Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

معرفی مدل های مختلف سرمایه فکری و روش سرمایه فکری مستقیم

بلهروش سرمایه سازی بازار: تمایز بین ارزش بازار و ارزش دفتریکمیهزینه های واقع شده در گذشتهبلهروش سرمایه فکری مستقیم: بازار، دارایی فکری، فناوری، دارایی های…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری و فرآیند تحلیل شبکه ای

سرمایه انسانی به میزان ارزش، مهارت ها و تجاربی که افراد در سازمان ها دارا می باشند اطلاق می گردد (روس و همکاران ، 1997)….

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

تعاریف مختلف سرمایه فکری و دارایی های نامشهود

2-1-1-2- سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس بنتیس سرمایه فکری را به عنوان مجموعه ای از دارایی های نامشهود (منابع، توانایی ها و رقابت) تعریف می…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

محاسبه سرمایه فکری با استفاده از مدل پالیک و روش های برگشت دارایی ها

تفاوت برآورد شده بین ارزش بازاری سرمایه یک شرکت و حقوق صاحبان سهام بعنوان ارزش سرمایه فکری و یا دارایی های نامشهود می باشد. 3-6-2-…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

نظریه های مربوط به سرمایه فکری و مدل های طبقه بندی سرمایه فکری

2-8- قلمرو زمانی تحقیقدورۀ زمانی این پژوهش، 5 ساله از ابتدای سال 1383 تا انتهای سال 1387 است. 3-8- قلمرو موضوعی تحقیقدر این پژوهش ،…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

روش های اندازه گیری سرمایه فکری و نظریه های مربوط به سرمایه فکری

2-2- بخش اول : نظریه های مربوط به سرمایه فکری 1-2-2- تعاریف مختلف سرمایه فکری 3-2- بخش دوم : مدل های طبقه بندی سرمایه فکری…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری و روش های اندازه گیری سرمایه فکری

«سویبی» طبقه بندی خود را به صورت ساختار داخلی، ساختار خارجی و شایستگی کارکنان ارائه کرده است. این طبقه بندی بنام ناظر دارایی نامشهود معروف…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منبع تحقیق درباره طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری و روش های اندازه گیری سرمایه فکری

مکنا ، بیان می کند که سه گام برای برقرای روابط با محیط وجود دارد :درک محیط همگام شدن با محیط برقراری روابط با محیط…

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منبع تحقیق درباره مروری بر سرمایه فکری و مدیریت منابع انسانی

در پایان باید گفت که پیدایش اقتصاد دانشی باعث افزایش معروفیت سرمایه فکری به عنوان یک موضوع تحقیقاتی و کسب و کار شده است ….

Continue Reading...
Posted in دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

منبع تحقیق درباره تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری و ادبیات مرتبط با سرمایه فکری

لین ، اصطلاح رویه و امور جاری کاری را جایگزین عنوان سرمایه ساختاری دانسته و آن را شامل خط مشی ، فرهنگ ، سیستم های…

Continue Reading...