منابع مقاله درمورد آمیخته بازاریابی

دانلود پایان نامه

مدل های آمیخته بازاریابی بیان شده است و در ادامه به تشریح و توصیف فناوری نانو و کاربردها و چالشهای آن پرداخته شده است.سپس مروری بر مطالعات داخلی و خارجی انجام شده ی مرتبط با موضوع تحقیق شده است.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه
در این فصل به تشریح روش اجرای تحقیق پرداخته می‌شود.تحقیق عبارت است از مجموعه فعالیت های منطقی، منظم، منسجم و هدفمند که در پی دستیابی به یکی از خواسته ها (تحقیق بنیادی، تحقیق پیمایشی و تحقیق کاربردی) بصورت فردی یا گروهی صورت می گیرد. در طی فرآیند تحقیق با بکارگیری ابزارهای جمعآوری ،داده ها بطور عینی و معتبر، مشاهد، بررسی و استخراج می شوند و سپس با بهره گرفتن از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و غیرکمی سعی می شود که فرضیه ها آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته می شوند و نتیجه گیری نهایی صورت می پذیرد .(خاکی، 1390)
مهمترین بخش هر تحقیق را کار علمی و چگونگی جمع آوری اطلاعات و نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده تشکیل می دهد و از آنجا که آمار ابزار مناسبی برای تبدیل داده ها به اطلاعات است . استفاده از آن در دانش مدیریت به نحو وسیعی رایج گردیده است و بکارگیری برنامه های آماری و کامپیوتری به مدیران امکان می دهد تا در کوتاهترین زمان ممکن اطلاعات لازم را بدست آورده و تصمیم گیری نمایند (آذر و مومنی، 1384).
در این فصل از تحقیق روش های مورد استفاده در تحقیق جهت بررسی جامعه آماری و تعیین روش های نمونهگیری و حجم نمونه همچنین روشها و ابزار مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات و روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده می پردازیم. در این تحقیق، علاوه بر جستجو و بررسی در منابع اینترنتی و کتابخانهای و جستجو درکتب، نشریات و مجلات، جهت گردآوری اطلاعات با توجه به هدف پژوهش بهترین راه برای جمع آوری اطلاعات استفاده از پرسشنامه (که بر اساس مدل مورد استفاده در این پژوهش طراحی شده)تشخیص داده شد. اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه توسط نرم افزار spss تجزیه تحلیل شده است.
3-2) چگونگی تدوین فرضیه ها

فرضیه در واقع، بیان حدس و فرضی در مورد روابط احتمالی بین دو یا چند متغیر است، که به صورت گزاره هایی قابل آزمون ارائه می شود. پس در درجه اول، فرضیه بیانی است مبنی بر احتمال نه یقین، در درجه دوم فرضیه ها، معمولا به شکل جملات تفسیری یا اخباری بیان می شوند و طبعاٌ به طور اعم یا اخص متغیری را به متغیر دیگر مرتبط می سازد، فرضیه را می توان در حکم پاسخ محقق به سئوال مربوط به مسائل علمی تلقی کرد. (خاکی، 1390)
در این تحقیق ابتدا عقیدهی پژوهشگر بر مبنای تئوریهای موجود، بصورت فرضیاتی طرح شده است و در مراحل بعدی این فرضیات را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار داده شده ، تا درستی یا نادرستی آنها معلوم گردد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مدل مورد استفاده در تحقیق به شکل زیر می باشد:
شکل3-1 ) مدل رفتار خریدار و محرکهای بازاریابی (کاتلر،1996)
این مدل توسط کاتلر (1996) بیان شده است، دراین مدل کاتلر محرکهای بازاریابی را کالا،قیمت فروش، مکان عرضه کالا و تبلیغات پیشبردی میداند و ذکر میکند که همهی خریدارن تحث تاثیر عناصر گوناگون آمیخته بازاریابیاند و تصمیمگیری آنها وابسته به محصول و ویژگیهای آن ، شیوه های قیمت گذاری و روش های پرداخت ، امکانات و تسهیلات توزیع و روش های ترغیبی و ترفیعی شرکتهاست.
در نتیجه این چهار متغیر( محصول، قیمت،توزیع ،ترفیع) در مدل آمیخته بازاریابی چهار عامله می توانند اثر گذاری بسیاری بر رفتار مصرف کنندگان داشته باشند . در این پژوهش ، پژوهشگر قصد دارد به وجود رابطهای بین این چهار متغیر با رفتار خرید مصرف کنندگان محصولات نانو پی ببرد در نتیجه با توجه به مبانی نظری این تحقیق و مدل بالا چهار فرضیه به شرح زیر بیان شده است:
بین عامل محصول و رفتار خرید محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد.
بین عامل قیمت و رفتار خرید محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد.
بین عامل توزیع و رفتار خرید محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد.
بین عامل ترفیع و رفتار خرید محصولات نانو ارتباط معنا داری وجود دارد.
3-3) روش تحقیق
روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی است، زیرا با بهره گرفتن از نتایج تحقیقات بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها، وسایل ، تولیدات، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شود و از نظر نوع روش پژوهش توصیفی می باشد، زیرا به دنبال چگونگی متغیر ها و موضوع است. تحقیق توصیفی به دنبال جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سوالات مربوط به موضوع فعلی موضوع مطالعه است و چون به دنبال کسب اطلاع از وجود رابطه بین متغیرها می باشد، از دسته تحقیقات همبستگی می باشد در تحقیقات همبستگی، هدف مهم آن است که آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر قابل سنجش وجود دارد یا نه و اگر وجود دارد، اندازه و میزان چقدر است و متغیر هایی که مشخص گردد، وابستگی زیادی ندارند، حذف شده و در مورد آنها بررسی بیشتر صورت نمیگیرد.
3-4)جامعه آماری، چگونگی نمونه گیری و نمونه ها
جامعه آماری این تحقیق مشتریان شرکت های فروش محصولات نساجی- منسوجات خانگی – با فن آوری نانو در طی دوره زمانی شهریور تا آذر سال1391 در شهر مشهد میباشد. در این بازه زمانی پرسشنامه ها که ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش است، توزیع گردید. به علت محدود بودن شرکتهای فروش محصولات نانو (محصولات با الیاف نانویی)، جمعیت مصرف کنندگان از لحاظ جغرافیایی تقریباً متمرکز ولی از لحاظ تعداد نامشخص بوده ، افراد مورد مشاهده به گونه ای باید انتخاب شوند که همهی آنها در انتخاب شدن دارای شانس برابر بوده و هر انتخاب از انتخاب دیگر مستقل باشد در نتیجه در این پژوهش برای انتخاب نمونه از شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است.
نمونه‌گیری تصادفی ساده یک طرح کلاسیک نمونه‌گیری است که بیش از یک قرن سابقه دارد، و در عمل روشی ساده ولی در دستیابی به حداکثر دقت از اعتبار بالایی در طرح‌های نمونه‌گیری احتمالی برخوردار است. در این شیوه به هر یک از اعضاء جامعه آماری کد یا عددی تخصیص داده می‌شود و سپس از بین این اعداد در نظر گرفته شده، به صورت کاملاً تصادفی ، نمونه‌ای به حجم انتخاب می‌شود. از رابطه ی زیر برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است:
رابطه (3-1)
.
عدد بحرانی جدول نرمال در سطح خطای است و چون ضریب اطمینان را 95 درصد در نظر گرفته شده است لذا :
1 –
.
.
.
: نسبت افرادی که در جهت تایید فرضیه ها نظر می دهند که به دلیل بی اطلاعی از آن و طبق نظر متخصص آماری در این پژوهش آنرا مساوی 5/ . قرار داده شده است.
: دقت برآورد یا حداکثر خطای حدی است که در این تحقیق آنرا طبق نظر متخصص آماری در این پژوهش مساوی0/1 قرار داده شده است.

 
 
مطابق رابطه (3-1) ( 5/0 -1 ) 5/ . . 2 (1.96)
2(1 /0)
در نتیجه پس از محاسبه ، حجم نمونه لازم حدودا 100 نفر به دست آمده است.
3-5)داده های مورد نیاز، متغیرهای تحقیق
در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ابتدا از روش کتابخانهای استفاده شده است. در بخش کتابخانه ای، مبانی نظری تحقیق از کتب و مجله های تخصصی فارسی و لاتین جمع آوری شد سپس بهترین راه برای جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق با توجه به هدف پژوهش استفاده از پرسشنامه تشخیص داده شد.
سوالات پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت از 1 تا 5 نمره گذاری شده است. پاسخ سوالات پرسشنامه دارای 5 گزینه جواب به شرح زیر می باشد:
ج
جدول 3-1) طیف لیکرت
بسیار کم
کم
متوسط
زیاد
بسیار زیاد
1
2
3
4
5
جدول 3-2) جدول تخصیص سوالات به فرضیه
فرضیه
سوالات مربوط به فرضیه
اول
سوالات 1 تا 8
دوم
سوالات 9 تا 12
سوم
سوالات13 تا 17
چهارم
سوالات17 تا 21
نمونه پرسشنامه در پیوست موجود میباشد
3-5-1) روایی و پایایی پرسشنامه
روایی
روایی ابزار سنجش به این معنی است که ابزار تحقیق بتواند خصیصه و ویژگی مورد مطالعه را بسنجد و نه متغیر دیگری را(هومن، 1388). در واقع مفهوم اصلی روایی میزانی است که یک آزمون یا ابزار آنچه را که باید مورد اندازه‌گیری قرار دهد، اندازه‌گیری کند.
در این تحقیق علاوه بر تلاش محقق به تسلط بر موضوع مورد مطالعه برای تهیه ابزار تحقیق ، جهت بررسی روایی پرسشنامه محقق‌ساخته، از نظرات اساتید متخصص و مطالعه مقالات، کتب و مجلاتی و پایان نامه هایی که از این پرسشنامه‌ها یا پرسشنامه‌های مشابه ، استفاده شده است.
بنابراین پرسشنامه تنظیم شده و مراحل تنظیم آن به رؤیت و تأیید متخصصان در این حوزه رسیده و پس از اخذ نقطه نظرات آنان نسبت به اصلاح آن و سوالاتی که جهت دار یا نامفهوم بوده و شکل ظاهری آن، اقدام و مجدداً به تایید رسیده و در نهایت پرسشنامه نهایی تنظیم گردیده است و بر این اساس روایی وسیله اندازه‌گیری به طریق روایی محتوایی حاصل شده است.
پایایی
پایایی میزان دقت اندازه‌گیری است، به عبارت دیگر یک وسیله اندازه‌گیری پایا وسیله‌ای است که اگرویژگی مورد نظر را با همان وسیله و در همان شرایط مشابه به چند بار اندازه‌گیری کنیم یافته‌های به‌دست آمده با نتایج قبلی مشابه باشد(هومن، 1388).
این معیار دلالت بر آن دارد که ابزار اندازه‌گیری متغیرها تا چه حد در شرایط یکسان نتایج یکسانی به دست می‌دهد. مشهورترین ابزار برای آزمون پایایی، ضریب آلفای کرونباخ است. این ضریب برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه‌گیری از جمله پرسشنامه‌ها یا آزمون‌هایی که خصیصه‌های مختلف را اندازه‌گیری می‌کند به‌کار می‌رود. در این‌گونه ابزار، پاسخ هر پرسش می‌تواند ارزش‌های عددی مختلفی را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ لازم است که ابتدا واریانس نمره‌های هر زیرمجموعه پرسش‌های پرسشنامه و سپس واریانس کل محاسبه شود. سپس با قرار دادن آنها در فرمول زیر مقدار ضریب آلفای کرونباخ به دست می‌آید:
رابطه(3-2)
که در این فرمول؛
تعداد زیرمجموعه پرسش‌های پرسشنامه یا آزمون
واریانس زیرآزمون ام
واریانس کل آزمون
بنابراین آلفای کرونباخ میزان همبستگی مثبت اعضای یک مجموعه را با هم منعکس می‌کند. مقدار این ضریب می‌تواند بین صفر و یک در نوسان باشد. مقادیر آلفای کمتر از 6/0 نشان دهنده پایایی ضعیف، دامنه بین 7/0 و 8/0 پایایی قابل قبول و بیش از 8/0 پایایی خوب ابزار اندازه‌گیری است.
در این تحقیق نیز برای آزمون پایایی پرسشنامه این تحقیق از ضریب پایایی آلفای کرونباخ استفاده شده است. لذا پس از انجام پیش‌آزمون (برای اطمینان از پایایی مطلوب و در صورت لزوم ایجاد تغییرات در پرسشنامه) در یک نمونه مقدماتی 40 تایی، آلفای کرونباخ محاسبه شده برای کل پرسشنامه تحقیق برابر با 89/0 به دست آمد که حاکی از پایایی بالای ابزار سنجش می‌باشد.
جدول3-3) ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه
ابزار تحقیق
تعداد مؤلفه
ضریب آلفای کرونباخ
نمونه مقدماتی (40 نفر)
نمونه نهایی (100 نفر)
پرسشنامه
23
89/0
91/0
3-5-2)متغیرها:
متغیرهای اصلی پژوهش بدین صورت تشکیل میشوند:
از میانگین سوالات مربوط به هر متغیر، یا به عبارتی از میانگین نتایج پاسخ به سوالات مربوط به هر متغیر، تشکیل میگردند که در این صورت متغیر حاصل یک متغیر کمّی فاصله‌ای در فاصله 1 تا 5 می‌باشد، که هرچه مقدار آن به 5 نزدیکتر باشد حاکی از اهمیت بالای آن از نظر خریداران است.
متغیرهای این تحقیق به منظور آزمون فرضیه‌ها، به دو گروه متغیرهای مستقل، متغیر وابسته تقسیم میشود:
متغیر های مستقل :
عبارتند از قیمت توزیع ترفیع محصول
در این پژوهش منظور از قیمت : ثبات قیمت محصول ، تخفیفات تجاری، قیمت در مقایسه با رقبا ، تقسیط پرداخت هزینه می باشد
در این پژوهش منظور از توزیع : توزیع مستقیم ، اطمینان از دسترسی محصول و موجود بودن محصول ، کانال های توزیع الکترونیکی می باشد
در این پژوهش منظور از ترفیع : برپایی نمایشگاه ،تبلیغات در رسانه و نشریات ، عینی و واقعی بودن تبلیغات می باشد
در این پژوهش منظور از محصول : نام نشان تجاری، بسته بندی، ظاهر، دوام، خدمات ارائه شده، کیفیت می باشد
متغیر وابسته :
رفتار خرید مصرف کنندگان />در این پژوهش منظور از رفتار خرید مصرف کنندگان میزان تمایل به خرید با وجود قیمت اولیه بالاتر و احساس نیاز به مصرف این دسته محصولات می باشد.
3-6) طرح آزمون آماری فرضیه های تحقیق
در این پژوهش از تحلیل رگرسیون استفاده شده است در تحلیل رگرسیون می خواهیم رابطه بین یک متغیر وابسته و چند متغیر مستقل را توسط یک فرمول ریاضی نشان دهیم . متغیر وابسته یا متغیر پاسخ که یک متغیر کمی پیوسته و در سطح اندازه گیری لااقل فاصله ای (فاصله ای یا نسبتی) است و نیز متغیرهای مستقل یا متغیرهایی پیشگو باشند که این متغیر ها می توانند متغیرهای پیوسته یا متغیرهای گسسته باشند. فرض می کنیم متغیر وابسته یک متغیر تصادفی و دارای توزیع نرمال است اما متغیرهای مستقل می توانند متغیر تصادفی و یا غیر تصادفی باشند. یک مدل خطی چندگانه مدلی به شکل زیر است: ….ئئ
.
..
3-7) خلاصه فصل
در این فصل مقدمهای در خصوص تحقیق ارائه گردید و سپس سوالات تحقیق، چگونگی تدوین فرضیه ها، روش تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه گیری و نمونه های تحقیق ، داده های مورد نیاز ،متغیرهای تحقیق و روش محاسبه آنها و همچنین طرح آزمون آماری فرضیه ها بیان گردید. به طور خلاصه می‌توان گفت این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی می باشد. تعداد 100 نمونه انتخاب گردیده است . قلمرو زمانی تحقیق، یک دوره چهار ماهه از شهریور تا پایان آذر 1391 می باشد.
فصل چهارم
تجزیه تحلیل داده ها وآزمون فرضیه ها

مطلب مرتبط :   منابع تحقیق درباره3.20%-خرید و دانلود فایل

4-1) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده ها فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که به طرق مختلف جمع آوری شده اند خلاصه، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه ی برقراری انواع تحلیل و ارتباط بین داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید .پس از تعیین روش تحقیق توسط پژوهشگر ، با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد ، نوبت به بهره گیری از تکنیک ها ی آماری مناسب که با روش تحقیق ، نو ع متغیر ها و….سازگاری دارد ، می رسد تا داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه تحلیل کند و درنهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله از تحقیق هدایت نموده در بوتهی آزمون قرار دهد
همانطور که درفصول قبل بیان شد تحقیق حاضر از لحاظ طبقه بندی تحقیق بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از لحاظ طبقه بندی بر

دیدگاهتان را بنویسید