Posted in No category

پایان نامه با کلید واژگان نفقه، طلاق، زوجه، طلاق بائن

۱۳۸۲، ۱۴۸) از نظر شرع اسلام، چون طلاق و جدایی عملی مذموم و مبغوض است، لذا ترتیبی اتخاذ گردیده که در صورت وقوع طلاق های…

Continue Reading...
Posted in No category

پایان نامه با کلید واژگان نفقه، طلاق، قانون مدنی، زوجه

عبارت است از « آن چه انفاق و بخشش کنند.» علاوه بر این، عبارت است از « آن چه صرف هزینه‌ی عیال و اولاد کنند،…

Continue Reading...
Posted in No category

پایان نامه با کلید واژگان نکاح منقطع، نفقه، زوجه، طلاق

بمیرد، زوجه هیچ گونه حقی به عنوان مهر نخواهد داشت. ۳۷زیرا بنا به فرض نه ضمن عقد مهری معین شده و نه پس از آن،…

Continue Reading...
Posted in No category

پایان نامه با کلید واژگان فسخ نکاح، طلاق، قانون مدنی، زوجه

مگردر صورتی که به موجب فسخ، عنن باشد که در این صورت با وجود فسخ نکاح زن مستحق نصف مهر است. (شهید ثانی، ۱۴۱۳ه.ق، ج۸،…

Continue Reading...
Posted in No category

پایان نامه با کلید واژگان طلاق، نکاح و طلاق، انصاف و عدالت، اصل حاکمیت اراده

اعتقاد دارند که هرگاه عین مهر قبل از طلاق به دیگری منتقل شده باشد، می توان بین انتقال به وجه لازم و انتقال به وجه…

Continue Reading...
Posted in No category

پایان نامه با کلید واژگان طلاق، شخص ثالث، قانون مدنی

مانند آن‌که مهر شمش طلا بوده و در اثر تصرفات زن به ظروف و آلات زینت تبدیل شده است. در این‌صورت طبق ماده ۱۰۹۲ ق.م….

Continue Reading...
Posted in No category

پایان نامه با کلید واژگان طلاق، عقد نکاح، قانون مدنی، ساختمان سازی

قول اول فقها همان شرطی است که مهرالمثل نباید از مهرالسنه (پانصد درهم) تجاوز نماید. (نجفی ۱۳۹۲ هـ.ق.، ج۳۱، ۵۴) با توجه به این‌که در…

Continue Reading...
Posted in No category

پایان نامه با کلید واژگان زوجه، عقد نکاح، طلاق، قانون مدنی

و اقتصادی ندارد بلکه بسیاری از ابعاد معنوی و تربیتی لطیف که حاکی از پیوند محبّت و عشق و بقاء و تکامل بوده نیز، منظور…

Continue Reading...
Posted in No category

پایان نامه با کلید واژگان نکاح منقطع، طلاق، قانون مدنی، فسخ نکاح

بدهد. (نجفی، ۱۳۹۲ هـ .ق، ج۵، ۱۱۲) ب: لعان لعن، طرد و دور ساختن از روی خشم است. اما لعن و لعنت از سوی انسان،…

Continue Reading...
Posted in No category

پایان نامه با کلید واژگان فسخ نکاح، تدلیس، قانون مدنی، زوجه

از این طریق، حکم دادگاه نیز شرط نمی باشد. (شهید ثانی، ۱۴۱۳ه.ق، ج۸، ۱۲۷) دارنده‌ی حق فسخ برای این که انحلال نکاح را در رفتر…

Continue Reading...
Posted in No category

پایان نامه با کلید واژگان طلاق، طلاق رجعی، طلاق بائن، فسخ نکاح

رها شدن از قید نکاح نیز تعریف شده است. (سیاح، ۱۳۷۱، ج۲) اصل طلاق، رهایی از پیوند و عهد و پیمان است. طلّقته و هو…

Continue Reading...
Posted in No category

پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، سطح معنادار، CRM

.. . . ۰۰۰ e22 . ۵۳۸ . ۴۹۷ .. . . ۰۰۰ e23 . ۶۱۵ . ۵۸۲ .. . . ۰۰۰ e24 . ۵۹۷…

Continue Reading...