رشته مدیریت-دانلود پایان نامه درباره خرید مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه

ف محصولات نانو داشته اند. .با توجه به نتایج آمار توصیفی فصل چهارم مشاهده شد میانگین نظرات گروه های تحصیلی مختلف برای محصول بسیار به هم نزدیک بوده، در نتیجه نقش سن در اهمیت دادن به متغیر محصول بی تاثیر بوده است. برای متغیر قیمت میانگین نظر گروه سنی بین 40 تا 50 سال از سایر گروه ها بالاتر بوده و گروه بین 30 تا 40 سال وبین 20 تا 30 سال و بین 50 تا 60 سال در مکانهای بعدی اهمیت دادن میباشند.برای متغیر توزیع گروه سنی 30 تا 40 سال از سایر گروه های سنی بالاتر بوده وگروه های سنی بین 40 تا 50 سال و بین 20 تا 30 سال و بین 50 تا 60 سال در مکان های بعدی میباشند.برای متغیر ترفیع میانگین نظرات تقریبا با هم برابر بوده است.در نتیجه میتوان گفت عامل سن تا حدی تاثیر گذار بوده است.
5-2-2)یافته های مربوط به فرضیه های آماری

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جدول5-1)نتایج مربوط به فرضیه های اصلی
نتایج
p-value
سطح معناداری
فرضیات اصلی
شماره
تایید
000/0
بین عامل محصول و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط معناداری وجود دارد
اول
رد
312/0
بین عامل قیمت و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط معناداری وجود دارد
دوم
تایید
000/0
بین عامل توزیع و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط معناداری وجود دارد
سوم
تایید
000/0
بین عامل ترفیع و رفتار خرید مصرف کنندگان نانویی ارتباط معناداری وجود دارد
چهارم
یافته های مربوط به رتبه بندی عوامل موثر
با توجه به جدول4-12) رتبه بندی عوامل موثر به ترتیب برابر است با : محصول ، توزیع ، ترفیع
5-3) بحث در مورد یافته ها و مقایسه نتایج با مبانی نظری و نتایج تحقیقات پیشین
توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده، نشان دهنده این است که عوامل آمیخته بازاریابی بر رفتار خرید محصولات نانویی تاثیر معناداری دارد. از آنجاییکه در این تحقیق ،پژوهشگر قصد به پی بردن به وجود رابطه ای بین این چهار متغیر با رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو دارد و با توجه به مبانی نظری این تحقیق چهار فرضیه وجود دارد.
با توجه به نوظهور بودن فناوری نانو و اینکه تا کنون نه تنها در ایران بلکه در سطح بین المللی نیز پژهشی در این مورد صورت نپذیرفته است امکان مقایسه بین نتایج فرضیات این تحقیق با سایر تحقیقات پیشین میسر نمی باشد . در ادامه به اختصار به بحث در سایر تحقیقات آمیخته بازاریابی در مورد محصولات دیگر پرداخته خواهد شد.
فرضیه اول بیانگر این بود که بین عامل محصول آمیخته بازاریابی و رفتار خرید مصرف کنندگان ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر دال بر تأیید این فرضیه و عدم وجود رابطه معنادار و مثبت بین متغیر مستقل محصول و متغیر وابسته رفتار خرید مصرف کننده می باشد.مطابق با مبانی نظری تحقیق (کاتلر، 1385) نیز با تمرکز بر اجزای عامل محصول می توان به احساسات مصرف کننده نفوذ کرد و نقشی موثر در خرید کالا ایفا شود.نتایج این فرضیه با پژوهش مهرانی و همکاران (1388) تحت عنوان بررسی تاثیر عنصر محصول آمیخته بازاریابی بر افزایش فروش شرکتهای خودروسازی پرداختند مطابقت دارد آن ها نشان دادند که بین عنصر محصول و افزایش فروش شرکت پارس خودرو ، رابطه مستقیم وجود دارد و میزان تاثیر اجزاء عنصر محصول بررفتار خرید مصرف کنندگان سهم بسیار بالایی دارد و همچنین با نتایج پژوهش اسپیس و سیلایو (2004) مبنی بر اینکه بسته بندی که یکی از اجزای محصول است بر قصد خرید مصرف کنندگان مؤثر بوده است ،هم راستا می باشد
فرضیه دوم بیانگر این بود که بین عامل قیمت آمیخته بازاریابی و رفتار خرید مصرف کنندگان ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر مبنی بر عدم تأیید این فرضیه و وجود رابطه معنادار و مثبت بین متغیر مستقل قیمت و متغیر وابسته رفتار خرید مصرف کننده می باشد . قیمت فروش یک ابزار حساس و با اهمیت ترکیب عناصر بازاریابی است. قیمت فروش شامل لیست قیمت، تخفیفات، تخفیفات فوق العاده، زمان پرداخت و شرایط اعتبار می باشد و از عوامل مهمی است که پذیرش مصرف کننده را تحت تاثیر قرار میدهد . نتیجه ی این فرضیه مبنی بر نبود رابطه معنادار بین قیمت و رفتار خرید مصرف کننده ، در بررسی ابتدایی با مبانی نظری سازگاری ندارد .و با تاملی بیشتر بر شرایط فعلی حاکم بر جامعه و نظرات مصرف کنندگان که اکثریت به بی ثباتی قیمت ، نبود قیمت رقابتی و …. اشاره دارند پی میبریم که در این شرایط فعلی قیمت عامل تاثیرگذاری بر خرید مصرف کننده نیست و به دلیل نبود اعتماد و اطمینان به قیمت محصولات ، این عامل رابطه معنی داری با خرید ایشان در زمینه محصولات نانویی ندارد.

 
 
فرضیه سوم بیانگر این بود که بین عامل توزیع آمیخته بازاریابی و رفتار خرید مصرف کنندگان ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر حاضر دال بر تأیید این فرضیه و وجود رابطه معنادار و مثبت بین متغیر مستقل توزیع و متغیر وابسته رفتار خرید مصرف کننده می باشد. کانالهای توزیع، پوشش کالا، جور بودن کالا، نقاط عرضه، موجودی کالا و حمل و نقل همگی از اجزا توزیع می باشند.مطابق با پژوهش چیکوچ و فلچر(2012) زیر ساخت های حمایتی ضعیف نظیر تسهیلات انبارداری مخابرات و حمل و نقل ، کانال های توزیع شرکتها را هم زمان بر وهم گران تر میسازد و باعث عدم دسترسی مصرف کنندگان به محصولات و در نتیجه عدم خرید می شود و اگر این زیر ساختها ی حمایت به درستی طراحی و ساماندهی گردند با عث سهولت در دستیابی مصرف کننده به محصولات می شوند و فرضیه سوم این تحقیق با مبانی نظری و این پژوهش همراستا می باشد.
فرضیه چهارم بیانگر این بود که بین عامل ترفیع آمیخته بازاریابی و رفتار خرید مصرف کنندگان ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج به دست آمده از تحقیق حاضر حاضر دال بر تأیید این فرضیه و وجود رابطه معنادار بین متغیر مستقل ترفیع و متغیر وابسته رفتار خرید مصرف کننده می باشد و با توجه به ضریب منفی آن در معادله ی رگرسیونی نشان دهنده ی این مطلب است که هنگام افزایش در عوامل ترفیع با کاهشی در رفتار خرید مصرف کننده مواجه می شویم . یافته‌های تحقیق عزیزخانی و خدادای(1387) در پژوهشی حاکی از تاثیر منفی هزینه‌ تبلیغات( که از اجزای عامل توزیع می باشد)برارزش نامشهود واحد تجاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود وبه علت اینکه عامل ترفیع در این پژوهش اجزا رسانه و تبلیغات و مشابه آنرا را شامل می شود با نتیجه ی تحقیق حاضر همخوانی دارد و با نتایج پژوهش زی هااُ(1977) که ازدحام تبلیغاتی ، تاثیری منفی بر نگرش نسبت به رسانه دارد ، هم راستا می باشد ولی با نتایج پژوهش کلو و همکاران(2006) که تاثیر تبلیغات مناسب برای محصول را بر قصد خرید مشتریان تأیید نمودند ، سازگاری ندارد.
5-4) محدودیت های موجود
در هنگام انجام هر تحقیق، محدودیت هایی نیز بر سر راه محقق قرار می گیرد که تحقیق حاضر نیز از آن مستثنی نیست. عمده ترین محدودیتهای تحقیق حاضر در ذیل آورده شده:
نبود سابقه ی تحقیقاتی پیرامون موضوع و محصولات نانویی
ناشناخته بودن فناوری نانو برای عموم و مصرف بسیار کم محصولات نانویی در سطح جامعه
5-5) کاربردهای نتایج و استفاده کنندگان از آنها
الف) کاربردهای نتایج
-کاربرد و استفاده از نتایج در بخش های بازاریابی و سیاست گذاری سازمانها و شرکت های بازرگانی که فعالیت ها ی تجاری در زمینهی نانو دارند و سازمانها و شرکت های بازرگانی غیر فعال که در زمینه ی محصولات مشابه ولی غیر نانویی فعال اند( برای آگاهی از زمینه ی کاری و ابزارهای رقبایشان در حیطه ی نانو)
– کاربرد در حوزه ی سیاست گذاران دولتی و خصوصی که در این سالهای اخیر درصدد تجاری سازی نانوفناوری بر آمده اند و همچنین حوزه هایی که به هدف بالابردن سطح آگاهی و فرهنگ افراد جامعه از این نوع فناوری ها تشکیل گردیده اند.
ب) استفادهکنندگان از نتایج
– تحلیل گران بازارهای مصرفی و تجاری
– برنامه ریزان و فعالان برنامه راهبردی نانو
– اساتید و دانشجویان مدیریت
5-6) پیشنهادها

-به محققین و طراحان محصول و اجزا آن پیشنهاد میشود که با کمک فناوری نانو به سبکی نوین در محصول ،بسته بندی و….دست یابند، تا با داشتن کارایی بیشتر و ارائه مزایای اضافی،رضایت مشتریان و انگیزهی بیشتر خرید این دسته از محصولات را موجب گردند.
-به دولت و سیاستگذاران و افراد ذی نفوذ پیشنهاد میگردد تا با اتخاذ تصمیماتی درست ، موجبات ثبات قیمت در مواد اولیه و نهایی، محصولات گردند و نظارت بر قیمت گذاری و اجرای صحیح آنرا در اولویت امور قرار دهند.
-به شرکتها و سازمانهایی فعال در تجاری سازی محصولات نانویی پیشنهاد میگردد تا با داشتن نمایندگیهای معتبر و مستقیم و ایجاد کانالهای توزیع الکترونیکی و سهولت دسترسی در استفادهی از آن کانالها و بهبود زیر ساختهای ارتباطی، موجبات در دسترس قرار دادن محصول نزد مشتریان گردند.
– به صاحبان رسانه پیشنهاد میگردد باداشتن الگوهایی مانع از تبلیغات نابجا و دور از واقعیت گردند.
-به شرکتهای تولید کنندهی محصولات نانویی پیشنهاد میگردد با ارائهی تبلیغاتی واقعی و همراه با کم و کاستی ها و معایب و مزایا و با بهره گرفتن از ابزارها و رسانه های متفاوت در جهت آموزش و فرهنگ سازی استفاده از محصولات نانویی ، باعث بهرهمند شدن افراد از مزایای آن گردند.
5-7) پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی
-محققین علاقمند می توانند هر کدام عوامل را به صورت جداگانه و به حالت موشکافانه تر مورد بررسی قرار دهند.
-از سایر مدل های آمیخته بازاریابی که در این پژوهش از آنان نام برده شد ، بهره گیرند.
– این پژوهش از مدل چهار عاملهی آمیخته بازاریابی مک کارتی برای تاثیر بر روی رفتار خرید مصرف کنندگان استفاده کرده است لذا سایر محققان میتوانند از مدلها و تقسیم بندیهای دیگر اندیشمندان و صاحب نظران که موثر بر رفتار خرید است، استفاده نمایند.
-بررسی نقش عوامل محیطی( اجتماعی، سیاسی، فرهنکی، اقتصادی) همچون : نقش فرهنگ سازی استفاده از فناوریهای روز دنیا و کنار گذاشتن روش های سنتی، نقش سیاستهای دولت در واردات مواد اولیه یا سایر عوامل مرتبط با این فناوری را برای بررسیهای آتی انجام دهند.
فهرست منابع
احمد آبادی، زارع،حبیب ؛ طاهری دمنه ،محسن.(1388).ارائه چارچوبی برای اخلاق گرایانه در نانو فناوری، اخلاق در علوم و فناوری،3و4. صص115-102
آذر، عادل و مومنی، منصور، (1384)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت، چاپ هشتم
برقی، حمید ؛ کاظمی ،زینب . سوری ، فرشاد . مسیبی، سمانه (1391) برنامه ریزی منطقه ای، 6، تابستان ، صص 15-25
بلوریان تهرانی، محمد. (1377).بازاریابی و مدیریت بازار. انتشارات موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
جان سی موون، میشل اس0 مینور ، (1388) رفتار مصرف کننده .(حیدرزاده ،کامبیز ).قزوین :انتشارات دانشگاه آزاد قزوین(1988)
حسینی،حمید؛ رضوانی، مهران (1388 )، مدلسازی آمیخته بازاریابی فازی، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره ۵۱ ، تابستان ، صص241-277
خاکی،غلامرضا.(1390)، روش تحقیق در مدیریت،انتشارات بازتاب، چاپ ششم
درگی، پرویز(1384) طراحی آمیزه بازاریابی ،تدبیر ،شماره 161،صص 54 – 56
دعایی ،حبیب اله؛کاظمی، مصطفی و حسینی رباط ، سیده منصوره، (1390) .تحقیقات بازاریابی نوین ، 2، تابستان، صص 93-104
رضوانی، مهران؛طالبی ، کامبیز و توکلیان ، سعید(1390)، مطالعات راهبردی،7، پاییز ،صص 98-83
روستا، احمد ؛ ونوس ،داور و ابراهیمی، حمید (1380)، مدیریت بازاریابی، انتشارات سمت
سالار ، جمشید (1385)، رابطه ی آمیخته بازاریابی و رفتار مصرف کننده ، تدبیر ،176 ، دی ، صص 59 – 64
ستاد نانو، (1380)، ماهنامه فناوری نانو، شماره 1، آبان ، ص 44
شاه حسینی ،محمدعلی ؛ اخلاصی ، امیر و رحمانی ، کمال (1390). تحقیقات بازاریابی نوین ، 3، پاییز و زمستان ،صص 63-78
صالحی، سعید؛( 1389) ، کاربرد نانوتکنولوژی در ساخت صنایع گوناگون، ماهنامه نفت پارس.88 ،اذر، ص26
صحت ، سعید . باجمالوی رستمی، حمیده . کشکولی ، محبوبه .(1391)، مدیریت بازرگانی ،12 ،تابستان ،ص 71
کاتلر، فیلیپ،؛ مدیریت بازاریابی، ترجمه بهمن فروزنده(1385)، انتشارات نشر آموخته
کاتلر، فیلیپ؛آرمسترانگ ،گری. اصول بازاریابی، ترجمه بهمن فروزنده(1386)، انتشارات نشر آموخته
کمالی، کامل؛ دادخواه ،محمدرضا.(1384) بازاریابی و مدیریت بازار، انتشارات شهر آشوب
کاوسی کوشکی، ولی اله (1388) شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر امیخته بر بازارسازی ماهی پرورشی از دیدگاه مصرف کنندگان در شهر بجنورد. پایان نامه کارشناسی ارشد. نیشابور دانشگاه آزاد اسلامی
گلابی،امیر محمد ؛ حسینی ،خداداد . رضوانی، سید حمید. یدالهی، مهران و فارسی،جهانگیر(1389).چشم انداز مدیریت بازرگانی، 35، تابستان ، ص 27
موسی نژاد، مونا؛( 1385)، فناوری نانو، مجله گسترش صنعت.173 ،دی، ص13
هومن ،حیدرعلی؛(1388) شناخت روش علمی در علوم رفتاری ،انتشارت سمت ، چاپ سوم
Akhter ,S.H. (2009), Niches at the edges: price-value tradeoff, consumer behavior, and marketing strategy, Journal of Product & Brand Management.18(2) pp. 136 – 142
Andersen M. M(2011) . Silent Innovation;Corporate Strategizing in Early Nanotechnology Evolution. Paper to be presented at the DRUID conference, Copenhagen. 24(2),PP15-17
Asmatulu,E.J,Twomy.M,Overcash.(2012). Life cycle and nano-products: end-of-life assessment. Journal of Nanoparticle Research,14(3),pp.1-8
Bennett , A.R.(1997), The five Vs-a buyer ‘s perspective of the marketing mix. Journal of Marketing Intelligence & Planning 15)3(, pp:151-156
Berry, L. M.C. Cooper (1999). Manufacturing flexibility: methods for measuring the impact of product variety on performance in process industries, Journal of Operations Management 17(2),PP. 163-178
Carson.D, G.Cummins. A, O’D
onnell. D.A , K.Grant (1998). Price setting in SMEs: some empirical findings. Journal of Product & Brand Management, 7(1),pp: 74 – 86
Chakrabarty ,S . M, Chopin. A, Darrat.(1998). Predicting Future Buyer Behavior with Consumers’ Confidence and Sentiment Indexes. Journal of Marketing Letters,9(4), pp 349-360
Chikweche ,T. R, Fletcher. (2012).Revisiting the marketing mix at the bottom of pyramid (BOP):from theoretical considerations to practical realities. Journal of Consumer Marketing, 29 ( 7 )pp. 507 – 520
Clow,K.E;James,K.E;Kranenburg,K.E;Berry,CH.T.(2006). The relationship of the

دیدگاهتان را بنویسید