تسهیم دانش

0

: تسهیم دانش 2-1 مفهوم دانش و انواع آن اهمیت مقوله دانش در دهه های اخیر رشد روزافزونی داشته است . که این امر ناشی […]

تعاریف مهندسی مجدد

0

تعاریف مهندسی مجدد محققان تعریف های مختلفی از BPR ارائه کرده اند. برخی از این تعاریف به شرح زیر است : –  مهندسی مجدد فرآیند […]

تعریف سرمایه روانشناختی

0

تعریف سرمایه روانشناختی سرمایه روانشناختی ایده اصلی موضوع رفتار سازمانی مثبت گرا محسوب میشود که از ملاک های مهم علمی زیر تبعیت می کند: 1- […]