دانلود پایان نامه مدیریت در مورد مدیریت کیفیت جامع

دانلود پایان نامه

: واریانس مجموعه سوالات

در تحقیقات علمی پرسشنامهای، اعتبارهای کمتر از 6/0، معمولاً ضعیف تلقی می شود، دامنه 7/0 قابل قبول و بیش از 8/0 خوب تلقی میشود. البته هر چه ضریب اعتبار به عدد یک نزدیکتر شود بهتر است (سکاران، 1380،ص 385). باتوجه به ضرایب بدست آمده هر دو پرسشنامه دارای پایایی مناسبی جهت انجام تحقیق است.
جدول3-1: مقدارضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه عوامل مؤثر
ضریب آلفای کرونباخ
تعداد سوالات
814/0
20
جدول3-2: مقدارضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه کیفیت خدمات
ضریب آلفای کرونباخ
تعداد سوالات
783/0
16
3-7- روایی ( Validity)
روایی ، قدرت یک وسیله سنجش در پیش‌بینی و اندازه گیری چیزی است که برای سنجش و برآورد آن طراحی شده است . برای وضوح موضوع ، می‌توان آزمونهای روایی را تحت سه عنوان کلی گروهبندی کرد:
3- 7- 1- روایی محتوا
روایی محتوا ایجاد اطمینان می‌کند که همه ابعاد و مؤلفه هایی که می‌توانند مفهوم مورد نظر ما راانعکاس دهند درآن سنجه وجود دارد. هر چه وجود این ابعاد و مؤلفه‌ها در سنجه جهت انعکاس مفهوم، بیشتر باشد، ‌روایی محتوی بیشتر می‌شود. پرسشنامه مورد استفاده در تحقیق حاضر از بعد محتوا، روائی خوبی داشته است .
3- 7- 2. روائی وابسته به معیار
روائی وابسته به معیار وقتی ایجاد می‌شود که سنجه مورد نظر، افراد را بر اساس معیاری که انتظار پیش بینی آنها می‌رود ، متمایز سازد .
3- 7- 3- روائی سازه ( مفهومی‌)
روایی سازه مشخص می کند که نتایج بدست آمده از کاربرد سنجه‌ها تا چه حدی با تئوریهای که آزمون بر اساس آن طراحی شده ، سازگاری دارد. از این جنبه نیز (با توجه به نتایج بدست آمده که در فصلهای بعدی بیان می‌شود)‌، پرسشنامه دارای روائی خوبی بوده است.
منابع و مآخذ
– احسان مقدم، احسان و نوری، علیرضا(1392). شناسایی عوامل کلیدی مؤثر براجرای سیستم کیفیت خدمات در سازمانها، دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها.
– اقدامی گرگری، رشید(1386). کنترل کیفیت آماری،
http://www.azertextile.com/quality%20control_farsi.
_ پروکوپنکو، جوزف ، نورث، کلاوس ؛ مدیریت بهره وری و کیفیت / انتشارات کارآفرینان بصیر ، 1389صص 75-90.
– حسینی ، میرزا حسن و قادری، سمیه (1389). مدل عوامل موثر بر کیفیت خدمات بانکی،چشم انداز مدیریت بازرگانی،شماره3،پیاپی 36،ص 89-115.
– حمیدی،یدالله، طبیبی،1383. سید جمال الدین .بررسی نتایج اجرای مدیریت کیفیت فراگیر در شبکه های بهداشت و درمان همدان81-1379 . مجله علمی دانشگاه علوم گزشکی و خدمات درمانی همدان.
– درگاهی، حسین، رضائیان، مصطفی.1382. عوامل مؤثر در عدم اجرای مدیریت کیفیت در سازمان های ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی کشور و ارائه راهکار های لازم جهت رفع آن ها. طب و تزکیه.
– دژخواه، احمد(1391). عوامل موثر در ارتقاء کیفیت سازمان، اقتصاد و تعاون، دوره جدید، خرداد 1391، شماره 129، صص167-168.
-رضازاده، ابراهیم ، رضائی زاده ، یعقوب. (1391). نقش استقرار عملکردکیفیت (QFD) در بهبود خدمات پستی (پست پیشتاز) ، پایان نامه کارشناسی پست ، دانشکده علمی کاربردی پست و مخابرات.
– ریاحی محسن ، «مقاله مدیریت کیفیت» صنعت آذرآب، شماره 30، 1373،صص
-زمردیان،اصغر، «مدیریت کیفیت جامع، مفاهیم، اصول، فنون و روش های اجرایی»، مؤسسه مطالعات و برنامه‌ریزی آموزشی، تهران، 1373، چاپ اول
-سلمانی،داوود، «جزوه درسی کیفیت»، دانشکده مدیریت تهران، 1378،صص 38.
– شهرکی پور، حسن(1391). عوامل مؤثر بر افزایش کیفیت آموزشی دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد دانشکده علوم تربیتی، پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال نهم، دوره دوم، شماره 7 ، پیاپی 34.
-عالمی، مهرداد ؛ بررسی کاربردی سیستم مدیریت کیفیت ، انتشارات آرویج 1386.
– عباسیان، محسن، و علی نقی امیری، 1388، بررسی رابطه سیستم مدیریت کیفیت و بهره وری کارکنان ( شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم)، اولین همایش ملی راهکارهای نوین تامین، نگهداشت، انتقال و توزیع فراورده های نفتی، تهران، http://www.civilica.com/Paper-SITD01-SITD01_058.html
– کرباسیان،محمد حسن.(1390). آموزش گام به گام کیفیت، مرکز آموزش شرکت پست،صص1-62.
-کزازی ، ابوالفضل (1388). مدیریت کنترل کیفیت فراگیر ( نگرشی کاربردی) ، مرکز آموزش مدیریت دولتی.
– کیامنش،علیرضا(1382)،روش های آماری در علوم تربیتی و روان شناسی،چاپ دوم ،نشر بدر، ص 75 .
– ماهنامه داخلی گروه هتل‌های هما – بهمن ماه ۱۳۹۱.
– مهربان،رضا، «مدیریت کیفیت جامع (روش اجرایی پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع) نشرالبرز، تهران، 1376.صص17
– موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، «جزوه استاندارد ایران ایزو9001، دی 1374. چاپ اول

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مرتبط :   زوجه

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

– معمایی، الف (1387) بررسی و به کارگیری ابزارهای بهبود کیفیت وبهره وری در صنعت(مجتمع صنایع چوب و کاغذ مازندران)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد نیشابور.
– ناظمی، شمس الدین و همکاران(1390). جایگاه مشارکت در ارتقای کیفیت خدمات:پارادایم نوین در تعامل سازمان- مشتری، پژوهش نامه مدیریت تحول ، سال سوم، شماره 6.
-Brkic, V.S, Dondur, N, (2011), The relationship between effectiveness of quality management and total factor productivity, African Journal of Business Management Vol.5 (22), pp. 9200-9213.
– Franks PhD. Pr Eng. 2009. A Theoretical Model for Implementing Quality Management in an Automated Environment. International Journal of Control and Automation. NO.2,VOL.2.

 
 
-Idris, F, (2011). Total Quality Management (TQM) and Sustainable Company: Examinig The relationship in Malaysian firms, International Journal of Business and Society, Vol. 12 (1), PP 31-52.
-Gronroos, C. (2000). Service management and marketing: a customer

دیدگاهتان را بنویسید