مقاله درمورد دانلود حافظه کوتاه مدت

دانلود پایان نامه

معناداری بین کودکان موسیقی آموخته و موسیقی نیاموخته وجود دارد،به طوری که بر اساس اطلاعات جدول4-10،در هر دو مقیاس حافظه کوتاه مدت و دقت و تمرکز حواس،میانگین کودکان موسیقی آموخته بالاتر از کودکان موسیقی نیاموخته است. بر این اساس تقریبا 5/6 درصد از واریانس “حافظه کوتاه مدت” آزمودنی ها،توسط انتساب به گروه ها تبیین می شود. این رقم در مورد “دقت و تمرکز حواس” به 5/11 درصد افزایش یافته است.

مقدمه
در فصل حاضر ابتدا خلاصه پژوهش،سپس بحث و نتیجه گیری و در پایان محدودیتها و پیشنهادهای پژوهش ارائه می گردد.
5-1. خلاصه پژوهش
هدف از پژوهش حاضر،مقایسه حافظه کوتاه مدت،دقت وتمرکز حواس کودکان 10 و11 ساله موسیقی آموخته و موسیقی نیاموخته بود.

مطلب مرتبط :   پایان نامه با کلید واژگانقاچاق کالا، تکرار جرم، قانون مجازات

دیدگاهتان را بنویسید