پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

تکه ای از متن پایان نامه :

«تمثیل شیوه­ای از اظهار می باشد که علاوه بر معنای ظاهری و روبنایی، لایه­ای درونی و نهان دارد که گاهی نیز بسیار پنهان و درک آن نیازمند تأمل فراوان می باشد. با وجود این، با نماد متفاوت می باشد:

«تمثیل، عملکردی عقلایی می باشد؛ نه به زمینه­ای جدید از موجودیت اجازه حضور می‌دهد و نه به عمق جدیدی در شناخت و آگاهی منجر می گردد. تمثیل، تصویری می باشد هم­سطح با آگاهی و رسیدن به این آگاهی به شیوه­ای دیگر نیز ممکن می باشد. در حالی که نماد با وضوحی عقلایی زمینه­ای دیگر را در شناخت و آگاهی نشان می‌دهد» (صرفی،1382: 68)؛

  1. «در تمثیل معمولاً اجزای عناصر محسوس، به طور قرینه، معادل با اجزای اندیشه­ای نامحسوس قرار می‌گیرند و به­اصطلاح تک به تک، یارگیری می‌کنند، اما در نمادگرایی یا سمبولیسم، اجزای محسوس، جفت به­خصوصی ندارند و زیرا امواج از مرز ساحل، به نسبت‌های متفاوت و نامساوی درمی‌گذرند» (حسینی، 1384: 27).

«تمثیل از آن روی که خود شکلی از اظهار غیرمستقیم و کنایی می باشد و امور و اشیاء و رویدادهای موجود در آن

نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی: نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

تکه ای از متن پایان نامه :

تعلق دارد، درحوزۀ حواس و ادراکات ما از عالم محسوس نمی‌گنجد، به­ناچار، هم از حصار معنای معیّن می‌گریزد وهم از قیدِ قرارداد.

یافته‌های ما از حقایق ماورای حسی زیرا تحت عبارت درآید و با کلماتی اظهار گردد که مولود تجربه‌های مشترک حسی و این­جهانی می باشد، اثری پدید می آید که ظاهر آن مجاز و باطن آن حقیقت می باشد؛ پس کلمات در اظهار و انتقال چنین حقیقتی ـ که به ظهور در زبان از ذهنیت گوینده نیز رنگ می‌گیرد و متأثر می‌گردد ـ به حکم خصلت ذاتی و قراردادی خود امانت­دار نیستند و درواقع اظهار آن حقایق با کلمات، آمیختن آنها با تصویر تصور گوینده از حقایق ماورای تجربیات حسی نیز هست» (همان:57). به عبارت دیگر می‌توان گفت: نشانه غالباً به موضوعی مادی اشاره دارد، اما نماد بر معانی غیرمادی دلالت دارد؛

  1. «چند معنایی یا دوپهلویی رمز، مهم‌ترین وجه فارق آن با نشانه می باشد» (همان:57).

5-1-2. تفاوت نماد و تمثیل

نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی: نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

تکه ای از متن پایان نامه :

اعتبار وسایط و لوازم و سیاق عبارت، به چهار دسته تقسیم می­کنند: 1. تعریض؛ 2. تلویح؛ 3. ایما و اشاره؛ 4. رمز.

«رمز در نظر اهل بلاغت، کنایه­ای می باشد که وسایط آن اندک باشد و معنی آن اگرچه پنهان می باشد، اما با قدری تأمل دریافته می­گردد. در این نوع کنایه که به آن، کنایه خفی هم گفته می‌گردد، زیرا وسایط اندک می باشد، دلالت بر معنی «مکنی عنه» واضح­تر از کنایه بعید یا «تلویح» می باشد» (همان:417).

پس با در نظر داشتن اینکه واسطه­ها در آن پنهان می باشد پی­بردن به مقصود اصلی گوینده دشوار و گاه ناممکن می باشد. مثلاً می­گویند: فلانی دنده­پهن می باشد (کنایه از راحت بودن و سخت­نگرفتن) یا ناخن­خشک می باشد (کنایه از خسیس بودن). البته بایستی بدانیم که هر نوع کنایه­ای در اثر بهره گیری فراوان معنایی روشن پیدا می­کند و دریافت معنای باطنی آن دشوار نیست. در این صورت کنایه همه­فهم می­گردد.

مشاهده می باشد که تنها از طریق رمز قابل تجسم و اظهار می باشد و زیرا این مبهم و ناشناخته،که به عالمی ماورای عالم حس وتجربیات مشترک

نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی: نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

تکه ای از متن پایان نامه :

.« استعاره در سطح زبان و تخیل می­ماند، اما نماد معانی متعددی دارد و تعبیرپذیر می باشد؛

  1. استعاره معمولاً بیرون از متن قابل تحلیل می باشد، در حالی که نماد در متن هویت می­یابد؛
  2. استعاره معمولاً پنهان­سازی آگاهانه می باشد، در حالی که نماد معمولاً اظهار و در عین حال پنهان­سازی ناخودآگاهانه می باشد» (آقاحسینی، 1389: 25).

«اما نکته ای که در اینجا قابل ذکر می باشد این می باشد که اگرچه در کنایه به علت عدم وجود قرینۀ ظاهری ارادۀ معنی حقیقی نیز خالی از اشکال می باشد، اما تا این معنی حقیقی اشاره­ای به معنای مجازی نداشته باشد، نمی­توان آن را کنایه شمرد. برای انتقال به معنی مجازی حتماً بایستی علتی وجود داشته باشد… پس می­توان گفت که در کنایه نیز وجود قرینه لازم می باشد. اما این قرینه، قرینۀ لفظی نیست، بلکه بیشتر قرینۀ حالی و معنوی می باشد» (پورنامداریان، 1376: 18).

    قدما «رمز» را یکی از انواع کنایه دانسته­اند و کنایه را به

نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی: نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

تکه ای از متن پایان نامه :

را علاوه بر شباهت، گاه مجاورت، گاه تأثیر و عملکرد، گاه احساس و به صورت کلی تداعی می­داند؛ یعنی سویه حاضر، سویه غایب را تداعی می­کند (شمیسا، 1390: 221).

کنایه، تشبیه، مجاز و استعاره در دو ویژگی مشترک هستند: علاقه و قرینه. عنصر علاقه گوینده را مقید می­کند تا هر مفهوم بی­ربطی را در کنار هم نگذارد و عنصر قرینه راه را برای برداشت­های مختلف خواننده می­بندد. پس نبود قرینۀ آشکار در نماد عاملی می باشد برای ابهام و پیچیدگی معنایی آن. درنتیجه تأویل­پذیر می باشد و هر خواننده می­تواند بنا به مقتضای حال و درک و ذوق خود هرچه می­خواهد برداشت کند؛ زیرا قیدی برای وحدت برداشت وجود ندارد.

به عبارت دیگر«در استعاره ناچاریم که مشبهٌ­به را به سبب وجود فی­الواقع قرینه صارفه، حتماً در معانی ثانوی دریابیم، اما سمبل در معنای خود نیز فهمیده می‌گردد، قرینۀ صریحی ندارد و قرینۀ معنوی مبهم می باشد و درک آن مستلزم آشنایی با زمینه‌های فرهنگی بحث می باشد» (شمیسا،1390: 221)؛

نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی: نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

تکه ای از متن پایان نامه :

-1-2. تفاوت نماد و استعاره

گاهی اصطلاحات نماد و استعاره به­غلط به جای هم به کار می­رود. اگرچه نماد نیز مانند استعاره بر چیزی غیر از خود دلالت دارد، اما این دو با هم متفاوت هستند؛ زیرا:

  1. استعاره جانشین واژه می باشد، اما نماد منشأ یک اندیشه و معنا و مفهوم می باشد، نه جانشین واژه.» (آقاحسینی، 1389: 25). اصل در استعاره بر این می باشد که یک مشبهٌ­به (مستعارٌمنه) در برابر یک مشبه (مستعارٌله) قرار گیرد. اما در نماد یک مشبهٌ­به (مستعارٌمنه) در برابر طیف گسترده­ای از مشبه­ها (مستعارٌله) قرار می­گیرد. نماد می­تواند با در نظر داشتن فضای حاکم بر زمان و مکان و مقتضای حال مخاطب مشبه­های جدیدی را بپذیرد و به صورت­های مختلف تأویل گردد. این مسأله موجب پویایی نماد می­گردد؛

2. «اساس استعاره بر تشبیه می باشد، اما اساس نماد بر یگانگی تصویر و مفهوم می باشد و خود سرچشمه مفاهیم و معانی می باشد، اگرچه بتوان شباهتی نیز بین آنها قائل گردید» (آقاحسینی، 1389: 25). شمیسا ارتباط بین دو سوی سمبل

نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی: نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

تکه ای از متن پایان نامه :

می­رساند. آفرینش­های ادبی و هنری و آن چیزی که کلام را به ادبیات محض و ناب تبدیل می­کند، اغلب در این مرحله و البته مرحلۀ بعد از آن، یعنی نماد، اتفاق می­افتد. در مرحلۀ نماد از آنجا که نمی­توان معنی قطعی و نهایی برای واژه در نظر گرفت زمینه برای گسترش معنا و تأویل­پذیری کلام فراهم می­گردد.

1-1-2. تفاوت رمز و نماد

رمز یکی از اصطلاحاتی می باشد که معادل نماد و سمبول به کار رفته می باشد. رمز، عبارت می باشد از هر علامت، اشاره، کلمه، ترکیب و عبارتی که در معنا و مفهومی ورای آن چیز که ظاهر آن می­نماید، دلالت دارد. در فرهنگ­ها و لغت­نامه­ها  مانند لغت نامۀ دهخدا واژۀ رمز این­گونه تعریف شده می باشد:

    رمز کلمه­ای می باشد عربی به معنای اشاره­کردن با یکی از اعضای بدن. رمز در فارسی در معانی گوناگونی به کار می­رود؛ ازجمله اشاره، راز، ایما، دقیقه، نکته، معما، نشانه، علامت، اشارت­کردن پنهان، نشانه ای مخصوص که از آن مطالبی درک گردد، چیز نهفته میان دو یا چند کس که دیگری بر آن آگاه نباشد و اظهار

نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی: نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

تکه ای از متن پایان نامه :

-2. تعریف نماد

نماد واژه­ای فارسی می باشد که در زبان عربی به آن رمز و در زبان اروپایی سمبول می­گویند. «سمبل(symbol) معادل انگلیسی نماد می باشد و در اصل یونانی از دو جزء «syn=sym»و «ballein» ساخته شده می باشد. جزء نخست این کلمه به معنی«با»، «با هم» و جزء دوم به معنی «انداختن»، «ریختن»، «گذاشتن»و «جفت­کردن» می باشد. پس کلمه «symballein»به معنی«با هم انداختن»،«با هم ریختن»، «با هم گذاشتن»، «با هم جفت­کردن» و نیز به معنی«شرکت­کردن»، «سهم­دادن»و«مقایسه­کردن» می باشد. کلمه «Symbole» در یونانی از همان اصل می باشد و به معنی «نشانه» یا«علامت» به کار می­رود» (پورنامداریان، 5:1376).

    زبان هنگامی که بر امور واقعی دلالت می­کند و در حد گزاره­های خبری می باشد، در حیطۀ «دلالت­های زبانی» قرار دارد و هنوز به قلمرو ادبیات وارد نشده می باشد. «مجاز مرسل» زبان را از دلالت­های زبانی به مرحلۀ «دلالت­های مجازی» سوق می­دهد و در ادامۀ راه، «استعاره» (مجاز هنری با علاقۀ مشابهت) می باشد که آن را به مرحلۀ «دلالت­های شاعرانه» یا «نظریۀ اظهار»

نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی: نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

تکه ای از متن پایان نامه :

فرهنگ جامعه همیشگی بوده می باشد. نقد ادبی: طلا در مس، قصه‌نویسی، کیمیا و خاک، جنون نوشتن، تاریخ مذکر، در انقلاب ایران چه شده می باشد و چه خواهد گردید، خطاب به پروانه‌ها و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم؟، گزارش به نسل بی‌­سن فردا (سخنرانی­ها و مصاحبه‌ها).

4-1-1. سبک رضا براهنی

رضا براهنی از شاعران معاصری می باشد که در روند شکل‌گیری اشعارش گونه­های متفاوتی از شکل و محتوای شعری را عرضه داشته می باشد.  براهنی عمدتاً به دنبال محتوای شعر می باشد تا سرایش آن. با این­همه استعداد شاعری او غیر قابل انکار می باشد.

    در میان اشعار او به­ویژه در میان عاشقانه­هایش شعرهای قابل توجه با نکات و تصاویر زیبا پیدا نمود می­گردد. براهنی شاعری می باشد آگاه نسبت به شعر فارسی و منتقدی می باشد تیزبین و هوشیار. او از نخستین شاعرانی می باشد که با انتشار اشعار پسانوگرا این سبک شعر را در ایران رواج داد. پس از براهنی بعضی شاعران جوان به این سبک شعر متمایل شدند. شعر پسانوگرا به دلیل مبنا قراردادن سبک غربی در ایران منتقدان زیادی دارد. موافقان

نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی: نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

تکه ای از متن پایان نامه :

به وجود آورد و پس از آن به­هم ریختن بساط فرقه، حضور ارتش و کشته شدن فداییان و اعدام بازماندگانِ فرقه در میدانِ ساعت تبریز.

براهنی شاعری می باشد که شعر را خوب می­فهمد و می­شناسد، اما از ابتدای کارِ شاعری راه مشخصی را طی نکرده می باشد و ابهام­گویی و پیچیده کردن مفاهیم و تصاویر و توجه بیش از حد به ابداع، ساختار شعر او را در مسیری قرار داده می باشد که سیر تکاملی مشخصی ندارد.

2-1-1. زندگی اجتماعی: پس از بازگشت از ترکیه، در تهران ساکن گردید و به فعالیت ادبی خود نظیر چاپ کتاب طلا در مس، تدریس در دانشگاه، نقدنویسی، مطالعه کتاب و مقاله­نویسی در مجلات، هفته­نامه­ها و روزنامه­ها، چاپ کتاب قصه­نویسی و چاپ چند مجموعه شعر و رمان پرداخت.

    آشنایی با جلال آل احمد، سیمین دانشور، فروغ فرخ­زاد، منوچهر آتشی، نادر نادرپور، مهدی اخوان ثالث، احمد شاملو، اسماعیل شاهرودی، یدالله رؤیایی و بقیۀ نویسندگان، شاعران و هنرمندان مربوط به اواخر دهۀ سی و اوایل دهۀ چهل می باشد. از همان سال­ها حضور براهنی در عرصه ادبیات و

نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی: نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

تکه ای از متن پایان نامه :

در بخش دوم به معرفی نمادپردازی به عنوان یک مکتب و شباهت ها و تفاوت های سمبولیسم اروپایی و سمبولیسم شعر معاصر ایران می پردازد.

در بخش سوم ویژگی ها و کارکرد نماد، دسته بندی آن و نیز قرینه ها یا کلیدهای گشایش نماد مطرح شده می باشد.

در بخش چهارم مطالبی در خصوص نمادپردازی در شعر معاصر فارسی ارائه شده می باشد.

مقدمه

     نمادگرایی از گذشته تا به امروز، در تار و پود روان و ذهن آدمیان جای داشته می باشد. بشر در گذشته با نمادهای خود زندگی می نمود بی آنکه به آن بیندیشد.در زمانِ معاصر می باشد که کشفِ ریشۀ نمادها مورد توجه قرار گرفته می باشد. امروزه، بشر­ها با روی­آوردن به جهانِ تعقل، به ظاهر از نمادهای خود دور شده­اند در حالی که بقایای آن درذهنِ بشرِ امروزی هست؛ پس نمادها از دیدگاهِ روان­شناسی پلی هستند برای ارتباط ما با عمیق­ترین و مرموزترین بخشِ روانمان؛ بخشی که از دسترس خودآگاهی ما دور می باشد و

نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی: نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

تکه ای از متن پایان نامه :

با در نظر داشتن زندگی پر فراز و نشیب رضا براهنی از دوران کودکی تا به امروز و بازتاب آن در شعر وی، چکیده

یکی از جریان­های مهم شعر معاصر، شعر نمادین می باشد. گرایش شاعران معاصر به شعر نمادین علت های متعددی دارد؛ یکی از آنها خفقان موجود در فضای سیاسی _ اجتماعی کشور و سانسور شدید می باشد. درنتیجه بعضی شاعران و نویسندگان متعهد با اظهار غیرمستقیم و نمادین، اندیشه و طرز تلقی خود را از مسائل سیاسی _ اجتماعی اظهار می­کنند.

اضافه براین، پرهیز از ساده­گویی و ساده­اندیشی، ابهام­آفرینی هنری، عمق­بخشی و دوری از سطحی­نگری، آشنایی­زدایی و همراه­کردن مخاطب در آفرینش معانی جدید در شعر، موجب روی­آوردن شاعران و نویسندگان به نماد و نمادپردازی در آثار هنری خود شده می باشد.

یکی از شاعران نمادپرداز معاصر «رضا براهنی» می باشد. با در نظر داشتن اهمیت نمادپردازی در شعر معاصر و تأثیر آن در درک معنای مورد نظر شاعر، این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش می باشد که نمادپردازی در شعر رضا

نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد در رشته زبان و ادبیات فارسی: نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی