منابع تحقیق درمورد مدیریت کیفیت جامع

دانلود پایان نامه

کیفیت خدمات، محل دریافت خدمات، خدمات پس ازفروش، . . . این می تواند از منبع اطلاعاتی و راهنمایی باشد برای ذینفعان (مدیران، سهامداران، محققان)، تا در تصمیم گیری هایشان موثر تر و موفق تر باشند تابرای باقی ماندن درعرصه رقابت و کسب مزیت نسبی پیروز شوند.
1392
احسان مقدم
و انوری
دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
2
عوامل مؤثر بر افزایش
کیفیت آموزشی
دوره های کارشناسی ارشد
دانشگاه آزاد دانشکده
علوم تربیتی
پژوهش حاضر حاکی از آن است که برخی از این عوامل عبارتند از: شیوه تدریس استادان، آموزش و پژوهش، تکنولوژی های نوین و توسعه حرفه ای استادان. روشن است که تنها شناسایی این عوامل کافی نیست، بلکه باید به سازماندهی آنها با توجه به تشخیص وضعیتشان در کیفیت آموزش دانشگاهی نیز توجه نمود.
1391
شهرکی پور
پژوهش در
برنامه ریزی
درسی
3
جایگاه مشارکت در
ارتقای کیفیت خدمات
: پارادایم نوین در تعامل
سازمان – مشتری
نتایج حاصل نشان داد، از دیدگاه هر دو گروه، ارباب رجوع با ارائه منابع سه گانه و تعامل مثبت با یکدیگر، در ارتقای کیفیت خدمات نقش دارند. همچنین یافته ها نشان داد، در هرچهار بعد، شکاف معنی داری بین انتظارات سازمان و عملکرد واقعی ارباب رجوع وجود دارد.
1390
ناظمی و همکاران
پژوهش نامه
مدیریت تحول
4
مدل عوامل مؤثر بر
کیفیت خدمات
بانکی
در نتیجه نه عامل به عنوان مهمترین عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات بانکی شناسایی شد. این نه عامل به ترتیب اهمیت عبارت اند از 1. رفتار کارکنان ؛ 2. شایستگی و مهارت کارکنان ؛ 3. نوآوری در خدمات بانکی ؛
4.سود و تسهیلات؛ 5. نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات بانکی؛ 6. امکانات فیزیکی بانک؛ 7. قابلیت اعتماد ؛ 8. تنوع در خدمات و 9. سهولت در خدمات.
1389
حسینی و قادری
چشم انداز
مدیریت
5
بررسی رابطه سیستم
مدیریت کیفیت و
بهره وری کارکنان
نتایج آزمونها نشان داد که سه شاخص آموزش، مشارکت و خلاقیت در جامعه مورد تحقیق با بهره وری کارکنان رابطه مستقیم دارند و نتیجه نهایی وجود رابطه بین سیستم مدیریت کیفیت و بهره وری کارکنان را مورد تایید قرار داد.
1388
عباسیان امیری
اولین همایش ملی
راهکارهای نوین تامین،
نگهداشت، انتقال و
توزیع فراورده های
نفتی
6
بررسی و به کارگیری
ابزارهای بهبود کیفیت
وبهره وری در صنعت
نتایج حاصل از این پژوهش نشان‌دهنده اهمیت به کارگیری ابزارهای بهبود کیفیت و ارتقاء بهره وری و تاثیر آن بر بهبود وضعیت کیفیت فرآیندها و بهبود شاخص های بهره وری می باشد. درنتیجه باید زمینه های لازم برای اجرا و پیاده سازی این تکنیک های نوین با هدف افزایش بهره وری و نهایتاً بهبود مستمر وضعیت کیفی در فضای کارخانجات صنعتی کشور فراهم گردد.
1387
معمایی
پایان‌نامه
کارشناسی ارشد
7
بررسی آموزش و میزان تاثیر آن بر بهبود کیفیت و ارتقاء بهره وری واحدهای صنعتی کوچک و متوسط
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین آموزش و بهره وری نیروی کار واحدهای صنعتی کوچک و متوسط رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین مهارت های فنی و وظیفه ای بر بهره وری نیروی کار واحدهای صنعتی کوچک و متوسط رابطه معناداری وجود دارد.
1386
شفیع خانی
پایان‌نامه
کارشناسی ارشد
8
بررسی نتایج اجرای مدیریت
کیفیت فراگیر درشبکه های
بهداشت ودرمان استان
همدان

به این نتایج دست یافتند که با اجرای روش مدیریت کیفیت جامع تغییرات مثبتی در فرهنگ سازمانی،کار تیمی،فرایند گرایی ورضایت مشتری ایجاد گردیده است.
1383
حمیدی وطبیبی
مجله علمی
دانشگاه علوم
گزشکی وخدمات
درمانی همدان
9
عوامل موثر در عدم
اجرا مدیریت کیفیت در
سازمان های ارائه کننده
خدمات بهداشتی و درمانی
کشور
به این نتیجه رسیدند که مشکلات ساختاری، مشکلات فرایندی،راهبردی ،ارزیابی و پایش عملکرد ونیروی انسانی جز عوامل موثر در عدم اجرا مدیریت کیفیت است و برای مشکلات فوق راهکار های از قبیل تغییر فرهنگ،تعهد مدیریت، نگرش رهبری خوب،پیشگیری و ارتقا مستمر ارائه کرده اند.
1382
درگاهی
ورضائیان
پایان نامه
کارشناسی ارشد
10
عنوان بررسی رابطه
مدیریت کیفیت جامع
(TQM) وعملکرد
شرکتهای پایدار
مالزی
براساس نتایج این پژوهش با بهره گرفتن از تحلیل عاملی اکتشافی مشخص شد که شش عامل رهبری موثر، بهترین شیوه، توجه به مشتری، تمرکز بر کارکنان، تمرکز بر جامعه و تمرکز بر بهره‌وری در TQM حائز اهمیت می‌باشد. عملکرد شرکت و اجرای برنامه‌های شرکت به میزان قابل توجهی تحت تاثیر تمرکز بر مشتری می‌باشد و رهبری در درون ساختار مدیریت کیفیت جامع (TQM) موثرترین عامل می‌باشد، در حالی که بر عملکرد شرکت تاثیر می‌گذارد. بهترین شیوه و تمرکز بر ذینفعان نیز باید در شرکتها اجرا شوند تا به بهترین عملکرد دست یافت. درنهایت نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که بین مدیریت کفیت جامع (TQM) و عملکرد شرکتها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
2011
ادریس
Inter
national
Journal
of Business
and
Society
11
بررسی رابط بین
اثربخشی مدیریت کیفیت

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مرتبط :   پایان نامه رایگان مدیریت :کارکردهای اجرایی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

و بهره‌وری کل عوامل
نتایج این پزوهش حاکی از آن است که مدیریت کیفیت جامع یک ابزار قابل اعتماد و معتبر برای پیش‌بینی بهره‌وری کل عوامل می‌باشد. رهبری و حمایت مدیریت باعث ایجاد برنامه‌های باکیفیت و بهبود مستمر کیفیت می‌گردد و اثر مثبت و قابل توجهی بر بهره‌وری کل عوامل دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که شرکتها با منابع محدود باید توجه بیشتری بر عناصر مدیریت کیفیت برای دستیابی به بهره‌وری بالاتر داشته باشند.
2011
برکیک
و دوندور
African
Journal
of Business
Management
12
بررسی یک مدل نظری
جهت پیاده سازی
مدیریت
کیفیت در یک محیط
خودکار
به بررسی یک مدل نظری جهت پیاده سازی مدیریت کیفیت در یک محیط خودکار پرداخته است واز معادلات ساختاری برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده درسازمان ها در سراسر ایالات متحده امریکا استفاده کرده ویک مدل در جهت ایجاد چارچوبی برای درک مدیریت کیفیت در اختیار فعالان کیفیت ومحققان قرار داده است.
2009
فرانکس
International
Journal of
Control and
Automation
13
رابطه مدیریت کیفیت
بر سودآوری
به رابطه مدیریت کیفیت بر سودآوری پرداخته اند وبا مقایسه 31 شرکت که برنده جایزه کیفیت ملی برزیل بوده اند در دوره قبل و بعد از پذیرش مدیریت کیفیت به این نتیجه رسیدند که مدیریت کیفیت یک منبع استراتژیک است که باعث ایجاد مزیت رقابتی وافزایش سودآوری میگردد.
2008
پیگنانیلی
و همکاران
Quarterly
Journal of
Economics
14
مدیریت کیفیت
جامع و عملکرد ، نقش
حمایت سازمان و حمایت
از همکار
نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ارتباط مثبت و معناداری بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکت وجود دارد. همچنین حمایت سازمانی و حمایت همکارا نقش تعدیلی بین رابطه مدیریت کیفیت جامع و عملکرد دارند.
2007
جوینر
International
Journal of
Quality &
Reliability
Management
15
بررسی اثر مدیریت
کیفیت بر عملکرد
کسب وکار در
صنایع تایوان
به بررسی اثر مدیریت کیفیت بر عملکرد کسب وکار در صنایع تایوان پرداخته‌اند وتجزیه وتحلیل داده های شرکت های بزرگ وکوچک نشان دهنده رابطه ای بین مدیریت کیفیت وعملکرد کسب وکار از طریق اثرات مستقیم وغیر مستقیم هفت مفهوم مدیریت کیفیت بر سه سطح مختلف عملکرد کسب وکار است.
2006
اوو و همکاران
Evidence
from Taiwan
Information
-Related
Industries
16
عنوان بررسی رابطه
بین استراتژی سازمان،
مدیریت کیفیت
جامع(TQM) و عملکرد
سازمان با تاکید بر نقش
میانجی مدیریت
کیفیت جامع
نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که رابطه مثبت و معناداری بین استراتژی سازمان، مدیریت کیفیت جامع(TQM) وجود دارد. همچنین بین مدیریت کیفیت جامع(TQM) و کیفیت محصول رابطه معناداری وجود دارد. بین مدیریت کیفیت جامع(TQM) و نوآوری محصول رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین مدیریت کیفیت جامع(TQM) و نوآوری روند رابطه معناداری وجود دارد. درنهایت بین مدیریت کیفیت جامع(TQM) و سه معیار عملکرد رابطه معناداری وجود دارد. یعنی با وجود مدیریت کیفیت جامع(TQM) می‌توان به سطح بالایی از عملکرد دست یافت.
2006
پراژوگو
و همکاران
European
Journal of
Operational
Research
فصل سوم
روششناسی تحقیق
3-1-مقدمه
انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدفها، ماهیت و موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه‌ و روشی را اتخاذ کند تا او را هرچه دقیق‌تر، آسان‌تر و سریع‌تر و ارزان‌تر در دستیابی به پاسخهایی برای پرسشهای تحقیق مورد نظر کمک کند ( نادری و دیگران، 1373:ص63).
3-2-طرح تحقیق
موضوعات و مسائل مربوط به طرح تحقیق عبارتند از: محل انجام مطالعه (محیط مطالعه)، نوع مطالعه، میزان مداخله محقق در مطالعه (میزان دخالت محقق)، مدت مطالعه (افق زمانی) ، سطح تحلیل (واحد تجزیه و تحلیل) و همین طور تصمیم‌گیری در مورد نمونه (طرح نمونه‌گیری)، چگونگی جمع‌آوری داده‌ها ، نحوه سنجش متغیرها و چگونگی تحلیل داده‌ها برای آزمون فرضیه‌ها (تجزیه و تحلیل داده‌ها).
3-2-1-نوع تحقیق
پژوهش‌ حاضر پژوهشی کاربردی – توصیفی است. تحقیق کاربردی در جستجوی دستیابی به یک هدف علمی است و تأکید آن بر تأمین سعادت و رفاه توده مردم و مطلوب بودن فعالیت است. یافته‌های تحقیق کاربردی به میزان بسیار زیادی قائم به زمان و مکان هستند ( دلاور، 1373: ص25).
نوع مطالعه انجامگرفته درخصوص شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقا کیفیت گروه هتل های هما از دیدگاه کارکنان و مشتریان ، توصیفی-پیمایشی است. در این گونه از تحقیقها محقق مساله تحقیق را در قالب پرسشنامه طرح ریزی نموده و از پاسخگویان برای جمع آوری داده ها استفاده می نماید(Neuman, 2005).
3-2-2-هدف تحقیق
هدف از این تحقیق شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء کیفیت گروه هتل های هما از دیدگاه کارکنان و مشتریان بوده و نتایج آن قابل استفاده در سایر سازمانها و مؤسسههای دولتی میباشد.
3-2-3-میزان دخالت محقق
میزان دخالت محقق در تحقیقاتی از این نوع بسیار اندک است. این نوع تحقیقات در محیط طبیعی سازمان همراه با حداقل دخالت محقق در جریان طبیعی حوادث صورت می‌گیرد.
3-2-4-افق مقطعی
تحقیق حاضر از نوع بررسی مقطعی است که جمع آوری داده های آن در مقطع زمانی سال 1393 انجام گرفته است. بررسی مقطعی نوعی بررسی است که در آن داده‌های اطلاعاتی یک باره در طی یک دوره چند روزه یا چند هفته یا
چند ماه به منظور پاسخ به پرسش یک پژوهش جمع‌آوری می‌شود.

 
 
3-3-ابزار گردآوری داده ها
با توجه به نوع اطلاعات لازم در انجام این تحقیق از ابزارهای متنوع شامل بررسی اسناد و مدارک موجود (روش کتابخانه‌ای) و بررسی میدانی با بهره گرفتن از پرسشنامه برای جمع‌آوری اطلاعات استفاده خواهد شد.دو پرسشنامه محقق ساخته برای انجام بررسی حاضر مورد استفاده قرار گرفت. پرسشنامه عوامل موثر برارتقای کیفیت با 20 گویه و پرسشنامه سنجش کیفیت از دیدگاه مشتریان با16 گویه طراحی گردید.
3-4-جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر دو گروه هستند: کارکنان این مجموعه و مهمانهای این هتلها در سال 1393.
گروه اول، پاسخگویان به پرسشنامه عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت اند که شامل کلیه کارکنان گروه هتلهای هما هستند که دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی اند.از بین 775 نفر ،581 نفر از کارکنان این مجموعه دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی هستند.براساس جدول مورگان تعداد 234 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید.
گروه دوم مشتریان این هتلها در سال 1393 هستند.با توجه به آنکه تعداد مشتریان این مجموعه در سال قبل 234000 بوده اند،تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه آماری در نظر گرفته شدند تا به پرسشنامه سنجش کیفیت پاسخ دهند.
3-5-روش تجزیه و تحلیل داده ها
پس از جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و طبقه بندی آنها، ‌جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات،از روش های مختلف آماری استفاده می شود. روش های آماری مورد استفاده در این تحقیق شامل فنون آمار توصیفی (شامل جداول فراوانی ، مقیاس لیکرت و …) و فنون آمار استنباطی شامل رگرسیون است. نرم افزار مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز نرمافزار SPSS است .
3-6- پایایی (Reliability)
پایایی یک سنجه ، ثبات و سازگاری مفهوم مورد سنجش را نشان می‌دهد و به ارزیابی «درستی و خوب بودن » یک سنجه کمک می‌کند (دانایی فرد و دیگران ، 1383 : ص 316).
3-6-1- ثبات سنجه‌ها
توانایی یک سنجه برای حفظ ثبات در طی زمان ( علیرغم شرایط غیر قابل کنترل آزمون و وضعیت پاسخ دهندگان ) شاخصی از اثبات و آسیب پذیری کم آن در برابر تغییرات است. این توانایی برازش ابزار اندازهگیری است زیرا هر زمان که اندازه گیری صورت گیرد نتایج امر حاصل می‌شود. برای آزمون پایایی سنجه ها دو راه وجود دارد : پایایی باز آزمون و پایایی به شکل موازی (همان، ص 317).
3-6 -2- سازگاری درونی سنجه ها
سازگاری درونی سنجه ها شاخصی است از تجانس بندها در سنجه که مفهوم را انعکاس می‌دهند . به عبارت دیگر ، بندها باید با همدیگر به عنوان یک مجموعه عمل کنند و به طور مستقل مفهوم یکسانی را اندازهگیری کنند به گونه ای که پاسخ دهندگان معنای کلی یکسانی را برای هر یک از مؤلفه ها قایل شوند. سازگاری می‌تواند از طریق روائی دو نیمهکردن مجموعه سوالهای پرسشنامه یا سنجه و روائی سازگاری بین خود سوالها یا طبقات آزمون شود .ضریب آلفای کرونباخ نوعی ضریب پایایی است که نشان می‌دهد چگونه اجزاء در یک مجموعه ، به نحو مناسب به یکدیگر همبسته شده‌اند . آلفای کرونباخ در قالب میانگین همبستگی ای درونی میان اجزاء سنجش کننده مفهوم محاسبه می‌شود (همان، ص 318).
فرمول مورد استفاده برای محاسبه آلفای کرونباخ :
k : تعداد گویه‌های پرسشنامه
: واریانس هر سوال
: واریانس مجموعه سوالات
در تحقیقات علمی پرسشنامهای، اعتبارهای کمتر از 6/0، معمولاً ضعیف تلقی می شود، دامنه 7/0 قابل قبول و بیش از 8/0 خوب تلقی میشود. البته هر چه ضریب اعتبار به عدد یک نزدیکتر شود بهتر است (سکاران، 1380،ص 385). باتوجه به ضرایب بدست آمده هر دو پرسشنامه دارای پایایی مناسبی جهت انجام تحقیق است.
جدول3-1: مقدارضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه عوامل مؤثر
ضریب آلفای کرونباخ
تعداد سوالات
814/0
20
جدول3-2: مقدارضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه کیفیت خدمات
ضریب آلفای کرونباخ
تعداد سوالات
783/0
16
3-7- روایی ( Validity)
روایی ، قدرت یک وسیله سنجش در پیش‌بینی و

دیدگاهتان را بنویسید