ه این مهم راهبرد کسب درآمدهای بیشتر بشمار می آید .
در این راستا باید توجه نمود که انتظارات مشتریان ایستا نیست بلکه دائماً در حال تغییر است از جمله اینکه می تواند به نوع مشتری ، شرایط محیطی و یا با توجه به نوع خدمات متفاوت باشد.
گروه هتل‌های هما، شرکتی خدماتی در ایران است که دارای تعدادی هتل پنج ستاره در شهرهای مختلف ایران می‌باشد. این شرکت، یکی از شرکت‌های تابعه سازمان تأمین اجتماعی است. مالک پیشین این مجموعه، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، ایران ایر بود. این گروه در سال ۱۳۵۷ توسط دولت ایران تأسیس شد و اداره مجموعه‌ای از هتل‌های مصادره شده را بر عهده گرفت. این گروه در حال حاضر دارای پنج هتل با بیش از ۸۰۰ اتاق در چهار شهر مختلف ایران است(ماهنامه داخلی گروه هتل های هما،1391).
ارتقاء کیفیت خدمات این هتل ها می تواند منجر به رضایت مشتریان شده و در همین راستا، هدف این تحقیق این است که با توجه به شرایط و انتظارات مشتریان این مجموعه در شناسایی عوامل مؤثر در افزایش و ارتقاء کیفیت خدمات این مجموعه پرداخته و به ابعاد احتمالا جدیدی از کیفیت خدمات دست یابد.
1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه جهانی شدن و تسهیل گری، نه تنها اقتصاد کشورهای در حال توسعه، بلکه اقتصاد کشورهای پیشرفته را نیز تحت تأثیر قرار داده است. سازمانها، تمرکز خود را از حداکثر کردن سود صرف به سوی کسب منافع بیشتر از طریق افزایش رضایت مشتریان تغییر داده اند. فشارهای رقابتی باعث شده سازمان ها تنها به فرایندهای تولید توجه نکنند و به شیوه های تحویل محصولات خود نیز توجه کافی داشته باشند . در طول دو دهه گذشته سناریوی کسب و کار به طور چشمگیری تغییر یافته است(ست،2005). به طوری که توجه به خدمات، حتی از سوی سازمانهای تولیدکننده کالاهای ملموس نیز مورد توجه قرار گرفته است. اما باید به این مهم نیز توجه داشت که ماهیت خدمات به گونهای است که نیازمند حضور مشتری در فرایند ارائه آن بوده و گاهی مستلزم همکاری فعالانه از سوی مشتری می باشد. در چنین سازمانهایی، ممکن است عدم همکاری لازم از سوی دریافت کننده خدمت، باعث شود کارکنان سازمان قادر به ارائه خدمات مطلوب و شایسته به آنها نباشند. بنابراین، تلاش در جهت ترغیب مشتریان به همکاری صمیمانه با سازمان، میتواند گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت خدمات باشد. بدیهی است این امر، باعث رضایت مشتریان شده و منافع بلند مدتی همانند سودآوری، بقاء و موفقیت را برای سازمان به همراه خواهد داشت. البته باید به این نکته اذعان کرد که میزان مشارکت مشتریان در فرایند ارائه خدمت، بسته به نوع سازمان و ماهیت آن متفاوت است(گرانروس، 2000).از این رو ضرورت دارد تا در این پژوهش به بررسی این موضوع بپردازیم که عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما کدامند؟
1- 4. اهداف تحقیق
1- 4- 1. هدف اصلی
هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین عوامل مؤثر بر ارتقا کیفیت گروه هتل های هماست.
1-4-2. اهداف فرعی
الف. تعیین نقش سخت کوشی بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما
ب. تعیین نقش مدیریت کیفیت جامع بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما
ج. تعیین نقش آموزش کارکنان بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما
د. تعیین نقش جلب نظر مشتریان بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما
ه. تعیین نقش استقرار مدیریت کیفیت جامع بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما
و. تعیین نقش برنامه ریزی بر مبنای بازاریابی بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما
ز. تعیین اولویت این عوامل بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما
1-5. سوال های تحقیق
1-5-1. سوال اصلی
عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما کدامند؟
1-5-2. سوالهای فرعی
1.آیا سخت کوشی بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر دارد؟
2. آیا مدیریت کیفیت جامع بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر دارد؟
3. آیا آموزش کارکنان بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر دارد؟
4. آیا جلب نظر مشتریان بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر دارد؟
5. آیا استقرار مدیریت کیفیت جامع بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر دارد؟
6. آیا برنامه ریزی بر مبنای بازاریابی بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر دارد؟
7. کدامیک از این عوامل بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما از اولویت بیشتری برخوردارند؟
1-6. مدل مفهومی
یک مدل، دستگاهی است متشکل از مفاهیم، فرضیه ها و شاخص ها که کار انتخاب و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز برای آزمون فرضیه را تسهیل می کند. با توجه به مطالعات انجام شده مدل مفهومی زیر ارائه میشود:
سخت کوشی

مدیریت کیفیت جامع

آموزش کارکنان

جلب نظر مشتریان

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

استقرار مدیریت کیفیت جامع

برنامه ریزی بر مبنای بازاریابی
شکل 1-1. مدل مفهومی طرح(دژخواه،1381)
1-7. فرضیه های تحقیق
فرضیه 1. سخت کوشی بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر معناداری دارد.
فرضیه 2. مدیریت کیفیت جامع بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر معناداری دارد.
فرضیه 3. آموزش کارکنان بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر معناداری دارد.
فرضیه 4. جلب نظر مشتریان بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر معناداری دارد.
فرضیه 5. استقرار مدیریت کیفیت جامع بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر معناداری دارد.
فرضیه 6. برنامه ریزی برمبنای بازاریابی بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما تأثیر معناداری دارد.
1-8. قلمرو تحقیق
الف: قلمرو مکانی:
قلمرو مکانی تحقیق حاضر گروه هتلهای هما و جامعه آماری آن کارکنان این مجموعه و مشتریان آن در تابستان سال 1393 هستند.
ب: قلمرو زمانی:
جمع آوری داده های تحقیق حاضر که از نوع تحقیقات مقطعی است،در سال 1393 انجام گرفته است.
ج: قلمرو موضوعی:

 
 
قلمرو کلی تحقیق حاضر مبحث بازاریابی و به طور خاص تحقیق مذکور در خصوص عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت است.
1-9. تعاریف مفهومی و عملیاتی تحقیق
1-9-1. کیفیت خدمات: کیفیت خدمات عبارت است از توانایی و ظرفیت برآورده کردن خواسته ها. به عبارت دیگر کیفیت یک محصول بستگی به این دارد که محصول مورد نظر تا چه حدی الگوهای ترجیحات مصرف کننده را برآورده باشد(کرباسیان،1390: 62).برای عملیاتی نمودن این مفهوم و سنجش آن در تحقیق حاضر از پرسشنامه16 سوالی استفاده گردیده است.
1-9-2. سخت کوشی:منظور از سخت کوشی، برانگیختن احساس کارکنان در جهت ارتقاء کیفیت بالاتر است. برای سنجش و عملیاتی نمودن این مفهوم از گویه های 1 و 2 پرسشنامه عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات استفاده گردیده است.
1-9-3.مدیریت کیفیت جامع: مدیریت کیفیت جامع ساختار نظام یافتهای است که بر بهبود مستمر کلیه فعالیتهای درونی یک سازمان تأکید می کند. هدف نهایی مدیریت کیفیت جامع بهبود کیفیت محصولات و خدمات، از طریق بهبود منابع انسانی، فرآیندها و تجهیزات موجود و به موازات آن کاهش هزینه های حوزه عملیاتی است. برای سنجش و عملیاتی نمودن این مفهوم از گویه های 3 الی 6 پرسشنامه عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات استفاده گردیده است.
1-9-4.آموزش کارکنان: آموزش کارکنان عبارت از بهبود نظام مند و پی در پی شاغلین از نظر دانشها، مهارتها، توانائیها و رفتارها است که به رفاه آنها کمک می‌کند و شرایط بهتری را برای احراز مقام بالاتر فراهم می‌آورد (محمدی،1382). برای سنجش و عملیاتی نمودن این مفهوم از گویه های 7 الی 10 پرسشنامه عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات استفاده گردیده است.
1-9-5. جلب نظر مشتریان: منظور تلقی مثبت هر واحد مشتری واحد قبلی در فرایند ارائه خدمات است که منجر به استفاده مجدد مشتری از آن خدمت می گردد. برای سنجش و عملیاتی نمودن این مفهوم از گویه های 11 الی 13 پرسشنامه عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات استفاده گردیده است.
1-9-6. استقرار مدیریت کیفیت جامع: منظور بکارگیری و استقرار اصول و فنون مدیریت کیفیت جامع در سازمان است. برای سنجش و عملیاتی نمودن این مفهوم از گویه های 14 الی 16 پرسشنامه عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات استفاده گردیده است.
1-9-7. برنامه ریزی برمبنای بازاریابی: تلاش آگاهانه‌ای است برای به‌دست‌آوردن نتایج مثبت در مبادله با بازارهای هدف و برنامه ریزی مبتنی برآن(کاتلر،1385). برای سنجش و عملیاتی نمودن این مفهوم از گویه های 17 الی 20 پرسشنامه عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات استفاده گردیده است.

فصل دوم
مطالعات نظری
و پیشینه تحقیق
2-1. مقدمه
بحث کیفیت در جامعه صنعتی ایران در دهه های گذشته مورد توجه ویژه ای قرار گرفته است. به طوریکه مدیران صنایع را با واژه های جدیدی همچون ” مدیریت کیفیت ” و ” گواهینامه ISO” و ” سیستم کیفیت ” و ” تضمین کیفیت ” مواجه ساخته است.
شاید اکثر مدیران از روبه رو شدن با اینگونه موارد بار سنگینی را بر دوش خود احساس می کنند که چگونه در این میدان رقابت و مشکلات موجود بتوانند با موفقیت از این وضعیت بیرون آیند.
در واقع کسانی که به نتایجی در این زمینه رسیده اند، لذت غلبه بر مشکلات را بهتر احساس می کنند. اگر سازمان خود را با یک شرکت نمونه در رشته صنعتی مشابه مقایسه کنیم و متوجه شویم که از نظر کیفیت عقب هستیم و یا متوجه شویم که مشتریان خود را روز به روز از دست می دهیم و با رقبای جدید مواجه می شویم و با نظیر این مشکلات مواجه شویم ، باید بر این مشکلات چیره شد و تمام اعضای شرکت از بالا تا پایین باید در رفع این مشکلات بکوشند و گرنه شرکت قادر به رقابت با شرکتهای مشابه نخواهد بود و ادامه حیات آن با سختیهای فراوان روبه برو خواهد شد.
مدیرانی که به اهمیت و کاربرد محتوای مفاهیم ” کیفیت ” در فرایند تولید خود واقف شده اند اقدام به حرکت های درون سازمانی در جهت استقرار مدیریت کیفیت جامع نموده و در این راستا با بهره گرفتن از اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا به صورت مشاوره ای و با حذف زمان و تقبل هزینه های زیاد به گواهینامه ایزو دست یافته و بدین ترتیب شهرتی کسب کرده و مطرح شده اند و یکی از نگرانی های آنها همیشه چگونه نگه داشتن این وضع مطلوب است.
گروه زیادی از مدیران صنایع هنوز اقدامی نکرده اند و با مفاهیمی همچون ” ISO ” و ” مدیریت کیفیت ” و غیره نتوانسته اند هدف و راه خود را مشخص کنند و یا لزومی برای این کار نمی بینند.
لذا نه تنها با این سهل انگاری حرکتی در رشد صنعت سازمان خود ایجاد ننموده اند، بلکه موجب از بین رفتن سازمان خود در بازار رقابت های صحیح و درست نیز می شوند. بنابراین باید این تفکر را در وجود خود و سازمان خود ایجاد کنند و هرچه سریعتر تحولی در روند کار سازمان خویش به وجود آورند( دژخواه،1381: 62).
در این پژوهش سعی می شود ضمن تعریف کیفیت و روندی از وضعیت پیشین کیفیت در صنعت و نظرات برخی از فلاسفه و دانشمندان در این زمینه عوامل مؤثری که لازم است همگام با راهبردهای علمی و فنون مربوط مورد توجه و تاکید در سازمان قرار گیرد آورده شود تا بتواند کمک مؤثری در جهت ارتقاء کیفیت در سازمان به مدیران و مسئولان بنماید.
2-2. تعریف کیفیت
کیفیت از جمله واژه هایی است که علی رغم قدمت آن از تعریف مشخص و یکسانی نزد همگان برخوردار است. مروری بر ادبیات دانشگاهی حاکی از آن است که کیفیت از چهار منظر مختلف مورد کنکاش قرار گرفته است:
از منظر فلسفه که بر جنبه های تعریفی آن متمرکز شده است .
از منظر اقتصاد که برحداکثر
کردن سود و نقطه تعادلی بازار تمرکز دارد.
از منظر بازاریابی که بر روی متغیرهای رفتار خرید و رضایت مشتری تمرکز دارد.
از منظر مدیریت عملیات که بر مهندسی فعالیت ها و کنترل تولید تمرکز دارد .( پروکوپنکو،1389 : 75).
کیفیت یعنی دستیابی به استاندارد های از پیش تعیین شده
کیفیت یعنی کار درست را بار اول و برای همیشه درست انجام دادن
کیفیت یعنی به نیاز ها و انتظارات منطقی مشتری ها پاسخ دادن
سازمان ها میبایستی یک سیستم مدیریت کیفیت را ایجاد ، مستند و اجرا نمایند و در این ارتباط سازمان ها باید :
الف – فرآیندهای مورد نیاز برای سیستم مدیریت کیفیت و کاربرد آن ها را در سرتاسر سازمان ، تعیین نمایند .
ب – توالی و تعامل بین این فرآیندها را تعیین نمایند .
ج – معیارها و روش های لازم جهت حصول اطمینان از اینکه هم اجرا و هم کنترل این فرآیندها اثربخش هستند را تعیین کنند .
د – از دسترس بودن منابع و اطلاعات لازم جهت پشتیبانی از اجرا و پایش این فرآیندها اطمینان یابند .
ه – این فرآیند ها را پایش ، اندازه گیری و تحلیل نمایند .
و – اقدامات لازم جهت دستیابی به نتایج برنامه ریزی شده و بهبود مستمر این فرآیندها را انجام دهند . این فرآیندها باید توسط سازمان ها بر طبق الزامات استاندارد ها مدیریت گردد .
2- 3. تاریخچه کیفیت
قدیمی ترین شکل استفاده از کیفیت به 3000 سال پیش برمی گردد. زمانی که بابلی ها از واحد های استاندارد برای توزین و یا اندازه گیری کالاها به صورت توافقی بین هم استفاده می کردند(کرباسیان،1390 : 60).
تست مرغوبیت کالا عملاً در سال 1456 میلادی از زمان هنری ششم جهت اطمینان از کیفیت کالاها در انگلستان مرسوم گردید . اگر چه به نظر می رسد بازرسی رسمی کالاها برای اطمینان از کیفیت با روش های بهتر و جدید از حدود سال 1850 آغاز شده است . کیفیت ، راه طولانی را پیموده است ، همواره کشفیات تازه ای در مورد آن به عمل آمده و بازسازی اکتشافات قبلی تبدیل به حقایقی جدیدتر شده و سبب بازیابی فراموش شده ها گردیده است. در دهه هفتاد، اعتقاد بر این بود که مسئولیت کیفیت به عهده ی بخش کنترل کیفیت است و تاکیدات عمدتاً بر
ابزار کیفیت مثل چارت های کنترل و بازرسی کالا ها متمرکز بود و مدیران رده بالا اصولاً خود را درگیر مباحث مربوط به کیفیت نمی کردند .(کرباسیان،1390 :61 ).
در دهه 80 یک دگرگونی در افزایش آگاهی در مورد کیفیت پدید آمد در این دوره مدیریت سطوح بالای سازمان ها دریافتند که شخصاً باید مسئولیت کیفیت را عهده دار شده و با آن روبرو شوند و به این اعتقاد دست یافتند که هم خودشان و هم هرکس دیگری در سازمان باید به طور جدی به کیفیت بپردازند و در مورد بهبود آن اقدام کنند. لذا به مدیران کیفیت مسئولیت زیادی واگذار شد . یکی دیگر از مهمترین یافته های کیفیت در این دوره ، روش پیشگیری از ضایعات بود ، یعنی به جای تمرکز یافتن روی محصولات معیوب ، سعی گردید از تولید محصول معیوب جلوگیری شود ، و این بسیار با صرفه تر و مؤثر تر برای تولید محصولات مرغوب بود(همان منبع).
در دهه 80 برنامه های کیفیت عمدتاً متوجه ساخت محصولات بود ، ولی در دهه 90 تاکید بر روی کیفیت در سایر زمینه ها مثل واحد فروش و اداری نیز معطوف گردید. مشتریان عمدتاً خواهان محصولات و خدمات با کیفیت هستند و شرکت های بیشتری برای تأمین این خواسته مشتری به رقابت می پردازند.
قبل از انقلاب صنعتی انسان ها همه فن حریف بودند

کاهش قابل ملاحظه اضطراب رایانه شده و برعکس پیشرفت تحصیلی افزایش یافته است.
وان بیک (1986؛ به نقل از قاسمی پیر بلوطی، 1374) در پژوهشی با هدف بررسی رابطه بین میزان انگیزه پیشرفت تحصیلی با نمره های عزت نفس، میزان اضطراب و پیشرفت تحصیلی و نوع اسنادها در دانش آموزان دختر و پسر، به این نتیجه رسید که دانشآموزان کلاسی که انگیزه پیشرفت تحصیلی بالایی داشتند، در مقایسه با آنهایی که انگیزش متوسط داشتند، دارای نمره های اضطراب کمتری بودند عزت نفس بالاتری داشتند و موفقیتهای خود را به توانایی و کوشش و شکستهای خود را به مشکل بودن تکلیف نسبت میدادند. نتایج در ارتباط با تفاوتهای جنسی اسنادها نشان دادند که بین دختران و پسران در این پژوهش تفاوت معنیداری وجود ندارد.

نقد و ارزیابی
پس از مروری بر تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی به نقد و ارزیابی این پژوهشها اقدام میگردد. اغلب پژوهشهای صورت گرفته در مورد رابطه اضطراب رایانه و انگیزش پیشرفت در حوزه آکادمیک و دانشگاهی صورت گرفته است و تنها معدودی از آنها به پژوهش در حوزه مدرسه و آموزش عمومی پرداختهاند. یکی از ویژگیهای تحقیقات صورت گرفته تنوع انجام تحقیقات در بین رشته های مختلف تحصیلی و گروه های مختلف میباشد که نتایج این تحقیقات در تعمیم نتایج تأثیر زیادی دارد. با بررسی تحقیات انجام شده میتوان گفت که بین اضطراب رایانه و انگیزه پیشرفت رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. یعنی هر چه اضطراب رایانه کمتر باشد، انگیزه پیشرفت دانشآموزان بیشتر است.
در مورد رابطه اضطراب رایانه و پیشرفت تحصیلی تحقیقات اندکی صورت گرفته است وکمبود تحقیقات در این زمینه مشهود است. تعداد نمونه آماری کم تحقیقات صورت گرفته که این امر باعث میشود با اطمینان کامل نتوان نتایج تحقیقات را تعمیم داد. با بررسی تحقیقات صورت گرفته میتوان گفت که بین اضطراب رایانه و پیشرفت تحصیلی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد. یعنی هرچه اضطراب رایانه کمتر باشد، پیشرفت تحصیلی دانشآموزان بیشتر است.
هرچند تحقیقات بسیاری در مورد پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت انجام شده است اما تحقیقات کمی در مورد اضطراب رایانه و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت انجام شده است.به این دلیل محقق در صدد یافتن اضطراب رایانه در میان دانشآموزان متوسطه مدارس هوشمند و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت است.

 
 

در این فصل ابتدا به بررسی نوع تحقیق، روش تحقیق، جامعه آماری، حجم نمونه و شیوه نمونهگیری، ابزار پژوهش (متغیرهای تحقیق و اعتبار و روایی ابزار جمعآوری اطلاعات) پرداخته شده است. و سپس در ادامه فصول روش اجرای تحقیق، شیوه استخراج داده ها و مطالعه روش های تجزیه و تحلیل آماری مورد بحث قرار گرفته است.
3-2 روش تحقیق
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز (طرح تحقیق) به دو دسته تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی) و تحقیق آزمایشی تقسیم میشوند. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیمگیری باشد. یکی از انواع روش های تحقیق توصیفی تحقیق همبستگی است. در این نوع تحقیق رابطه میان متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل میگردد (سرمد، بازرگان، حجازی، 1388). به علت اینکه پژوهشگر میخواهد رابطه بین اضطراب ریانه با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت را بسنجد در نتیجه روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی از نوع همبستگی است.
3-3 جامعه آماری
“جامعه به مجموعهای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک ویژگی مشترک باشند گفته میشود. معمولاً در هر تحقیق،جامعه کلیه افراد یا مواردی است که محقق علاقهمند است نتایج تحقیق را به آنها تعمیم دهد” (حسن زاده،1390،ص98). در تحقیق حاضر جامعه آماری شامل 1144 دانشآموز پسر مدارس متوسطه هوشمند شهرستان بروجن در سال تحصیلی 93-92 میباشد.
3-4 حجم نمونه و روش نمونهگیری
نمونه گروه کوچکی از جامعه است که برای مشاهده و تجزیه و تحلیل انتخاب میشوند. گروهی از اعضای یک جامعه تعریف شده که اطلاعات مورد نیاز پژوهشی به کمک آنها حاصل میشود را نمونه میگویند. اگر نمونه معرف واقعی جامعه باشد میتوان نتایج حاصل از نمونه را به کل جامعه تعمیم داد (حسن زاده،1390، ص99). در این پژوهش حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 287 نفر برآورد گردید.
در این تحقیق برای انتخاب نمونه از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای (چند مرحلهای) استفاده شده است. در نمونهگیری مرحلهای در همه مراحل نمونهگیری یک هدف مشخص دنبال میشود اما در نمونهگیری چند مرحلهای، در هر مرحله نمونهگیری هدف تغییر میکند (حسن زاده، 1390). در این روش از میان دبیرستانهای پسرانه هوشمند 4 دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شدند و در هر کدام از این مدارس از هر پایه (اول، دوم، سوم) یک کلاس به صورت تصادفی انتخاب شد و پرسشنامه به دانشآموزان کلاسها ارائه گردید.
3-5 ابزار جمعآوری داده ها
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعهای از سوالات است که پاسخدهنده با ملاحظهی آنها پاسخ را ارائه میدهد (سرمد و همکاران،1388).

به منظور جمعآوری داده ها در این پژوهش دو پرسشنامه استاندارد مورد استفاده قرار گرفت:

الف) پرسشنامه انگیزش پیشرفت
ب) پرسشنامه اضطراب رایانه
3-5-1 پرسشنامه انگیزش پیشرفت:
در پژوهش حاضر از پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس (1970) استفاده شد این پرسشنامه شامل 92 گویه و بر اساس پیشینهی پژوهشدر زمینه انگیزش پیشرفت تهیه شده است. این گویه ها س از تحلیل خوشهای به صورت 29 جمله ناقص تکمیل کردنی درآمدهاند. برای تدوین پرسشنامه حاضر از ده عامل استفاده شده است که عبارتند از سطح آرزو، رفتار مخاطرهآمیز، ارتقاء طلبی، مسئولیتپذیری، پشتکار، ادراک زمانی، رفتارشناختی، آیندهنگری، انتخاب دوست، رفتار موفق.
شکل پرسشنامه بدین صورت است که برای هر جمله ناتمام، چهار عبارت در گزینۀ الف، ب، ج، د، ارائه می شود و آزمودنی بایدیکی از این عبارت ها را برای تکمیل جمله ناتمام انتخاب کند.
شیوه ی نمره گذاری بدین صورت است که گزینه الف، ب، ج، د،در گویه های 1، 4، 9، 10، 14، 15، 16، 23، 27،28، 29، به ترتیب 1و2و3و4 نمره و در بقیه گویه ها بر عکس یعنی به ترتیب 4و 3و2و1نمره گذاری می شود. دامنه نمرات فرد بین 29 الی 116 است که نمره بالا (بالاتر از میانگین) نشانگر انگیزه پیشرفت بالا و نمرات پایین (پایینتر از میانگین) بیانگر انگیزه پیشرفت پایین در فرد میباشد. هرمنس (1970) ضرایب همبستگی هر گویه را با انگیزه پیشرفت محاسبه کرد و آزمون را دارای اعتبار دانست. ضرایب همبستگی در دامنه بین 30% الی 57% بود.
3-5-2 پرسشنامه اضطراب رایانه ای:
این مقیاس در سال 1987 توسط هنسن ، گلاس و نایت تهیه شد. مقیاس مذکور 19 گویه دارد، گویه های مقیاس بسته پاسخ و در مقیاس 5 درجه ای از کاملاَ مخالفم تا کاملاَ موافقم درجه بندی شده اند که از نمره 1 الی 5 به هر گزینه تعلق می گیرد. از همبن رو دامنه نمرات بین 19 تا 95 می باشد. لازم به ذکر است گویه های 2- 4- 5- 6- 7– 9- 10 – 17 – 19به صورت معکوس نمره گذاری می شود. هنسن و همکاران (1987) مقیاس را بر روی 272 نفر از دانشجویان روانشناسی با میانگین سنی 5/19 سال اجرا کردند. میانگین اضطراب رایانه برابر با 58/43 ، انحراف معیار 73/11 و دامنه نمرات بین (21-89) بود. آنها نمرات بالای 31/55 را بیانگر اضطراب رایانه بالا و نمرات پایینتر از 85/31 را حاکی از اضطراب خفیف و نمرات بین 85/31 و 31/55 را اضطراب کم محسوب کردند و همینطور معتقدند که مقیاس همسانی درونی بالا دارند. آنها برای این مقیاس ضریب آلفا را برابر 87/0 گزارش کردند آنها همینطور برای مشخص کردن روایی مقیاس، همزمان از یک مقیاس دیگر اضطراب رایانه استفاده کرده و
نشان دادند که مواد مقیاس درجهبندی با خرده مقیاسهای اضطراب یعنی، علاقه، اعتماد و اضطراب رایانه همبستگی بالایی دارد. همینطور مواد مقیاس ضرایب همبستگی بالایی را با مقیاس ریاضی نشان داد.

3-6 روایی و پایایی
روایی پرسشنامه
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیر ها در موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی که هم داده های گرد آوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیر ها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر ، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد. مثلا آزمون هایی همچون تست هوش یا آزمون پیشرفت تحصیلی اگر نتوان بهره هوش و میزان معلومات دانش آموزان را اندازه گیری کند، روایی نخواهد داشت (حافظ نیا ، 1386 ، ص 155).
پایایی پرسشنامه
پایایی ابزار که از آن به اعتبار ، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبییر می شود ، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغییر و صفت ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر ابزار پایا ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ نیا ، 1386 ، ص 155).
اکبری(1386) در پژوهشی به بررسی روایی و اعتبار آزمون انگیزه پیشرفت در میان دانش آموزان دوره متوسطه استان گیلان پرداخت. به همین منظور عداد 1530 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه استان گیلان به صورت نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای انتخاب و با آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس مورد سنجش قرار گرفتند. ضریب اعتبار پرسشنامه با روش آلفای کرانباخ 84/0 بود.
در پژوهش حاضر برای اعتبار پرسشنامه انگیزش پیشرفت ضریب آلفای کرانباخ 80/0 به دست آمد.
بازیونلوس (1996،به نقل از لواسانی،1382) در پژوهشی با نمونهای شامل 196 نفر مرد و 36 زن از مدیران انگلیسی، برای مقیاس درجه بندی اضطراب رایانه ضریب آلفای برابر با 87/0 را به دست آورد که با ضریب به دست آمده توسط تهیه کنندگان مقیاس برابر است.
لواسانی (1382) برای بررسی قابلیت اعتماد مقیاس درجهبندی اضطراب رایانه مشخصههای توصیفی آماری، ضریب همبستگی هر گویه یا نمره کل مقیاس و ضریب آلفای کرانباخ برای 19 گویه برابر با 80/0 و بر اساس روش دو نیمه کردن گاتمن برابر با 68/0 به دست آمد. قمی (1387)نیز در پژوهش خود پایایی این پرسشنامه را با آلفای کرانباخ 83/0 گزارش کرده است.
در پژوهش حاضر ضریب آلفای کرانباخ 81/0 به دست آمد.
3-7 روش جمعآوری داده ها:
پرسشنامه انگیزش پیشرفت و اضطراب رایانهای بر روی 287 نفر از دانش آموزان پسر مدارس متوسطه هوشمند شهرستان بروجن اجرا گردید. قبل از اجرا معمولا توضیحاتی برای رفع ابهام به دانش آموزان ارائه میشد. بعد از اجرا و جمعآوری پرسشنامهها هر یک از پرسشنامهها مورد بررسی قرار گرفت و بعضی از پرسشنامهها به دلیل نقص در پاسخگویی به سوالات با پرسشنامههای اضافه پخش شده جایگزین شدند و در نهایت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها:
در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده، بر اساس آمار توصیفی و استنباطی از نرمافزار spss استفاده شده است.
آمار توصیفی به آن دسته از روش های آماری گفته میشود که در طبقهبندی، خلاصه کردن، توصیف و تفسیر و برقراری ارتباط از طریق جمعآوری شده به کار گرفته میشوند (دلاور،1383،ص220). در این پژوهش با بهره گرفتن از آمار توصیفی داده های جمعآوری شده با تهیه و تنظیم جدول و نمودار توزیع فراوانی خلاصه میگردد و سپس با شاخصهایی چون میانگین و انحراف معیار مورد بررسی قرار میگیرد.
آمار استنباطی به آن دسته روش های آماری گفته میشود که محقق را قادر میسازد تا با بهره گرفتن از داده های دانسته شده به اطلاعات ناشناخته برسد یعنی جامعههای وسیعتر را که داده های دانسته شده از آن گرفته شده است استنباط نماید (دلاور، 1383،ص237). در این پژوهش به منظور بررسی رابطه اضطراب رایانه با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.
از ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین درجه همبستگی بین متغییرهای پژوهش استفاده میشود. همبستگی بین دو متغییر دارای دامنهای از (1-) نشان دهندهی همبستگی معکوس و کامل تا (1+) که نشان دهندهی همبستگی مستقیم و کامل است و ضریب همبستگی صفر، که نمایانگر عدم وجود همبستگی است، میباشد (دلاور، 1383،ص232).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در این فصل به تجزیه و تحلیل یافته تحقیق پرداخته میشود. از آنجا که هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه اضطراب رایانه با پیشرفت تحصیلی و انگیزش پیشرفت در دانشآموزان مدارس متوسطه هوشمند شهرستان بروجن میباشد؛ برای تحقیق این هدف به ترتیب در پرسشنامه اضطراب رایانه و انگیزش پیشرفت نمره هر فرد محاسبه و سپس با توجه به دامنهی نمره گذاری شده در هر دو پرسشنامه، جایگاه هر نمره در این دامنه مشخص میگردد، در نهایت با توجه به داده های دو پرسشنامه و با بهره گرفتن از آمار توصیفی و آمار استنباطی هر یک از پرسشهای پژوهش مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند.
الف) توصیف داده ها
در این قسمت هدف آن است که داده های جمعآوری شده را با بهره گرفتن از شاخصها و تکنیکهای آماری خلاصه و طبقهبندی گردد. به عبارت دیگر محقق ابتدا داده های جمعآوری شده را با تهیه و تنظیم جدول فراوانی و نمودارها خلاصه می کند. از مهمترین روش های آمار توصیفی می توان به فراوانی و درصد فراوانی اشاره کرد. بطور کلی می توان گفت آمار توصیفی به طبقهبندی، خلاصه کردن، توصیف، تفسیر و نمایش گرافیکی داده ها برای برقراری ارتباط پژوهشگر با داده ها اطلاق می شود. نقش آمار توصیفی به عنوان اولین قدم در فرایند تحلیل آماری بسیار مهم و حیاتی است. آمار توصیفی با خلاصه کردن داده ها ویژگیهای مهم آن را نمایان می سازد تا ایدههای لازم را در ذهن پژوهشگر برای مرحله دوم تجزیه و تحلیل آماری (آمار استنباطی) ایجاد کند.
در این پژوهش داده های مورد نیاز از پرسشنامههای اجرا شده جمعآوری و به وسیله نرمافزار spss تجزیه و تحلیل شده و جداول آماری و نمودارهای مربوط به هر یک از این جداول به شرح ذیل مورد بررسی قرار میگیرد.
داده های مربوط به پرسشنامه اضطراب رایانهای
جدول (4-1) آمار توصیفی پرسشنامه اضطراب رایانهای
فراوانی دامنه تغییرات حداقل نمرات حداکثر نمرات میانگین نمرات انحراف معیار واریانس
اضطراب رایانهای 287 63 26 89 52.49 14.009 196.251
همانگونه که در جدول بالا مشاهده میگردد، میانگین نمرات اضطراب رایانهای دانشآموزان 52.49 بوده که از میانگین مورد نظر پرسشنامه اضطراب رایانه ای (55.31) کمتر بوده

ی دار بودن ضرایب مدل رگرسیون به صورت زیر می باشد: .
.
جدول 4-10) معنی داری ضرایب
سطح معنا داری
ضرایب استاندارد شده
Beta
ضرایب رگرسیون
B
متغیرها
0.000
0.001
0.312
0.000
0.475
0.331-
0.086-
0.561
0.493
0.314-
0.08-
0.912
توزیع
ترفیع
قیمت
محصول
با توجه به جدول بالا سطح معناداری آزمون برای ضرایب متغیرهای مستقل توزیع ، ترفیع ، محصول کمتر از0/05 شده بنابراین فرض صفر مبنی بر معنی دار نبودن مدل رد و فرض مقابل پذیرفته می شود .یعنی ضرایب برای این سه متغیر معنی دار است ولی برای متغیر قیمت سطح معناداری بیشتر از 0/05 است در نتیجه ضریب این متغیر بی معنی بوده و این متغیر باید از مدل حذف شود.
جدول 4-11 ) خلاصه نتایج برازش مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه های اصلی پژوهش( فرضیه دوم)
نتیجه آزمون
نوع ارتباط
سطح معناداری
مقدار ضریب متغیر مستقل
فرضیه
عدم تایید فرضیه
ندارد
0.312
0.080-
دوم
مطابق جدول بالا سطح معنی داری ، بزرگتر از 0/05 شده در نتیجه ضریب این متغیر مستقل (محصول) معنی دار نیست به این معنی که وجود خود این متغیر مستقل (قیمت)در مدل معنی دار نیست و داری ارتباط با متغیر پاسخ نمی باشد و باید از مدل حذف گردد.
در یک مدل رگرسیون چندگانه اگر وجود برخی از متغیرهای مستقل در مدل معنی دار نبود باید متغیر مربوطه از مدل خارج شده و مجدداً مدل دیگری بر متغیر های باقی مانده برازش کرد و معنی دار بودن متغیر ها مجدداً آزمون شود.
در این مرحله از تجزیه تحلیل آماری نتیجه میشود که متغیر مستقل (قیمت) در مدل بی معنی است بدین معنی که دارای ارتباط با متغیر پاسخ(وابسته) که رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانویی است ، نمی باشد د رنتیجه فرضیه مبتنی بر” بین قیمت و رفتار خرید محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد” رد می گردد
اکنون که یکی از متغیر های مستقل حذف گردیده باید مدل رگرسیون دوباره برازش گردد و معنی دار بودن آن بررسی شود :
4-3-4) ضریب تعیین و ضریب هبستگی در برازش مجدد مدل رگرسیون چندگانه
جدول 4-12 ) ضریب تعیین و همبستگی
ضریب همبستگی چندگانهR
ضریب تعیین مدل R2
a 737/0
543/0
a.پیشگوها : (ثابت مدل)، محصول ، قیمت ، توزیع، ترفیع
مطابق جدول بالا :
ضریب تعیین مدل 543/0 به دست آمده است به معنی آنکه حدود 54 درصد از تغییرات درمتغیر وابسته (رفتار خرید مصرف کننده) توسط متغیرهای مستقل تبیین می شود و 46 درصد باقی مانده به سایر عوامل بستگی دارد که در این مدل در نظر گرفته نشده است.
ضریب همبستگی چندگانه 737 /0 به دست آمده که میزان همبستگی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل را به طور تؤام بیان میکند
4-3-5)بررسی مجدد معنی دار بودن مدل رگرسیون با سه متغیر
فرض صفر و مقابل برای بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون به صورت زیر می باشد: .
.
جدول 4-13) جدول تحلیل واریانسb برای بررسی معنی داری مدل
سطح معنا داری
آماره فیشر
درجه آزادی
a 000/0
996/3
3
پیشگوها : (ثابت مدل)،محصول، توزیع ، ترفیع
متغیر وابسته : رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانویی
با توجه به جدول بالا سطح معناداری آزمون خیلی کوچک و دست کم تا سه رقم اعشار صفر شده است بنابراین فرض صفر مبنی بر معنی دار نبودن مدل در سطح خطای 1% ( و در نتیجه 5% ) رد و فرض مقابل پذیرفته می شود یعنی مدل جدید معنی دار است
4-3-6)بررسی مجدد معنی دار بودن ضرایب مدل رگرسیون با سه متغیر
فرض صفر و مقابل برای بررسی معنی دار بودن ضرایب مدل رگرسیون به صورت زیر می باشد:
.
.
جدول 4-14 ) معنی داری ضرایب
سطح معنا داری
ضرایب استاندارد شده
Beta
ضرایب رگرسیون
B
متغیرها
000/0
000/0
000/0
468/0
348/0-
527/0
486/0

 
 
330/0-
856/0
توزیع
ترفیع
محصول
B0 (ثابت معادله)=0.208 –
مطابق جدول بالا تمامی سطح معنی داری ها کوچکتر از 05/0 شده در نتیجه فرض صفر رد و فرض مقابل پذیرفته می شود بدین معنی که ضرایب این سه متغیر مستقل در مدل معنی دار هستند
4-3-7) بررسی فرضیه های اصلی پژوهش
بررسی فرضیه اول پژوهش: بین محصول و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد
جدول 4-15 ) خلاصه نتایج برازش مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه های اصلی پژوهش (فرضیه اول)
نتیجه آزمون
نوع ارتباط
سطح معناداری
مقدار ضریب متغیر مستقل
(محصول)
فرضیه
تایید فرضیه
مستقیم
000/0
856/0
اول
مطابق جدول بالا سطح معنی داری کوچکتر از 05/0 شده در نتیجه ضریب این متغیر مستقل (محصول) معنی دار است به این معنی که وجود خود این متغیر مستقل در مدل معنی دار است و داری ارتباط با متغیر پاسخ می باشد
بررسی فرض دوم پژوهش:” بین قیمت و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد” که در مبحث قبلی علت عدم تایید و رد آن توضیح داده شد
بررسی فرض سوم پژوهش: بین توزیع و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد
جدول 4-16 ) خلاصه نتایج برازش مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه های اصلی پژوهش( فرضیه سوم)
نتیجه آزمون
نوع ارتباط
سطح معناداری
مقدار ضریب متغیر مستقل
(توزیع)
فرضیه
تایید فرضیه
مستقیم
000/0
486/0
سوم
مطابق جدول بالا سطح معنی داری کوچکتر از 05/0 شده در نتیجه ضریب این متغیر مستقل (توزیع) معنی دار است به این معنی که وجود خود این متغیر مستقل(توزیع) در مدل معنی دار است و داری ارتباط با متغیر پاسخ می باشد
بررسی فرض چهارم پژوهش: بین ترفیع و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد
جدول 4-17 ) خلاصه نتایج برازش مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه های اصلی پژوهش( فرضیه چهارم)
نتیجه آزمون
نوع ارتباط
سطح معناداری
مقدار ضریب متغیر مستقل
(ترفیع)
فرضیه
تایید فرضیه
معکوس
000/0
330/0-
چهارم
مطابق جدول بالا سطح معنی داری کوچکتر از 05/0 شده در نتیجه ضریب این متغیر مستقل (ترفیع) معنی دار است به این معنی که وجود خود این متغیر مستقل(ترفیع) در مدل معنی دار است و داری ارتباط با متغیر پاسخ می باشد
4-3-8) بررسی پیش فرض های رگرسیون
بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته (پاسخ)
با رسم هیستوگرام و نمودار احتمال نرمال و بررسی چشمی آن در می یابیم که فرض نرمال بودن توزیع متغیر وابسته برقرار است
هیستوگرام 4-4) باقی ماندهها
نمودار 4-5) احتمال نرمال
برای اطمینان بیشتر از آزمون ناپارامتری کولموگروف-اسمیرنف نیز استفاده شده است که نتایج به شرح ذیل می باشد:
جدول 4-18 ) نتایج آزمون ناپارامتری کولموگروف-اسمیرنف
باقی مانده ها
باقی مانده های استاندارد شده
سطح معناداری
999/0
999/0
با توجه به جدول بالا و فرضیات مربوط به آزمون کلموگروف – اسمیرنف :

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

..
.
سطح معناداری بیشتر از 0.05 می باشد در نتیجه فرض صفر تایید می شود بدین معنی که توزیع متغیر مورد نظر نرمال است
– بررسی فرض ثابت بودن واریانس : برای بررسی این فرضیه کافی است نمودار پراکنش مانده های استاندارد در مقابل مقادیر پیش بینی شده را رسم شود با توجه به نمودار زیر که طرح خاصی را نشان نمی دهد و پراکندگی نقاط تصادفی می باشد ، دال بر ثابت بودن واریانس است
نمودار 4-6) پراکنش مانده های استاندارد
– بررسی فرض ناهمبسته بودن باقی مانده ها: برای بررسی این فرضیه از آماره ی دوربین واتسون استفاده می شود . که مقدار این آماره87/1 شده و در بازه ی 5/1 تا 5/2 باشد و فرض ناهمبسته بودن(عدم همبستگی) باقی مانده ها پذیرفته می شود
جدول 4-19 ) نتایج آمارهی دوربین وتسون
R2ضریب تعیین
R ضریب همبستگی
آماره ی دوربین واتسون
543/0
737/0
87/1
– بررسی فرض استقلال یا عدم هم خطی بین متغیرهای پیشگو: برای تشخیص هم خطی بین متغیرهای پیشگو از آماره های Tolerance و VIF استفاده می شود. اگر 0.5 T باشد و 2 VIF به معنای عدم وجود هم خطی است . در نتیجه مطابق جدول زیر فرض عدم همخطی بین متغیرهای پیشگو پذیرفته می شود.
جدول 4-20 ) نتایج آزمون کردن عدم هم خطی بین متغیرهای مستقل
مدل
VIF
T(تلورانس)
مکان
ترفیع
محصول
905/1
895/1

869/1
525/0
528/0
535/0
4-4) نتیجه ی آزمون فرضیه ها
رتبه بندی عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانویی هدف تحقیق حاضر بوده است و فرضیه های تحقیق نیز بر این اساس صورتبندی شدهاند. به موجب تجزیه و تحلیلهای آماری صورت گرفته،تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها به شرح زیر ارائه میشود.
1-بین محصول و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط معناداری وجود دارد.پس از معنی دارشدن مدل رگرسیون و ضریب متغیر محصول با استناد به این که ضریب معناداری (0.000 sig =) و کوچکتر از 5% است، با اطمینان 95% می توان گفت که همبستگی معناداری بین دو متغیر محصول و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی وجود دارد و ضریب این متغیر در مدل رگرسیونی برابر با 856/0 می باشد و این به آن معنی است که با فرض ثابت بودن سایر متغیرها ، هر یک واحد افزایش در متغیر محصول باعث ایجاد 85/0 افزایش در رفتار خرید مصرف کننده می شود . این فرضیه تایید می گردد.
2- بین قیمت و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط معناداری وجود دارد. با توجه به این که ضریب معناداری) 0.312 sig = ) و بزرگتر از 5% است با اطمینان 95% می توان گفت که همبستگی معناداری بین دو متغیر قیمت و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی وجود ندارد و باعث رد شدن این فرضیه می شود.
3- بین توزیع و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط معناداری وجود دارد. با استناد به این که ضریب معناداری (0.000 sig =) و کوچکتر از 5% است، با اطمینان 95% می توان گفت که همبستگی معناداری بین دو متغیر توزیع و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی وجود دارد و ضریب این متغیر در مدل رگرسیونی برابر با 486/0 می باشد و این به آن معنی است که با فرض ثابت بودن سایر متغیرها ، هر یک واحد افزایش در متغیر محصول باعث ایجاد 48/0 افزایش در رفتار خرید مصرف کننده می شود .این فرضیه تایید می گردد
4- بین ترفیع و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط معناداری وجود دارد. با استناد به این که ضریب معناداری (0.000 sig =) و کوچکتر از 5% است، با اطمینان 95% می توان گفت که همبستگی معناداری بین دو متغیر توزیع و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی وجود دارد و ضریب این متغیر در مدل رگرسیونی برابر با 0.330 – می باشد و این به آن معنی است که با فرض ثابت بودن سایر متغیرها ، هر یک واحد افزایش در متغیر محصول باعث ایجاد33/0کاهش در رفتار خرید مصرف کننده می شود .این فرضیه تایید می گردد.
از ضرایب استاندارد شده می توان برای مقایسه اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته با یکدیگر استفاده کرد و اثر متغیرهای مستقل را رتبه بندی کرد. در این تحقیق از چهار عامل متغیر مستقل تنها سه متغیر آن مؤثر بر رفتار خرید شناخته شد و با توجه به ضرایب استاندارد شده ، عامل محصول ، عامل توزیع و سپس عامل ترفیع به ترتیب دارای بیشترین اثر شناخته شدند و مدل رگرسیونی این پژوهش به قرار زیر می باشد: .
.
که R2 ضریب تعیین مدل برابر 54% شده به معنی آنکه حدود 54 درصد از تغییرات درمتغیر وابسته (رفتار خرید مصرف کننده) توسط متغیرهای محصول ، توزیع ، ترفیع تبیین می شود و
ثابت معادله.
ضریب متغیر = محصول می باشد.
.ضریب متغیر = توزیع می باشد.
ضریب متغیر = ترفیع می باشد.
متغیر وابسته یا همان رفتار خرید محصولات نانویی
در نتیجه خواهیم داشت:
.
4-5) خلاصه فصل
این فصل با بررسی آماره های توصیفی و تحلیلی شروع گردید. ابتدا داده های توصیفی مورد بررسی قرارگرفت . سپس آزمون فرضیه ها اصلی با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه برای رتبه بندی و موثر بودن چهار متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. یک مورد از متغیرهای مستقل (قیمت) غیر موثر و بی ارتباط با متغیر وابسته شناخته شد و از مدل حذف گردید مجدداً مدل با سه متغیر مستقل مورد آزمون واقع شد با موثر شناخته شدن این سه متغیر و معنی دار بودن مدل رگرسیونی جدید بحث و استنباط در مورد فرضیه ها و نحوه ی ارتباط متغیرهای مستقل با وابسته صورت گرفت . سه فرضیه تایید و یک فرضیه رد شد و در نهایت مدل رگرسیونی چندگانه( سه متغیره) بیان شد
فصل پنجم
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
5-1)مقدمه
در فرآیند هر پژوهش، نتایج آن اهمیت بسیاری دارد،به دلیل آن که این نتایج می تواند مبنایی برای رفع مشکلات موجود یا بهبود وضعیت فعلی به سمت وضعیت مطلوب مفید واقع شود. در این بخش از تحقیق، یافته های مربوط به مشخصات عمومی نمونه ها و با توجه به تجزیه و تحلیل و ارزیابی فرضیه های تحقیق، یافته های اصلی تحقیق گزارش شده و سپس بحث در مورد یافته ها و مقایسه نتایج با مبانی نظری و نتایج تحقیقات پیشین و علاوه بر این با توجه به یافته های حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق، پیشنهادهایی را در راستای عملی شدن نتایج تحقیق ارائه شده است.
5-2)یافته های تحقیق
5-2-1)یافته های مربوط به مشخصات عمومی نمونه ها:
مردان پاسخگو 58 % و زنان 48% نمونه را تشکیل داده اند، که نشان میدهد گروه خریداران مرد از گروه خریدارن زن بیشتر بوده است.با توجه به نتایج آمار توصیفی فصل چهارم مشاهده شد میانگین نظرات مردان و زنان برای محصول، قیمت، توزیع ترفیع تقریبا مساوی بوده در نتیجه عامل جنسیت در اهمیت دادن به متغیر های اصلی بی تاثیر بوده است.
اکثریت خریداران از لحاظ میزان تحصیلات را لیسانس با 57% و فوق لیسانس با 32% پس از این دو گروه خریداران با تحصیلات فوق دیپلم2% و دکتری1% قرار داشتند ، به علت این که جامعه تحصیلات دارای لیسانس از فراوانی بیشتر در سطح جا
معه برخوردار است گروه خریدارن نیز بیشتر مربوط به همان طبقه می شود. .با توجه به نتایج آمار توصیفی فصل چهارم مشاهده شد میانگین نظرات گروه های تحصیلی مختلف برای محصول بسیار به هم نزدیک بوده، در نتیجه عامل تحصیلات در اهمیت دادن به متغیر محصول بی تاثیر بوده است.برای متغیر قیمت میانگین نظر گروه دیپلم از سایر گروه ها بالاتر بوده و گروه فوق لیسانس ،لیسانس و فوق دیپلم در مکانها بعدی اهمیت دادن میباشند. برای متغیر توزیع میانگین نظر گروه دیپلم از سایر گروه ها بالاتر بوده و گروه فوق لیسانس ،لیسانس و فوق دیپلم در مکانها بعدی اهمیت دادن میباشند.برای متغیر ترفیع میانگین گروهای تحصیلی تقریبا مساوی بوده و عامل تحصیلات در اهمیت دادن به این متغیر بی تاثیر بوده است.
اکثریت خریداران از لحاظ سن، 20 تا 30 سال با 61% بیشترین و گروه سنی 30 تا 40 با 21% و سپس گروه سنی 40 تا 50 سال با 7% و 50 تا سال60 با 8% و60 تا 70 سال با 1% در گروه خریداران قرار داشتند. با در نظر گرفتن گروه

ی ضرایب
سطح معنا داری
ضرایب استاندارد شده
Beta
ضرایب رگرسیون
B
متغیرها
0.000
0.001
0.312
0.000
0.475
0.331-
0.086-
0.561
0.493
0.314-
0.08-
0.912
توزیع
ترفیع
قیمت
محصول
با توجه به جدول بالا سطح معناداری آزمون برای ضرایب متغیرهای مستقل توزیع ، ترفیع ، محصول کمتر از0/05 شده بنابراین فرض صفر مبنی بر معنی دار نبودن مدل رد و فرض مقابل پذیرفته می شود .یعنی ضرایب برای این سه متغیر معنی دار است ولی برای متغیر قیمت سطح معناداری بیشتر از 0/05 است در نتیجه ضریب این متغیر بی معنی بوده و این متغیر باید از مدل حذف شود.
جدول 4-11 ) خلاصه نتایج برازش مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه های اصلی پژوهش( فرضیه دوم)
نتیجه آزمون

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نوع ارتباط
سطح معناداری
مقدار ضریب متغیر مستقل
فرضیه
عدم تایید فرضیه
ندارد
0.312
0.080-
دوم
مطابق جدول بالا سطح معنی داری ، بزرگتر از 0/05 شده در نتیجه ضریب این متغیر مستقل (محصول) معنی دار نیست به این معنی که وجود خود این متغیر مستقل (قیمت)در مدل معنی دار نیست و داری ارتباط با متغیر پاسخ نمی باشد و باید از مدل حذف گردد.
در یک مدل رگرسیون چندگانه اگر وجود برخی از متغیرهای مستقل در مدل معنی دار نبود باید متغیر مربوطه از مدل خارج شده و مجدداً مدل دیگری بر متغیر های باقی مانده برازش کرد و معنی دار بودن متغیر ها مجدداً آزمون شود.
در این مرحله از تجزیه تحلیل آماری نتیجه میشود که متغیر مستقل (قیمت) در مدل بی معنی است بدین معنی که دارای ارتباط با متغیر پاسخ(وابسته) که رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانویی است ، نمی باشد د رنتیجه فرضیه مبتنی بر” بین قیمت و رفتار خرید محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد” رد می گردد
اکنون که یکی از متغیر های مستقل حذف گردیده باید مدل رگرسیون دوباره برازش گردد و معنی دار بودن آن بررسی شود :
4-3-4) ضریب تعیین و ضریب هبستگی در برازش مجدد مدل رگرسیون چندگانه
جدول 4-12 ) ضریب تعیین و همبستگی
ضریب همبستگی چندگانهR
ضریب تعیین مدل R2
a 737/0
543/0
a.پیشگوها : (ثابت مدل)، محصول ، قیمت ، توزیع، ترفیع
مطابق جدول بالا :
ضریب تعیین مدل 543/0 به دست آمده است به معنی آنکه حدود 54 درصد از تغییرات درمتغیر وابسته (رفتار خرید مصرف کننده) توسط متغیرهای مستقل تبیین می شود و 46 درصد باقی مانده به سایر عوامل بستگی دارد که در این مدل در نظر گرفته نشده است.
ضریب همبستگی چندگانه 737 /0 به دست آمده که میزان همبستگی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل را به طور تؤام بیان میکند
4-3-5)بررسی مجدد معنی دار بودن مدل رگرسیون با سه متغیر
فرض صفر و مقابل برای بررسی معنی دار بودن مدل رگرسیون به صورت زیر می باشد: .
.
جدول 4-13) جدول تحلیل واریانسb برای بررسی معنی داری مدل
سطح معنا داری
آماره فیشر
درجه آزادی
a 000/0
996/3
3
پیشگوها : (ثابت مدل)،محصول، توزیع ، ترفیع
متغیر وابسته : رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانویی
با توجه به جدول بالا سطح معناداری آزمون خیلی کوچک و دست کم تا سه رقم اعشار صفر شده است بنابراین فرض صفر مبنی بر معنی دار نبودن مدل در سطح خطای 1% ( و در نتیجه 5% ) رد و فرض مقابل پذیرفته می شود یعنی مدل جدید معنی دار است
4-3-6)بررسی مجدد معنی دار بودن ضرایب مدل رگرسیون با سه متغیر
فرض صفر و مقابل برای بررسی معنی دار بودن ضرایب مدل رگرسیون به صورت زیر می باشد:
.
.
جدول 4-14 ) معنی داری ضرایب
سطح معنا داری
ضرایب استاندارد شده
Beta
ضرایب رگرسیون
B
متغیرها
000/0

000/0
000/0
468/0
348/0-
527/0
486/0
330/0-
856/0
توزیع
ترفیع
محصول
B0 (ثابت معادله)=0.208 –
مطابق جدول بالا تمامی سطح معنی داری ها کوچکتر از 05/0 شده در نتیجه فرض صفر رد و فرض مقابل پذیرفته می شود بدین معنی که ضرایب این سه متغیر مستقل در مدل معنی دار هستند
4-3-7) بررسی فرضیه های اصلی پژوهش

 
 
بررسی فرضیه اول پژوهش: بین محصول و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد
جدول 4-15 ) خلاصه نتایج برازش مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه های اصلی پژوهش (فرضیه اول)
نتیجه آزمون
نوع ارتباط
سطح معناداری
مقدار ضریب متغیر مستقل
(محصول)
فرضیه
تایید فرضیه
مستقیم
000/0
856/0
اول
مطابق جدول بالا سطح معنی داری کوچکتر از 05/0 شده در نتیجه ضریب این متغیر مستقل (محصول) معنی دار است به این معنی که وجود خود این متغیر مستقل در مدل معنی دار است و داری ارتباط با متغیر پاسخ می باشد
بررسی فرض دوم پژوهش:” بین قیمت و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد” که در مبحث قبلی علت عدم تایید و رد آن توضیح داده شد
بررسی فرض سوم پژوهش: بین توزیع و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد
جدول 4-16 ) خلاصه نتایج برازش مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه های اصلی پژوهش( فرضیه سوم)
نتیجه آزمون
نوع ارتباط
سطح معناداری
مقدار ضریب متغیر مستقل
(توزیع)
فرضیه
تایید فرضیه
مستقیم
000/0
486/0
سوم
مطابق جدول بالا سطح معنی داری کوچکتر از 05/0 شده در نتیجه ضریب این متغیر مستقل (توزیع) معنی دار است به این معنی که وجود خود این متغیر مستقل(توزیع) در مدل معنی دار است و داری ارتباط با متغیر پاسخ می باشد
بررسی فرض چهارم پژوهش: بین ترفیع و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد
جدول 4-17 ) خلاصه نتایج برازش مدل رگرسیونی برای آزمون فرضیه های اصلی پژوهش( فرضیه چهارم)
نتیجه آزمون
نوع ارتباط
سطح معناداری
مقدار ضریب متغیر مستقل
(ترفیع)
فرضیه
تایید فرضیه
معکوس
000/0
330/0-
چهارم
مطابق جدول بالا سطح معنی داری کوچکتر از 05/0 شده در نتیجه ضریب این متغیر مستقل (ترفیع) معنی دار است به این معنی که وجود خود این متغیر مستقل(ترفیع) در مدل معنی دار است و داری ارتباط با متغیر پاسخ می باشد
4-3-8) بررسی پیش فرض های رگرسیون
بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته (پاسخ)
با رسم هیستوگرام و نمودار احتمال نرمال و بررسی چشمی آن در می یابیم که فرض نرمال بودن توزیع متغیر وابسته برقرار است
هیستوگرام 4-4) باقی ماندهها
نمودار 4-5) احتمال نرمال
برای اطمینان بیشتر از آزمون ناپارامتری کولموگروف-اسمیرنف نیز استفاده شده است که نتایج به شرح ذیل می باشد:
جدول 4-18 ) نتایج آزمون ناپارامتری کولموگروف-اسمیرنف
باقی مانده ها
باقی مانده های استاندارد شده
سطح معناداری
999/0
999/0
با توجه به جدول بالا و فرضیات مربوط به آزمون کلموگروف – اسمیرنف :
..
.
سطح معناداری بیشتر از 0.05 می باشد در نتیجه فرض صفر تایید می شود بدین معنی که توزیع متغیر مورد نظر نرمال است
– بررسی فرض ثابت بودن واریانس : برای بررسی این فرضیه کافی است نمودار پراکنش مانده های استاندارد در مقابل مقادیر پیش بینی شده را رسم شود با توجه به نمودار زیر که طرح خاصی را نشان نمی دهد و پراکندگی نقاط تصادفی می باشد ، دال بر ثابت بودن واریانس است
نمودار 4-6) پراکنش مانده های استاندارد
– بررسی فرض ناهمبسته بودن باقی مانده ها: برای بررسی این فرضیه از آماره ی دوربین واتسون استفاده می شود . که مقدار این آماره87/1 شده و در بازه ی 5/1 تا 5/2 باشد و فرض ناهمبسته بودن(عدم همبستگی) باقی مانده ها پذیرفته می شود
جدول 4-19 ) نتایج آمارهی دوربین وتسون
R2ضریب تعیین
R ضریب همبستگی
آماره ی دوربین واتسون
543/0
737/0
87/1
– بررسی فرض استقلال یا عدم هم خطی بین متغیرهای پیشگو: برای تشخیص هم خطی بین متغیرهای پیشگو از آماره های Tolerance و VIF استفاده می شود. اگر 0.5 T باشد و 2 VIF به معنای عدم وجود هم خطی است . در نتیجه مطابق جدول زیر فرض عدم همخطی بین متغیرهای پیشگو پذیرفته می شود.
جدول 4-20 ) نتایج آزمون کردن عدم هم خطی بین متغیرهای مستقل
مدل
VIF
T(تلورانس)
مکان
ترفیع
محصول
905/1
895/1
869/1
525/0
528/0
535/0
4-4) نتیجه ی آزمون فرضیه ها
رتبه بندی عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانویی هدف تحقیق حاضر بوده است و فرضیه های تحقیق نیز بر این اساس صورتبندی شدهاند. به موجب تجزیه و تحلیلهای آماری صورت گرفته،تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها به شرح زیر ارائه میشود.
1-بین محصول و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط معناداری وجود دارد.پس از معنی دارشدن مدل رگرسیون و ضریب متغیر محصول با استناد به این که ضریب معناداری (0.000 sig =) و کوچکتر از 5% است، با اطمینان 95% می توان گفت که همبستگی معناداری بین دو متغیر محصول و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی وجود دارد و ضریب این متغیر در مدل رگرسیونی برابر با 856/0 می باشد و این به آن معنی است که با فرض ثابت بودن سایر متغیرها ، هر یک واحد افزایش در متغیر محصول باعث ایجاد 85/0 افزایش در رفتار خرید مصرف کننده می شود . این فرضیه تایید می گردد.
2- بین قیمت و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط معناداری وجود دارد. با توجه به این که ضریب معناداری) 0.312 sig = ) و بزرگتر از 5% است با اطمینان 95% می توان گفت که همبستگی معناداری بین دو متغیر قیمت و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی وجود ندارد و باعث رد شدن این فرضیه می شود.
3- بین توزیع و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط
معناداری
وجود دارد. با استناد به این که ضریب معناداری (0.000 sig =) و کوچکتر از 5% است، با اطمینان 95% می توان گفت که همبستگی معناداری بین دو متغیر توزیع و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی وجود دارد و ضریب این متغیر در مدل رگرسیونی برابر با 486/0 می باشد و این به آن معنی است که با فرض ثابت بودن سایر متغیرها ، هر یک واحد افزایش در متغیر محصول باعث ایجاد 48/0 افزایش در رفتار خرید مصرف کننده می شود .این فرضیه تایید می گردد
4- بین ترفیع و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط معناداری وجود دارد. با استناد به این که ضریب معناداری (0.000 sig =) و کوچکتر از 5% است، با اطمینان 95% می توان گفت که همبستگی معناداری بین دو متغیر توزیع و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی وجود دارد و ضریب این متغیر در مدل رگرسیونی برابر با 0.330 – می باشد و این به آن معنی است که با فرض ثابت بودن سایر متغیرها ، هر یک واحد افزایش در متغیر محصول باعث ایجاد33/0کاهش در رفتار خرید مصرف کننده می شود .این فرضیه تایید می گردد.
از ضرایب استاندارد شده می توان برای مقایسه اثر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته با یکدیگر استفاده کرد و اثر متغیرهای مستقل را رتبه بندی کرد. در این تحقیق از چهار عامل متغیر مستقل تنها سه متغیر آن مؤثر بر رفتار خرید شناخته شد و با توجه به ضرایب استاندارد شده ، عامل محصول ، عامل توزیع و سپس عامل ترفیع به ترتیب دارای بیشترین اثر شناخته شدند و مدل رگرسیونی این پژوهش به قرار زیر می باشد: .
.
که R2 ضریب تعیین مدل برابر 54% شده به معنی آنکه حدود 54 درصد از تغییرات درمتغیر وابسته (رفتار خرید مصرف کننده) توسط متغیرهای محصول ، توزیع ، ترفیع تبیین می شود و
ثابت معادله.
ضریب متغیر = محصول می باشد.
.ضریب متغیر = توزیع می باشد.
ضریب متغیر = ترفیع می باشد.
متغیر وابسته یا همان رفتار خرید محصولات نانویی
در نتیجه خواهیم داشت:
.
4-5) خلاصه فصل
این فصل با بررسی آماره های توصیفی و تحلیلی شروع گردید. ابتدا داده های توصیفی مورد بررسی قرارگرفت . سپس آزمون فرضیه ها اصلی با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه برای رتبه بندی و موثر بودن چهار متغیر مستقل بر متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفت. یک مورد از متغیرهای مستقل (قیمت) غیر موثر و بی ارتباط با متغیر وابسته شناخته شد و از مدل حذف گردید مجدداً مدل با سه متغیر مستقل مورد آزمون واقع شد با موثر شناخته شدن این سه متغیر و معنی دار بودن مدل رگرسیونی جدید بحث و استنباط در مورد فرضیه ها و نحوه ی ارتباط متغیرهای مستقل با وابسته صورت گرفت . سه فرضیه تایید و یک فرضیه رد شد و در نهایت مدل رگرسیونی چندگانه( سه متغیره) بیان شد
فصل پنجم
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
5-1)مقدمه
در فرآیند هر پژوهش، نتایج آن اهمیت بسیاری دارد،به دلیل آن که این نتایج می تواند مبنایی برای رفع مشکلات موجود یا بهبود وضعیت فعلی به سمت وضعیت مطلوب مفید واقع شود. در این بخش از تحقیق، یافته های مربوط به مشخصات عمومی نمونه ها و با توجه به تجزیه و تحلیل و ارزیابی فرضیه های تحقیق، یافته های اصلی تحقیق گزارش شده و سپس بحث در مورد یافته ها و مقایسه نتایج با مبانی نظری و نتایج تحقیقات پیشین و علاوه بر این با توجه به یافته های حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق، پیشنهادهایی را در راستای عملی شدن نتایج تحقیق ارائه شده است.
5-2)یافته های تحقیق
5-2-1)یافته های مربوط به مشخصات عمومی نمونه ها:
مردان پاسخگو 58 % و زنان 48% نمونه را تشکیل داده اند، که نشان میدهد گروه خریداران مرد از گروه خریدارن زن بیشتر بوده است.با توجه به نتایج آمار توصیفی فصل چهارم مشاهده شد میانگین نظرات مردان و زنان برای محصول، قیمت، توزیع ترفیع تقریبا مساوی بوده در نتیجه عامل جنسیت در اهمیت دادن به متغیر های اصلی بی تاثیر بوده است.
اکثریت خریداران از لحاظ میزان تحصیلات را لیسانس با 57% و فوق لیسانس با 32% پس از این دو گروه خریداران با تحصیلات فوق دیپلم2% و دکتری1% قرار داشتند ، به علت این که جامعه تحصیلات دارای لیسانس از فراوانی بیشتر در سطح جامعه برخوردار است گروه خریدارن نیز بیشتر مربوط به همان طبقه می شود. .با توجه به نتایج آمار توصیفی فصل چهارم مشاهده شد میانگین نظرات گروه های تحصیلی مختلف برای محصول بسیار به هم نزدیک بوده، در نتیجه عامل تحصیلات در اهمیت دادن به متغیر محصول بی تاثیر بوده است.برای متغیر قیمت میانگین نظر گروه دیپلم از سایر گروه ها بالاتر بوده و گروه فوق لیسانس ،لیسانس و فوق دیپلم در مکانها بعدی اهمیت دادن میباشند. برای متغیر توزیع میانگین نظر گروه دیپلم از سایر گروه ها بالاتر بوده و گروه فوق لیسانس ،لیسانس و فوق دیپلم در مکانها بعدی اهمیت دادن میباشند.برای متغیر ترفیع میانگین گروهای تحصیلی تقریبا مساوی بوده و عامل تحصیلات در اهمیت دادن به این متغیر بی تاثیر بوده است.
اکثریت خریداران از لحاظ سن، 20 تا 30 سال با 61% بیشترین و گروه سنی 30 تا 40 با 21% و سپس گروه سنی 40 تا 50 سال با 7% و 50 تا سال60 با 8% و60 تا 70 سال با 1% در گروه خریداران قرار داشتند. با در نظر گرفتن گروه سنی 20 تا 30 سال به عنوان جوان، گروه خریدارن جوان تمایل بیشتری به مصرف

آزمونهای گسترده پاسخ و آزمونهای محدودپاسخ تقسیم کرد. در آزمونهای گسترده پاسخ، برای پاسخ آزمون شونده هیچ محدودیتی وجود ندارد و او آزاد است تا هرگونه که مایل باشد پاسخ خود را بپروراند و سازمان دهد. اما در آزمونهای محدود پاسخ آزمون شونده در دادن پاسخ به سوالها آزادی کامل ندارد و سازندهی آزمون پاسخ دهنده را ملزم میکند تا پاسخ های خود را درچارچوب شرایطی محدود سازد.
نوع دیگری از آزمون پیشرفت تحصیلی وجود دارد که حد وسط دو نوع آزمون عینی و ذهنی قرار دارد. در این آزمونها که به آزمونهای کوته پاسخ شهرت دارند سوالها بسیار شبیه به سوالهای آزمونهای تشریحی هستند، زیرا آزمون شونده خود باید پاسخها را تهیه کند، اما سوالها بسیار دقیق و مشخص هستند، به نحوی که در تصحیح جوابهای آنها نظر شخصی مصحح دخالت چندانی نمیکند. جواب سوالهای آزمونهای کوته پاسخ به یک یا چند کلمه (حداکثر یک جمله) یا یک عدد یا یک علامت خلاصه می شود.(همان منبع)

2-3 انگیزش پیشرفت
2-3-1 مفهوم انگیزش:
روشن است که کلمه انگیزش از دیدگاه نظریه پردازان مختلف معانی مختلفی دارد، اما همه روانشناسان در این نکته متفق هستند که انگیزه عاملی است درونی که رفتار شخص را بر میانگیزد، جهت میدهد و آنرا هماهنگ می سازد. یا به عبارت دیگر، فرایندی درونی است که رفتار را در طول زمان فعال کرده ، هدایت میکند و نگه میدارد. به زبان ساده، انگیزش چیزی است که شما را از پیش رفتن وا میدارد، در حال پیش رفتن نگه میدارد و تعیین میکند که سعی دارید به کجا بروید. انگیزه را نمیتوان به طور مستقیم مشاهده کرد ولی وجود آن را از روی رفتار میتوان استنباط کرد. هر انگیزه معمولاً دو عنصر اساسی دارد: 1- سایق، که مراد آن از فرایندهای درونی بخصوصی است که شخص را به عمل بر می انگیزد. 2- هدف یا پاداش، نوعی اثر کاهش دهنده یا سیراب کننده بر نیاز درونی دارد، و در نتیجه، پس از رسیدن به هدف یا کسب دانش، رفتار لااقل برای مدتی از سلطه انگیزه خارج میشود (حسن زاده، 1388).
انگیزش یکی از مهمترین عناصر یادگیری است که در عین حال اندازه گیری آن بسیار دشوار است. چه چیزی دانش آموز را وادار می کند که بخواهد یاد بگیرد؟ میل به تلاش کردن برای یادگیری، حاصل چندین عامل است که از شخصیت و توانایی های دانشآموز تا خصوصیات تکالیف خاص یادگیری، مشوقها برای یادگیری، موقعیتها و رفتارهای آموزگار گسترش دارد. همه دانشآموزان انگیزه دارند، سوال این است که برای انجام دادن چه کاری انگیزه دارند؟ برخی از دانشآموزان برای معاشرت کردن یا تماشای تلویزیون بیشتر از انجام دادن تکالیف مدرسه انگیزه دارند. ” مفهوم انگیزش به طور سنتی برای تبیین و جهت فعالیت افراد به کار میرود (پروین،1996). انگیزش دانشآموزان ممکن است هم از لحاظ جهت، متفاوت باشد و هم از لحاظ شدت متفاوت باشد، دو دانشآموز ممکن است هم از لحاظ جهت، متفاوت باشد و هم از لحاظ شدت متفاوت باشد، دو دانشآموز ممکن است برای بازی های رایانهای انگیخته شوند، اما یکی از آن ها نسبت به دیگری با شدت بیشتری برانگیخته است، گیج و برلاینر (1984) انگیزش را به موتور (شدت) و فرمان (جهت) یک ماشین تشبیه کردهاند البته جدا کردن شدت و جهت انگیزهها از یکدیگر آسان نیست” (نقل از کدیور، 1386، ص 196).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مورفی (1947) ” انگیزش را نشانههایی از واقعیت میداند که بخشی از رفتار ارگانیزم بستگی به طبیعت و ساختار درونی آن دارد. ” هب (1966) “مفهوم انگیزش را گرایش موجود زنده به ارائه فعالیت منظم می داند که از پایین ترین سطح خواب تا بالاترین سطح بیداری و فعالیت موجود زنده به ارائه فعالیت منظم میداند که از پایین ترین سطح خواب تا بالاترین سطح بیداری و فعالیت موجود زنده تغییر مییابد، به طوری که نتیجه رفتار و نوع تحریک به طور متناوب بر ارگانیزم اثر میگذارد.” اش (1953) “انگیزش را در برگیرنده مجموع عوامل هوشیار فعالیت روانی میداند که بر اساس آن اراده و رفتار ما شکل میگیرد.”
راپاپورت (1960) “انگیزش را نیروی اشتها آور درونی تلقی می کند.” آلپورت (1970) “انگیزش را وضعیت درونی ارگانیزم تلقی میکند که رفتار و تفکر فرد ناشی از آن است” (خداپناهی، 1385،ص:16).
2-3-2 دیدگاه های مطرح شده در مورد انگیزش
الف) دیدگاه رفتاری
مفهوم انگیزش با این اصل ارتباط نزدیکی دارد: رفتارهایی که در گذشته تقویت شده اند به احتمال بیشتری از رفتارهایی که تقویت نشده یا تنبیه شدهاند، تکرار میشوند. در واقع یک نظریه پردازی رفتاری ، به جای اینکه از مفهوم انگیزش استفاده کند، روی این موضوع تأکید میکند که دانش آموزان تا چه اندازه یاد گرفته اند تکالیف مدرسه را برای به دست آوردن نتایج مطلوب انجام دهند. چرا برخی دانشآموزان هنگام مواجه شدن با شکست استقامت به خرج میدهند ولی برخی دیگر ناامید میشوند؟ چرا برخی دانشآموزان برای خشنود کردن معلم درس میخوانند، چرا برخی برای گرفتن نمرات خوب و برخی دیگر به خاطر علاقه به مطالب است که یاد میگیرند؟ چرا برخی دانشآموزان بر اساس توانایی خود، خیلی بیشتر از حد انتظار پیشرفت میکنند و برخی خیلی کمتر؟ (اسلاوین، 1950، ترجمه محمدی، 1385).
انگیزش انسان خیلی پیچیده و وابسته به موقعیت میباشد. در مورد حیوانات خیلی گرسنه میتوانیم پیشبینی کنیم که غذا تقویت کننده خیلی مؤثری خواهد بود. اما در مورد انسان (حتی انسان گرسنه) نمیتوانیم مطمئن باشیم که چه چیزی تقویت کننده است و چه چیزی نیست. زیرا ارزش تقویت کنندههای بالقوه را عمدتاً عوامل شخصی یا موقعیت تعیین میکنند. درست است که نمره برای اغلب دانشآموزان مشوق مؤثری است . با این حال، برخی از دانشآموزان ممکن است به نمره اهمیتی ندهند، شاید به این دلیل که والدین آنها به نمره اهمیت نمیدهند یا به این علت که سابقه شکست در مدرسه دارند و به این نتیجه رسیدهاند که نمره ها بیاهمیت هستند. انتظار دانشآموزان از پاداشها، ارزش انگیزشی هر پاداش خاصی را تعیین میکند و معمولاً به سختی میتوان انگیزه دانشآموزان را از رفتارشان تعین کرد، زیرا چندین انگیزش متفاوت میتوانند بر رفتار تاثیر بگذارند. گاهی یک نوع انگیزش به طور مشخص رفتار را تعیین میکند، در مواقع دیگر، چندین انگیزش تأثیرگذار هستند (همان منبع).
ب) دیدگاه انسان گرایی
دیدگاه انسانگرایی بر ظرفیت آدمی برای رشد شخصی، آزادی برای انتخاب سرنوشت خود، و کیفیتهای مثبت، تأکید میکند این دیدگاه با نظر ابراهام مزلو (1971- 1954)، که برخی از نیازها باید قبل از سایرین ارضاء شوند؛ ارتباط نزدیکی دارد. براساس دیدگاه سلسله مراتب مزلو، افراد باید نیاز های خود را در توالی زیر ارضاء کنند:
زیستی، امنیتی، عشق و تعلق، ارزشمندی و تحقق خویشتن. در دیدگاه مزلو شاگردان باید نیاز خود به غذا را قبل از نیاز به امنیت برآورده سازند، تحقق خویشتن بالاترین سطح و مبهم ترین نیاز مزلو است؛ که توجه خاصی به آن شده است. این نیاز به صورت انگیزش برای ایجاد و تحقق تمام امکانات بالقوه انسان است. مزلو تذکر میدهد که بیشتر مردم بعد از رسیدن به سطوح بالای احترام متوقف میشوند و بنابراین هرگز به تحقق خویش نمیرسند (سانتراک، ترجمه امیدیان، 1385).
عقیده مزلو در خصوص سلسله مراتبی بودن نیازها قابل بررسی: نظریه مزلو به مباحثی در خصوص تربیت انگیزش در زندگی شاگردان و معلمان دامن زد. در نظریه مزلو، نیازهایی که در این سلسله مراتب، پایینتر هستند باید قبل از اینکه فرد سعی کند نیاز های سطح بالا را ارضاء کند، حداقل تا اندازهای ارضاء شده باشند. برای مثال فرد گرسنه یا کسی که در معرض خطر جسمانی قرار دارد، کمتر به فکر حفاظت از خودانگاره مثبت است و بیشتر به فکر آن است که غذا یا ایمنی به دست آورد؛ امّا بعد از این که دیگر گرسنه یا بیمناک نباشد، نیازهای عزت نفس فوق العاده مهم میشوند. کار مهمی که مازلو انجام داد این بود که نیاز های کمبود را از نیاز های رشد متمایز کرد. نیاز های کمبود (فیزیولوژیکی، ایمنی، محبت و احترام) نیاز خود را به دانستن و شناختن دنیای اطرافشان ارضاء کنند، انگیزش آن ها برای یادگیری باز هم افزایش مییابد (همان منبع).
“نظریه مزلو مفهوم خود شکوفایی را در بردارد که او آن را به این صورت تعریف میکند: میل به هر چیزی شدن که فرد لیاقت آن را دارد (مزلو، 1950به نقل از گیج و برلاینر). خودشکوفایی با پذیرش خود و دیگران، خود انگیختگی، گشودگی، روابط نسبتاً عمیق امّا دموکراتیک با دیگران، خلاقیت، شوخ طبعی و استقلال مشخص میشود در اصل،سلامت روانی. مزلو تلاش برای خود شکوفایی را در رأس سلسله مراتب نیاز های خود قرار می دهد، بدین معنی که دستیابی به این نیاز بسیار مهم، به ارضای تمام ن
یاز های دیگر بستگی دارد. مزلو که میدانست رسیدن به این نیاز کار دشواری است برآورد کرد که کمتر از 1 درصد بزرگسالان به خود شکوفایی میرسند” (اسلاوین،
1950، ترجمه محمدی 1385، ص:363).
ج) دیدگاه شناختی
بر اساس دیدگاه شناختی در انگیزش، تفکر شاگردان و انگیزش آنها را هدایت می کند. در سال های اخیر موجی از علاقه بسیار زیاد به دیدگاه شناختی در انگیزش ایجاد شده است. این علاقه ها بر عقایدی در رابطه با انگیزش درونی شاگردان و اسنادهای آنها در خصوص موفقیت ها و شکستهایشان تمرکز کرده است ( به ویژه ادراک این موضوع که تلاش عاملی در پیشرفت است)، همچنین بر باور های آن ها در این رابطه که می توانند به صورت مؤثر محیط خود را کنترل کنند، و همین طور اهمیت تعیین اهداف، طراحی و مراقبت از پیشرفت به سوی هدف تأکید دارند(پینتریچ ، 2000، شانگ وارمتر ، 2000، زیرمن ، 2000). بنابراین در حالی که دیدگاه رفتارگرایی انگیزش شاگردان را به صورت پیامد های مشوق های بیرونی در نظر میگیرد دیدگاه شناختی این موضوع را مطرح میکند که انگیزش بیرونی باید از مرکز توجه خارج شود این دیدگاه توصیه میکند که به شاگردان باید فرصتها و مسئولیت پذیری بیشتری در رابطه با پیآمدهای پیشرفت شان داده شوند (سانتراک؛ ترجمه امیدیان، 1385).
دیدگاه شناختی در انگیزش، موافق با عقاید آر. دبلیو. وایت (1959) است، که افراد برای مقابله مؤثر با محیط خود برانگیخته هستند تا بر دنیا مسلط شوند و اطلاعات را به نحو مؤثر پردازش کنند. به نظر وایت افراد این کارها را نه به دلیل نیاز های زیستی، بلکه انگیزشی درونی برای تعامل با محیط انجام می دهند (همان منبع).
2-3-3 مفهوم انگیزش پیشرفت
معلمان به طور معمول دانشآموزانی را که سخت کوش، ساعی و علاقهمند به دروس باشند، در زمرهی دانشآموزان خوب قرار میدهند و یا به طور خلاصه می گویند: دانشآموزان خوب، آنهایی هستند که در درس خود انگیزه دارند. احیاناً منظور ایشان دانشآموزانی است که در فعالیت های آموزشی خود موفق هستند. به طور کلی همهی انسان ها به جزء بیماران روحی و روانی برای برخی کارها انگیزه دارند و برای برخی دیگر هیچ انگیزهای ندارند. در زمینه ویژگیهای دانشآموزان خوب میبینیم که نوعاً معلمان بر هوش تاکید نسبتاً کمی دارند. و بیش از هوش به عنوان یک کیفیت خوب، انگیزش داری اهمیت است. همواره دانش آموزان سختکوشی هستند که در کارهای خود پیشرفتی هر چند کُند، امّا یکنواختی دارند و همچنین دانشآموزان باهوشی هستند که از تواناییهای خود به خوبی بهره نمیگیرند معلمان به طور معمول داشتن دانشآموزان نوع اول را بر نوع دوم ترجیح میدهند. این معلمان بر این باورند که دانشآموزان دارای انگیزش، حتی اگر از پیشرفت اندکی برخوردار باشند در محدوده توانایی خود عمل میکنند. بنابراین تلاش برای افزودن انگیزش تحصیلی از اهمیت بسزایی برخوردار است. دیگر آن که نظارت بر کلاسی که دانش آموزان آن دارای انگیزش هستند، با دشواری چندانی روبرو نمیشود. چنین دانشآموزانی به برنامه انضباطی نیازی ندارند و به توصیههای معلم توجه میکنند و در موارد لازم به بحث و گفتگو با معلم میپردازند. معلم نیز ترغیب میشود تا برای بهبود کیفیت آموزشی خود تلاش بیشتری کند (اسپالدینگ ، ترجمه نائبیان و بیابانگرد، 1377).
” انگیزش پیشرفت، یعنی گرایش کلی به تلاش برای موفقیت و انتخاب فعالیتهایی که هدفش رسیدن به موفقیت درونی یا دوری از شکست است این انگیزه یکی از انگیزههای اجتماعی با اهمیت است”( اسلاوین، 1950 ترجمه محمدی، 1385، ص:365).
به اعتقاد اتکینسون 1964 افراد ممکن است به دو روش برانگیخته شوند.جستجوی موفقیت و اجتناب از شکست. او دریافت که در بعضی از افراد، اجتناب از شکست موجب برانگیختگی بیشتری میشود (اجتناب کنندگان از شکست) در حالی که در افراد دیگر جستجوی موفقیت موجب برانگیختگی میشود (جستجوی موفقیت). انگیزه جستجو کنندگان موفقیت به دنبال شکست افزایش مییابد و تلاشهای خود را جهت موفقیت شدت میبخشند ولی اجتناب کنندگان از شکست تلاشهای خود را به دنبال شکست کاهش میدهند (کدیور، 1379).

ویژگیهای افراد دارای انگیزش پیشرفت ویژگیهای افراد فاقد انگیزش پیشرفت
-داشتن انگیزه برای دستیابی به موفقیت
– موفقیت مدار
-انتخاب تکلیف با دشواری متوسط
– داری اعتماد به نفس
– مستقل
– با پشتکار و پیگیر

– شکست را نتیجه فقدان تلاش تلقی میکند.
– اهداف طولانی مدت دارند.

 
 
– با اشتیاق و بلند پرواز
– از آنچه انجام میدهند احساس غرور میکند. – داشتن انگیزه برای دوری از شکست
– شکست مدار
– انتخاب تکالیف آسان یا سخت
– مضطرب
– وابسته به بازخورد و هدایت
– بیمیل و ناراضی
– شکست را نتیجه فقدان توانایی تلقی میکند.
اهداف کوتاه مدت دارند.
– بی تفاوت
– از آنچه انجام میدهند احساس شرم میکند.
جدول (2-1)، تفاوت های شخصیتی در انگیزش پیشرفت (جانسون، 1990 به نقل از کدیور، 1379، ص:165)
بنابراین سازه های انگیزش پیشرفت به آن دسته از رفتارهایی که با یادگیری و پیشرفت در ارتباط میباشند اطلاق می شود. انگیزش پیشرفت را بر اساس رویکردهای گوناگون تعریف نموده اند، بعضی از این رویکردها به انگیزشهای مربوط به موفقیت، به طور عام میپردازند. یکی از آنها رویکرد هدفها میباشد. رویکرد هدفها بر اساس انگیزشهای سازگارانه و ناسازگارانه پدید آمده است (ایمز، 1984) تحقیقها در زمینه رویکرد هدفها نشان داده است، کودکانی با تواناییهای یکسان، هنگامی که با مشکلات یادگیری مواجه میشوند، که به نظر میرسد، توانایی آنها محدود است و از اینکه تلاشهای آنها به موفقیت بیانجامد، ناامید میباشند. این نحوه رفتار گاهی در غالب الگوی درماندگی آموخته شده تفسیر میشود که به نوعی ناسازگارانه است، زیرا در مقابل رسیدن کودکان به اهداف ارزشمند، مانع ایجاد میکند. در مقابل افراد دیگری هستند که مشکلات بر سر راه را، حل نشدنی دانسته و از آنها ناراحت نمیشوند و حتی در وجود خود احساس لذت فائق آمدن بر چالش دارند، آنها به تغییر دادن راهبردها با حداکثر تلاش توجه نموده و توان حل مسئله خود را تقویت

پرسش های درست با عباراتی که مفهوم آن به حداقل برسد شرایط اساسی برای روایی پرسشنامه است). مساله روایی محتوا(پرسشنامه)این است که آیا پرسش ها جنبه مهمی از هدف تحقیق را اندازه گیری می کنند یا خیر.(جان بست،1372،ص 235). در تحقیق حاضر اقداماتی برای افزایش میزان روایی پرسشنامه انجام شده است که خلاصه آن به شرح ذیل است:
ابتدا مطالعات زیادی از طریق مطالعه کتاب ها و مقالات انجام شد تا بطور کامل مفاهیم و متغیرهای مهم مورد استفاده در تحقیق و چگونگی اندازه گیری آنها در سازمان روشن گردد تا بتوانیم سوالات مناسبی برای بررسی فرضیات طراحی نماییم.
بعد از طراحی سوالات برای هر فرضیه، پرسشنامه ابتدایی در اختیار اساتید محترم راهنما و مشاور قرار گرفت تا اصلاح و تایید شود .
پس از تایید پرسشنامه توسط اساتید محترم راهنما و مشاور برای حصول اطمینان بیشتر مجددا” پرسشنامه به تایید چند شرکت نرم افزاری رسانده شده و سعی گردید تا حد ممکن سوالات مختصر و مفهوم آن ها روشن بوده و فاقد هرگونه ابهام باشد.
در نهایت پرسشنامه نهایی طراحی شده و بین شرکتهای مورد نظر توزیع گردید.
3-10) پایایی تحقیق
یکی از ویژگی های ابزار اندازه گیری پایایی آن است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد، برای محاسبه ضریب و قابلیت پایایی شیوه های مختلفی بکار برده می شود که از آن جمله می توان به اجرایی دوباره(روش باز آزمایی)روش موازیی (همتا) روش تضعیف (دو نیمه کردن)عبارات پرسشنامه و محاسبه همبستگی نمرات دو دسته و روش کودر-ریچار سون اشاره کرد. (حقیقی،1377،ص 55)
3-11) روش محاسبه آلفای کرونباخ:
این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند، بکار می رود. در این گونه ابزار، پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوال های پرسشنامه (یا زیر آزمون )و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر، مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود.
=(1-)
J=تعداد زیر مجموعه سوال های پرسشنامه یا آزمون
S2i=واریانس کل
اگر ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه بالاتر 7/0 بدست آید . می توان عنوان نمود که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است. اما در صورتی که این ضریب زیر 7/0بدست آید، باید برای تک تک سوالات پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده و سوالاتی که ضریب آنها زیر 7/0 است را حذف نمود و یا مورد اصلاح قرار داد.(سرمد و همکاران ، 1383،ص 169-168).
در این پژوهش که از ابزار پرسشنامه برای اندازه گیری داده استفاده شده و نیز برای تحلیل داده ها ، نرم افزار SPSS به کار گرفته شده. برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. مقدار آلفای بدست آمده برای تحقیق حاضر که در واقع پایایی تحقیق را نشان می دهد 9383/0است. بنابراین می توان گفت که تحقیق حاضر دارای پایایی قابل قبولی است.
3-12) آزمونهای آماری استفاده شده
محقق پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری نمود، نوبت به آن رسیده که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسب که با روش تحقیق و نوع متغیر ها سازگاری دارد داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید. در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند را آزمون کند و نتایج علمی مربوط را استخراج نماید. سرانجام بتواند پاسخ (راه حلی )برای پرسشی که تحقیق، تلاشی سیستماتیک برای بدست آوردن آن بود بیابد.(خاکی،1378،ص 40-30).
هدف از تحلیل و توصیف در آمار برای جامعه آماری است که به دو طریق توصیف می شود: یا با سرشماری کلیه عناصر جامعه و محاسبه “پارامترها” که در این صورت فرضیه ها و فنون آماری آن بکار می رود.(آذر،1380،ص 41).
با توجه به مطالب بالا، روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
آمار توصیفی :
در این تحقیق از آمار توصیفی برای نمایش اطلاعات بصورت جدول فراوانی نشان داده شده است.
آمار استنباطی
از فنون استنباط آماری نیز در این تحقیق استفاده شده است. برای بررسی وضعیت هر یک از مولفه های پژوهش از آزمون β استاندارد شده و روش رگرسیون استفاده شده است. همچنین برای بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش، با توجه به نوع داده ها شدت همبستگی محاسبه شده است.
فصل چهارم
تحلیل داده ها
4-1)مقدمه
محقق پس از آنکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرده و اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با نوع روش تحقیق، نوع متغیرها سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آنها را روشن نماید و سرانجام بتواند راه حلی برای پرسشی که تحقیق برای آن بود، بیابد(خاکی، 1378،ص 303).
تجزیه و تحلیل به عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیق است. به طور کلی تجزیه و تحلیل عبارتست از روشی که از طریق آن کل فرآیند پژوهش از انتخاب مساله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود.(دلاور،
1377، ص 186). />4-2)تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی است چند مرحله ای که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند، خلاصه؛ کد گذاری، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه تحلیل های ارتباطات بین داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرآیند داده ها هم از نظر مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیکهای آماری نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیمها به عهده دارند. اگر چه که فرآیند های تجزیه و تحلیل با توجه به نوع تحقیق، مساله تحقیق، ماهیت فرضیه ها، نوع نظریه سازی و ابزارهای بکار گرفته برای جمع آوری اطلاعات متفاوت هستند.(خاکی، 1378،ص 305).
در این تحقیق داده های جمع آوری شده از پرسشنامه (که طیف لیکرت مورد توجه قرار گرفته است) با بهره گرفتن از نرم افزار spss و روش های مناسب آماری (با توجه به نوع تحقیق و فرضیات و روش های آماری)به دو شکل توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
در تحقیق حاضر آزمون آمار توصیفی شامل جداول فراوانی برای تجزیه و تحلیل داده های نمونه آماری استفاده شده است و برای تعیین میزان ارتباط بین متغیرها از روش رگرسیون استفاده گردیده است.
تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه (با توجه به اینکه از طیف لیکرت که از مقیاس کیفی برخوردار است استفاده شده است) با اعمال امتیازات به گزینه های مختلف به مقیاس کمی تبدیل می شوند تا قابلیت تجزیه و تحلیل پیدا کنند. نحوه امتیازبندی به سوالات به شرح جدول 4-1 می باشد.
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
5
4
3
2
1
جدول 4-1 نحوه امتیاز بندی سوالات
4-3)تحلیل سوالهای پژوهش
4-3-1) بررسی پاسخ های مربوط به فرضیه تقاضا
جمع
وضعیت پاسخ ها
وضعیت فراوانی
سوال
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
31
6
10
12
2
1
تعداد
1.افزایش رقبای خارجی بعنوان یک تنگنا تاچه حد بر صادرات موثراست؟
100%
19.40%
32.30%
38.70%
6.50%

 
 
3.20%
درصد فراوانی
MEAN=3.58
MEDIAN=4
MODE=3
31
4
8
12
5
2
تعداد
2.تعرفه ها و سهمیه های کشورهای هدف بعنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات موثر است؟
100%
12.90%
25.80%
38.70%
16.10%
6.50%
درصد فراوانی
MEAN=3.23
MEDIAN=3
MODE=3
31
10
16
3
1
1
تعداد

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

3.ضعف در تحقیقات بازار جهت شناسایی نیازهای خاص بازار هدف تا چه حد بر صادرات موثر است؟
100%
32.30%
51.60%
9.70%
3.20%

3.20%
درصد فراوانی
MEAN=4.6
MEDIAN=4
MODE=4
31
10
19
1
0
1
تعداد
4.عدم پشتیبانی مناسب به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات موثر است؟
100%
32.30%
61.00%
3.20%
0.00%
3.20%
درصد فراوانی
MEAN=4.19
MEDIAN=4
MODE=4
31
12
13
5
0
1
تعداد
5.عدم استفاده فلسفه بازاریابی تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
100%
38.70%
41.90%
16.10%
0.00%
3.20%
درصد فراوانی
MEAN=4.13
MEDIAN=4
MODE=4
31
6
11
13
0
1

دو دسته تقسیم می شوند:
1.پژوهش توصیفی(غیر آزمایشی)
2.پژوهش تحلیلی (آزمایشی)
پژوهش توصیفی یا غیر آزمایشی، مبتنی بر پردازش اطلاعات با بهره گرفتن از تکنیک های آماری، به صورت قیاسی و استقرایی می باشد که کارشناس مربوط به پژوهش، با بهره گرفتن از پارامتر های محاسبه شده، فرضیه ها را مورد بررسی قرار می دهد. بیشتر تحقیقات علوم رفتاری را می توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد. هدف تحقیق در این روش پژوهشی، توصیف معین، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا موضوع است؛ به عبارت دیگر محقق سعی می کند تا آنچه هست را بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج معینی از گزارش بگیرد (نادری، 1375،ص 72).
تحقیق توصیفی را می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:
تحقیق پیمایشی
تحقیق همبستگی
اقدام پژوهی
بررسی مورد
از آنجایی که در تحقیقات توصیفی ویژگی های جامعه مورد مطالعه از طریق پیمایشی بررسی و آزمون می شود، تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد.”پیمایش” عبارت از جمع آوری اطلاعات است که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای توصیف یا پیش بینی یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی از متعیرها انجام میگیرد. پیمایش توصیفی به توصیف پدیده ای خاص در محیطی معین می پردازد. به عبارت دیگر برای آزمون نظرها و یا پاسخ گویی به پرسش هایی بکار می رود که در برگیرنده توصیف و نتیجه گیری است.(کومار،1374:ص 49)
3-4)جامعه آماری:
جامعه آماری همان جامعه اصلی است که مورد مطالعه قرار می گیرد. در واقع جامعه عبارتست از همه اعضای واقعی که علاقمند هستیم تا نتایج تحقیق و یافته های پژوهشی را به آنها تعمیم دهیم.(دلاور، 1374،ص 147)
تعاریف مختلفی برای جامعه آماری تحقیق ارائه شده است که برخی از آنها عبارتند از :
جامعه تحقیق عبارتست از مجموعه ای از افراد یا اشیایی که دارای ویژگی هایی همگون، مشترک و قابل اندازه گیری می باشند و با اهداف موضوع مرتبط باشند(نادری و دیگران ، 1376،ص 41).
جامعه آماری مجموعه ای حقیقی یا فرضی است که نتایج تحقیق به آنها اشتغال داده می شود (دلاور، 1374، ص 101). جامعه آماری این تحقیق شرکت های نرم افزاری عضو اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار می باشد.که می توان آن را از سایت (http://www.uisedirectory.ir.) تهیه نمود.
3-5) نمونه آماری:
به منظور گردآوری داده های مورد نیاز درباره افراد جامعه می توان دو روش بکار برد.
1. روش سرشماری یا مطالعه کل جامعه
2. کسب اطلاعات آماری از طریق نمونه گیری
از آنجایی که کل اعضای اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار 94 شرکت می باشد از روش اول یعنی مطالعه کل جامعه مورد استفاده قرار گرفته شده است. ولی به دلایلی از جمله عدم تمایل بعضی شرکت در تکمیل پرسشنامه، عدم دسترسی به شرکت ها به دلیل تغییر آدرس، عدم تکمیل به دلیل فعال نبودن در زمینه صادرات فقط 31 شرکت پرسشنامه این تحقیق را تکمیل نموده اند.
3-6) روش و ابزار جمع آوری داده ها
هر پدیده از نظر کمی و کیفی ویژگی هایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگی ها به ماهیت و نحوه دستیابی به آنها وابسته است. این پدیده به عنوان متغیر در طول زمان دچار دگرگونی و تحول می گردند. هدف هر تحقیق، دستیابی به داده هایی است که از طریق آن ها بتوان فرضیه هایی که به عنوان پاسخ احتمالی و موقتی برای مساله تحقیق مطرح شده اند را آزمون کرد. (خاکی ،1379،ص 156).

ابزارهای متنوعی برای گردآوری داده ها وجود دارد، که بوسیله آن ها می توان داده های مورد نیاز را جمع آوری و ثبت نمود. در این بین می توان به مواردی نظیر پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک (مطالعات کتابخانه ای) اشاره کرد. محقق برای بدست آوردن داده های مورد نیاز در تحقیق باید از ابزار متناسب با آن استفاده کند و پس از تحلیل، پردازش و تبدیل آن ها به اطلاعات به آزمون فرضیه ها بپردازد. در این تحقیق از روش های زیر برای جمع آوری داده ها استقاده شده است.
3-6-1) مطالعات کتابخانه ای
برای تعریف مساله و بررسی سوابق تحقیق شده آن، هر محققی قبل از شروع تحقیق و هنگامیکه به موضوع ویژه ای برای تحقیق علاقمند شده است، ناگزیر از مراجعه به کتابخانه خواهد بود. با مطالعه کتاب ها، مقاله ها و تحقیقات دیگران که در حوزه مورد علاقه اوست، محقق می تواند موضوع تحقیق خود را بیشتر بشناسد و ابعاد آن را ببیند و هدف یا اهداف خود را خالصتر و رساتر سازد. یک تحقیق علمی حتی بصورت پایان نامه فصلی مشتمل بر سابقه تحقیق دارد که در آن تحقیق به روشنی و به اختصار آنچه را که درباره موضوع تحقیق او تا زمان حال وجود دارد. با توجه به تعدد، محتوا و حجم منابع موجود بگونه ای مناسب انتخاب می کند.(نادر و همکاران ، 1375،ص 197)
داده هایی که در پژوهش به کار برده می شود ممکن است اولیه یا ثانویه باشد. داده های اولیه را محقق به صورت دست اول و بیشتر از طریق مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه بدست آورد. داده های ثانویه از منابع دیگر و بصورت گوناگون بدست می آیند. این داده ها پیش از آنکه محقق پژوهش خود را آغاز کند، توسط دیگران جمع آوری و تولید شده است و به صورت های گوناگون موجودند، منابع این داده ها عبارتند از:
داده های موجود در اسناد مرتبط با تحقیقات گذشته
آمارهای رسمی
آمارهای غیر رسمی
مدارک و اسناد سازمان از قبیل پرونده های خریداران محصول موجود در شرکت، اطلاعات و آمار خریداران و شکایات خریداران که به شرکت ارائه شده است.
منابع علمی از قبیل کتاب ها، مجلات، اینترنت و مانند این ها.(خاکی، 1378،ص 243-242).
3-6-2)پرسشنامه
پرسشنامه عبارتست از مجموعه ای از پرسش ها که بصورت باز یا بسته (دارای مقیاس) طراحی شده اند تا وضعیت نگرش افراد نسبت به یک واقعیت از طریق آن ارزیابی شود. تکمیل آن می تواند به طریق مراجعه شخصی، پستی و یا تلفنی صورت پذیرد. کاربرد پرسشنامه معمولا” در مطالعات پیمایشی غیر حضوری است. (خاکی ، 1382،ص 277)
همچنین می توان گفت: پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج در تحقیقات و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه، مجموعه ای از سوالات و عبارات گویا می باشد که پاسخ دهنده با ملاحظه آن ها پاسخ لازم را ارائه می کند و این پاسخ ها داده های مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد.(مقیمی،1377،ص 29)
انواع پرسشنامه
پرسشنامه با سوالات باز که در این حالت، پاسخ سوالات به صورت گزینه ای مطرح نشده است و پاسخگو به صورت تشریحی به سوالات پاسخ می دهد.
پرسشنامه با سوالات بسته که در این حالت پژوهشگر برای هریک از سوالات، مجموعه ای از گزینه ها را(براساس مقیاس ها) ارائه می دهد تا پاسخ دهنده از میان آنها یکی را انتخاب کند. پاسخ دهنده این سوال ها را به سرعت درک کرده و به آسانی آن ها را پاسخ می دهد. از طرف دیگر، هنگام استخراج داده ها، می توان به سهولت آن ها را مقوله بندی و تجزیه و تحلیل کرد.(دادرس،1376،ص 119)
بدین منظور پرسشنامه ای با ساختار ذیل طراحی و در اختیار پاسخگویان محترم قرار گرفت.
پرسشنامه از 28سوال با توجه به مقیاس 5 گزینه ای لیکرت(شامل گزینه های خیلی کم، کم، متوسط
مولفه
تعداد
سوالات
سوالات مربوط به فرضیه اول(تقاضا)
1
افزایش رقبای خارجی بعنوان یک تنگنا تا چد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
2
تعرفه ها وسهمیه های کشورهای هدف بهنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
3
ضعف در تحقیقات بازار جهت شناسایی نیازهای خاص بازار هدف تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
4
عدم پشتیبانی مناسب توسط شرکت های تولیدکننده به عنوان یک تنگنا تا چه حد برصادرات نرم افزار موثر است؟
5
عدم استفاده فلسفه بازاریابی به عنوان یک تنگنا تا چه بر صادرات نرم افزار موثر است؟
6
عدم اگاهی از مناقصات بین المللی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
7
افزایش قدرت چانه زنی مشتریان به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
8
قیمت محصول به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
9
عدم اطلاع رسانی و تبلیغات جهانی به عنوان یک تنگنا تا چه در صادرات نرم افزار موثر است؟
سوالات مربوط به فرضیه دوم (استراتژی ودیدگاه ملی)
10
عدم وجود یک برنامه روشن و مشخص تا چه حدی بر صادرات نرم افزار موثر است؟
11
عدم وجود محیط قانونی مناسب به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
12
عدم وجود الگوی بومی مناسب به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
13
بوروکراسی دولتی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
14
عدم سرمایگذاری مناسب توسط دولت به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
15
عدم هماهنگی بین نهادهای تصمیم گیرنده به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است ؟
16
عدم وجود زیرساخت های لازم (مثلا”اینترنت)به ع
نوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار مناسب است؟
سوالات مربوط به فرضیه سوم(اعتماد و ارتباط بین المللی(
17
عدم وجود روابط سیاسی مناسب به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
18
عدم ارتباط با دانشگاه و موسسات تحقیقاتی نرم افزاری خارجی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار مناسب است؟
19
عدم آشنایی کافی با مقررات حقوقی بین المللی به عنوان یک تنگنا تاچه حد بر صادرات نرم افزار موثراست؟
سوالات مربوط به فرضیه چهارم(ویژگی های صنعت نرم افزار)
20
عدم ارتباط بین دانشگاه وصنعت نرم افزار به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
21
عدم همکاری شرکت های نرم افزار در پروژهای بزرگ نرم افزاری به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است.؟
22
عدم وجود شرکتهای نرم افزاری با اندازه و کیفیت مناسب تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سوالات مربوط به فرضیه پنجم(زیر ساخت ها/عوامل درون شرکتی)
23
عدم وجود نیروی متخصص کافی به عنوان یک تنگنا تا چه برصادرات نرم افزار موثر است؟
24
عدم تامین مالی مناسب به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
25
عدم آشنایی با زبان انگلیسی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
26
عدم وجود بخش R&D قوی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
27
عدم وجود تکنو لوژی پیشرفته به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
28
عدم وجود تجربه کافی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
زیاد، خیلی زیاد) تشکیل شده است که ساختار سوالات از نظر متغیرها به شرح ذیل می باشد.

 
 
جدول 3-1ساختار سوالات پرسشنامه بر اساس نوع متغیر ها
در این پرسشنامه جمعا” 28 سوال مطرح شده است. که 9 سوال در مورد فرضیه اول، 7 سوال در مورد فرضیه دوم، 3 سوال در مورد فرضیه سوم ، 3 سوال در مورد فرضیه چهارم و 6 سوال در مورد فرضیه پنجم مطرح شده است. پرسش های مطرح شده بر اساس مطالعه مدل هیکز و نیکلسون مطرح شده اند. و پس از چندین بار ویرایش توسط دانشجو، استاد راهنما و بعضی شرکت های نرم افزاری سوالات پرسشنامه جهت آزمون فرضیات، نهایی شد.
3-7) فرضیات تحقیق
در تحقیقات مدیریتی و رفتاری دو عنصر اصلی وجود دارد: فرضیه های تحقیق و متغیرهایی که برای آزمودن آنها بکار گرفته می شود. فرضیات از نظریات و تحقیقات گذشته منتج می شود و چراغ راه مطالعات جدید هستند. فرضیه عبارتی است آزمایشی که رابطه مورد انتظار بین دو یا چند متغیر را بصورت دقیق و روشن بیان می کند. فرضیه را آزمایشی می نامند، چون باید صحت آن از طریق آزمایش بررسی شود.(آذر،1380،ص 11)
تحقیق حاضر دارای 5 فرضیه می باشد که برای این فرضیات 28 سوال مطرح شده است.ترکیب هر فرضیه و تعداد سوالات مرتبط به شرح جدول زیر آمده است.
شماره فرضیه
تعداد
شماره سوالها
1
9
9-1
2
7
16-10
3
3
19-17
4
3
22-20
5
6
28-23
جدول 3-2 ساختار سوالات پرسشنامه بر اساس فرضیه های تحقیق و سوالات مرتبط
3-8) متغیرهای پژوهش
در کار پژوهش غالبا” مفاهیم را به متغیر تبدیل می نمایند. به عبارت بهتر، متغیر را می توان نوعی مفهوم دانست. به طور کلی مفاهیمی که بتواند دو یا چند ارزش کمی و کیفی را به خود بگیرد، متغیر نامیده می شود. متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزش های گوناگون و متفاوت را بپذیرد. این ارزش ها می تواند در زمان های مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف تفاوت داشته باشد.(سکاران،1381،ص 82)
در واقع متغیر کمیتی است که می تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده دیگر، مقادیر مختلفی را اختیارکند. به بیان دقیق تر، متغیر نمادی است که اعداد، به آن منتسب می گردد. به طورکلی متغیر ها به دو دسته متغیر های کمی و متغیر های کیفی تقسیم می شوند. متغیر کمی، متغیری است که قابل اندازه گیری می باشد و متغیر کیفی، متغیری است که قابل اندازه گیری نیست و به انواع مختلفی نظیر (رتبه ای، اسمی و…) تقسیم می شوند.
در پژوهش های رفتاری، معمولا از متغیر کیفی استفاده می شود. صفاتی مانند: رضایت شغلی، روحیه و مانند این موارد، به کمک متغیر های کیفی بیان می شوند.(عادل آذر،1371)
متغیر بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده دارد به دو دسته تقسیم می شود:
الف) متغیر مستقل:
متغیر محرک درون داد است که بوسیله پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگری معین شود.
ب) متغیر وابسته :
متغیر پاسخ، برونداد یا ملاک است و عبارتست از وجهی از رفتار یک ارگانیزم که تحریک شده است. متغیر وابسته مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم شود. متغیر مستقل، مقدمه و متغیر وابسته نتیجه است.(دلاور،1382،ص 59)
در تحقیق حاضر صادرات نرم افزار متغیر وابسته و تقاضا، دیدگاه و استراتژی ملی، اعتماد و ارتباط بین المللی، ویژگی های نرم صنعت نرم افزار و عوامل درون شرکتی و زیر ساخت ها متغیر مستقل می باشد.که توضیح آنها در فصل دوم ارائه شد.
3-9) روایی تحقیق
روایی از واژه روا به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری نامناسب و نا کافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد.(خاکی -1378-ص 128) چون در این تحقیق بهترین ابزار جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری متغیرها پرسشنامه است روایی پرسش نامه از اهمیت خاصی برخوردار است. روایی تحقیق میزان سازگاری پرسشنامه را با اهداف نشان می دهد(طرح

دو دسته تقسیم می شوند:
1.پژوهش توصیفی(غیر آزمایشی)
2.پژوهش تحلیلی (آزمایشی)
پژوهش توصیفی یا غیر آزمایشی، مبتنی بر پردازش اطلاعات با بهره گرفتن از تکنیک های آماری، به صورت قیاسی و استقرایی می باشد که کارشناس مربوط به پژوهش، با بهره گرفتن از پارامتر های محاسبه شده، فرضیه ها را مورد بررسی قرار می دهد. بیشتر تحقیقات علوم رفتاری را می توان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد. هدف تحقیق در این روش پژوهشی، توصیف معین، واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا موضوع است؛ به عبارت دیگر محقق سعی می کند تا آنچه هست را بدون هیچ گونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج معینی از گزارش بگیرد (نادری، 1375،ص 72).
تحقیق توصیفی را می توان به دسته های زیر تقسیم کرد:
تحقیق پیمایشی
تحقیق همبستگی
اقدام پژوهی
بررسی مورد
از آنجایی که در تحقیقات توصیفی ویژگی های جامعه مورد مطالعه از طریق پیمایشی بررسی و آزمون می شود، تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد.”پیمایش” عبارت از جمع آوری اطلاعات است که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای توصیف یا پیش بینی یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی از متعیرها انجام میگیرد. پیمایش توصیفی به توصیف پدیده ای خاص در محیطی معین می پردازد. به عبارت دیگر برای آزمون نظرها و یا پاسخ گویی به پرسش هایی بکار می رود که در برگیرنده توصیف و نتیجه گیری است.(کومار،1374:ص 49)
3-4)جامعه آماری:
جامعه آماری همان جامعه اصلی است که مورد مطالعه قرار می گیرد. در واقع جامعه عبارتست از همه اعضای واقعی که علاقمند هستیم تا نتایج تحقیق و یافته های پژوهشی را به آنها تعمیم دهیم.(دلاور، 1374،ص 147)
تعاریف مختلفی برای جامعه آماری تحقیق ارائه شده است که برخی از آنها عبارتند از :
جامعه تحقیق عبارتست از مجموعه ای از افراد یا اشیایی که دارای ویژگی هایی همگون، مشترک و قابل اندازه گیری می باشند و با اهداف موضوع مرتبط باشند(نادری و دیگران ، 1376،ص 41).
جامعه آماری مجموعه ای حقیقی یا فرضی است که نتایج تحقیق به آنها اشتغال داده می شود (دلاور، 1374، ص 101). جامعه آماری این تحقیق شرکت های نرم افزاری عضو اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار می باشد.که می توان آن را از سایت (http://www.uisedirectory.ir.) تهیه نمود.
3-5) نمونه آماری:
به منظور گردآوری داده های مورد نیاز درباره افراد جامعه می توان دو روش بکار برد.
1. روش سرشماری یا مطالعه کل جامعه
2. کسب اطلاعات آماری از طریق نمونه گیری
از آنجایی که کل اعضای اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار 94 شرکت می باشد از روش اول یعنی مطالعه کل جامعه مورد استفاده قرار گرفته شده است. ولی به دلایلی از جمله عدم تمایل بعضی شرکت در تکمیل پرسشنامه، عدم دسترسی به شرکت ها به دلیل تغییر آدرس، عدم تکمیل به دلیل فعال نبودن در زمینه صادرات فقط 31 شرکت پرسشنامه این تحقیق را تکمیل نموده اند.
3-6) روش و ابزار جمع آوری داده ها
هر پدیده از نظر کمی و کیفی ویژگی هایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگی ها به ماهیت و نحوه دستیابی به آنها وابسته است. این پدیده به عنوان متغیر در طول زمان دچار دگرگونی و تحول می گردند. هدف هر تحقیق، دستیابی به داده هایی است که از طریق آن ها بتوان فرضیه هایی که به عنوان پاسخ احتمالی و موقتی برای مساله تحقیق مطرح شده اند را آزمون کرد. (خاکی ،1379،ص 156).
ابزارهای متنوعی برای گردآوری داده ها وجود دارد، که بوسیله آن ها می توان داده های مورد نیاز را جمع آوری و ثبت نمود. در این بین می توان به مواردی نظیر پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک (مطالعات کتابخانه ای) اشاره کرد. محقق برای بدست آوردن داده های مورد نیاز در تحقیق باید از ابزار متناسب با آن استفاده کند و پس از تحلیل، پردازش و تبدیل آن ها به اطلاعات به آزمون فرضیه ها بپردازد. در این تحقیق از روش های زیر برای جمع آوری داده ها استقاده شده است.
3-6-1) مطالعات کتابخانه ای
برای تعریف مساله و بررسی سوابق تحقیق شده آن، هر محققی قبل از شروع تحقیق و هنگامیکه به موضوع ویژه ای برای تحقیق علاقمند شده است، ناگزیر از مراجعه به کتابخانه خواهد بود. با مطالعه کتاب ها، مقاله ها و تحقیقات دیگران که در حوزه مورد علاقه اوست، محقق می تواند موضوع تحقیق خود را بیشتر بشناسد و ابعاد آن را ببیند و هدف یا اهداف خود را خالصتر و رساتر سازد. یک تحقیق علمی حتی بصورت پایان نامه فصلی مشتمل بر سابقه تحقیق دارد که در آن تحقیق به روشنی و به اختصار آنچه را که درباره موضوع تحقیق او تا زمان حال وجود دارد. با توجه به تعدد، محتوا و حجم منابع موجود بگونه ای مناسب انتخاب می کند.(نادر و همکاران ، 1375،ص 197)
داده هایی که در پژوهش به کار برده می شود ممکن است اولیه یا ثانویه باشد. داده های اولیه را محقق به صورت دست اول و بیشتر از طریق مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه بدست آورد. داده های ثانویه از منابع دیگر و بصورت گوناگون بدست می آیند. این داده ها پیش از آنکه محقق پژوهش خود را آغاز کند، توسط دیگران جمع آوری و تولید شده است و به صورت های گوناگون موجودند، منابع این داده ها عبارتند از:
داده های موجود در اسناد مرتبط با تحقیقات گذشته
آمارهای رسمی

 
 
آمارهای غیر رسمی
مدارک و اسناد سازمان از قبیل پرونده های خریداران محصول موجود در شرکت، اطلاعات و آمار خریداران و شکایات خریداران که به شرکت ارائه شده است.
منابع علمی از قبیل کتاب ها، مجلات، اینترنت و مانند این ها.(خاکی، 1378،ص 243-242).
3-6-2)پرسشنامه
پرسشنامه عبارتست از مجموعه ای از پرسش ها که بصورت باز یا بسته (دارای مقیاس) طراحی شده اند تا وضعیت نگرش افراد نسبت به یک واقعیت از طریق آن ارزیابی شود. تکمیل آن می تواند به طریق مراجعه شخصی، پستی و یا تلفنی صورت پذیرد. کاربرد پرسشنامه معمولا” در مطالعات پیمایشی غیر حضوری است. (خاکی ، 1382،ص 277)
همچنین می توان گفت: پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج در تحقیقات و روش مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه، مجموعه ای از سوالات و عبارات گویا می باشد که پاسخ دهنده با ملاحظه آن ها پاسخ لازم را ارائه می کند و این پاسخ ها داده های مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل می دهد.(مقیمی،1377،ص 29)
انواع پرسشنامه
پرسشنامه با سوالات باز که در این حالت، پاسخ سوالات به صورت گزینه ای مطرح نشده است و پاسخگو به صورت تشریحی به سوالات پاسخ می دهد.
پرسشنامه با سوالات بسته که در این حالت پژوهشگر برای هریک از سوالات، مجموعه ای از گزینه ها را(براساس مقیاس ها) ارائه می دهد تا پاسخ دهنده از میان آنها یکی را انتخاب کند. پاسخ دهنده این سوال ها را به سرعت درک کرده و به آسانی آن ها را پاسخ می دهد. از طرف دیگر، هنگام استخراج داده ها، می توان به سهولت آن ها را مقوله بندی و تجزیه و تحلیل کرد.(دادرس،1376،ص 119)
بدین منظور پرسشنامه ای با ساختار ذیل طراحی و در اختیار پاسخگویان محترم قرار گرفت.
پرسشنامه از 28سوال با توجه به مقیاس 5 گزینه ای لیکرت(شامل گزینه های خیلی کم، کم، متوسط
مولفه
تعداد
سوالات
سوالات مربوط به فرضیه اول(تقاضا)
1
افزایش رقبای خارجی بعنوان یک تنگنا تا چد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
2
تعرفه ها وسهمیه های کشورهای هدف بهنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
3
ضعف در تحقیقات بازار جهت شناسایی نیازهای خاص بازار هدف تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
4
عدم پشتیبانی مناسب توسط شرکت های تولیدکننده به عنوان یک تنگنا تا چه حد برصادرات نرم افزار موثر است؟
5
عدم استفاده فلسفه بازاریابی به عنوان یک تنگنا تا چه بر صادرات نرم افزار موثر است؟
6
عدم اگاهی از مناقصات بین المللی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
7
افزایش قدرت چانه زنی مشتریان به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
8
قیمت محصول به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
9
عدم اطلاع رسانی و تبلیغات جهانی به عنوان یک تنگنا تا چه در صادرات نرم افزار موثر است؟
سوالات مربوط به فرضیه دوم (استراتژی ودیدگاه ملی)
10
عدم وجود یک برنامه روشن و مشخص تا چه حدی بر صادرات نرم افزار موثر است؟
11
عدم وجود محیط قانونی مناسب به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
12
عدم وجود الگوی بومی مناسب به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
13
بوروکراسی دولتی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
14

عدم سرمایگذاری مناسب توسط دولت به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
15
عدم هماهنگی بین نهادهای تصمیم گیرنده به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است ؟
16
عدم وجود زیرساخت های لازم (مثلا”اینترنت)به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار مناسب است؟
سوالات مربوط به فرضیه سوم(اعتماد و ارتباط بین المللی(
17
عدم وجود روابط سیاسی مناسب به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
18
عدم ارتباط با دانشگاه و موسسات تحقیقاتی نرم افزاری خارجی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار مناسب است؟
19
عدم آشنایی کافی با مقررات حقوقی بین المللی به عنوان یک تنگنا تاچه حد بر صادرات نرم افزار موثراست؟
سوالات مربوط به فرضیه چهارم(ویژگی های صنعت نرم افزار)
20
عدم ارتباط بین دانشگاه وصنعت نرم افزار به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
21
عدم همکاری شرکت های نرم افزار در پروژهای بزرگ نرم افزاری به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است.؟
22
عدم وجود شرکتهای نرم افزاری با اندازه و کیفیت مناسب تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
سوالات مربوط به فرضیه پنجم(زیر ساخت ها/عوامل درون شرکتی)
23
عدم وجود نیروی متخصص کافی به عنوان یک تنگنا تا چه برصادرات نرم افزار موثر است؟
24
عدم تامین مالی مناسب به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
25
عدم آشنایی با زبان انگلیسی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
26
عدم وجود بخش R&D قوی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
27
عدم وجود تکنو لوژی پیشرفته به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
28
عدم وجود تجربه کافی به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
زیاد، خیلی زیاد) تشکیل شده است که ساختار سوالات از نظر متغیرها به شرح ذیل می باشد.
جدول 3-1ساختار سوالات پرسشنامه بر اساس نوع متغیر ها
در این پرسشنامه جمعا” 28 سوال مطرح شده است. که 9 سوال در مورد فرضیه اول، 7 سوال در مورد فرضیه دوم، 3 سوال در مورد فرضیه سوم ، 3 سوال در مورد فرضیه چهارم و 6 سوال در مورد فرضیه پنجم مطرح شده است. پرسش های مطرح شده بر اساس مطالعه مدل هیکز و نیکلسون مطرح شده اند. و پس از چندین بار ویرایش توسط دانشجو، استاد راهنما و بعضی شرکت های نرم افزاری سوالات پرسشنامه جهت آزمون فرضیات، نهایی شد.
3-7) فرضیات تحقیق
در تحقیقات مدیریتی و رفتاری دو عنصر اصلی وجود دارد: فرضیه های تحقیق و متغیرهایی که برای آزمودن آنها بکار گرفته می شود. فرضیات از نظریات و تحقیقات گذشته منتج می شود و چراغ راه مطالعات جدید هستند. فرضیه عبارتی است آزمایشی که رابطه مورد انتظار بین دو یا چند متغیر را بصورت دقیق و روشن بیان می کند. فرضیه را آزمایشی می نامند، چون باید صحت آن از طریق آزمایش بررسی شود.(آذر،1380،ص 11)
تحقیق حاضر دارای 5 فرضیه می باشد که برای این فرضیات 28 سوال مطرح شده است.ترکیب هر فرضیه و تعداد سوالات مرتبط به شرح جدول زیر آمده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

شماره فرضیه
تعداد
شماره سوالها
1
9
9-1
2
7
16-10
3
3
19-17
4
3
22-20
5
6
28-23
جدول 3-2 ساختار سوالات پرسشنامه بر اساس فرضیه های تحقیق و سوالات مرتبط
3-8) متغیرهای پژوهش
در کار پژوهش غالبا” مفاهیم را به متغیر تبدیل می نمایند. به عبارت بهتر، متغیر را می توان نوعی مفهوم دانست. به طور کلی مفاهیمی که بتواند دو یا چند ارزش کمی و کیفی را به خود بگیرد، متغیر نامیده می شود. متغیر شامل هر چیزی است که بتواند ارزش های گوناگون و متفاوت را بپذیرد. این ارزش ها می تواند در زمان های مختلف برای یک شخص یا یک چیز متفاوت باشد یا در یک زمان برای اشخاص یا چیزهای مختلف تفاوت داشته باشد.(سکاران،1381،ص 82)
در واقع متغیر کمیتی است که می تواند از یک فرد به فرد دیگر یا از یک مشاهده به مشاهده دیگر، مقادیر مختلفی را اختیارکند. به بیان دقیق تر، متغیر نمادی است که اعداد، به آن منتسب می گردد. به طورکلی متغیر ها به دو دسته متغیر های کمی و متغیر های کیفی تقسیم می شوند. متغیر کمی، متغیری است که قابل اندازه گیری می باشد و متغیر کیفی، متغیری است که قابل اندازه گیری نیست و به انواع مختلفی نظیر (رتبه ای، اسمی و…) تقسیم می شوند.
در پژوهش های رفتاری، معمولا از متغیر کیفی استفاده می شود. صفاتی مانند: رضایت شغلی، روحیه و مانند این موارد، به کمک متغیر های کیفی بیان می شوند.(عادل آذر،1371)
متغیر بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده دارد به دو دسته تقسیم می شود:
الف) متغیر مستقل:
متغیر محرک درون داد است که بوسیله پژوهشگر اندازه گیری، دستکاری یا انتخاب می شود تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگری معین شود.
ب) متغیر وابسته :
متغیر پاسخ، برونداد یا ملاک است و عبارتست از وجهی از رفتار یک ارگانیزم که تحریک شده است. متغیر وابسته مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم شود. متغیر مستقل، مقدمه و متغیر وابسته نتیجه است.(دلاور،1382،ص 59)
در تحقیق حاضر صادرات نرم افزار متغیر وابسته و تقاضا، دیدگاه و استراتژی ملی، اعتماد و ارتباط بین المللی، ویژگی های نرم صنعت نرم افزار و عوامل درون شرکتی و زیر ساخت ها متغیر مستقل می باشد.که توضیح آنها در فصل دوم ارائه شد.
3-9) روایی تحقیق
روایی از واژه روا به معنای جایز و درست گرفته شده و روایی به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری بتواند خصیصه مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری نامناسب و نا کافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد.(خاکی -1378-ص 128) چون در این تحقیق بهترین ابزار جمع آوری اطلاعات و اندازه گیری متغیرها پرسشنامه است روایی پرسش نامه از اهمیت خاصی برخوردار است. روایی تحقیق میزان سازگاری پرسشنامه را با اهداف نشان می دهد(طرح

strings
آمیخته بازاریابی4s
کنستان تیندس(2006)
Scope , Site , Synergy , System
مطابق جدول بالا توضیحات مدل ها در ادامه آورده شده است:
مدل p4 در فصل قبلی ومطالب پیشین به طور جامعی توضیح داده شده است.
مدل آمیخته بازاریابی p7
بومز و بیتنر بازاریابی خدمات را مستلزم تصمیمات متفاوتی نسبت به کالاها می دانستند و به همین دلیل بازاریابی خدمات را از بازاریابی کالاها متمایز نمودند. در آمیخته ارائه شده توسط آنانp 3 دیگر شامل پرسنل ، داراییهای فیزیکی و رویه ها در جمعp 4 مشاهده می شود که در نهایت یک آمیخته بازاریابی با p7 برای خدمات به وجود میآید .(رفیق،1995)
مدل آمیخته بازاریابی p8
به عقیده ی شاوپنگ و هوی مینگ از جمله وظایف اصلی هر سازمان تعیین نیازها و ارزشهای بازار هدف و تطبیق سازمان برای ارضای آنها به گونهای موثرتر از رقبا می باشد. به دلیل اهمیت فراوان توجه به نیازهای مشتریان ، شخصی سازی به عنوان یکی از عوامل آمیخته بازاریابی در کنارp7 قبلی قرار گرفت و یک آمیخته بازاریابی جدید با p8 تشکیل شد( همان منبع)
مدل آمیخته بازاریابی c4
به عقیده ی لاتربرن آمیخته سنتیp4 تنها از دید فروشندگان و تولید کنندگان فرآورده هاست. در صورتیکه ممکن است دیدگاه خریداران در مورد آنچه به آنان عرضه و پیشنهاد میشود کاملا متفاوت از دیدگاه تولیدکنندگان باشد. لاتربرن آمیخته بازاریابی خود راc 4 نام نهاد که عبارتند از : ارزشهای مشتری پسند ، هزینه مشتری ، آسودگی در خریدو ارتباطات.(سالار،1385)
به عقیده کنستانتیندس بازاریابان بهتر است که ابتدا به دیدگاه های مشتریان بیندیشند و سپس دیدگاه خود را تنظیم کنند. به عبارتی شرکتها بر اساس ارزش مد نظر مشتری محصول خود را طراحی و تولید نمایند . همچنین با توجه به شناخت از قدرت خرید مشتری و ارزشی که مشتریان برای محصول در مقایسه با محصولات رقبا قائل هستند محصول را تولید و قیمت گذاری کنند . آخرینc مربوط به ارتباطات است . لاتربرن بر لزوم استفاده از ابزارهای مختلف ترویج شامل تبلیغات روابط عمومی پیشبرد فروش بر مبنای نوع ارتباطات مد نظر مشتریان تاکید داشته است.(همان منبع)
مدل آمیخته بازاریابی SIVA
اسپالتر مدل p4 را مطابق واقعیت های بازار های قرن 21 نمی داند و بر لزوم ارائه نگرشی جدید در زمینه آمیخته بازاریابی تاکید میکند. او آمیخته بازاریابی مشتری محور SIVA را جهت تطابق با نیازهای بازار امروز پیشنهاد میدهد. اجزای این آمیخته عبارتند از : راه حل ، اطلاعات ، ارزش و دسترسی. برای بازاریابان توسعه یک محصول جدید مشکلتر از حل مشکلا ت موجود مشتریان می باشد بازاریاب باید به دنبال راه حلها جهت حل مشکلات و موانع پیش روی مشتریان باشد. عنصر اطلاعات در آمیخته SIVA به سوالاتی که در ذهن مشتریان است، اشاره دارد. ( اس اچ تئو و همکاران ، 2006)
بازاریابان باید تلاش نمایند تا با کسب اطلاعات از مشتریان و نیازهای آنها در جهت رفع این سوالات و مشکلات گام بر دارند . بازاریابان باهوش متوجه این مسأله هستند که تمرکز بر ارزش درک شده از محصول در ذهن مشتری به جای تأکید بر قیمتها ، منجر به برانگیزاندن افراد به پرداخت پول بیشتر میشود . عنصر ارزش این موضوع را مورد بررسی قرار داده است و در نهایت عنصر دستیابی، به بازاریابان در دانستن این مطلب که کجا به دنبال راه حلها برای حل مشکلات مشتریان باشند، یاری میرساند.(همان منبع)
مدل آمیخته بازاریابیv 5
براساس نظرات بنت، به دلیل اینکهp 4 بر روی متغیرهای داخلی تمرکز می یابد بنابراین برای بازاریابی مبنای مناسبی نیست. او مفهومی را تعریف میکند که شبیه بازاریابی در مورد عرضه کنندگان است. این مفهوم ” شناسایی فرایند خرید ” است که در واقع فعالیتهایی است که مشتری در جهت یافتن منابع مطلوب خویش در جهت رفع نیازها انجام میدهد .شناسایی فرایند خرید پنج معیار دارد که به آمیخته بازاریابیv 5 معروف است و شامل مزایا ، تنوع ، مقدار ، کارایی و ارزش میباشد. (عطایی فر و همکاران،1389)
مدل آمیخته بازاریابی اجتماعی
به عقیده کاتلر و زایتمن بازاریابان جهت فروش محصول خویش به انجام تحقیقات گسترده میپردازند و از اصول و روشهایی جهت موفقیت در این امر استفاده میکنند. برای اثرگذاری بر رفتار دیگران نیز باید از اصول و قوانینی پیروی کرد و تحقیقاتی را در زمینه فروش هر چه بهتر ایدهها و نظرات خویش انجام داد. این عقیده منجر به شکل گیری بازاریابی اجتماعی در دهه 70 گردید. کاتلر و اندرسون بازاریابی اجتماعی را اینگونه تعریف کرده اند: بازاریابی اجتماعی تنها به دنبال رسیدن به اهداف بازاریاب یا سازمان نمیباشد، بلکه به دنبال اثرگذاری بررفتار اجتماعی، نه جهت سود رسانی به بازاریاب بلکه جهت سودرسانی به همه افراد در بازار هدف است. آمیخته بازاریابی اجتماعی شاملP 4 مک کارتی با مفاهیمی جدید، و چند P اضافی دیگر است که شامل گروه های عمومی ،شرکا ، سیاست وسلسله وجوه است. محصول در بازاریابی اجتماعی میتواند به شکل مشاوره با مشتریان و رفع مشکلات آنها و یا القای نظرات و نگرشهای خویش به مشتریان باشد.(عطایی فر و همکاران،1389)
قیمت در بازاریابی اجتماعی به معنای هزینههایی است که مشتری جهت دستیابی به محصول(اطلاعات ،نگرشها و..)پرداخت میکند. این هزینه میتواند مال ،زمانی،روانی و… باشد. وین ریچ مکان در بازاریاب
ی اجتماعی را تصمیم در مورد کانالهای دستیابی به اطلاعات توسط مشتریان تعریف میکند. ترفیع در بازاریابی اجتماعی شامل ترکیبی از تبلیغات ، روابط عم
ومی ، فروش شخصی و … میباشد. گروه های عمومی به گروه های خارجی و داخلی درگیر در برنامه بازاریابی اجتماعی تقسیم میشوند گروه های خارجی شامل مخاطبان هدف، مخاطبان ثانویه ، سیاستمداران و … میباشند، در حالیکه گروه های داخلی به افرادی گفته میشود که به روش های متفاوت برنامههای بازاریابی اجتماعی را به کار میبندند.(همان منبع)
در بازاریابی اجتماعی عنصر شرکا بر لزوم تشکیل تیم با شرکتهای دیگر جهت کارایی بیشتر اشاره دارد. اجرای برنامه های بازاریابی اجتماعی تنها از طریق محیطی که حمایت کننده این تغییرات باشد امکانپذیر است برای رسیدن به این هدف تغییرات سیاسی مورد نیاز می باشد. در نهایت عنصر سلسله وجوه قرار دارد. بیشتر سازمانهایی که به دنبال توسعه برنامه بازاریابی اجتماعی هستند وجوه مورد نیاز خود را از طریق وجوه دولتی و هدایا تهیه مینمایند و باید در جهت جمع آوری هدایا و اعانهها و وجوه دولتی روش های مناسبی را به کار بندند. .(عطایی فر، همکاران،1389)
مدل آمیخته بازاریابیS 4
طبق نظر کنستانتیندس به کارگیریP 4 جهت فضای مجازی و بازاریابی الکترونیکی انتخابی نامناسب است. عناصر آمیخته بازاریابیS 4 یک پایه خردمندانه برای طراحی و اجرای بازاریابی در محیط مجازی ارائه میدهد. اجزای این آمیخته عبارتند از :دامنه ، سایت ، هم افزایی وسیستم.

 
 
دامنه شامل تجزیه و تحلیل بازار، مشتریان بالقوه ، تجزیه و تحلیل درونی سازمان و بررسی نقش استراتژیک فعالیتهای وب میشود. وب سایت اولین محل حضور مشتری در فضای الکترونیک است ومحلی جهت تعامل و معامله مشتریان با یکدیگر، اجرای عملیات توزیع و برنامههای پیشبرد فروش است. هم افزایی به سه بخش اداره جلویی، اداره پشتی و سوم شخص تقسیم میشود. اداره جلویی به یکپارچگی بین استراتژیهای بازاریابی فیزیکی شرکت با فعالیت وب اشاره دارد. اداره پشتی به معنای یکپارچگی فعالیتهای تجارت الکترونیک با فرایندهای موجود سازمانی است و یکپارچگی سوم شخص به معنای شناسایی گروهی از شرکا است که در انجام فعالیتهای اینترنتی ، به شرکت کمک مینمایند. در نهایت عنصر سیستم قرار دارد. هر سازمان جهت حضور درفضای مجازی نیازمند استفاده از تکنولوژیهای نوین شامل سخت افزار، نرم افزار، پروتکلهای ارتباطی، خدمات سیستم و … میباشد. (همان منبع)
2- 2-4) رفتار خرید :
رفتار خرید مصرف‌کننده همواره به‌عنوان یک موضوع مهم بازاریابی مطرح بوده است. اساس رفتار مصرف‌کننده بر طبق 5 مرحله زیر است:
1. شناسایی مشکل
2. جستجوی اطلاعات
3. ارزیابی گزینه‌ها
4. تصمیم خرید
5. رفتار پس از خرید (موون ومینور،1988)
در مرحلهی تشخیص مشکل مصرف کنندگان تشخیص می دهند که نیازی وجود دارد. اگر نیاز یاد شده به قدر کافی نیرومند باشد، ممکن است شخص را بر انگیزد تا وارد مرحله ی دوم یعنی جستجو به دنبال اطلاعات شود. جستجو به دنبال اطلاعات ممکن است گسترده یا محدود باشد، که بستگی به سطح درگیری ذهنی مصرف کننده دارد. در مرحله سوم مصرف کنندگان گزینه ها را ارزیابی می کنند که برای حل مشکل شناسایی شده اند. مرحله چهارم تصمیم گیری در در مورد انتخاب کدام نام و نشان تجاری ، خرج کردن یا پس انداز کردن و…می باشد. در مرحله پنجم خریداران به مصرف و نیز استفاده از آنچه کسب شده خواهند پرداخت. (همان منبع )
محرکهای مختلفی در مراحل مختلف رفتار خرید مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارند . به‌طور کلی خریدار در خرید کالاها و خدمات از طرفی اطلاعات کاملی از عوامل آمیخته بازاریابی ندارد و از طرف دیگر به‌دنبال به‌دست آوردن مزایایی از محصولات ارائه شده است. گرایش خریدار به فرایندی اشاره دارد که در آن مشتری بالقوه با تفکر، ارزیابی، مشورت و درنهایت تصمیم درمورد منبع مناسب عرضه، برای خرید محصول اقدام می‌کند. فرآیند منبع‌یابی مشتری را گرایش خریدار می‌نامند. گرایش خریدار به‌طور کلی 5 بعد دارد که شامل ارزش، کارایی، مقدار، تنوع و مزایا است. (سالار ، 1385)
ارزش: جدا از ویژگیهای آشکار ارزش مانند کیفیت، مناسب بودن برای هدف، اطمینان و غیره، قیمت، عملکرد و شهرت عرضه‌کننده نیز برای خریدار مهم است. به‌علاوه خریداران به‌دنبال ظرفیت فنی و ویژگیهای سمبولیک مانند منحصر به ‌فرد بودن، غیر قابل جانشین بودن و جایگاه مارک هستند. اما ملاحظات دیگری نیز در این بین وجود دارد. ارزش صرفاً به پول بستگی ندارد و مسائل دیگری نیز برای خریدار مهم هستند. مانند تلاش فیزیکی، مسافت و زمان لازم برای یافتن یک منبع مناسب عرضه محصول. همچنین مشکلاتی مانند چند واسطه‌ای بودن محصول و انحصاری بودن منبع عرضه نیز در این امر مؤثر هستند.(همان منبع)

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کارایی: منبع مشروع و کارآمد عرضه محصول، می‌تواند به نزدیکی شخص به منبع بستگی داشته باشد. بنابراین مسافت برای خریدار مهم است. مسافت نه تنها به دسترسی، انتخاب، آزادی برای انتخاب و استطاعت خریدار بستگی دارد ، بلکه به زمان که غالبا مهمترین عامل است نیز بستگی دارد. قدرت و شهرت برند، قابلیت تکرار خرید، نتایج خرید و شکل قفسه‌ها نیز در کارایی مؤثر هستند. کارایی در مجموع زمانی اتفاق میافتد که خریدار قابلیت دسترسی کلی به عرضه‌کننده را مطابق با انتظارات خود داشته باشد. (بنت ،1997)
مقدار: یکی از مشکلات مرتبط با مدل هدف‌گذاری که در بازاریابی مشاهده می شود، ماهیت محدود بعضی از محصولات (کالاها و خدمات) برای تحویل به خریدار است. برای مثال مکانیکی که به یک قطعه نیاز دارد و مجبور است یک سری کامل از این قطعات را خریداری کند و یا فردی که قصد رفتن به مهمانی و اجاره یک لباس برای یک شب مهمانی را دارد. اما مجبور است لباسی را که حداقل مدت اجاره آن سه روز است را تحویل بگیرد. اینها نمونه‌هایی از صرفه‌جویی به مقیاس در فروشگاه‌ها است و به نظر می‌رسد نمی‌تواند نظر مساعد خریدار را جلب کند. در واقع این صرفه‌جویی به مقیاس از لحاظ هزینه‌ای به زیان خریدار است. مقدار به عواملی نظیر کمیت، تعداد، قابلیت تقسیم، ثبات، قطعات یدکی، اندازه بسته و … گفته می شود.(همان منبع)
نوع: مشتریان نیاز به آزادی انتخاب دارند. توانایی انتخاب غالباً به وسیله تولیدکنندگان کالاها و خدمات و نیز بازاریابان نادیده گرفته می‌شود. انتخاب، حق مسلم مشتری و عامل ضروری در بازاریابی اثربخش است. بسیاری از اشخاص در انتخاب‌هایشان دارای محدودیت هستند. درک عمیق‌تر بعد تنوع می‌تواند باعث ایجاد دیدگاه وسیع‌تر از مصرف‌کنندگان شود. اما انتخاب را نه تنها با ارائه تنوع محصولی، بلکه با تنوع قیمت، تنوع شیوه‌های پرداخت و تحویل، تنوع خدمات پس از فروش، بیمه، گارانتی و … نیز می‌توان تضمین کرد. صرفه‌جویهای مقیاس عرضه‌کننده باعث عدم تنوع محصولی می شود که این امر نکات منفی را برای عرضه‌کننده به همراه دارد. مثلاً در لباس فروشی، باعث محدودیت خریدار در انتخاب اندازه دلخواه، ایجاد ناکامی بالقوه در خریدار و در مواقع بحرانی باعث تغییر مارک و یا حتی تعویض عرضه‌کننده می‌شود.(سالار،1385)
مزایا: مشتریان مزایای محصول را مشاهده می‌کنند و در صورتی که آن را مطابق با انتظارات خود دریابند، روابطشان را با ارائه‌کننده ادامه می‌دهند. ماهیت اصلی و منسجم فرآیند منبع‌یابی به این بستگی دارد که مشتری تشخیص دهد منبع مورد نظر او بهترین مزایا را ارائه کرده است.(بنت ،1997)
2-2-5 ) چرا مطالعه ی رفتار مصرف کننده مهم است :
در جهان حاضر، گسترش بازار و جذب مشتریان جدید و حتی حفظ مشتریان موجود، نگرانی بسیاری از شرکتهاست. از این رو به دلیل فشارهای رقابتی بسیار شدید، شرکت ها و سازمان ها از روش های مختلف ترویج فروش و بازاریابی استفاده میکنند و یکی از این ابزارهای بازاریابی، دانش نگرش و انتظارات مصرف کننده که یک ابزار ضروری است.(چاکرابارتی و همکاران ،1998) تا بتوانند مصرف کنندگان را قانع و یا حتی وادارند که از بین مارکهای مختلف، کالای مورد نظرآنها را خریداری کنند. سرعت زیاد معرفی محصولات جدید چرخه های کوتاه عمر محصولات افزایش جنبشهای حمایت از مصرف کنندگان به وسیلهی گروه های خصوصی و سیاست گذاران توجه به محیط زیست و رشد بازاریابی خدمات در گسترش مطالعات رفتار مصرف کننده دخیل بودهاند در چنین فضایی داشتن درک صحیح از مصرف کنندگان و فرایند مصرف مزیتهای متعددی را در بر دارد. این مزیتها شامل کمک به مدیران در جهت تصمیم گیری تهیه یک مبنای شناختی از طریق تحلیل رفتار مصرف کنندگان، کمک به قانون گذاران و تنظیم کنندگان برای وضع قوانین مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات و در نهایت به مصرف کنندگان در جهت تصمیم گیری بهتر است. (کاوسی کوشکی، 1388)
رفتار مصرف کننده در طراحی کمپینهای تبلیغاتی نقش حیاتی ایفا میکند. با علم به نحوه رفتار مخاطبان است که می توان رسانه وپیام مناسب را انتخاب کرد به علاوه رفتار مصرف کننده می تواند در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعی که رفتار انسان را تحت تاثیر قرار میدهد به سازمانها کمک کند ، بر این اساس تحلیل رفتار مصرف کننده در مواردی چون طراحی آمیخته بازاریابی، بخش بندی بازار و تعیین موقعیت و متمایز سازی محصول نیز امری لازم و حیاتی است.(همان منبع)
این شرکتها با توجه به نوع فعالیت خود، از روش های متفاوتی مانند کیفیت عالی، قیمت مناسب، خدمات خوب ،

پرسش های درست با عباراتی که مفهوم آن به حداقل برسد شرایط اساسی برای روایی پرسشنامه است). مساله روایی محتوا(پرسشنامه)این است که آیا پرسش ها جنبه مهمی از هدف تحقیق را اندازه گیری می کنند یا خیر.(جان بست،1372،ص 235). در تحقیق حاضر اقداماتی برای افزایش میزان روایی پرسشنامه انجام شده است که خلاصه آن به شرح ذیل است:
ابتدا مطالعات زیادی از طریق مطالعه کتاب ها و مقالات انجام شد تا بطور کامل مفاهیم و متغیرهای مهم مورد استفاده در تحقیق و چگونگی اندازه گیری آنها در سازمان روشن گردد تا بتوانیم سوالات مناسبی برای بررسی فرضیات طراحی نماییم.
بعد از طراحی سوالات برای هر فرضیه، پرسشنامه ابتدایی در اختیار اساتید محترم راهنما و مشاور قرار گرفت تا اصلاح و تایید شود .
پس از تایید پرسشنامه توسط اساتید محترم راهنما و مشاور برای حصول اطمینان بیشتر مجددا” پرسشنامه به تایید چند شرکت نرم افزاری رسانده شده و سعی گردید تا حد ممکن سوالات مختصر و مفهوم آن ها روشن بوده و فاقد هرگونه ابهام باشد.
در نهایت پرسشنامه نهایی طراحی شده و بین شرکتهای مورد نظر توزیع گردید.
3-10) پایایی تحقیق
یکی از ویژگی های ابزار اندازه گیری پایایی آن است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد، برای محاسبه ضریب و قابلیت پایایی شیوه های مختلفی بکار برده می شود که از آن جمله می توان به اجرایی دوباره(روش باز آزمایی)روش موازیی (همتا) روش تضعیف (دو نیمه کردن)عبارات پرسشنامه و محاسبه همبستگی نمرات دو دسته و روش کودر-ریچار سون اشاره کرد. (حقیقی،1377،ص 55)
3-11) روش محاسبه آلفای کرونباخ:
این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه یا آزمونهایی که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند، بکار می رود. در این گونه ابزار، پاسخ هر سوال می تواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوال های پرسشنامه (یا زیر آزمون )و واریانس کل را محاسبه کرد. سپس با بهره گرفتن از فرمول زیر، مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود.
=(1-)
J=تعداد زیر مجموعه سوال های پرسشنامه یا آزمون
S2i=واریانس کل
اگر ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه بالاتر 7/0 بدست آید . می توان عنوان نمود که پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار است. اما در صورتی که این ضریب زیر 7/0بدست آید، باید برای تک تک سوالات پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده و سوالاتی که ضریب آنها زیر 7/0 است را حذف نمود و یا مورد اصلاح قرار داد.(سرمد و همکاران ، 1383،ص 169-168).
در این پژوهش که از ابزار پرسشنامه برای اندازه گیری داده استفاده شده و نیز برای تحلیل داده ها ، نرم افزار SPSS به کار گرفته شده. برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. مقدار آلفای بدست آمده برای تحقیق حاضر که در واقع پایایی تحقیق را نشان می دهد 9383/0است. بنابراین می توان گفت که تحقیق حاضر دارای پایایی قابل قبولی است.
3-12) آزمونهای آماری استفاده شده
محقق پس از اینکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری نمود، نوبت به آن رسیده که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسب که با روش تحقیق و نوع متغیر ها سازگاری دارد داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید. در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند را آزمون کند و نتایج علمی مربوط را استخراج نماید. سرانجام بتواند پاسخ (راه حلی )برای پرسشی که تحقیق، تلاشی سیستماتیک برای بدست آوردن آن بود بیابد.(خاکی،1378،ص 40-30).
هدف از تحلیل و توصیف در آمار برای جامعه آماری است که به دو طریق توصیف می شود: یا با سرشماری کلیه عناصر جامعه و محاسبه “پارامترها” که در این صورت فرضیه ها و فنون آماری آن بکار می رود.(آذر،1380،ص 41).
با توجه به مطالب بالا، روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
آمار توصیفی :
در این تحقیق از آمار توصیفی برای نمایش اطلاعات بصورت جدول فراوانی نشان داده شده است.
آمار استنباطی
از فنون استنباط آماری نیز در این تحقیق استفاده شده است. برای بررسی وضعیت هر یک از مولفه های پژوهش از آزمون β استاندارد شده و روش رگرسیون استفاده شده است. همچنین برای بررسی و آزمون فرضیه های پژوهش، با توجه به نوع داده ها شدت همبستگی محاسبه شده است.
فصل چهارم
تحلیل داده ها
4-1)مقدمه
محقق پس از آنکه روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرده و اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با نوع روش تحقیق، نوع متغیرها سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آنها را روشن نماید و سرانجام بتواند راه حلی برای پرسشی که تحقیق برای آن بود، بیابد(خاکی، 1378،ص 303).
تجزیه و تحلیل به عنوان فرآیندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش تحقیق است. به طور کلی تجزیه و تحلیل عبارتست از روشی که از طریق آن کل فرآیند پژوهش از انتخاب مساله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود.(دلاور،
1377، ص 186). />4-2)تجزیه و تحلیل داده ها
تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی است چند مرحله ای که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده اند، خلاصه؛ کد گذاری، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه تحلیل های ارتباطات بین داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید. در این فرآیند داده ها هم از نظر مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و تکنیکهای آماری نقش بسزایی در استنتاج ها و تعمیمها به عهده دارند. اگر چه که فرآیند های تجزیه و تحلیل با توجه به نوع تحقیق، مساله تحقیق، ماهیت فرضیه ها، نوع نظریه سازی و ابزارهای بکار گرفته برای جمع آوری اطلاعات متفاوت هستند.(خاکی، 1378،ص 305).
در این تحقیق داده های جمع آوری شده از پرسشنامه (که طیف لیکرت مورد توجه قرار گرفته است) با بهره گرفتن از نرم افزار spss و روش های مناسب آماری (با توجه به نوع تحقیق و فرضیات و روش های آماری)به دو شکل توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.
در تحقیق حاضر آزمون آمار توصیفی شامل جداول فراوانی برای تجزیه و تحلیل داده های نمونه آماری استفاده شده است و برای تعیین میزان ارتباط بین متغیرها از روش رگرسیون استفاده گردیده است.
تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه (با توجه به اینکه از طیف لیکرت که از مقیاس کیفی برخوردار است استفاده شده است) با اعمال امتیازات به گزینه های مختلف به مقیاس کمی تبدیل می شوند تا قابلیت تجزیه و تحلیل پیدا کنند. نحوه امتیازبندی به سوالات به شرح جدول 4-1 می باشد.
خیلی زیاد
زیاد
متوسط

 
 
کم
خیلی کم
5
4
3
2
1
جدول 4-1 نحوه امتیاز بندی سوالات
4-3)تحلیل سوالهای پژوهش
4-3-1) بررسی پاسخ های مربوط به فرضیه تقاضا
جمع
وضعیت پاسخ ها
وضعیت فراوانی
سوال
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
31
6
10
12
2
1
تعداد
1.افزایش رقبای خارجی بعنوان یک تنگنا تاچه حد بر صادرات موثراست؟
100%
19.40%
32.30%
38.70%
6.50%
3.20%
درصد فراوانی
MEAN=3.58
MEDIAN=4
MODE=3
31
4
8
12
5
2
تعداد
2.تعرفه ها و سهمیه های کشورهای هدف بعنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات موثر است؟
100%
12.90%
25.80%
38.70%
16.10%
6.50%
درصد فراوانی
MEAN=3.23
MEDIAN=3
MODE=3
31
10
16
3
1
1
تعداد
3.ضعف در تحقیقات بازار جهت شناسایی نیازهای خاص بازار هدف تا چه حد بر صادرات موثر است؟
100%
32.30%
51.60%

9.70%
3.20%
3.20%
درصد فراوانی
MEAN=4.6
MEDIAN=4
MODE=4
31
10
19
1
0
1
تعداد
4.عدم پشتیبانی مناسب به عنوان یک تنگنا تا چه حد بر صادرات موثر است؟
100%
32.30%
61.00%
3.20%
0.00%
3.20%
درصد فراوانی
MEAN=4.19
MEDIAN=4
MODE=4
31
12
13
5
0
1
تعداد
5.عدم استفاده فلسفه بازاریابی تا چه حد بر صادرات نرم افزار موثر است؟
100%
38.70%
41.90%
16.10%
0.00%
3.20%
درصد فراوانی
MEAN=4.13
MEDIAN=4
MODE=4
31
6
11
13

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

0
1

جدول بالا توضیحات مدل ها در ادامه آورده شده است:
مدل p4 در فصل قبلی ومطالب پیشین به طور جامعی توضیح داده شده است.
مدل آمیخته بازاریابی p7
بومز و بیتنر بازاریابی خدمات را مستلزم تصمیمات متفاوتی نسبت به کالاها می دانستند و به همین دلیل بازاریابی خدمات را از بازاریابی کالاها متمایز نمودند. در آمیخته ارائه شده توسط آنانp 3 دیگر شامل پرسنل ، داراییهای فیزیکی و رویه ها در جمعp 4 مشاهده می شود که در نهایت یک آمیخته بازاریابی با p7 برای خدمات به وجود میآید .(رفیق،1995)
مدل آمیخته بازاریابی p8
به عقیده ی شاوپنگ و هوی مینگ از جمله وظایف اصلی هر سازمان تعیین نیازها و ارزشهای بازار هدف و تطبیق سازمان برای ارضای آنها به گونهای موثرتر از رقبا می باشد. به دلیل اهمیت فراوان توجه به نیازهای مشتریان ، شخصی سازی به عنوان یکی از عوامل آمیخته بازاریابی در کنارp7 قبلی قرار گرفت و یک آمیخته بازاریابی جدید با p8 تشکیل شد( همان منبع)
مدل آمیخته بازاریابی c4
به عقیده ی لاتربرن آمیخته سنتیp4 تنها از دید فروشندگان و تولید کنندگان فرآورده هاست. در صورتیکه ممکن است دیدگاه خریداران در مورد آنچه به آنان عرضه و پیشنهاد میشود کاملا متفاوت از دیدگاه تولیدکنندگان باشد. لاتربرن آمیخته بازاریابی خود راc 4 نام نهاد که عبارتند از : ارزشهای مشتری پسند ، هزینه مشتری ، آسودگی در خریدو ارتباطات.(سالار،1385)
به عقیده کنستانتیندس بازاریابان بهتر است که ابتدا به دیدگاه های مشتریان بیندیشند و سپس دیدگاه خود را تنظیم کنند. به عبارتی شرکتها بر اساس ارزش مد نظر مشتری محصول خود را طراحی و تولید نمایند . همچنین با توجه به شناخت از قدرت خرید مشتری و ارزشی که مشتریان برای محصول در مقایسه با محصولات رقبا قائل هستند محصول را تولید و قیمت گذاری کنند . آخرینc مربوط به ارتباطات است . لاتربرن بر لزوم استفاده از ابزارهای مختلف ترویج شامل تبلیغات روابط عمومی پیشبرد فروش بر مبنای نوع ارتباطات مد نظر مشتریان تاکید داشته است.(همان منبع)
مدل آمیخته بازاریابی SIVA
اسپالتر مدل p4 را مطابق واقعیت های بازار های قرن 21 نمی داند و بر لزوم ارائه نگرشی جدید در زمینه آمیخته بازاریابی تاکید میکند. او آمیخته بازاریابی مشتری محور SIVA را جهت تطابق با نیازهای بازار امروز پیشنهاد میدهد. اجزای این آمیخته عبارتند از : راه حل ، اطلاعات ، ارزش و دسترسی. برای بازاریابان توسعه یک محصول جدید مشکلتر از حل مشکلا ت موجود مشتریان می باشد بازاریاب باید به دنبال راه حلها جهت حل مشکلات و موانع پیش روی مشتریان باشد. عنصر اطلاعات در آمیخته SIVA به سوالاتی که در ذهن مشتریان است، اشاره دارد. ( اس اچ تئو و همکاران ، 2006)
بازاریابان باید تلاش نمایند تا با کسب اطلاعات از مشتریان و نیازهای آنها در جهت رفع این سوالات و مشکلات گام بر دارند . بازاریابان باهوش متوجه این مسأله هستند که تمرکز بر ارزش درک شده از محصول در ذهن مشتری به جای تأکید بر قیمتها ، منجر به برانگیزاندن افراد به پرداخت پول بیشتر میشود . عنصر ارزش این موضوع را مورد بررسی قرار داده است و در نهایت عنصر دستیابی، به بازاریابان در دانستن این مطلب که کجا به دنبال راه حلها برای حل مشکلات مشتریان باشند، یاری میرساند.(همان منبع)
مدل آمیخته بازاریابیv 5
براساس نظرات بنت، به دلیل اینکهp 4 بر روی متغیرهای داخلی تمرکز می یابد بنابراین برای بازاریابی مبنای مناسبی نیست. او مفهومی را تعریف میکند که شبیه بازاریابی در مورد عرضه کنندگان است. این مفهوم ” شناسایی فرایند خرید ” است که در واقع فعالیتهایی است که مشتری در جهت یافتن منابع مطلوب خویش در جهت رفع نیازها انجام میدهد .شناسایی فرایند خرید پنج معیار دارد که به آمیخته بازاریابیv 5 معروف است و شامل مزایا ، تنوع ، مقدار ، کارایی و ارزش میباشد. (عطایی فر و همکاران،1389)
مدل آمیخته بازاریابی اجتماعی
به عقیده کاتلر و زایتمن بازاریابان جهت فروش محصول خویش به انجام تحقیقات گسترده میپردازند و از اصول و روشهایی جهت موفقیت در این امر استفاده میکنند. برای اثرگذاری بر رفتار دیگران نیز باید از اصول و قوانینی پیروی کرد و تحقیقاتی را در زمینه فروش هر چه بهتر ایدهها و نظرات خویش انجام داد. این عقیده منجر به شکل گیری بازاریابی اجتماعی در دهه 70 گردید. کاتلر و اندرسون بازاریابی اجتماعی را اینگونه تعریف کرده اند: بازاریابی اجتماعی تنها به دنبال رسیدن به اهداف بازاریاب یا سازمان نمیباشد، بلکه به دنبال اثرگذاری بررفتار اجتماعی، نه جهت سود رسانی به بازاریاب بلکه جهت سودرسانی به همه افراد در بازار هدف است. آمیخته بازاریابی اجتماعی شاملP 4 مک کارتی با مفاهیمی جدید، و چند P اضافی دیگر است که شامل گروه های عمومی ،شرکا ، سیاست وسلسله وجوه است. محصول در بازاریابی اجتماعی میتواند به شکل مشاوره با مشتریان و رفع مشکلات آنها و یا القای نظرات و نگرشهای خویش به مشتریان باشد.(عطایی فر و همکاران،1389)
قیمت در بازاریابی اجتماعی به معنای هزینههایی است که مشتری جهت دستیابی به محصول(اطلاعات ،نگرشها و..)پرداخت میکند. این هزینه میتواند مال ،زمانی،روانی و… باشد. وین ریچ مکان در بازاریابی اجتماعی را تصمیم در مورد کانالهای دستیابی به اطلاعات توسط
مشتریان تعریف میکند. ترفیع در بازاریابی اجتماعی شامل ترکیبی از تبلیغات ، روابط عمومی ، فروش شخصی و … میباشد. گروه های عمومی به گروه های خارجی و داخ
لی درگیر در برنامه بازاریابی اجتماعی تقسیم میشوند گروه های خارجی شامل مخاطبان هدف، مخاطبان ثانویه ، سیاستمداران و … میباشند، در حالیکه گروه های داخلی به افرادی گفته میشود که به روش های متفاوت برنامههای بازاریابی اجتماعی را به کار میبندند.(همان منبع)
در بازاریابی اجتماعی عنصر شرکا بر لزوم تشکیل تیم با شرکتهای دیگر جهت کارایی بیشتر اشاره دارد. اجرای برنامه های بازاریابی اجتماعی تنها از طریق محیطی که حمایت کننده این تغییرات باشد امکانپذیر است برای رسیدن به این هدف تغییرات سیاسی مورد نیاز می باشد. در نهایت عنصر سلسله وجوه قرار دارد. بیشتر سازمانهایی که به دنبال توسعه برنامه بازاریابی اجتماعی هستند وجوه مورد نیاز خود را از طریق وجوه دولتی و هدایا تهیه مینمایند و باید در جهت جمع آوری هدایا و اعانهها و وجوه دولتی روش های مناسبی را به کار بندند. .(عطایی فر، همکاران،1389)
مدل آمیخته بازاریابیS 4
طبق نظر کنستانتیندس به کارگیریP 4 جهت فضای مجازی و بازاریابی الکترونیکی انتخابی نامناسب است. عناصر آمیخته بازاریابیS 4 یک پایه خردمندانه برای طراحی و اجرای بازاریابی در محیط مجازی ارائه میدهد. اجزای این آمیخته عبارتند از :دامنه ، سایت ، هم افزایی وسیستم.
دامنه شامل تجزیه و تحلیل بازار، مشتریان بالقوه ، تجزیه و تحلیل درونی سازمان و بررسی نقش استراتژیک فعالیتهای وب میشود. وب سایت اولین محل حضور مشتری در فضای الکترونیک است ومحلی جهت تعامل و معامله مشتریان با یکدیگر، اجرای عملیات توزیع و برنامههای پیشبرد فروش است. هم افزایی به سه بخش اداره جلویی، اداره پشتی و سوم شخص تقسیم میشود. اداره جلویی به یکپارچگی بین استراتژیهای بازاریابی فیزیکی شرکت با فعالیت وب اشاره دارد. اداره پشتی به معنای یکپارچگی فعالیتهای تجارت الکترونیک با فرایندهای موجود سازمانی است و یکپارچگی سوم شخص به معنای شناسایی گروهی از شرکا است که در انجام فعالیتهای اینترنتی ، به شرکت کمک مینمایند. در نهایت عنصر سیستم قرار دارد. هر سازمان جهت حضور درفضای مجازی نیازمند استفاده از تکنولوژیهای نوین شامل سخت افزار، نرم افزار، پروتکلهای ارتباطی، خدمات سیستم و … میباشد. (همان منبع)

 
 
2- 2-4) رفتار خرید :
رفتار خرید مصرف‌کننده همواره به‌عنوان یک موضوع مهم بازاریابی مطرح بوده است. اساس رفتار مصرف‌کننده بر طبق 5 مرحله زیر است:
1. شناسایی مشکل
2. جستجوی اطلاعات
3. ارزیابی گزینه‌ها
4. تصمیم خرید
5. رفتار پس از خرید (موون ومینور،1988)
در مرحلهی تشخیص مشکل مصرف کنندگان تشخیص می دهند که نیازی وجود دارد. اگر نیاز یاد شده به قدر کافی نیرومند باشد، ممکن است شخص را بر انگیزد تا وارد مرحله ی دوم یعنی جستجو به دنبال اطلاعات شود. جستجو به دنبال اطلاعات ممکن است گسترده یا محدود باشد، که بستگی به سطح درگیری ذهنی مصرف کننده دارد. در مرحله سوم مصرف کنندگان گزینه ها را ارزیابی می کنند که برای حل مشکل شناسایی شده اند. مرحله چهارم تصمیم گیری در در مورد انتخاب کدام نام و نشان تجاری ، خرج کردن یا پس انداز کردن و…می باشد. در مرحله پنجم خریداران به مصرف و نیز استفاده از آنچه کسب شده خواهند پرداخت. (همان منبع )
محرکهای مختلفی در مراحل مختلف رفتار خرید مصرف‌کننده تأثیر می‌گذارند . به‌طور کلی خریدار در خرید کالاها و خدمات از طرفی اطلاعات کاملی از عوامل آمیخته بازاریابی ندارد و از طرف دیگر به‌دنبال به‌دست آوردن مزایایی از محصولات ارائه شده است. گرایش خریدار به فرایندی اشاره دارد که در آن مشتری بالقوه با تفکر، ارزیابی، مشورت و درنهایت تصمیم درمورد منبع مناسب عرضه، برای خرید محصول اقدام می‌کند. فرآیند منبع‌یابی مشتری را گرایش خریدار می‌نامند. گرایش خریدار به‌طور کلی 5 بعد دارد که شامل ارزش، کارایی، مقدار، تنوع و مزایا است. (سالار ، 1385)
ارزش: جدا از ویژگیهای آشکار ارزش مانند کیفیت، مناسب بودن برای هدف، اطمینان و غیره، قیمت، عملکرد و شهرت عرضه‌کننده نیز برای خریدار مهم است. به‌علاوه خریداران به‌دنبال ظرفیت فنی و ویژگیهای سمبولیک مانند منحصر به ‌فرد بودن، غیر قابل جانشین بودن و جایگاه مارک هستند. اما ملاحظات دیگری نیز در این بین وجود دارد. ارزش صرفاً به پول بستگی ندارد و مسائل دیگری نیز برای خریدار مهم هستند. مانند تلاش فیزیکی، مسافت و زمان لازم برای یافتن یک منبع مناسب عرضه محصول. همچنین مشکلاتی مانند چند واسطه‌ای بودن محصول و انحصاری بودن منبع عرضه نیز در این امر مؤثر هستند.(همان منبع)

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کارایی: منبع مشروع و کارآمد عرضه محصول، می‌تواند به نزدیکی شخص به منبع بستگی داشته باشد. بنابراین مسافت برای خریدار مهم است. مسافت نه تنها به دسترسی، انتخاب، آزادی برای انتخاب و استطاعت خریدار بستگی دارد ، بلکه به زمان که غالبا مهمترین عامل است نیز بستگی دارد. قدرت و شهرت برند، قابلیت تکرار خرید، نتایج خرید و شکل قفسه‌ها نیز در کارایی مؤثر هستند. کارایی در مجموع زمانی اتفاق میافتد که خریدار قابلیت دسترسی کلی به عرضه‌کننده را مطابق با انتظارات خود داشته باشد. (بنت ،1997)
مقدار: یکی از مشکلات مرتبط با مدل هدف‌گذاری که در بازاریابی مشاهده می شود، ماهیت محدود بعضی از محصولات (کالاها و خدمات) برای تحویل به خریدار است. برای مثال مکانیکی که به یک قطعه نیاز دارد و مجبور است یک سری کامل از این قطعات را خریداری کند و یا فردی که قصد رفتن به مهمانی و اجاره یک لباس برای یک شب مهمانی را دارد. اما مجبور است لباسی را که حداقل مدت اجاره آن سه روز است را تحویل بگیرد. اینها نمونه‌هایی از صرفه‌جویی به مقیاس در فروشگاه‌ها است و به نظر می‌رسد نمی‌تواند نظر مساعد خریدار را جلب کند. در واقع این صرفه‌جویی به مقیاس از لحاظ هزینه‌ای به زیان خریدار است. مقدار به عواملی نظیر کمیت، تعداد، قابلیت تقسیم، ثبات، قطعات یدکی، اندازه بسته و … گفته می شود.(همان منبع)
نوع: مشتریان نیاز به آزادی انتخاب دارند. توانایی انتخاب غالباً به وسیله تولیدکنندگان کالاها و خدمات و نیز بازاریابان نادیده گرفته می‌شود. انتخاب، حق مسلم مشتری و عامل ضروری در بازاریابی اثربخش است. بسیاری از اشخاص در انتخاب‌هایشان دارای محدودیت هستند. درک عمیق‌تر بعد تنوع می‌تواند باعث ایجاد دیدگاه وسیع‌تر از مصرف‌کنندگان شود. اما انتخاب را نه تنها با ارائه تنوع محصولی، بلکه با تنوع قیمت، تنوع شیوه‌های پرداخت و تحویل، تنوع خدمات پس از فروش، بیمه، گارانتی و … نیز می‌توان تضمین کرد. صرفه‌جویهای مقیاس عرضه‌کننده باعث عدم تنوع محصولی می شود که این امر نکات منفی را برای عرضه‌کننده به همراه دارد. مثلاً در لباس فروشی، باعث محدودیت خریدار در انتخاب اندازه دلخواه، ایجاد ناکامی بالقوه در خریدار و در مواقع بحرانی باعث تغییر مارک و یا حتی تعویض عرضه‌کننده می‌شود.(سالار،1385)
مزایا: مشتریان مزایای محصول را مشاهده می‌کنند و در صورتی که آن را مطابق با انتظارات خود دریابند، روابطشان را با ارائه‌کننده ادامه می‌دهند. ماهیت اصلی و منسجم فرآیند منبع‌یابی به این بستگی دارد که مشتری تشخیص دهد منبع مورد نظر او بهترین مزایا را ارائه کرده است.(بنت ،1997)
2-2-5 ) چرا مطالعه ی رفتار مصرف کننده مهم است :
در جهان حاضر، گسترش بازار و جذب مشتریان جدید و حتی حفظ مشتریان موجود، نگرانی بسیاری از شرکتهاست. از این رو به دلیل فشارهای رقابتی بسیار شدید، شرکت ها و سازمان ها از روش های مختلف ترویج فروش و بازاریابی استفاده میکنند و یکی از این ابزارهای بازاریابی، دانش نگرش و انتظارات مصرف کننده که یک ابزار ضروری است.(چاکرابارتی و همکاران ،1998) تا بتوانند مصرف کنندگان را قانع و یا حتی وادارند که از بین مارکهای مختلف، کالای مورد نظرآنها را خریداری کنند. سرعت زیاد معرفی محصولات جدید چرخه های کوتاه عمر محصولات افزایش جنبشهای حمایت از مصرف کنندگان به وسیلهی گروه های خصوصی و سیاست گذاران توجه به محیط زیست و رشد بازاریابی خدمات در گسترش مطالعات رفتار مصرف کننده دخیل بودهاند در چنین فضایی داشتن درک صحیح از مصرف کنندگان و فرایند مصرف مزیتهای متعددی را در بر دارد. این مزیتها شامل کمک به مدیران در جهت تصمیم گیری تهیه یک مبنای شناختی از طریق تحلیل رفتار مصرف کنندگان، کمک به قانون گذاران و تنظیم کنندگان برای وضع قوانین مربوط به خرید و فروش کالا و خدمات و در نهایت به مصرف کنندگان در جهت تصمیم گیری بهتر است. (کاوسی کوشکی، 1388)

رفتار مصرف کننده در طراحی کمپینهای تبلیغاتی نقش حیاتی ایفا میکند. با علم به نحوه رفتار مخاطبان است که می توان رسانه وپیام مناسب را انتخاب کرد به علاوه رفتار مصرف کننده می تواند در فهم عوامل مربوط به علوم اجتماعی که رفتار انسان را تحت تاثیر قرار میدهد به سازمانها کمک کند ، بر این اساس تحلیل رفتار مصرف کننده در مواردی چون طراحی آمیخته بازاریابی، بخش بندی بازار و تعیین موقعیت و متمایز سازی محصول نیز امری لازم و حیاتی است.(همان منبع)
این شرکتها با توجه به نوع فعالیت خود، از روش های متفاوتی مانند کیفیت عالی، قیمت مناسب، خدمات خوب ، برخورد مناسب با مشتری و غیره استفاده می کنند تا رضایت مشتریان را جلب کنند.در نتیجه

انرژی و منابع مالی برایش اهمیت بسیاری دارد ، مصرف و کاربرد اینگونه محصولات او را در رسیدن به اهداف اش کمک قابل توجهی میکند. در چند سال اخیر، فناوری‌نانو به عنوان یک فناوری برخوردار از رشد امیدبخش و نوین شناخته شده است. این مسئله باعث شده است که از مرحلهی تحقیق به سوی مرحلهی بـهره‌برداری از این فناوری حرکت شود در سال‌های آتی کماکان تجاری سازی فنـاوری نانو ادامه خواهد یافت.( کنل ،2004)
فروش و بازاریابی محصولات فناورانه، حساسیت و ویژگیهای خاصی دارد که باید به آنها توجه شود. توجه به این نوع مسائل برای شرکت های فناور نقشی تعیین کننده دارد. همان طور که اکثر دانشمندان علم بازاریابی، عناصر اصلی بازاریابی را شامل چهار مفهوم محصول، قیمت، مکان و ترفیع میدانند، باید با توجه به مسائل و موارد موجود در این چهار عامل آمیخته بازاریابی بتوان برای عرضه موفق آمیز محصولات فناورانه از اجزای این چهار عامل به عنوان عوامل در اختیار واحد بازاریابی (یا به نوعی عوامل قابل کنترل) استفاده و بهره برد.
پویایی فزآینده بازارهای بین‌المللی بر قابلیت‌های رقابتی و فعالیت‌های شرکت‌های متمرکز بر فناوری ‌نانو، فشار زیادی اعمال می‌کند و ضعف دانش و مهارت های بازاریابی منجر به شکست اکثر این شرکت ها می شود. و تنها کسانی موفق به بهره برداری از فرصتهای موجود میشوند تا عوامل تاثیر گذار بر رفتار خرید مصرف کنندگان را به درستی شناخته و اولویت بندی نمایند.(رضوانی،1390)
1-4) اهداف تحقیق
هدف کلی : رتبه بندی هر یک از عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو
اهداف جزیی:
بررسی تاثیر عامل محصول بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو
بررسی تاثیر عامل قیمت بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو
بررسی تاثیر عامل توزیع بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو
بررسی تاثیر عامل ترفیع بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو
1-5) فرضیه های تحقیق
بین عامل محصول و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد.
بین عامل قیمت و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد.
بین عامل توزیع و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد.
بین عامل ترفیع و رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد.
1-6) بررسی اجمالی پیشینه داخلی و خارجی تحقیق
در سطح پایان نامههای کارشناسی ارشد و دکتری کلیه دانشگاههای ایران پژوهشی در مورد بررسی و رتبه بندی عوامل آمیخته بازاریابی بر رفتار خریداران محصولات نانو پژوهشی انجام نشده است با توجه به نوظهور بودن این فناوری پژوهش و تحقیقات بازاریابی و همچنین پژوهش برای تجاری سازی این فناوری در سطح بین المللی نیز اندک و در ابتدای راه بوده که در ادامه به تعدادی از انها اشاره شده است:
کارسون و همکاران در سال 1999 در تحقیق تحت عنوان “تعیین قیمت در شرکتهای متوسط” مؤلفه های اصلی تشکیل دهنده بازاریابی نوآورانه را محصول و توزیع متفاوت می دانند.آنها در این مطالعه به تشریح برخی از یافته های تجربی جمع آوری شده از مصاحبه عمیق با چهل نفر از صاحبان و مدیران شرکتهای متوسط و کوچک در ایرلند شمالی اختصاص یافته است.انها در پژوهششان به بررسی پیامدهای واقعی قیمتگذاری در شرکتهای کوچک و متوسط نیز پرداختهاند و نشان دادند که چگونه قیمت گذاری با بازاریابی در این گونه شرکتها متناسب شده است.
کنل در سال 2004 در پژوهشی تحت عنوان”شرکتهای کوچک با تکنولوژی بالا” بیان میکند که در چند سال اخیر نانو تکنولوژی به عنوان یک نوآوری همراه با رشد نوید بخش به رسمیت شناخته شده است که این امر منجر به تغییر از اکتشاف دانش فناوری نانو به سمت بهره برداری از آن گردیده است.شرکتهای کوچک دارای فن آوری بالا، به ویژه کسانی که با خرید و فروش محصولات نانو مواجه اند به شدت علاقه مند به توسعه علم و تکنولوژی هستند و این سوال را مطرح میکنند که چگونه آگاهیها برای فرصتهای تجاری جدید در تکنولوژی، در این شرکت ها بر انگیخته می شود.
اینورنیزی و فلادوری در سال 2005 در پژوهشی تحت عنوان”نانوفناوری و جهان در حال توسعه” بیان میکنند طرفداران فناوری نانو تکنولوژی انتظار دارند، نانو فن آوری راه حلی برای مشکلاتی که کشورهای در حال توسعه با ان مواجه اند ،ارائه دهد. آنها استدلال می کنند که این دیدگاه خوشبینانه، مشرف به فاکتورهای اجتماعی است که علم و توسعه تکنولوژی را شکل میدهد .آنها این ارزیابی بیش از حد خوش بینانه را که در مقالات سالهای اخیر در رابطه با تاثیر نانوتکنولوژی در کشورهای در حال توسعه است را به چالش میکشانند. انها استدلال میکنند که برنامه های کاربردی که ممکن است کشورهای ضعیف تر و فقیرتر از ان استفاده کنند، تنها یک نقطهی شروع باشد و ممکن است که به دلیل سلسه مراتب اجتماعی و اقتصادی غالب، کشورهای ضعیف و فقیر از فواید نانوتکنولوژی بی بهره بمانند.
ادوایر در سال 2009 در پژوهشی تحت عنوان” بازاریابی نوآوارنه در کشورهای در حال توسعه” بیان میکند، که پژوهش های قبلی تا حدی ماهیت بازاریابی نواورانه در شرکت های کوچک و متوسط را مشخص کرده است و لیستی از عناصر اصلی آن ارائه داده است، ای
ن لیست از متغیر های بازاریابی نوآورانه آنطور که انتظار میرود ماهیت بازاریابی نوآورانه را به دلیل نبود درک درستی از ارتباط و رابطه این متغیرها را
مشخص نمیسازد به همین دلیل هدف از پژوهششان توسعهی یک چارچوب نظری برای تسهیل اکتشاف بیشتر از عناصر اصلی بازاریابی نوآورانه در شرکتهای متوسط و کوچک است. ادوایر و همکاران بازاریابی نوآورانه را متشکل از شش بخش دانستند و آن ها را چنین نامیدند : 1-متغیرهای بازاریابی 2- تغییر و اصلاح 3- مشتری گرایی 4- بازاریابی یک پارچه 5- بازارگرایی 6- جایگاه منحصر به فرد . که متغیر های بازاریابی را محصول ، ترفیع نوآورانه ،قیمت گذاری ، توزیع نوآورانه در نظر گرفتند.
شپیرا و همکاران در سال 2011 در پژوهشی تحت عنوان” سیستم های ملی نوآوری و جهانی شدن نوآوری نانو تکنولوژی” بیان میکنند که در حالی که تاکیدات بسیاری در دهه اخیر بر روی علم نانو تکنولوژی و مفاهیم وخطرات کاربرد های بالقوه آن وجود دارد، اکنون موقع آن است که توجه به پویایی در حال ظهورآن، تجاری سازی نانو تکنولوژی افزایش یابد. این تحقیق چشم انداز جهانی و کجا و چگونه شرکتها به فناوری نانو وارد شده اند را بررسی میکند. این مقاله موقعیت جابه جایی قابل توجه رخ داده شده در سالهای اخیر در جهت فعالیتهای نانو تکنولوژی شرکتها، از پژوهش، کشف تا برنامه های انحصاری را بررسی میکند و همچنین حدی که ویژگیها و ساختار فعالیتهای نانویی شرکتها به وسیله شرکتهای اولیه، که ویژگی سیستم ملی نوآوری را بازتاب میدهد، و تحقیقات عمومی قبل از ورود های کمکهای مالی عمومی در مرحلهای که بر کشف تاکید بسیار شده است را بررسی میکند. این نتایجِ ویژگیهایِ سیستم ملی نوآوری، فاکتورهای قابل توجهی در جابجایی تجاری سازی نانو تکنولوژی و برجسته کردن اهمیت فاکتورهای خط مشی سیستم نو آوری را نشان میدهند. همچنین آنها نفوذ مرزی ارتباط نواوری بین المللی را مشاهده کردند ، که نشان میدهد سیاستهای نواوری ملی نیاز دارند که صریح و روشن و دارای گرایش بین المللی باشند.
مووری در سال 2011 در پژوهشی تحت عنوان” نانوتکنولوژی و سیستم نواوری ملی امریکا : تداوم و تغییر” در امریکا بیان میکند که پژوهشهای قابل توجهی روی نوآوری نانوتکنولوژی وتوسعه تجاری سازی آن انجام شده و عناصر مختلفی از این پدیده، به عنوان توسعه های جدی در حال تاسیس، در سیستم نواوری ملی امریکا، مشخص شده است. ازجمله این عناصر، طبیعت” موقعیت اکادمیک ” است، که درگیری دانشگاه ها با تحقیقات نانوتکنولوژی و بودجه فدرال تحقیقات نانو تکنولوژی بر روی اهداف مرتبط با رقابتهای اقتصادی هستند را شامل میشود. این پژوهش تازگی این عناصر را به چالش میکشد در حالی که نشان میدهد که دیگر عناصر تحقیقات نانوتکنولوژی از جمله پتنتهای(ثبت اختراع) گسترده از نتایج پژوهشهای مرتبط با نانو تکنولوژی و تاکید بر همکاری صنعت – دانشگاه از طریق کانالهای مبتنی بر پتنت برای گذار فناوری ممکن است در واقع جدید باشند و سوالاتی را برای بهره وری بلند مدت و عملکرد نواوری تحقیقات مرتبط با نانوتکنولوژی بپروراند.
1-7) تعریف واژههای کلیدی
رفتارمصرف کننده: به مطالعه کلیه فرآیندهای انتخاب، استفاده،کنارگذاری محصولات و خدمات،تجارب و یا ایده ها توسط افراد،گروه ها و سازمانها به منظور ارضای نیازها و نیز بررسی تاثیرات این فرایندها بر مشتری و جامعه می پردازد. .( موون، 1988)

 
 
آمیخته بازاریابی : رایج ترین تعریف آمیخته بازاریابی به منظور جایگاه یابی شایسته در بازار هدف عبارت است از عرضه محصول مناسب در محل مناسب با قیمت مناسب و در زمان مناسب( کیمولی، ٢٠٠۶)و در تعریفی دیگر آمیخته بازاریابی به عنوان نتیجه تلاش ها و فعالیت های مدیریت برای ترکیب خلاقانه فعالیت های مرتبط به هم بازاریابی نیز تعریف شده است بطوریکه هدف اصلی مدیر بازاریابی برخورداری از آمیخته ای در بازار است که به بهترین نحو نیازهای مشتریان یک محصول خاص را توام با بیشینه سازی سودآوری برآورده سازد ( حسینی، 1380)
اجزای آمیخته بازاریابی :قیمت، محصول، توزیع، ترفیع
قیمت: مبلغی که در مقابل کالا پرداخت میگردد.
محصول: چیزی که در بازار عرضه میشود.
توزیع: کلیه فعالیتهایی که برای رساندن کالا به دست مشتری انجام میگیرد.
ترفیع: فعالیت هایی که برای ایجاد ارتباط با مشتریان به کار برده میشود.
(روستا و همکاران ،1380)
نانو فناوری: (سه گونه تعریف ستاد ویژه توسعه فناوری نانو ارائه می دهد که در ذیل آورده شده است)
1- توسعه فناوری و تحقیقات در سطوح اتمی، مولکولی و یا ماکرومولکولی در مقیاس اندازه ای 1 تا 100 نانومتر
2- خلق و استفاده از ساختارها و ابزار و سیستمهایی که به خاطر اندازه کوچک یا حد میانه آنها، خواص و عملکرد نوینی دارند

3- توانایی کنترل یا دستکاری در سطوح اتمی. (ماهنامه فناوری نانو، 1380)
1-8) خلاصه و نحوه فصل بندی پایان نامه
هدف از این تحقیق ” رتبه بندی عوامل موثر آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو ” است در فصل اول پس از بیان کلیات تحقیق به طور مختصر، به بیان مسئله، اهمیت موضوع، سئوالات تحقیق، فرضیات و بررسی اجمالی پیشینه مطالعات انجام گرفته اشاره شده است. در فصل دوم ابتدا مبانی نظری در زمینه تحقیق به صورت جامع تشریح خواهد شد و در ادامه آن نتایج تحقیقات قبلی انجام شده پیرامون موضوع تحقیق به اختصار بیان میشود. در فصل سوم به روش تحقیق پرداخته میشود که در آن فرضیه های تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، قلمرو تحقیق، جامعه و نمونه آماری تحقیق و چگونگی جمع آوری داده ها تشریح می شود. در فصل چهارم چگونگی آزمون فرضیه های تحقیق و نتایج حاصل از این آزمونها ارائه می شود. در فصل پنجم تجزیه و تحلیلی از نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها بیان می شود و در پایان محدودیت ها و پیشنهادات تحقیق مطرح خواهد شد.
فصل دوم
ادبیات موضوع

2- 1) مقدمه:
در دنیای رقابتی امروز مشتریان در کانون اصلی توجه شرکتها قرار دارند و رضایت‌مندی آنها عامل اصلی کسب مزیت رقابتی سازمانها است. لازمه جلب رضایت مشتریان برآورده ساختن کامل نیازهای آنها و شناسایی دقیق خواسته‌ها ، انتظارات ، تمایلات ، تواناییها و محدودیتهای آنها در خرید محصولات است. با دستیابی به چنین اطلاعاتی می‌توان عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرف‌کنندگان را به خوبی تشخیص داد و در اتخاذ تصمیمات بازاریابی شرکتها از آن استفاده کرد. بنابراین محصولات شرکتها باید مطابق با مزایای مورد انتظار مشتریان باشد. یکی از راه های دستیابی به چنین اطلاعاتی استفاده از ترکیب عناصر بازاریابی که آمیخته بازاریابی نامگذاری شده، است.(سالار ، 1385)
از دیدگاه آیوی آمیخته بازاریابی مجموعهای از ابزارهای قابل کنترل بازاریابی است که یک موسسه برای ایجاد پاسخی که میخواهد آن را از بازارهای مختلف هدف خود دریافت کند، استفاده میکند. ( آیوی،2008)

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در جهان کنونی سازمانها ناگزیر به استفاده از این مجموعه ابزارهای قابل کنترل میباشند، جهانی که در آن محصولات با فناوریهای نوین در حال افزایش هستند، و میتوان اثر مثبت این دسته از فناوریها را بر شتاب پیشرفت و حتی افزایش رشد ناخالص ملی به علت بهبود کیفی محصولات یا خدمات، مشاهده کرد.
یکی از این فناوریها ، فناوری نانو است که به عنوان یک انقلاب صنعتی مورد ستایش واقع شده است. (ترن-هالست و استراندباکن ، 2009) که رشد بسیار چشمگیری در اکثر صنایع نظیر کشاورزی ، نفت و انرژی، دارو، خورو، ساختمان، نساجی و …..که سهم بسیاری در زندگی بشر امروزی داشته و رشد فزایندهی محصولات نانویی مورد استفاده به سادگی قابل مشاهده است وچون نانومواد بسیار گران قیمت هستند است، یک انگیزه قوی برای بازاریابی آن وجود دارد .(اسماتالا وهمکاران ، 2012)
مورد مطالعه در این پژوهش محصولات در صنعت نساجی – منسوجات خانگی با الیاف نانویی– به علت کاربرد بیشتر آن و اینکه این دسته محصولات به مرحله تجاری سازی رسیده است، مورد بررسی قرار گرفته است ضعف دانش و مهارتهای بازاریابی در این عرصه می تواند منجر به شکست این دسته از محصولات شود. در نتیجه پژوهش حاضر با در نظر گرفتن عوامل شناخته شده و موثر آمیخته بازاریابی سعی در اولویت بندی آنان بر رفتار خریداران محصولات نانو در صنعت نساجی دارد تا گامی موثر در ارتقای برنامههای سند راهبردی توسعهی فناوری نانو در کشور داشته باشد.
2- 2) مبانی نظری
2-2-1) تاریخچه پیدایش آمیخته بازاریابی
جیمز کولیتون در سال 1950 تحقیق گستردهای بروی چند شرکت با هدف شناسایی وظایف بازاریابی انجام داد. او بعد از خاتمه یافتن تحقیق ، در نتیجه گیری خود ، مدیران بازرگانی را با عناوین تصمیم گیرنده ، هنرمند و آمیزنده عناصر خطاب کرد .نیل بوردن استاد دانشگاه هاروارد پس از مدت کوتاهی با الهام از گفته کولیتون – آمیزنده عناصر- برای نخستین بار از اصطلاح آمیخته بازاریابی استفاده کرد. آمیخته بازاریابی مجموعهای ازابزارهای بازاریابی است که شرکت با بهره گرفتن از آنها سعی در تحقق اهداف خود در بازارهدف دارد . آمیخته بازاریابی معرفی شده توسط نیل بوردن شامل 12متغیربود. در سال 1960 مک کارتی، 12 متغیر ارائه شده توسط نیل بوردن را به چهار گروه با عنوان p4 طبقه بندی کرد که عبارتند از: محصول ، ترفیع توزیع و قیمت. این آمیخته به سرعت مورد پذیرش اندیشمندان قرار گرفت و به عنوان عاملی ضروری و مناسب در تئوری بازاریابی و مدیریت بازاریابی شناخته شد ( عطافر و همکاران ، 1389)
2