بایگانی دسته: No category

منبع پایان نامه درمورد کسب و کار، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، استاندارد

اتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است. ۸ تعداد پارامتر‏های آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است و لذا برای اصلاح مدل می‏توان ۲ پارامتر دیگر را در... متن کامل

منبع پایان نامه درمورد زنجیره تأمین، استاندارد، تحلیل عامل، تحلیل عاملی

۱۰۰ . ۰۵۷ ۳۳۴ ۹. ۱۸۵ . ۱۰۲ . ۰۵۷ ۸۰ ۹. ۱۷۱ . ۱۰۲ . ۰۴۵ ۳۸۹ ۹. ۱۵۳ . ۱۰۳ . ۰۳۶ ۶۲ ۹. ۰۷۳ . ۱۰۶ . ۰۴۰ ۲۳۵ ۸. ۵۶۹ . ۱۲۸ . ۲۹۶ ۳۶۹ ۸. ۵۶۸ . ۱۲۸ . ۲۴۹ ۲۱۳ ۸. ۵۲۱ . ۱۳۰ . ۲۴۴ ۳۹۱ ۸. ۳۶۹ . ۱۳۷ . ۳۴۳ ۱۴۳ ۸. ۳۰۵ . ۱۴۰ .... متن کامل

منبع پایان نامه درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، زنجیره تأمین، معادلات ساختاری

که زیاد بودن آن (بالای ۹۰ درصد) همواره دلیل بر خوب بودن نیست زیرا اولاً ممکن است سئوالات با هم همخطی چندگانه و تکینی داشته یعنی سئوالات با هم همپوشانی دارند (کوواریانس مشترک آنها بالا... متن کامل

منبع پایان نامه درمورد تحلیل عامل

۷۸۷ Q17 ۱۰۸. ۳۸ ۱۱۱. ۸۹۵ . ۳۸۰ . ۵۰۵ . ۷۸۷ Q18 ۱۰۷. ۹۶ ۱۱۲. ۹۸۳ . ۳۲۲ . ۴۶۹ . ۷۸۹ Q19 ۱۰۷. ۲۶ ۱۱۳. ۷۶۴ . ۲۷۸ . ۲۹۳ . ۷۹۱ Q20 ۱۰۷. ۳۴ ۱۱۳. ۷۴۵ . ۲۴۸ . ۵۱۴ . ۷۹۲ Q21 ۱۰۷. ۶۵ ۱۱۴. ۷۵۰ . ۲۱۶ . ۴۶۱ . ۷۹۳ Q22 ۱۰۸. ۳۹ ۱۱۳.... متن کامل

منبع پایان نامه درمورد تحلیل عامل، تحلیل عاملی، فراوانی تجمعی، نرم افزار

که از فرضیه‌ها انتظار داشتند. تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های تحقیق محسوب می‌شود. داده‏های خام با استفاده از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار... متن کامل

منبع پایان نامه درمورد نرم افزار، معادلات ساختاری، چند متغیره، جامعه آماری

میباشد و قسمت دوم شامل سؤالات مربوط به فرضیه‏ها میباشد. ۳-۴ روایی و پایایی پرسشنامه روایی: این تحقیق برای تعیین روایی، پرسشنامه در اختیار کارشناسان و متخصصان قرار گرفت تا میزان... متن کامل

منبع پایان نامه درمورد کسب و کار، تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، نیروی کار

و نقل در ایران کسب و کار الکترونیکی بر جهش صادراتی مؤثر است اما در سایر صنایع این تأثیر حاکم نیست. مجید‏هاشمی (۱۳۸۹) در این تحقیق تأثیر کاربرد تجارت الکترونیکی بر میزان صادرات... متن کامل

منبع پایان نامه درمورد کسب و کار، تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، بازاریابی

سرمایه گذاری‏هایی کرده است. (Http://www.ikco.com/fa/Brand.aspx) ۲-۳۵ سبد برند آیکو ایران خودرو در بخش خودرو سواری به منظور استفاده از مزایای همکاری با خودروسازان کلاس جهانی و تنوع بخشیدن به... متن کامل

منبع پایان نامه درمورد تولید خودرو، انقلاب اسلامی، صنعت خودرو، استراتژی

و سیاست اصلی شرکت بر مبنای تولید داخلی قطعات و خودکفائی مطرح گردید، که در این راستا شرکت‌های بلبرینگ، پیستون و ایدم تبریز و شرکت رضای مشهد و ریخته‌گری تأسیس شد. در سال ۱۳۵۳ با... متن کامل