمده می باشد:

۱ـ مشخص کردن دانش و مهارت های موردنیاز مدیران و کارکنان مشاغل قلمرو تحقیق و تفکیک آن.

۲ـ اندازه گیری میزان دانش و مهارت های مدیران و کارکنان از نظر خود آن ها

۳ـ تعیین نیازهای آموزشی مدیران و کارکنان در رشته های شغلی قلمرو تحقیق

۴ـ تعیین اولویت نیازهای آموزشی در رشته های شغلی قلمرو تحقیق

– مانی (۱۳۸۴) درپژوهشی با عنوان «نیازسنجی آموزشی مدیران میانی شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به مقصود ارائه الگوی آموزشی مؤثر و کارآمد» انجام داده می باشد.هدف وی از این پژوهش سنجش نیاز آموزشی میرن میانی شرکت ذوب آهن اصفهان بوده.روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد و گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه صورت گرفته می باشد و جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل در این صنعت بوده ونتایج این پژوهش  عبارتند از:

۱ـ مهارت اداره کار گروهی و ایجاد زمینه اشتراک مساعی در کارکنان

۲ـ مهارت برنامه ریزی در امور فنی ـ تخصصی

۳- مهارت آموزش کارکنان و ایجاد زمینه توسعه افراد تحت سرپرستی

۴ـ مهارت برقراری مؤثر انسانی با زیردستان

۵ـ مهارت در تفویض اختیارات و واگذاری مسئولیت ها به زیردستان و …

پژوهش های خارجی:

– جمعی از محققا با سرگروهی لورین و کارل تی کیو لیک و مولی بی پیپر(۲۰۰۳) در پژوهشی با عنوان «بهره گیری از نیازسنجی جهت طراحی دوره های مختلف»  به این نتایج رسیدند :

نیازسنجی آموزشی کارکنان کتابخانه ملی به مقصود ارائه برنامه آموزشی مورد نیاز

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه