Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله مفهوم بازاریابی رابطه‌مند و بازاریابی رابطه‌مند

به عقیده لویس و اپنزلر (1985) بازاریابی ورزشی عبارت است از استفاده از متغیرهای آمیخته بازاریابی در جهت ارتباط میان مصرف‌کنندگان محصولات و خدمات ورزشی…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله اعضای هیأت علمی دانشگاه و مدیریت ارتباط با مشتری

3. محدوده زمانی: دوره زمانی این پژوهش و توزیع پرسشنامه‌ها در سال 1393 بوده است.محدودیت‌های پژوهش1. محافظه‌کاری و عدم همکاری برخی از مسئولین و اساتید…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مفهوم بازاریابی رابطه‌مند و بازاریابی رابطه‌مند

به عقیده لویس و اپنزلر (1985) بازاریابی ورزشی عبارت است از استفاده از متغیرهای آمیخته بازاریابی در جهت ارتباط میان مصرف‌کنندگان محصولات و خدمات ورزشی…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه درمورد بازاریابی رابطه‌مند و بازاریابی ورزشی

روش میدانیبا توجه به اهداف پژوهش، ابزار جمع‌آوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که به منظور تدوین، و تعیین روایی و پایایی آن مراحل خاص…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله درمورد اعضای هیأت علمی دانشگاه و مدیریت ارتباط با مشتری

2. نمونه‌های پژوهش با علم، آگاهی و صداقت به همه سؤالات پرسشنامه پاسخ داده‌اند. محدوده یا قلمرو پژوهش1. محدوده مکانی: این پژوهش در محدوده باشگاه‌های…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منبع مقاله درمورد بازاریابی رابطه‌مند و بازاریابی ورزشی

روش جمع‌آوری داده‌هابرای جمع‌آوری داده‌ها از دو شیوه کتابخانه‌ای و میدانی استفاده گردید.روش کتابخانه‌ایبه طور کلی تمام اطلاعات مندرج در فصل اول و دوم پایان‌نامه…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منبع پایان نامه ارشد درمورد مفهوم بازاریابی رابطه‌مند و بازاریابی رابطه‌مند

به عقیده لویس و اپنزلر (1985) بازاریابی ورزشی عبارت است از استفاده از متغیرهای آمیخته بازاریابی در جهت ارتباط میان مصرف‌کنندگان محصولات و خدمات ورزشی…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منبع پایان نامه ارشد درمورد استراتژی‌های بازاریابی رابطه‌مند و ایجاد وفاداری در مشتریان

فصل اوّلطرح پژوهشفصل اوّلطرح پژوهش مقدمهامروزه صاحب‌نظران بازاریابی را فرایند ارضای نیازها و خواسته‌های بشر تعریف می‌کنند. بازاریابی عبارت است از: فعالیتی انسانی در جهت…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منبع پایان نامه ارشد درمورد بازاریابی رابطه‌مند و بازاریابی ورزشی

روش جمع‌آوری داده‌هابرای جمع‌آوری داده‌ها از دو شیوه کتابخانه‌ای و میدانی استفاده گردید.روش کتابخانه‌ایبه طور کلی تمام اطلاعات مندرج در فصل اول و دوم پایان‌نامه…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله مفهوم بازاریابی رابطه‌مند و بازاریابی رابطه‌مند

به عقیده لویس و اپنزلر (1985) بازاریابی ورزشی عبارت است از استفاده از متغیرهای آمیخته بازاریابی در جهت ارتباط میان مصرف‌کنندگان محصولات و خدمات ورزشی…

Continue Reading...