منابع و ماخذ پایان نامه مدل یابی معادلات ساختاری و اختلال شخصیت ضداجتماعی

آوریل 29, 2019 مدیر سایت 0

[do_widget id=kl-erq-2] شکل2-2 (مدل آبشار هیجانی)………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60شکل 2-3 (مکانیسم آبشار هیجانی)………………………………………………………………………………………………………………………………………….61شکل 2-4 (تأثیر دو نوع نشخوار فکری بر روی رفتار پرخاشگرانه)…………………………………………………………………………………………..63شکل 4-1 (مدل علّی-ساختاری راهبردهای شناختی […]

رابطه مثبت با دیگران و ابزارهای اندازه گیری

آوریل 29, 2019 مدیر سایت 0

بررسی متغیرهای اصلی فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………… 94فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 98 [do_widget id=kl-erq-2]فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 103فرضیه سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104فرضیه چهارم………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105فرضیه پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 106فرضیه ششم…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 107بررسی سوالات …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 110فصل پنجم نتیجه […]

نیازهای والدین کودکان استثنایی و احساسات والدین کودکان استثنایی

آوریل 29, 2019 مدیر سایت 0

نظریات مرتبط با سلامت روانی………………………………………………………………………………………………………………… 46بهزیستی روانشناختی………………………………………………………………………………………………………………………………. 52 [do_widget id=kl-erq-2]عقب ماندگی ذهنی ………………………………………………………………………………………………………………………………. 57عقب ماندگی ذهنی آموزش پذیر……………………………………………………………………………………………………………… 57ویژگیهای کودک استثنایی……………………………………………………………………………………………………………………… 57نیازهای والدین کودکان استثنایی………………………………………………………………………………………………………………. […]