تحقیق درمورد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و شیوه‌های فرزندپروری

آوریل 29, 2019 مدیر سایت 0

شعبانی ،حسن(1386) .مهارت های آموزشی : روش ها و فنون تدریس ،تهران :سمت، چاپ پنجم.  [do_widget id=kl-erq-2]شعیری،محمدرضا،وچترچی،نوشین(1383).حرمت خود،ابعاد سلامت روان وموفقیت تحصیلی.دوماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه […]

تحقیق درمورد پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و شیوه های فرزندپروری

آوریل 29, 2019 مدیر سایت 0

[do_widget id=kl-erq-2] بلوم،بی،اس.(1383).ویژگی های آدمی ویادگیری آموزشگاهی.ترجمه:علی اکبرسیف.تهران.مرکزنشردانشگاهی.بیابانگرد ،اسماعیل.(1382).روش های ارتقای عزت نفس در کودکان ونوجوانان،چاپ هفتم،تهران.انتشارات کارنگ.بیابانگرد، اسماعیل (1386).رابطه میان عزت نفس انگیزه پیشرفت […]