منبع پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، استاندارد

منبع پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، استاندارد

منبع پایان نامه درمورد فناوری اطلاعات، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، استاندارد

مدل‏های مشخص و غیر مشخص
برای “مشخص بودن مدل ” دارا بودن دو شرط به نام‏های “شرط رتبه ” و “شرط مرتبه ” ضرورت دارد. مدل ۴ شرط رتبه را دارا می‏باشد زیرا درجه آزدی مدل باید صفر یا مثبت باشد که در مدل ۴ با توجه به خروجی زیر عدد ۲ است:
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
۱۰
Number of distinct parameters to be estimated:
۸
Degrees of freedom (10 – 8):
۲
۱۰ تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است.
۸ تعداد پارامتر‏های آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است و لذا برای اصلاح مدل می‏توان ۲ پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود.
مدل ۴ شرط مرتبه را نیز دارا می‏باشد زیرا انجام عملیات محاسباتی در جبر ماتریس‏ها به منظور برآورد پارامتر‏ها و باز تولید ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای مشاهده شده امکان پذیر شده است. که در زیر آمده است.
شکل ۴-۱۲ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب غیر استاندارد
شکل ۴-۱۳ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات با ضرایب استاندارد
شاخص‏های برازش
Model Fit Summary
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
۸
۲. ۴۹۰
۲
. ۲۸۸
۱. ۲۴۵
Saturated model
۱۰
. ۰۰۰
۰
Independence model
۴
۳۱۲. ۲۹۸
۶
. ۰۰۰
۵۲. ۰۵۰
RMR, GFI
Model
RMR
GFI
AGFI
PGFI
Default model
. ۰۱۴
. ۹۹۷
. ۹۸۴
. ۱۹۹
Saturated model
. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۲۹۲
. ۶۷۳
. ۴۵۵
. ۴۰۴
Baseline Comparisons
Model
NFI
Delta1
RFI
rho1
IFI
Delta2
TLI
rho2
CFI
Default model
. ۹۹۲
. ۹۷۶
. ۹۹۸
. ۹۹۵
. ۹۹۸
Saturated model
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
۱. ۰۰۰
Independence model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
Parsimony-Adjusted Measures
Model
PRATIO
PNFI
PCFI
Default model
. ۳۳۳
. ۳۳۱
. ۳۳۳
Saturated model
. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
Independence model
۱. ۰۰۰
. ۰۰۰
. ۰۰۰
RMSEA
Model
RMSEA
LO 90
HI 90
PCLOSE
Default model
. ۰۲۵
. ۰۰۰
. ۱۰۶
. ۵۸۱
Independence model
. ۳۵۸
. ۳۲۵
. ۳۹۲
. ۰۰۰
HOELTER
Model
HOELTER
. ۰۵
HOELTER
. ۰۱
Default model
۹۶۰
۱۴۷۶
Independence model
۱۷
۲۲
نسبت کای اسکوئر مدل فناوری اطلاعات به درجه آزادی برابر ۲۴/۱ و مناسب است. شاخص‏های برازش تطبیقی همگی بالاتر از ۹۰ درصد و مناسب هستند. شاخص RMSEA پایینتر از ۵ درصد (۰۲۵/۰) و مناسب است. شاخص‏های مقتصد (اقتصادی بودن) همگی پایینتر از ۵۰ درصد بوده و نامناسب هستند. شاخص هولتر بالاتر از ۲۰۰ و نشان دهنده حجم کافی نمونه می‏باشد. بنابراین در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار است
شاخص‏های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری)
جدول ۴-۱۷- نسبت بحرانی و سطح معناداری
Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
q13
(استراتژی فناوری اطلاعات)—
فناوری اطلاعات
۱. ۰۰۰
q14
(زیرساخت‏های الکترونیکی)—
فناوری اطلاعات
. ۷۷۶
. ۰۸۰
۹. ۷۳۳
***
q15
(به اشتراک گذاری اطلاعات)—
فناوری اطلاعات
. ۵۸۷
. ۰۷۶
۷. ۷۰۴
***
q16
(سیستم اطلاعات)—
فناوری اطلاعات
. ۸۳۰
. ۰۸۶
۹. ۶۸۰
***
با توجه به خروجی نرم افزار آموس و سطوح معناداری برای تحلیل عاملی تأییدی متغیر فناوری اطلاعات در جدول ۴-۱۷، تمامی عاملها رابطه آنها با متغیر مکنون تأیید شد. در جدول ۴-۱۸ ضرایب استاندارد یعنی میزانی که هر متغیر در سنجش متغیر فناوری اطلاعات می‏تواند نقش داشته باشد، آورده شده است. با توجه به ضرایب گویه ۱۳ یعنی استراتژی فناوری اطلاعات با ضریب ۷۱/۰ بیشترین نقش و گویه ۱۵ یعنی به اشتراک گذاری اطلاعات با ضریب ۴۸/۰ کمترین نقش را در سنجش متغیر فناوری اطلاعات دارا می‏باشند.
جدول ۴-۱۸- ضرایب استاندارد
Estimate
q13
(استراتژی فناوری اطلاعات)—
فناوری اطلاعات
. ۷۱۵
q14
(زیرساخت‏های الکترونیکی)—
فناوری اطلاعات
. ۶۷۰
q15
(به اشتراک گذاری اطلاعات)—
فناوری اطلاعات
. ۴۷۹
q16
(سیستم اطلاعات)—
فناوری اطلاعات
. ۶۶۰
Variances: (Group number 1 – Default model)
Estimate
S. E.
C. R.
P
Label
IT
. ۵۸۴
. ۰۸۷
۶. ۷۴۳
***
e1
. ۵۵۷
. ۰۶۴
۸. ۷۲۱
***
e2
. ۴۳۱
. ۰۴۴
۹. ۹۱۳
***
e3
. ۶۷۵
. ۰۵۳
۱۲. ۶۵۵
***
e4
. ۵۲۱
. ۰۵۱
۱۰. ۱۴۲
***
Squared Multiple Correlations: (Group number 1 – Default model)
Estimate
q16
. ۴۳۶
q15
. ۲۲۹
q14
. ۴۴۹
q13
. ۵۱۲
۴-۳-۳-۵- تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی
مدل ۵
شکل ۴-۱۴
ارزیابی نرمال بودن تک متغیره و چند متغیره
جدول ۴-۱۹- ارزیابی نرمال بودن
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q19
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۱۸۳
-۱. ۴۹۰
-. ۷۹۹
-۳. ۲۶۰
q18
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۸۶
-۳. ۹۷۱
-. ۳۷۳
-۱. ۵۲۱
q17
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۴۷
-۳. ۶۵۲
-. ۰۶۶
-. ۲۶۸
Multivariate
۱. ۰۳۷
۱. ۸۹۳
با توجه به جدول ۴-۱۹ قدر مطلق نسبت‏های بحرانی کشیدگی اکثرا از ۵۸/۲ کمتر می‏باشند. همچنین “ضریب مردیا” در سطر آخر و مقدار بحرانی آن نیز کمتر از ۵۸/۲ است. لذا ۳ متغیر فوق دارای توزیع نرمال تک متغیره و چند متغیره می‏باشند.
مدل‏های مشخص و غیر مشخص
برای “مشخص بودن مدل ” دارا بودن دو شرط به نام‏های “شرط رتبه ” و “شرط مرتبه ” ضرورت دارد. مدل متغیر فعالیت‏های عملیاتی شرط رتبه را دارا می‏باشد زیرا درجه آزدی مدل باید صفر یا مثبت باشد که در مدل ۵ با توجه به خروجی زیر عدد ۰ است:
Computation of degrees of freedom (Default model)
Number of distinct sample moments:
۶
Number of distinct parameters to be estimated:
۶
Degrees of freedom (6 – 6):
۰
۶ تعداد عناصر غیر زاید ماتریس واریانس-کوواریانس متغیرهای مشاهده شده است.
۶ تعداد پارامتر‏های آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است و لذا برای اصلاح مدل نمیتوان پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود. این مدل اشباع شده است.
مدل ۵ شرط مرتبه را نیز دارا می‏باشد زیرا انجام عملیات محاسباتی در جبر ماتریس‏ها به منظور برآورد پارامتر‏ها و باز تولید ماتریس واریانس – کوواریانس متغیرهای مشاهده شده امکان پذیر شده است. که در زیر آمده است.
شکل ۴-۱۵ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی با ضرایب غیر استاندارد
شکل ۴-۱۶ تحلیل عاملی تأییدی متغیر فعالیت‏های عملیاتی با ضرایب استاندارد
شاخص‏های برازش
CMIN
Model
NPAR
CMIN
DF
P
CMIN/DF
Default model
۶
. ۰۰۰
۰
Saturated model
۶
. ۰۰۰
۰
Independence model
۳
۱۳۲. ۴۳۱
۳
. ۰۰۰
۴۴. ۱۴۴
در مدل ۵ میزان کای اسکوئر مدل برابر صفر گردید و مدل اشباع شده است. این مدلها چون می‏توانند حالات مختلفی را به خود گیرند طبق نظر ری کف و مارکولیدس (۲۰۰۲) نمی توان آنها را آزمون نمود.
۴-۳-۳-۶- تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد سازمانی
شکل ۴-۱۷
ارزیابی نرمال بودن داده‏های متغیر عملکرد سازمانی
جدول ۴-۲۰- ارزیابی نرمال بودن متغیر عملکرد سازمانی
متغیر
مینیمم
ماکزیمم
کجی
نسبت بحرانی
کشیدگی
نسبت بحرانی
q23
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۴۹۲
-۴. ۰۱۳
-. ۰۸۰
-. ۳۲۹
q22
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۱۳۴
-۱. ۰۹۵
-. ۷۱۱
-۲. ۹۰۴
q21
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۵۷۶
-۴. ۷۰۲
-. ۲۲۳
-. ۹۱۲
q20
۱. ۰۰۰
۵. ۰۰۰
-. ۳۸۵
-۳. ۱۴۷
-. ۵۴۶
-۲. ۲۲۷
Multivariate
۳. ۶۲۲
۵. ۲۲۸
با توجه به جدول ۴-۲۰ قدر مطلق نسبت‏های بحرانی کجی اکثراً از ۵۸/۲ بیشتر می‏باشند اما در مقابل قدر مطلق نسبت‏های کشیدگی اکثراً از ۵۸/۲ کمتر می‏باشند و لذا متغیرها دارای توزیع نرمال تک متغیره می‏باشند. “ضریب مردیا” در سطر آخر و مقدار بحرانی آن بیشتر از ۵۸/۲ است. لذا ۴ متغیر فوق دارای توزیع نرمال چند متغیره نمی باشد. مقادیر ماهالانوبیس برای بررسی داده‏های پرت در جدول زیر آمده است:
Observations farthest from the centroid (Mahalanobis distance) (Group number 1)
Observation number
Mahalanobis d-squared
p1
p2
۳۱۹
۲۱. ۸۱۹
. ۰۰۰
. ۰۸۳
۲۴۶
۱۹. ۸۳۷
. ۰۰۱
. ۰۲۰
۲۹۱
۱۸. ۱۱۹
. ۰۰۱
. ۰۱۲
۱۵۳
۱۷. ۷۱۰
. ۰۰۱
. ۰۰۳
۲۴۵
۱۷. ۷۱۰
. ۰۰۱
. ۰۰۰
۸۲
۱۶. ۷۸۶
. ۰۰۲
. ۰۰۰
۲۸۰
۱۶. ۶۰۲
. ۰۰۲
. ۰۰۰
۳۲۷
۱۳. ۹۰۹
. ۰۰۸
. ۰۱۲
۱۲۹
۱۳. ۲۴۹
. ۰۱۰
. ۰۲۲
۳۷۴
۱۲. ۶۳۷
. ۰۱۳
. ۰۴۲
۳۱۳
۱۲. ۵۲۴
. ۰۱۴
. ۰۲۶
۳۶۲
۱۲. ۲۲۶
. ۰۱۶
. ۰۲۷
۴۰۰
۱۲. ۱۷۸
. ۰۱۶
. ۰۱۴
۲۵۳
۱۱. ۸۸۴
. ۰۱۸
. ۰۱۷
۱۶۷
۱۱. ۸۶۱
. ۰۱۸
. ۰۰۸
۳۷۵
۱۱. ۸۴۰
. ۰۱۹
. ۰۰۴
۱۲۰
۱۱. ۴۱۶
. ۰۲۲
. ۰۰۹
۱۵۴
۱۱. ۳۳۴
. ۰۲۳
. ۰۰۶
۱۰۲
۱۱. ۱۹۲
. ۰۲۴
. ۰۰۵
۳۲۹
۱۱. ۱۹۲
. ۰۲۴
. ۰۰۲
۱۴۳
۱۰. ۶۹۸
. ۰۳۰
. ۰۱۱
۲۹۷
۱۰. ۴۷۰
. ۰۳۳
. ۰۱۶
۱۴۰
۱۰. ۳۸۹
. ۰۳۴
. ۰۱۲
۷۵
۹. ۷۸۸
. ۰۴۴
. ۰۸۲
۲۸
۹. ۷۷۸
. ۰۴۴
. ۰۵۶
۳۳۰
۹. ۶۴۶
. ۰۴۷
. ۰۶۰
۳۴
۹. ۳۰۳
. ۰۵۴
. ۱۳۹
۲۷۹
۹. ۰۹۸
. ۰۵۹
. ۱۹۴
۲۹۴
۹. ۰۵۹
. ۰۶۰
. ۱۶۳
۳۱۵
۹. ۰۵۹
. ۰۶۰
. ۱۱۹
۳۳۴
۹. ۰۴۸
. ۰۶۰
. ۰۸۸
۲۵۰
۸. ۹۵۲
. ۰۶۲
. ۰۹۰
۳۲۳
۸. ۸۶۹
. ۰۶۴
. ۰۸۹
۳۵۰
۸. ۸۶۹
. ۰۶۴
. ۰۶۳
۹۱
۸. ۶۹۰
. ۰۶۹
. ۰۹۵
۱۶۱
۸. ۵۸۹
. ۰۷۲
. ۱۰۴
۹۹
۸. ۵۲۹
. ۰۷۴
. ۰۹۷
۲۶
۸. ۴۵۷
. ۰۷۶
. ۰۹۶
۲۶۹
۸. ۳۹۷
. ۰۷۸
. ۰۹۱
۵۴
۸. ۳۵۷
. ۰۷۹
. ۰۷۹
۸۰
۸. ۳۲۲
. ۰۸۰
. ۰۶۷
۲۹۰
۷. ۹۸۹
. ۰۹۲
. ۲۰۵
۳۱۲
۷. ۷۶۳
. ۱۰۱
. ۳۴۸
۲۵۹
۷. ۷۵۶
. ۱۰۱
. ۲۹۷
۳۶۰
۷. ۷۵۶
. ۱۰۱
. ۲۴۳
۱۵۰
۷. ۷۴۵
. ۱۰۱
. ۲۰۴
۸۴
۷. ۷۲۰
. ۱۰۲
. ۱۷۹
۲۶۸
۷. ۶۸۶
. ۱۰۴
. ۱۶۲
۵۸
۷. ۶۳۱
. ۱۰۶
. ۱۶۲
۹۰
۷. ۶۳۱
. ۱۰۶
. ۱۲۷
۵۱
۷. ۵۸۰
. ۱۰۸
. ۱۲۴
۶۴
۷. ۵۸۰
. ۱۰۸
. ۰۹۶
۷۴
۷. ۵۷۱
. ۱۰۹
. ۰۷۶
۲۴۸
۷. ۴۸۸
. ۱۱۲
. ۰۸۹
۲۴۹
۷. ۴۸۱
. ۱۱۳
. ۰۷۰
۲۷۱
۷. ۴۴۲
. ۱۱۴
. ۰۶۵
۲۵۵
۷. ۴۲۹
. ۱۱۵
. ۰۵۲
۲۶۱
۷. ۳۵۵
. ۱۱۸
. ۰۶۱
۳۹۱
۷. ۳۰۳
. ۱۲۱
. ۰۶۲
۲۴۴
۷. ۲۹۴
. ۱۲۱
. ۰۴۸
۱۰۶
۷. ۱۹۴
. ۱۲۶
. ۰۶۷
۸۸
۷. ۰۰۳
. ۱۳۶
. ۱۴۶
۱۱۸
۶. ۹۵۸
. ۱۳۸
. ۱۴۷
۲۴۲
۶. ۹۵۸
. ۱۳۸
. ۱۱۷
۳۴۷
۶. ۹۱۵
. ۱۴۰
. ۱۱۷
۳۶۹
۶. ۹۱۵
. ۱۴۰
. ۰۹۲
۱۰۴
۶. ۶۸۶
.

مطلب مرتبط :   تحقیق درموردارتکاب جرم، مسوولیت کیفری، حقوق کیفری، حقوق جزا

admin2

No category

No description. Please update your profile.

You must be logged in to post a comment