بایگانی ماهیانه: آذر 1397

پایان نامه با کلید واژگان طلاق، نفقه، فسخ نکاح، اجرت المثل

۵ ۳- ضرورت و نوآوری تحقیق ۶ ۴- سوالات تحقیق ۷ ۵- فرضیات تحقیق ۷ ۶- هدف و کاربرد های تحقیق.. ۷ ۷-روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه ۸ ۸-ساماندهی طرح تحقیق. ۸ فصل اول:کلیات ۹ بخش... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان تحلیل عامل، سطح معنادار، تحلیل عاملی، چند متغیره

ولتر نیز بالاتر از ۲۰۰ می‏باشد بنابراین در کل مدل از برازش مناسبی برخوردار است. شاخص‏های جزئی برازش (نسبت بحرانی و سطح معناداری) جدول ۴-۲۵- نسبت بحرانی و سطح معناداری Estimate S. E. C.... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، تحلیل عاملی، تحلیل عامل

. ۱۵۷ . ۲۵۷ ۲۹۵ ۶. ۶۱۱ . ۱۵۸ . ۲۳۰ ۷۶ ۶. ۵۸۶ . ۱۵۹ . ۲۱۵ ۳۹ ۶. ۵۴۳ . ۱۶۲ . ۲۲۰ ۲۰۶ ۶. ۴۴۶ . ۱۶۸ . ۲۸۳ ۲۵۴ ۶. ۴۴۶ . ۱۶۸ . ۲۴۰ ۲۶۳ ۶. ۲۹۳ . ۱۷۸ . ۳۸۳ ۳۳۵ ۶. ۲۸۷ . ۱۷۹ . ۳۴۳ ۶۱ ۶. ۱۶۰ . ۱۸۸ . ۴۶۹ ۱ ۶. ۱۴۳ . ۱۸۹ .... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان فناوری اطلاعات، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، استاندارد

ای “مشخص بودن مدل ” دارا بودن دو شرط به نام‏های “شرط رتبه ” و “شرط مرتبه ” ضرورت دارد. مدل ۴ شرط رتبه را دارا می‏باشد زیرا درجه آزدی مدل باید صفر یا مثبت باشد که در... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان کسب و کار، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، استاندارد

ه شده است. ۸ تعداد پارامتر‏های آزاد تعریف شده در مدل است. درجه آزادی اختلاف این دو مقدار است و لذا برای اصلاح مدل می‏توان ۲ پارامتر دیگر را در مدل به صورت پارامتر آزاد تعریف نمود. ... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان زنجیره تأمین، استاندارد، تحلیل عامل، تحلیل عاملی

۱۰۲ . ۰۵۷ ۸۰ ۹. ۱۷۱ . ۱۰۲ . ۰۴۵ ۳۸۹ ۹. ۱۵۳ . ۱۰۳ . ۰۳۶ ۶۲ ۹. ۰۷۳ . ۱۰۶ . ۰۴۰ ۲۳۵ ۸. ۵۶۹ . ۱۲۸ . ۲۹۶ ۳۶۹ ۸. ۵۶۸ . ۱۲۸ . ۲۴۹ ۲۱۳ ۸. ۵۲۱ . ۱۳۰ . ۲۴۴ ۳۹۱ ۸. ۳۶۹ . ۱۳۷ . ۳۴۳ ۱۴۳ ۸. ۳۰۵ . ۱۴۰ . ۳۵۹ ۹۶ ۸. ۲۹۶ . ۱۴۱ .... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان تحلیل عامل، تحلیل عاملی، زنجیره تأمین، معادلات ساختاری

درصد) همواره دلیل بر خوب بودن نیست زیرا اولاً ممکن است سئوالات با هم همخطی چندگانه و تکینی داشته یعنی سئوالات با هم همپوشانی دارند (کوواریانس مشترک آنها بالا است) و به عبارتی یک چیز... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان تحلیل عامل

۳۸۰ . ۵۰۵ . ۷۸۷ Q18 ۱۰۷. ۹۶ ۱۱۲. ۹۸۳ . ۳۲۲ . ۴۶۹ . ۷۸۹ Q19 ۱۰۷. ۲۶ ۱۱۳. ۷۶۴ . ۲۷۸ . ۲۹۳ . ۷۹۱ Q20 ۱۰۷. ۳۴ ۱۱۳. ۷۴۵ . ۲۴۸ . ۵۱۴ . ۷۹۲ Q21 ۱۰۷. ۶۵ ۱۱۴. ۷۵۰ . ۲۱۶ . ۴۶۱ . ۷۹۳ Q22 ۱۰۸. ۳۹ ۱۱۳. ۶۷۷ . ۲۶۰ . ۳۳۹ .... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان تحلیل عامل، تحلیل عاملی، فراوانی تجمعی، نرم افزار

داشتند. تجزیه و تحلیل اطلاعات از اصلی‌ترین و مهم‌ترین بخش‌های تحقیق محسوب می‌شود. داده‏های خام با استفاده از نرم افزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند و پس از پردازش به... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان نرم افزار، معادلات ساختاری، چند متغیره، جامعه آماری

سؤالات مربوط به فرضیه‏ها میباشد. ۳-۴ روایی و پایایی پرسشنامه روایی: این تحقیق برای تعیین روایی، پرسشنامه در اختیار کارشناسان و متخصصان قرار گرفت تا میزان دقت و مرتبط بودن... متن کامل