Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع مقاله درمورد آموزش مهارتهای اجتماعی و دانشگاه فردوسی مشهد

شکرکن، حسین، و نعامی، عبدالرضا (1386). بررسی رابطه ساده و چندگانه ویژگی های شخصیتی با تعهد حرفه ای در معلمان مدارس ابتدایی اهواز. مجله علوم…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع مقاله درمورد ساعات استفاده از اینترنت و آموزش مهارت های اجتماعی

رضایی قادی 1391 در پژوهش خود به عنوان «بررسی تأثیر اینترنت بر هویت» خاطر نشان می‌کرد که یافته‌های پژوهش وی نشان می‌دهد که میزان و…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله دانشجویان دانشگاه شیراز و حمایت اجتماعی ادراک شده

قوجازاده، مرتضی، بهرامی، نسیم(1385) . مقایسه میزان رضایت جنسی بین زوجین بارور و نابارور مراجعه کننده به مرکز آموزشی_ درمانی الزهرا (س)تبریز، مجله پرستاری و…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

مقاله عقب مانده ذهنی تربیت پذیر و عقب مانده ذهنی آموزش پذیر

معلولان جسمی یا حرکتی شامل معلولان آسیبدیده سیستم اعصاب مرکزی یا محیطی (مانند معلولان فلج مغزی یا معلولان قطع نخاع و معلولان فلج اطفال)، معلولان…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق با موضوع اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و مولفه های هوش هیجانی

مطالعه طولی ربرت (2000) بر روی 97 زوج در یک دوره سه ساله در پژوهش رابطه بین کناره گیری از تعامل عاطفی مثبت و اثر…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تحقیق با موضوع مهارتهای ارتباطی و واقعیت درمانی

مقایسه نتایج بدست آمده از اجرای پیش آزمون و پس آزمون در گروهها بررسی اختلاف نتایج هر گروه آزمایش با گروه دیگر و با گروه…

Continue Reading...