ماه: آذر 1397

7 آذر 0

پایان نامه با کلید واژگان تحلیل عامل، سطح معنادار، تحلیل عاملی، چند متغیره

ولتر نیز بالاتر از ۲۰۰ می‏باشد بنابراین در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار است. شاخص‏های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) جدول ۴-۲۵- نسبت بحرانی و سطح معناداری Estimate S. E. C.... متن کامل

Read More
7 آذر 0

پایان نامه با کلید واژگان عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

. ۱۵۷ . ۲۵۷ ۲۹۵ ۶. ۶۱۱ . ۱۵۸ . ۲۳۰ ۷۶ ۶. ۵۸۶ . ۱۵۹ . ۲۱۵ ۳۹ ۶. ۵۴۳ . ۱۶۲ . ۲۲۰ ۲۰۶ ۶. ۴۴۶ . ۱۶۸ . ۲۸۳ ۲۵۴ ۶. ۴۴۶ . ۱۶۸ . ۲۴۰ ۲۶۳ ۶. ۲۹۳ . ۱۷۸ . ۳۸۳ ۳۳۵ ۶. ۲۸۷ . ۱۷۹ . ۳۴۳ ۶۱ ۶. ۱۶۰ . ۱۸۸ . ۴۶۹ ۱ ۶. ۱۴۳ . ۱۸۹ .... متن کامل

Read More
7 آذر 0

پایان نامه با کلید واژگان کسب و کار، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، استاندارد

ه شده است. ۸ تعداد پارامتر‏های آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است و لذا برای اصلاح مدل می‏توان ۲ پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود. ... متن کامل

Read More
7 آذر 0

پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، استاندارد، تحلیل عامل، تحلیل عاملی

۱۰۲ . ۰۵۷ ۸۰ ۹. ۱۷۱ . ۱۰۲ . ۰۴۵ ۳۸۹ ۹. ۱۵۳ . ۱۰۳ . ۰۳۶ ۶۲ ۹. ۰۷۳ . ۱۰۶ . ۰۴۰ ۲۳۵ ۸. ۵۶۹ . ۱۲۸ . ۲۹۶ ۳۶۹ ۸. ۵۶۸ . ۱۲۸ . ۲۴۹ ۲۱۳ ۸. ۵۲۱ . ۱۳۰ . ۲۴۴ ۳۹۱ ۸. ۳۶۹ . ۱۳۷ . ۳۴۳ ۱۴۳ ۸. ۳۰۵ . ۱۴۰ . ۳۵۹ ۹۶ ۸. ۲۹۶ . ۱۴۱ .... متن کامل

Read More
7 آذر 0

پایان نامه با کلید واژگان تحلیل عامل، تحلیل عاملی، زنجیره تأمین، معادلات ساختاری

درصد) همواره دلیل بر خوب بودن نیست زیرا اولاً ممکن است سئوالات با هم همخطی چندگانه و تکینی داشته یعنی سئوالات با هم همپوشانی دارند (کوواریانس مشترک آنها بالا است) و به عبارتی یک چیز... متن کامل

Read More
7 آذر 0

پایان نامه با کلید واژگان تحلیل عامل، تحلیل عاملی، فراوانی تجمعی، نرم افزار

داشتند. تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های تحقیق محسوب می‌شود. داده‏های خام با استفاده از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به... متن کامل

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14