پایان نامه با کلمات کلیدی حقوق جزا، قانون مجازات، قانون مجازات اسلامی

0

…………دکتر محمدهادی صادقی، دانشیار بخش حقوق جزا و جرم‌شناسی (استاد راهنما)……………………………………………دکتر فضل‌الله فروغی، استادیار بخش حقوق جزا و جرم‌شناسی (استاد مشاور)……………………………………………….دکتر شهرام ابراهیمی، استادیار بخش […]

پایان نامه با واژگان کلیدی صنایع دستی، خط تحریری، کتاب آرایی

0

سنتیمعاصرمادیسطحنداردداردنداردمصنوعینهمصنعت عکسچاپ سنتیمعاصرمادیسطحنداردداردنداردمصنوعینهمنگارگرینگارگریقاجارمادیسطحنداردداردنداردطبیعیدهمابروبادچاپ سنتیمعاصرمادیسطحنداردداردنداردمصنوعییازدهمقطّاعیکتاب آراییمعاصرمادیسطحنداردداردنداردمصنوعییازدهمگٌل و مرغنگارگریصفویمعنویسطحتلفیقیداردنداردطبیعیدوازدهمنقوش قالیبافته های دارینامشخصمادیسطحتلفیقینداردنداردطبیعیدوازدهممنبّتمنبّت چوبمعاصرمادیحجمتلفیقینداردنداردطبیعیدوازدهمبشقابسفال و سرامیکنامشخصمادیسطحگرداننداردنداردطبیعیسیزدهمکاشیکاریتزیینات ساختماننامشخصمعنویسطحتلفیقیداردنداردطبیعیسیزدهمقرینه سازیکتاب آراییمعاصرمادیسطحنداردنداردنداردطبیعیسیزدهمنگارگرینگارگریصفویمادیسطحنداردنداردنداردطبیعیپانزدهمنگارگرینگارگریسلجوقیمعنویسطحنداردداردنداردطبیعیپانزدهمنقوش سنتیطراحی نقوشباستانمادیحجمتلفیقینداردنداردطبیعیهفدهمکاشیکاریتزیینات ساختمانقاجارمادیحجمشکستهمختلفنداردطبیعیهجدهم درصد فراوانی تصاویر مرتبط با صنایع […]

پایان نامه با واژگان کلیدی صنایع دستی، آموزش هنر، کتابهای درسی

0

ایران(همان:29)………………………………………………………142شکل 64، نمونه ترکیب بندی در نقاشی ایرانی(کتاب هنر سوّم، 1390 :35) ………………………143شکل 65، نقوش حیوانی،سفالینه های شوش باستان(همان : 57) ………………………………………..146شکل 66، ترکیب حروف […]