عناصر آمیخته بازاریابی و رفتار مصرف کنندگان

آوریل 29, 2019 مدیر سایت 0

[do_widget id=kl-erq-2] جدول 4-6- مقادیر ویژه در تحلیل عاملی………………………………………………………………………………………111جدول 4-7- متغیرهایعاملهاوبارعاملیبدستآمدهازماتریس دورانیافته…………………………..112جدول4-8- نتایج آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف برای عتاصر آمیخته بازاریابی…………………………….113جدول 4-9- آزمون تک نمونه ای برای […]