منابع مقاله درمورد رفتار خرید مصرف کنندگان

0

ی دار بودن ضرایب مدل رگرسیون به صورت زیر می باشد: ..جدول 4-10) معنی داری ضرایبسطح معنا داریضرایب استاندارد شدهBetaضرایب رگرسیونBمتغیرها0.0000.0010.3120.0000.4750.331-0.086-0.5610.4930.314-0.08-0.912توزیعترفیعقیمتمحصولبا توجه به جدول بالا […]

رشته مدیریت-دانلود پایان نامه درباره رفتار خرید مصرف کنندگان

0

ی ضرایبسطح معنا داریضرایب استاندارد شدهBetaضرایب رگرسیونBمتغیرها0.0000.0010.3120.0000.4750.331-0.086-0.5610.4930.314-0.08-0.912توزیعترفیعقیمتمحصولبا توجه به جدول بالا سطح معناداری آزمون برای ضرایب متغیرهای مستقل توزیع ، ترفیع ، محصول کمتر از0/05 […]

منابع تحقیق درمورد 3.20%

0

پرسش های درست با عباراتی که مفهوم آن به حداقل برسد شرایط اساسی برای روایی پرسشنامه است). مساله روایی محتوا(پرسشنامه)این است که آیا پرسش ها […]