Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بازاریابی رابطه‌مند و جمعیت شناختی

مدیران: در این پژوهش منظور از مدیران، مدیران عامل باشگاه‌ها، مدیران عالی و میانی فدراسیون فوتبال می‌باشد.اطلاعات و ارتباطات: در این پژوهش منظور از اطلاعات…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بازاریابی رابطه‌مند و بازاریابی ورزشی

روش میدانیبا توجه به اهداف پژوهش، ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که به منظور تدوین، و تعیین روایی و پایایی آن مراحل خاص…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند و ایجاد وفاداری در مشتریان

امروزه صاحب‌نظران بازاریابی را فرایند ارضای نیازها و خواسته‌های بشر تعریف می‌کنند. بازاریابی عبارت است از: فعالیتی انسانی در جهت ارضای نیازها و خواسته‌ها از…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بازاریابی رابطه‌مند و شاخص‌های برازش مدل

52 جدول (4-5): توزیع فراوانی شاخص تأثیر موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53جدول (4-6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بازاریابی رابطه‌مند و تحلیل عاملی

60شاخص اعتبار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60تحلیل عاملی تأئیدی ابزار اندازه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………….61بررسی اعتبار گویه‌های سازنده مؤلفه موانع مربوط به کارکنان …………………………………………………………..62بررسی اعتبار گویه‌های سازنده مؤلفه موانع مربوط به مدیران…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع بازاریابی رابطه‌مند و بازاریابی

ویژگی‌های جمعیت‌شناختی آزمودنی‌ها …………………………………………………………………………………………………………………………..فصل چهارمیافته‌های پژوهش49یافته‌های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………51بررسی شاخص‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52بررسی شاخص تأثیر موانع مربوط به کارکنان در استقرار بازاریابی رابطه‌مند …………………….52بررسی گویه‌های سازنده…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله بازاریابی رابطه‌مند و جمعیت شناختی

فصل چهارم روش‌شناسی پژوهشفصل چهارمروش‌شناسی پژوهش در این فصل، یافته‌های تحقیق در چهار بخش ارائه شده‌است. در بخش اول ابتدا سیمای آماری پاسخگویان (مشخصات دموگرافیک…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله مقالات بازاریابی ورزشی و بازاریابی رابطه‌مند

فصل سوم روش‌شناسی پژوهش روش تحقیق بخش مهم و اصلی هر پژوهش است. هر کدام از پژوهش‌های انجام شده در مدیریت ورزشی دارای روش و…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله مفهوم بازاریابی رابطه‌مند و بازاریابی رابطه‌مند

به عقیده لویس و اپنزلر (1985) بازاریابی ورزشی عبارت است از استفاده از متغیرهای آمیخته بازاریابی در جهت ارتباط میان مصرف‌کنندگان محصولات و خدمات ورزشی…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله بازاریابی رابطه‌مند و شاخص‌های برازش مدل

53 جدول (4-6): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب گویه‌های سازنده شاخص موانع مربوط به کارکنان ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………54جدول (4-7): توزیع فراوانی شاخص تأثیر موانع مربوط به مدیران…

Continue Reading...