دانلود مقاله با موضوع مفهوم مسئولیت و مسئولیت کیفری

0

………………………………33 بند سوم: نسبت قدرت و اراده……………………………………………………………………………………….. 34بند چهارم: عوامل عارضی زائل کننده قدرت ……………………………………………………………….. 36الف) اجبار مادی …………………………………………………………………………………………………………… 37ب) علل قهری ………………………………………………………………………………………………………………. 38فصل دومجایگاه […]