Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع مقاله درمورد ساعات استفاده از اینترنت و آموزش مهارت های اجتماعی

رضایی قادی 1391 در پژوهش خود به عنوان «بررسی تأثیر اینترنت بر هویت» خاطر نشان می‌کرد که یافته‌های پژوهش وی نشان می‌دهد که میزان و…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منابع مقاله درمورد اختلال اعتیاد به اینترنت و دانش آموزان ابتدایی

3) به محرکهای اجتماعی بیشتر پاسخ میدهد.4) شناخت و تشخیص گستردهای درباره نقش خود در روابط شخصی با خانواده و گروههای بازی و کار و…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

دانلود پایان نامه درباره دانشگاه علوم پزشکی و بهزیستی روانشناختی

غرایی، احمدوند،اکبری دهقی و زنوزیان(1387)، در برسی ارتباط نوع اعتقادات مذهبی با انواع مشکلات در سلامت روان، با بررسی 1032 آزمودنی از شهر کاشان، دریافتند…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

نظریه مقایسه اجتماعی و روانشناسی تربیتی

عزت نفس تحصیلی و پیشرفت تحصیلییکی از مفاهیمی که به مفهوم نگرش به آمورشگاه و یادگیری آموزشگاهی بسیار نزدیک است، مفهوم نگرش به خود و…

Continue Reading...